Rozliczenia z ZUS i Urzędem Skarbowym

ZUS

Rozpoczęcie działalności

Zgłoszenie do ZUS o rozpoczęciu działalności należy dokonać w ciągu 7 dni od założenia działalności.  Robi się to w celu zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego. Takie zgłoszenie można wysłać przez internet.

Ubezpieczenia obowiązkowe dla prowadzących działalność

Osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą niezależnie od jej rodzaju podlega ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności do dnia zakończenia prowadzenia z wyłączeniem okresu na jaki zawiesiła prowadzenie tej działalności.

W czasie prowadzenia pozarolniczej działalności obowiązkowe jest opłacanie składek:
na ubezpieczenia społeczne:

 • emerytalne                               (obecnie 19,52% podstawy wymiaru),
 • rentowe                                    (obecnie 8% podstawy wymiaru),
 • wypadkowe                      (obecnie od 0,67% do 3,86% podstawy wymiaru;, składka jest ustalana indywidualnie dla każdego płatnika)

Ubezpieczenia dobrowolne dla prowadzących działalność

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą i podlegające z tego tytułu obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym mogą – na swój wniosek – zostać objęte dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym. Objęcie tym ubezpieczeniem następuje od dnia wskazanego we wniosku, nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym wniosek został zgłoszony. Objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym od dnia wskazanego we wniosku następuje tylko wówczas, jeśli zgłoszenie do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych zostanie dokonane w terminie 7 dni od daty powstania obowiązku tych ubezpieczeń. Wniosek składany jest poprzez zaznaczenie dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego na dokumencie ZUS ZUA. W tym celu należy odpowiednio wypełnić pola: 05.VIII i 06.VIII wskazanego formularza. W przypadku niezłożenia wniosku na dokumencie ZUS ZUA, za wniosek o objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym uznaje się również fakt rozliczenia składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe i ich opłacenia, o ile nastąpiło to w terminie i w pełnej wysokości.

Wysokość składki na ubezpieczenie chorobowe wynosi 2,45% zadeklarowanego przychodu, od którego wyliczane są składki na ubezpieczenie społeczne. Zadeklarowana kwota nie może być niższa niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w danym roku kalendarzowym. Jest ono dobrowolne gdyż powoduje dodatkowe koszty dla podatnika.

Skróty

ZUS ZUA - formularz, który stosujemy w przypadku gdy zgłaszamy do ubezpieczeń siebie (przedsiębiorcę) lub pracownika i osoba zgłaszana jest objęta ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym, czyli:

 • przy zatrudnienia nowego pracownika na podstawie umowy o pracę;
 • przy zatrudnieniu nowego pracownika na umowę zlecenie w przypadku naliczania wszystkich składek ( może być bez chorobowej, która jest dobrowolna ) ale dla osoby, która nie jest studentem, nigdzie nie pracuje, czy dla osoby, która nie jest emerytem;
 • w przypadku założenia  działalność gospodarczą i z działalności będą opłacane wszystkie składki na ZUS preferencyjny albo pełny.

ZUA stosujemy też w przypadku konieczności zgłoszenia  jakieś zmiany czy korekty danych osoby ubezpieczonej np. zmiana adresu czy zmiana NFZ.

ZUA składamy go też w przypadku gdy utracimy prawo do korzystania z „ZUS preferencyjnego” (po upływie dwóch lat od momentu rozpoczęcia działalności gospodarczej), czyli po wyrejestrowaniu się z ZUS preferencyjnego zgłaszamy się do pełnego na ZUS ZUA.

Termin złożenia: 7 dni od dnia zatrudnienia pracownika lub zmiany danych.

ZUS DRA – jest to deklaracja rozliczeniowa do ZUS. Na formularzu ZUS DRA sporządzamy:

 • deklarację rozliczeniową,
 • deklarację korygującą.

W deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA płatnik składek rozlicza składki oraz wypłacone w danym miesiącu świadczenia podlegające rozliczeniu w ciężar składek na ubezpieczenia społeczne. Cały komplet dokumentów rozliczeniowych składa się z deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA i dołączonych do niej imiennych raportów miesięcznych czyli, odpowiednio formularzy ZUS RCA, ZUS RZA, ZUS RSA.
Jeżeli zatrudniamy pracowników to deklarację ZUS DRA oraz dołączone do niej odpowiednie raporty składamy do ZUS co miesiąc.

