Regulamin

Regulamin wychowanka Gimnazjum

im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Opatowie

 1. Uczeń  Gimnazjum im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Opatowie zobowiązany   jest do przestrzegania zasad określonych w rocie ślubowania.
 2. Stosowanie przemocy fizycznej (bicie), słownej (wulgaryzmy) i psychicznej względem koleżanek i kolegów jest zachowaniem niedopuszczalnym. Ewentualne wykroczenia w tym względzie będą publikowane na gazetce gimnazjalnej.
 3. Gimnazjaliści kłaniają się sobie i nauczycielom oraz wszystkim dorosłym przebywającym na terenie Gimnazjum w postaci stojącej i z wyciągniętymi rękoma z kieszeni.
 4. Korzystanie z indywidualnych szafek, WC i sklepiku należy ograniczyć do czasu przerw między lekcjami.
 5. Każde zniszczone mienie szkoły i prywatne należy odkupić, naprawić lub w inny sposób wyrównać krzywdę.
 6. Przebywanie po dzwonku na lekcje na korytarzu nie jest zachowaniem odpowiednim.
 7. Korzystanie z WC powinno być zgodne z przeznaczeniem tych pomieszczeń.
 8. Wychodzenie poza teren szkoły sklep, cmentarz, park bez zgody nauczyciela w czasie trwania zajęć lekcyjnych i przerw nie jest dozwolone.
 9. Przebywanie w kotłowni ze względu na przepisy BHP i przeciw pożarowe jest absolutnie niedozwolone.
 10. Postawa stojąca ucznia podczas rozmowy indywidualnej i wypowiedzi jest najbardziej odpowiednia.
 11. Uczeń zobowiązany jest do usprawiedliwienia nieobecności na lekcjach. Trzy godziny nieusprawiedliwione są sygnałem do obniżenia oceny z zachowania.
 12. Nie używa się znaków identyfikujących z określonymi subkulturami młodzieżowymi (włosy, kolczyki, strój, inne przedmioty).
 13. Zakaz przynoszenia i używania telefonów komórkowych w czasie zajęć lekcyjnych.

Społeczność szkolna za nieprzestrzeganie regulaminu ustala następujące konsekwencje regulaminowe:

  • wpis- uwaga do dziennika,
  • poinformowanie rodziców,
  • sprzątanie korytarzy szkolnych i obejścia szkoły,
  • publikowanie na gazetce szkolnej nazwisk osób, których zachowanie jest nieodpowiednie,
  • nagana wychowawcy na forum klasy,
  • nagana na forum szkoły,
  • zawieszenie prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych i reprezentowania szkoły na zewnątrz,
  • przeniesienie do klasy równoległej,
  • zgłoszenie wypadku podlegającego kodeksowi karnemu na policję, prokuraturę.

Wnioskować o karę mogą uczniowie, rodzice i nauczyciele. Wymiar kary i jej przebieg monitorują nauczyciele, wychowawcy.

Zostaw odpowiedź

*

CommentLuv badge