Stowarzyszenia…

Chcielibyśmy przedstawić kolejną charakteryzację rodzaju naszego przedsięwzięcia, czyli stowarzyszenia. Fundamentem konkretnego rozpoczęcia naszej pracy, jest dokładne opisanie tego, za co chcemy się zabrać.

1.   Jakie cele może realizować stowarzyszenie?

Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o cechach niezarobkowych. Realizacja prawa do stowarzyszenia jest zgodna z przepisami konstytucji oraz Powszechną Deklaracją Człowieka i Międzynarodowym  Paktem Praw Obywatelskich i Politycznych, umożliwienia obywatelom równe, bez względu na przekonania, prawa czynnego uczestniczenia w życiu publicznym i wyrażania zróżnicowanych poglądów oraz realizacji swoich zainteresowań a także uwzględnia tradycje i powszechnie uznawany dorobek ruchu stowarzyszeniowego. Stowarzyszenia samodzielnie określają swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwalają akty wewnętrzne dotyczące ich działalności.

2.   Czy można w jego ramach podejmować i prowadzić działalność gospodarczą? Jakiego rodzaju i w jakim celu?

Stowarzyszenia mogą prowadzić działalność gospodarczą jako działalność pomocniczą, to znaczy, że działalność gospodarcza nie może być podstawową działalnością stowarzyszenia, tylko dodatkową, wspierającą. Dochód z niej w całości musi być przeznaczony na realizację celów statutowych. Oznacza to, że inaczej niż np. w spółdzielniach, członkowie stowarzyszenia nie mogą podzielić go między siebie.

3.   W jaki sposób zakłada się/rejestruje dany podmiot społeczny/gospodarczy? Kto może go zakładać? Jakie warunki muszą spełnić założyciele?

Przede wszystkim by założyć stowarzyszenie musimy zebrać 15 osób. Jest to konieczne minimum. Ustawa o stowarzyszeniach podaje pewne wymogi co do tych osób. Mianowicie muszą to być obywatele polscy, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych oraz prawa publiczne. Analogicznie więc mogą to być zrównani w tym względzie z obywatelami polskimi cudzoziemcy. Pozostali cudzoziemcy (np. nie posiadający obywatelstwa polskiego), a także osoby małoletnie (które nie ukończyły 18 lat) mogą tylko przystępować do już istniejących stowarzyszeń.

Zatem gdy zbierzemy owe 15 osób musimy uchwalić statut naszego stowarzyszenia oraz wybrać komitet założycielski. Podstawą działania powoływanego przez nas stowarzyszenia, poza ustawą o stowarzyszeniach, jest właśnie statut. Powinniśmy się więc dobrze zastanowić co tam napiszemy. Statut powinien zawierać nazwę stowarzyszenia, – teren jego działania oraz siedzibę. Musimy w nim wymienić cele, dla których się zrzeszamy, a także sposoby ich realizacji, musimy wskazać sposób nabywania i utraty członkostwa. Statut musi mówić o władzach stowarzyszenia i wszystkim co ich dotyczy (o tym jak je powołujemy, jakie będą miały kompetencje, w jaki sposób stowarzyszenie będzie reprezentowane na zewnątrz, w jaki sposób będą zaciągane zobowiązania oraz w jaki sposób ulegnie rozwiązaniu stowarzyszenie. Trzeba również wskazać zasady zmiany statutu (musimy wiedzieć, że każda zmiana statutu po rejestracji stowarzyszenia, wymaga zawiadomienia o tym sądu rejestrowego).

Po uchwaleniu statutu wybieramy komitet założycielski.

Komitet założycielski składa do sądu rejestrowego wniosek o rejestrację wraz ze statutem, listą założycieli, protokołem z wyboru komitetu założycielskiego, oraz informacją o adresie tymczasowej siedziby stowarzyszenia (wszystkie te dokumenty musimy złożyć w dwóch egzemplarzach, a statut w czterech) Lista założycieli powinna zawierać imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli. Ponadto trzeba dołączyć oświadczenia tychże osób stwierdzające, że są obywatelami polskimi, posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz przysługują im prawa publiczne (wzory pism w załączeniu).

Gdy już to wszystko zrobimy, musimy czekać na postanowienie sądu. Sądem rejestrowym jest sąd wojewódzki właściwy ze względu na siedzibę stowarzyszenia. Jeśli więc będzie to np. Kraków to idziemy do sądu wojewódzkiego przy ul. Rondo 7. Sąd rejestrowy musi wydać rozstrzygnięcie nie później niż w ciągu trzech miesięcy od dnia złożenia wniosku. Może się zdarzyć, że sąd rejestrowy będzie potrzebował więcej informacji. Wyznaczy więc posiedzenie wyjaśniające i wezwie uczestników postępowania rejestrowego. Jednak możemy być pewni, że jeżeli nasze stowarzyszenie spełnia wymogi przewidziane przez prawo to zostanie zarejestrowane. Po zbadaniu tych okoliczności sąd wydaje postanowienie o jego zarejestrowaniu. Jednak nasze stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną i może podjąć działalność dopiero z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o zarejestrowaniu. Co to oznacza? Otóż musimy wiedzieć, że chodzi tu o upływ terminu do wniesienia środka odwoławczego (jest to okres wynoszący co najmniej 3 tygodnie od doręczenia postanowienia). Dopiero po uprawomocnieniu się postanowienia stowarzyszenie zostaje wpisane do rejestru stowarzyszeń. O fakcie tym zostajemy poinformowani przez sąd rejestrowy. Wiadomość ta dociera również za pośrednictwem sądu rejestrowego do organu nadzorującego. Nazwa zdradza nam zakres jego zainteresowań. Nadzoruje on działalność stowarzyszenia. Wspomnę tylko, że to terenowy organ adm. państwowej o właściwości szczególnej w sprawach społeczno-administracyjnych stopnia wojewódzkiego właściwy ze względu na siedzibę stowarzyszenia. Aktualnie jest to wojewoda. Nadzór wykonywany jest zgodnie z kryterium legalności tzn. zgodności działalności stowarzyszenia z przepisami prawa i postanowieniami statutu. Jest to jedyne kryterium nadzoru. Wszelkie decyzje na wniosek organu nadzorującego podejmuje sąd.

Źródło: www.shl.org.pl

Jeden komentarz

 • 15 kwietnia 2014 - 17:25 | Permalink

  Duży porządny tekst o walorach informacyjnych. Jako człowiek „z boku” byłbym także bardzo zadowolony, gdybym od was mógł się tutaj dowiedzieć, z jakiego powodu zdecydowaliście się właśnie na formułę stowarzyszenia.

  Przedsięwzięcia podobne do waszego kojarzyły mi się dotąd zwykle z działalnością dochodową. Na przykład, kogoś musicie zatrudnić na stałe w kompleksie jeździeckim, który będzie istotą funkcjonowania naszego przedsięwzięcia, skądś czerpać środki na etaty. :)

 • Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


  *

  Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

  CommentLuv badge
  css.php