ZUS RCA – jest załącznikiem do deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA. Jest to imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach. Płatnik składek sporządza na tym formularzu:

 • raport miesięczny,
 • raport korygujący.

W raporcie tym rozlicza się składki na ubezpieczenia społeczne i na ubezpieczenie zdrowotne. Na raporcie ZUS RCA wykazujemy składki za pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę i umowę zlecenia ze składkami. Wykazujemy też osobę prowadzącą działalność gospodarczą opłacającą za siebie składki na ZUS preferencyjny lub pełny ale jedynie w przypadku, gdy firma zatrudnia pracowników lub o0płaca składki za osobę współpracującą. Przedsiębiorcy nie zatrudniający pracowników nie składają za siebie ZUS RCA.Na ZUS RCA wykazujemy też osobę współpracującą, jeżeli odprowadzane są za nią wszystkie składki.

ZUS ZWPA - należy wypełnić w celu wyrejestrowania płatnika składek będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, wyrejestrowania płatnika składek będącego osobą fizyczną, lub zgłoszenia korekty danych wyrejestrowania płatnika składek.

ZUS ZWUA – jest to formularz, który wypełnia płatnik składek :

 • w celu wyrejestrowania ubezpieczonego z ubezpieczeń, czyli pracownika który był zatrudniony na podstawie umowy o pracę czy umowy zlecenia.

ZUS ZWUA składamy też w przypadku gdy osoba prowadząca działalność gospodarczą likwiduje tę działalność.
Składamy go też w przypadku gdy osobie prowadzącej działalność gospodarczą kończy się ZUS preferencyjny i przechodzi ona na pełny ZUS.

Podstawy wymiaru składki. Składki „preferencyjne”.

PODSTAWA WYMIARU SKŁADEK Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w 2014 r. dla osób prowadzących działalność gospodarczą to kwota zadeklarowana, nie niższa niż 2247,60 zł (60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek, ogłoszonego w trybie art. Za miesiące styczeń – grudzień 2014 r. składka ZUS na ubezpieczenia społeczne wyżej wymienionych nie może być niższa:

 • na ubezpieczenie emerytalne od kwoty: 438,73 zł (tj. 19,52%),
 • na ubezpieczenia rentowe od kwoty: 179,81 zł (tj. 8%),
 • na ubezpieczenie chorobowe od kwoty: 55,07 zł (tj. 2,45%).

Składka ZUS na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorców – stawka składki to 270,40 zł .

Preferencyjne składki dotyczą osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, które:

 • nie prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej nie prowadziły pozarolniczej działalności,
 • nie wykonują działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

PODSTAWA WYMIARU SKŁADEK ZUS

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w 2014 r. dla tych osób to zadeklarowana kwota, nie niższa niż 504,00 zł (30% kwoty minimalnego wynagrodzenia w 2014 r.). SKŁADKA ZUS Za miesiące styczeń – grudzień 2014 r. składka ZUS na ubezpieczenia społeczne wyżej wymienionych nie może być niższa:

 • na ubezpieczenie emerytalne od kwoty: 98,38 zł (tj. 19,52%),
 • na ubezpieczenia rentowe od kwoty: 40,32 zł (tj. 8%),
 • na ubezpieczenie chorobowe od kwoty: 12,35 zł (tj. 2,45%).

Składka ZUS na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorców – stawka składki to 270,40 zł.

Czynności wykonywane na Platformie Usług Elektronicznych ZUS

Platforma Usług Elektronicznych ZUS, nazywana w skrócie PUE ZUS, ma za zadanie ułatwić dokonywanie pewnych czynności ubezpieczonym i ubezpieczającym. Jest to zestaw nowoczesnych usług elektronicznych, skierowanych do wszystkich klientów ZUS bez wyjątku. Dzięki e-usługom ZUS będzie umożliwiał petentom zrealizowanie wielu czynności, bez potrzeby wychodzenia z domu i stania w kolejkach.

