Ćwiczenia

Lekcja 13 i 14.

1 A

ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI

Zgłoszenia do ZUS dokonać należy najpóźniej w terminie 7 dni od daty zarejestrowania działalności gospodarczej.  Można zrobić to przez Internet.

JAKIE SĄ UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWE DLA PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ?

Osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą niezależnie od jej rodzaju podlega ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności do dnia zakończenia prowadzenia z wyłączeniem okresu na jaki zawiesiła prowadzenie tej działalności. W czasie prowadzenia pozarolniczej działalności obowiązkowe jest opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne:

emerytalne (obecnie 19,52% podstawy wymiaru),

rentowe (obecnie 8% podstawy wymiaru),

wypadkowe (obecnie od 0,67% do 3,86% podstawy wymiaru;, składka jest ustalana indywidualnie dla każdego płatnika).

JAKIE UBEZPIECZENIE JEST DOBROWOLNE DLA PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ?

Wysokość składki na ubezpieczenie chorobowe wynosi 2,45% zadeklarowanego przychodu, od którego wyliczane są składki na ubezpieczenie społeczne. Zadeklarowana kwota nie może być niższa niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w danym roku kalendarzowym. Jest dobrowolne ponieważ są to dodatkowe koszty dla podatnika.

CO OZNACZAJĄ SKRÓTY?

ZUS ZUA zgłoszenie do ubezpieczeń/zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczeniowej – wypełnia się w celu zgłoszenia osoby z tytułu rodzącego obowiązek ubezpieczeń (z wyjątkiem osób przebywających na urlopie wychowawczym lub pobierających zasiłek macierzyński) do ubezpieczeń społecznych, ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, bądź do zmiany/korekty danych dotyczących osoby ubezpieczonej (z wyjątkiem danych identyfikacyjnych),

ZUS DRA deklaracja rozliczeniowa – płatnik składek rozlicza składni oraz wypłacone w danym miesiącu zasiłki, zasiłek rodzinny, dodatki do tych zasiłków, zasiłki pielęgnacyjne podlegające rozliczeniu na poczet składek; ZUS DRA przekazuje do ZUS również płatnik opłacający składki wyłącznie za siebie.

ZUS RCA imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach – formularz stanowi załącznik do formularza ZUS DRA, płatnik sporządza w nim raport miesięczny, korygujący w którym rozlicza składki na ubezpieczenia społeczne i/lub zdrowotne oraz zasiłki wypłacone z budżetu państwa,

ZUS ZWPA zgłoszenie wyrejestrowania płatnika składek – należy złożyć w celu wyrejestrowania płatnika składek będącego osobą prawną, jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, osobą fizyczną oraz korekty danych o wyrejestrowaniu płatnika składek,

ZUS ZWUA zgłoszenie wyrejestrowania z ubezpieczeń – wypełnia się w momencie wyrejestrowania z ubezpieczenia społecznego, zdrowotnego, z ubezpieczenia zdrowotnego i społecznego oraz korekty danych o wyrejestrowaniu ubezpieczonego.

JAKIE SĄ PODSTAWY WYMIARU SKŁADKI? CO TO SĄ SKŁADKI „PREFERENCYJNE”?

Podstawa wymiaru składek

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w 2014 r. dla osób prowadzących działalność gospodarczą to kwota zadeklarowana, nie niższa niż 2247,60 zł (60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek, ogłoszonego w trybie art. 19 ust. 10 ustawy na dany rok kalendarzowy).

ZUS przedsiębiorców

Za miesiące styczeń – grudzień 2014 r. składka ZUS na ubezpieczenia społeczne wyżej wymienionych nie może być niższa: – na ubezpieczenie emerytalne od kwoty: 438,73 zł (tj. 19,52%), – na ubezpieczenia rentowe od kwoty: 179,81 zł (tj. 8%), – na ubezpieczenie chorobowe od kwoty: 55,07 zł (tj. 2,45%).

