Prezentacja końcowa przedsięwzięcia

https://www.youtube.com/watch?v=sbZtXkhs4xk&feature=youtu.be

Umowa o dzieło a umowa zlecenie- jakie są różnice?

Podstawową różnicą pomiędzy tymi kontraktami jest przedmiot umowy. W przypadku umowy o dzieło przedmiotem jest konkretny rezultat pracy wykonanej przez zleceniobiorcę. Może nim być zaprojektowanie strony internetowej, opracowanie logo firmy lub przygotowanie katalogu produktów. W każdym z tych przypadków zleceniodawca łatwo może określić konkretny rezultat (np. kod strony www, logotyp). Nie wszystkie czynności mogą być objęte umową o dzieło. Odnosi się ona wyłącznie do tych czynności, w przypadku których można stwierdzić jaki będzie ich finalny efekt. Ale są takie zlecenia, w których konkretny efekt jest trudno określić lub nie ma takiej potrzeby. Wówczas spisuje się umowę-zlecenie, której przedmiotem jest praca wykonana na rzecz zleceniodawcy. Umowę-zlecenie stosuje się, gdy trudno określić ostateczny efekt pracy, na przykład zatrudniając osobę do prac biurowych czy ochroniarza. Ważniejsze niż dzieło jest wykonanie zleconego działania z należytą starannością. Co do zasady, umowa-zlecenie jest wykonywana osobiście przez zleceniobiorcę – choć kontrakt może zezwalać na pomoc osób trzecich. Z kolei przy umowie o dzieło, wykonawca z zasady może skorzystać z pomocy osób trzecich, o ile w umowie nie ma zapisu, który to wyklucza.

908925

Cecha Umowa o dzieło Umowa zlecenia / Umowa o świadczenieusług
Sposób wykonywaniaumowy Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do osiągnięcia konkretnego rezultatu. Sposób wykonania dzieła jest zależny od woli wykonującego zamówienie Zleceniobiorca zobowiązany jest do starannego wykonywania czynności prawnych (przy umowie o świadczenie usług – czynności faktycznych, świadczenie usług), a nie do osiągnięcia określonego rezultatu
Osobiste wykonywanie umowy Przyjmujący zamówienie nie ma obowiązku osobistego wykonywania dzieła, chyba że takie zastrzeżenie zostanie zawarte w umowie Osobiste wykonywanie umowy jest zasadą. Przyjmujący zlecenie może powierzyć wykonanie zlecenia innej osobie. Zastrzeżenie takie jest dopuszczalne, jeżeli wynika z umowy, ze zwyczaju albo gdy zleceniobiorca jest zmuszony do tego przez szczególne okoliczności (powinien zawiadomić o tym dającego zlecenie)
Odpłatność za wykonaną umowę Umowa jest odpłatna. Zamawiający jest zobowiązany uiścić wynagrodzenie w chwili wydania dzieła w wysokości odpowiadającej jegowartości, chyba że umowa stanowi inaczej Umowa może być nieodpłatna. Jednak brak wynagrodzenia musi wynikać z umowy lub okoliczności.

Źródło tabeli wyżej: http://www.infor.pl/prawo/praca/formy-zatrudnienia/207753,Umowa-o-dzielo-czy-umowa-zlecenia-na-czym-lepiej-dorabiac.html#ixzz33fp18FGi

WIZYTA W KINIE

Długo nic nie dodawałyśmy za co bardzo przepraszamy i w ramach rekompensaty nagrałyśmy filmik. Jak wiadomo nasze przedsiewzięcie to kino. Kiedy na pierwszych lekcjach ekonomii wpadłyśmy na ten pomysł w naszym mieście nie było jeszcze kina. Pojawiło się około 2 miesięcy temu. Dziś udałyśmy się z wizytą aby sprawdzić, czy to faktycznie dobry pomysł. Odpowiedź w filmiku.

 

WP_20140528_057 WP_20140528_058

Na dzisiejszej lekcji ekonomii w praktyce zastanawialiśmy się nad tym, jakie są ważne czynniki prowadzące do sukcesu firmy, najpierw ogólnych firm a następnie naszego kina.

ZWOLNIENIE Z PODATKU VAT

CCF20140514_00000

Vat – podatek od wartości dodanej (value added tax). Jest to podstawowy podatek.  z jakim do czynienia mają przedsiębiorcy. Zasadą, jaką stosuje się przy rozliczaniu tego podatku jest opodatkowanie całą jego wartością wyłącznie ostatecznego konsumenta danej czynności. Pośrednicy płacą wyłącznie podatek od wartości dodanej, która doliczana jest jako marża przy sprzedaży następnej osobie. Rozliczenie podatku polega z jednej strony na obliczeniu należnego podatku od czynności opodatkowanej, z drugiej, na prawie odliczenia podatku zawartego w cenie nabywanych towarów i usług, związanych z działalnością opodatkowanych.

