Regulamin platformy blogowej CEO
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (2 votes cast)

Regulamin
platformy blogowej CEO

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (zwany w dalszej części „Regulaminem”) określa zasady korzystania z platformy blogowej CEO (zwanej dalej jako „Platforma”) prowadzonej pod adresem internetowym: blogiceo.nq.pl przez Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej, ul. Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa (zwaną dalej jako „CEO”).
 2. W ramach Platformy CEO udostępnia nieodpłatnie jej użytkownikom (zwanym w dalszej części jako „Użytkownik/ Użytkownicy”) konto celem założenia bloga na Platformie (zwanego dalej jako „Blog”).

§2 Korzystanie z Platformy

 1. W ramach prowadzenia Bloga na Platformie Użytkownicy mogą dokonywać wpisów oraz komentować treści innych Użytkowników.
 2. Użytkownicy zamieszczając na Platformie utwory w postaci: zdjęć, grafik, tekstu, filmu, nagrania dźwiękowego lub innego materiału edukacyjnego, udzielają CEO nieodpłatnej, niewyłącznej i nieodwołalnej licencji do korzystania z utworu na czas nieoznaczony, z prawem do udzielania sublicencji w granicach pierwotnej licencji, w kraju i za granicą, w całości lub we fragmentach, jako utworu odrębnego lub wspólnie z innymi utworami, a także do udostępniania całości lub fragmentów utworu osobom trzecim, w zakresie następujących pól eksploatacji:
 • utrwalania i zwielokrotniania nadesłanego utworu/ów – wytwarzanie egzemplarzy utworu bez względu na technikę (np. techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową), ilość i wielkość nakładu;
 • w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, najem, użyczenie oryginału albo egzemplarzy;
 • rozpowszechniania w nieograniczonym nakładzie i zasięgu terytorialnym, nadawania drogą przewodową i bezprzewodową, wystawiania, odtwarzania, reemitowania, publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, wprowadzania korekty i redakcji tekstu, dokonywania skrótów i opracowań, wykorzystania utworu lub jego fragmentu do innego celu np. adaptowania do wydawnictwa książkowego, materiału promocyjnego CEO, artykułu prasowego oraz w zakresie praw pokrewnych, z zastrzeżeniem między innymi obowiązku ujawnienia nazwiska Autora (Autorów) w sposób zwyczajowo przyjęty.
 1. Użytkownikiem konta mogą być wszystkie podmioty biorące udział w programach prowadzonych przez CEO (zwanych dalej jako „Programy”), w tym w szczególności szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne oraz osoby fizyczne, w tym uczniowie i nauczyciele ze szkół zarejestrowanych w Programach.
 2. Użytkownikiem konta może być osoba pełnoletnia. Osoba niepełnoletnia może zostać Użytkownikiem konta za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych. Zgoda stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 3. Konto osoby niepełnoletniej pozostaje pod opieką i nadzorem nauczyciela (zwanego dalej jako „Opiekuna Bloga”).
 4. Opiekun Bloga zobowiązuje się do monitorowania wszelkich treści oraz materiałów upublicznianych przez uczniów na Platformie, w tym wpisów i komentarzy. W przypadku stwierdzenia faktu upublicznienia przez uczniów wpisów naruszających przepisy prawa, lub prawem chronione dobra osób trzecich, w tym prawo do wizerunku, nauczyciel/opiekun niezwłocznie powiadomi o tym CEO.
 5. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z konta w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami regulaminów poszczególnych Programów.
 6. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za sposób, w jaki korzysta z konta, w tym za zawartość i formę zamieszczanych treści na Blogu.
 7. Niedopuszczalne jest umieszczanie na Blogu treści sprzecznych z prawem, uznawanych powszechnie za naganne moralnie lub naruszających prawa innych osób, w tym w szczególności:
 • umieszczanie na Blogu wpisów i komentarzy propagujących przemoc lub nienawiść wobec innych;
 • umieszczanie na Blogu wpisów i komentarzy zawierających materiały tekstowe lub graficzne i dźwiękowe chronione prawem osób trzecich;
 • umieszczanie na Blogu wpisów i komentarzy odnośników zawierających treści o których mowa w punktach powyżej.
 1. W przypadku stwierdzenia naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, CEO zastrzega sobie prawo do usunięcia Bloga.
 2. CEO nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane na Platformie.

§3 Dane osobowe

 1. W momencie rejestracji na Platformie Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez CEO w celach promocyjnych i informacyjnych.
 2. Administratorem danych osobowych jest Centrum Edukacji Obywatelskiej, z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10, które dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 3. Użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzanych danych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

§4 Wyłączenie odpowiedzialności

 1. CEO zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług. CEO nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Platformy wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników, nawet jeśli spowodowałyby one utratę danych.
 2. Treści zawarte na Platformie są publikowane wyłącznie do celów edukacyjnych. CEO nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wszelkie błędy w nich zawarte.
 3. CEO nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji udostępnianych na Platformie przez jej Użytkowników.

§5 Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego Regulaminu należy zgłaszać na adres e-mail: blogi@ceo.org.pl
 2. CEO zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie opublikowania ich na stronach Platformy.
 3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania go na stronie blogiceo.nq.pl.

___

POBIERZ:
Regulamin Platfromy blogów CEO.pdf
Zgoda na prowadzenie bloga.pdf

Regulamin platformy blogowej CEO, 10.0 out of 10 based on 2 ratings

 

css.php