Program Akademia uczniowska rozpoczął się 2009 i trwać będzie do 2014 roku. Obejmie ponad 37 000 uczniów z 300 gimnazjów z pięciu województw. Wezmą w nim udział trzy kolejne roczniki uczniów podczas ich trzyletniego pobytu w gimnazjum.

Program obejmuje przedmioty: biologię, chemię, fizykę oraz matematykę.

Koncentruje się na wprowadzeniu w praktykę szkolną nowych elementów zawartych w podstawie programowej opartych na kompetencjach kluczowych, w tym głównie na: kompetencjach naukowo-technicznych,  matematycznych oraz umiejętności uczenia się.

W trakcie programu staramy się odpowiedzieć na pytanie jak uczyć młodzież o poznaniu naukowym. Szukamy skutecznych metod, gromadzimy doświadczenia i na ich podstawie opracowujemy materiały dla uczniów i nauczycieli.

Przygotowaliśmy dla nauczycieli kursy internetowe: Eksperymentowanie i wzajemne nauczanie” oraz „Projekty edukacyjne Akademii uczniowskiej prowadzone z udziałem mentorów i ekspertów.

Kursem objętych będzie około 1300 nauczycieli.

Ważnym elementem kursu jest szkolenie nauczycieli do organizacji wzajemnego nauczania, podczas którego gimnazjaliści zdobywają nowe umiejętności uczenia siebie i innych.

Już w trakcie kursu nauczyciele prowadzą zajęcia pozalekcyjne – Szkolne Koła Naukowe (SKN) oraz wykorzystują poznane metody podczas zajęć lekcyjnych.

Celem kursu Projekty edukacyjne Akademii uczniowskiej jest merytoryczna i organizacyjna pomoc nauczycielom w sprawowaniu opieki nad pracami projektowymi uczniów w Szkolnych Kołach Naukowych. W ramach SKN uczniowie zdobywają umiejętności tworzenia planów badawczych służących rozwiązaniu interesującego ich problemu. Uczą się respektowania prawa autorskiego. Prowadzenia własnej oceny uzyskanych osiągnięć.

Do udziału w Szkolnych Kołach Naukowych zapraszani są wszyscy uczniowie nie zależnie od zdolności, płci oraz poziomu edukacyjnego. Gimnazjaliści pracują w 12- 15 osobowych grupach. Każdy gimnazjalista weźmie udział w dwóch SKN z różnych przedmiotów, przygotowując i prowadząc eksperymenty oraz obserwacje, zajęcia z pytaniem problemowym, a także tworząc gry edukacyjne.

W trakcie Szkolnych Kół Naukowych uczniowie samodzielnie:

  • Formułują pytania badawcze
  • Formułują hipotezy
  • Planują i przeprowadzają eksperymenty, których celem jest weryfikacja hipotezy
  • Pogłębiają rozumienie pojęć kluczowych dla danego przedmiotu
  • Prowadzą Wzajemne nauczanie
  • Tworzą gry edukacyjne

Uczniowie wcielają się w role nauczyciela, przygotowując karty pracy i prowadząc zajęcia dla kolegów i koleżanek oparte na technikach eksperymentalnych.

Do dnia dzisiejszego gimnazjaliści uczestniczący w programie Akademia uczniowska przygotowali i przeprowadzili ponad 2000 doświadczeń, które następnie były prezentowane w środowisku szkolnym.