 

Podatnik, który wykonuje pewne czynności opodatkowane podatkiem VAT, mimo osiągania obrotu ze sprzedaży opodatkowanej powyżej 150 tys zł rocznie, ma prawo stosować zwolnienie z opodatkowania przy wykonywaniu określonych czynności.

 

WYŻEJ JEST ZAMIESZCZONA MAPA MYŚLI ZROBIONA PRZEZ NASZĄ GRUPĘ NA DZISIEJSZEJ LEKCJI. 

 

 

 

Formy opodatkowania

CCF20140502_00001

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z podatkami. W zależności od wybranej formy opodatkowania dolegliwości podatkowe mogą być mniejsze lub większe, jednak zawsze występują.

Mamy możliwość wyboru rodzaju działalności gospodarczej. Obowiązujące przepisy podatkowe dzielą podatników na określone kategorie podatkowe, w zależności od wysokości osiąganych dochodów lub formy prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Karta podatkowa – uproszczona metoda wymiaru i poboru należności podatkowych bez ustalania konkretnej podstawy wymiaru podatku, uwzględniająca jednak rodzaj wykonywanej działalności zarobkowej i ewentualnie określone kryteria.

Ryczałt  ewidencjonowany- to nadana przez prawo możliwość przyjęcia innej niż ogólna formy opodatkowania niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne: 

  • prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą,
  • osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej,
  • będące osobami duchownymi.

Osoby fizyczne osiągające przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej mogą opłacać zryczałtowany podatek dochodowy w formie:

  • ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
  • karty podatkowej.

Ta formą opodatkowania obejmuje osoby fizyczne prowadzące działalność indywidualnie lub w formie spółki cywilnej uzyskujące przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz osoby określone w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 20.11.1998 o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Podatek liniowy  – jest metodą obliczania wymiaru podatku, w myśl której wysokość należnego podatku jest wprost proporcjonalna do wielkości podstawy opodatkowania. 

Skala podatkowa – wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku,  jaki zapłaci podatnik od dochodu  uzyskanego w jednym roku podatkowym. Przedziały w skali podatkowej, nazywane także progami podatkowymi.

Pełna księgowość

Pełna księgowość

 

Księgowość pełna jest bardzo zaawansowaną i dość kosztowną formą opodatkowania.

Do prowadzenia jej zobowiązane są podmioty gospodarcze, które w roku poprzednim osiągnęły przychód z działalności przekraczający 800 tys. EURO. Niezależnie od wielkości przychodu księgi handlowe muszą prowadzić osobowe spółki kapitałowe.

 

Podmioty gospodarcze  zobowiązane są do:

  • prowadzenia, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych , w których ujmuje się zdarzenia w porządku chronologicznym i systematycznym,
  • okresowego ustalania lub sprawdzania drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów,
  • wyceny aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego,
  • sporządzania sprawozdań finansowych,
  • gromadzenia i przechowywania dowodów księgowych  oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą.

 

Przy prowadzeniu pełnej księgowości zasady opodatkowania podmiotów nie posiadających osobowości prawnej są takie same jak przy księgowości uproszczonej – różnica to sposób prowadzenia ksiąg. Natomiast osoby prawne rozliczające się na zasadach ogólnych płacą podatek według stawki liniowej 19%.

Logo firmy

10174399_698557423541758_398833773_o10176042_456359527843089_1619292544_n

Logo naszego kina „Kijanka” oraz propozycja reklamy typu „mailing”.

 

Reklama firmy

Przedstawiamy reklamę naszego kina „Kijanka” w postaci krótkiego filmiku w naszym wykonaniu.

Oto link:

 

Drzewko decyzyjne

10013594_464960773632709_1959377685_n

 

Na lekcji zastanawialiśmy nad źródłem finansowania dla naszej firmy.  W tym celu stworzyłyśmy drzewko decyzyjne. Za najodpowiedniejsze uznałyśmy środki zagraniczne bezzwrotne oraz środki budżetowe.  W naszej analizie znalazły się zarówno dobre strony jak i złe, jednak minusy nie są tak wielkie w porównaniu do innych źródeł dofinansowania.

css.php