Stawka zerowa VAT – preferencyjna stawka podatku VAT określona w wysokości 0% podstawy opodatkowania, wprowadzona przez ustawę z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. z 1993 r. Nr 11, poz. 50). Stawka 0% jest w rzeczywistości zwolnieniem z zachowaniem prawa do odliczenia podatku naliczonego, nie mają zatem do niej zastosowania wymagania dyrektywy 2006/112/WE w zakresie ustalenia stawki obniżonej na poziomie co najmniej 5%. W efekcie zastosowania tej stawki nie występuje obowiązek naliczenia podatku VAT przez dokonującego dostawę towarów lub świadczącego usługę.

JAKIE CZYNNOŚCI MOŻNA DOKONAĆ NA PLATFORMIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH ZUS

Po rejestracji i uwierzytelnieniu profilu PUE każdy użytkownik może m.in.:

-sprawdzić swoje dane zapisane na indywidualnym koncie w ZUS,

-śledzić stan swoich spraw i otrzymywać powiadomienia e-mail lub SMS,

-rezerwować wizyty w jednostce ZUS.

-stan konta ubezpieczonego,

-informacje o ubezpieczeniach, do których go zgłoszono, i podstawach wymiaru składek, wykazanych w dokumentach rozliczeniowych złożonych przez pracodawcę,

-kalkulator emerytalny, który wyliczy prognozowaną emeryturę.

-należne składki i wpłaty

CO TO JEST E-PŁATNIK?

Dla przedsiębiorców przeznaczono także aplikację ePłatnik dzięki której można m.in.

-tworzenie dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych

-import danych z systemów kadrowo-płacowych

-przesyłanie dokumentów ubezpieczeniowych do ZUS

-automatyczne tworzenie informacji miesięcznych i rocznych dla ubezpieczonego

-synchronizacja i weryfikacja danych z bazą ZUS

ZAKOŃCZENIE DZIAŁALNOŚCI

Zgłoszenie wyrejestrowania płatnik składek zobowiązany jest złożyć w terminie 7 dni od daty zaistnienia tego faktu na formularzu ZUS ZWUA Wyrejestrowanie z ubezpieczeń Wyjątek dotyczy pracowników będących członkami służby zagranicznej. W stosunku do nich płatnik składek zobowiązany jest złożyć zgłoszenie wyrejestrowania w terminie 30 dni od dnia ustania stosunku pracy.

W stosunku do osób podlegających obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym, obowiązek zgłoszenia wyrejestrowania w terminie 7 dni od dnia wygaśnięcia tytułu ubezpieczeń społecznych ciąży na płatniku składek. Wyjątek dotyczy osób prowadzących pozarolniczą działalność oraz duchownych niebędących członkami zakonów lub klasztorów, którzy sami dokonują zgłoszenia wyrejestrowania z ubezpieczeń.

Także pracownicy, którzy na podstawie art. 109 rozporządzenia 574/72 przejęli obowiązki pracodawcy (podmiotu zagranicznego niemającego w Polsce siedziby ani przedstawicielstwa) w zakresie opłacania składek na własne ubezpieczenia społeczne, sami dokonują zgłoszenia wyrejestrowania z ubezpieczeń.

Płatnik składek jest zobowiązany powiadomić ZUS o każdej zmianie danych ubezpieczonego zawartych w zgłoszeniu wyrejestrowania w terminie 7 dni od zaistnienia zmian, stwierdzenia nieprawidłowości we własnym zakresie lub otrzymania zawiadomienia o stwierdzeniu nieprawidłowości przez Zakład.

 

 

2 A Przychody podatnika: 57893,00zł

Dochód podatnika: 55174,28zł

Zaliczka pobrana przez płatnika: 5280,00zł

B 1) Jaki był dochód z umowy zlecenia, której PIT- 11 odszukał Jan Kowalski?  -  2064,00zł

2) Po uwzględnieniu informacji z odnalezionego formularza PIT- 11, które pozycje w formularzu PIT-37 zostaną zmienione?  -  Przychód, dochód, koszty uzyskania przychody, zaliczka pobrana przez płatnika.

3) Ile będą wynosić po zmianie i wpisaniu informacji z odnalezionej umowy zlecenia przychód, dochód i zaliczka pobrana na poczet podatku dochodowego Jana Kowalskiego? Oblicz poszczególne wartości.

Przychód: 60473,40zł

Dochód: 57238,68zł

Zaliczka: 5651zł

C 36. 122043,51zł

39. 122043,51zł

43. 119135,38zł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


*

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

CommentLuv badge
css.php