PUE ZUS pozwala przez Internet, za pośrednictwem elektronicznego profilu użytkownika, sprawdzić m.in.:

 • Dane zapisane na indywidualnym koncie w ZUS,
 • Śledzić stan swoich spraw w ZUS,
 • Otrzymywać powiadomienia elektroniczne od ZUS,
 • Rezerwować wizyty w odpowiedniej, wybranej placówce ZUS.

Profile PUE mogą zakładać ubezpieczeni, świadczeniobiorcy oraz płatnicy składek. W taki sposób zostały podzielone poszczególne sekcje PUE ZUS. W ramach platformy funkcjonuje również moduł e-płatnik, pozwalający na rozliczanie składek przez przedsiębiorców, zgłaszanie osób do ubezpieczenia itp.

ePłatnik

Dla przedsiębiorców przeznaczono także aplikację ePłatnik (internetowy odpowiednik programu Płatnik), dzięki której przez portal pue.zus.pl można m.in. zgłosić osoby do ubezpieczeń i rozliczyć składki.

Zastosowania:

 • tworzenie dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych
 • import danych z systemów kadrowo-płacowych
 • przesyłanie dokumentów ubezpieczeniowych do ZUS
 • automatyczne tworzenie informacji miesięcznych
  i rocznych dla ubezpieczonego
 • synchronizacja i weryfikacja danych z bazą ZUS

Zakończenie działalności

Osoba, w stosunku do której wygasł tytuł do ubezpieczeń społecznych podlega wyrejestrowaniu z tych ubezpieczeń. Zgłoszenie wyrejestrowania płatnik składek zobowiązany jest złożyć w terminie 7 dni od daty zaistnienia tego faktu na formularzu ZUS ZWUA Wyrejestrowanie z ubezpieczeń Wyjątek dotyczy pracowników będących członkami służby zagranicznej. W stosunku do nich płatnik składek zobowiązany jest złożyć zgłoszenie wyrejestrowania w terminie 30 dni od dnia ustania stosunku pracy.

W stosunku do osób podlegających obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym, obowiązek zgłoszenia wyrejestrowania w terminie 7 dni od dnia wygaśnięcia tytułu ubezpieczeń społecznych ciąży na płatniku składek. Wyjątek dotyczy osób prowadzących pozarolniczą działalność oraz duchownych niebędących członkami zakonów lub klasztorów, którzy sami dokonują zgłoszenia wyrejestrowania z ubezpieczeń.

Także pracownicy, którzy na podstawie art. 109 rozporządzenia 574/72 przejęli obowiązki pracodawcy (podmiotu zagranicznego niemającego w Polsce siedziby ani przedstawicielstwa) w zakresie opłacania składek na własne ubezpieczenia społeczne, sami dokonują zgłoszenia wyrejestrowania z ubezpieczeń.

Płatnik składek jest zobowiązany powiadomić ZUS o każdej zmianie danych ubezpieczonego zawartych w zgłoszeniu wyrejestrowania w terminie 7 dni od zaistnienia zmian, stwierdzenia nieprawidłowości we własnym zakresie lub otrzymania zawiadomienia o stwierdzeniu nieprawidłowości przez Zakład.

ZUS DRA Deklaracja rozliczeniowa

wwwg

Podatek dochodowy

Część A

Przychód podatnika   57 893,40 zł

Dochód podatnika   55 174,68 zł

Zaliczka na podatek dochodowy pobrany przez płatnika    5280,00 zł

Część B

1. Dochód z umowy zlecenia, której PIT-11 odszukał Jan Kowalski wyniósł 2064,00 zł.

2. Po uwzględnieniu informacji z odnalezionego formularza PIT- 11 w formularzu PIT-37 zostaną zmienione pozycje – przychód, koszty uzyskane przychodów, dochód oraz zaliczka pobrana przez płatnika.

3. Przychód podatnika   60473,40 zł

Dochód podatnika   57238,68 zł

Zaliczka na podatek dochodowy pobrana przez płatnika   5651,00 zł

Część C

36. 28627,49 zł

39. 28627,49 zł

43. 25719,36 zł

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


*

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

CommentLuv badge
css.php