Sportowy Okrągły Stół

Debata Sportowego Okrągłego Stołu w Gimnazjum Nr 5 w Piotrkowie Tryb. odbyła się 10 października 2013 roku. Wzięli w niej udział przedstawiciele wszystkich klas, co dało liczbę 86 osób. W spotkaniu uczestniczyli także dyr. szkoły E. Sipa, z-ca dyr. M.Przybył, przedstawicielka Rady Pedagogicznej M.Izdebska oraz wszyscy nauczyciele wychowania fizycznego. W rękach tych ostatnich spoczęła organizacja debaty, opracowanie obszarów do dyskusji oraz jej poprowadzenie. Całość koordynowała I.Kapuścik, nauczycielka wychowania fizycznego.

Młodzież do dyskusji przygotowywana była na lekcji wf. Nauczyciele starali się przybliżyć uczniom założenia i cele programu, aby  podczas debaty mieli więcej odwagi do wypowiadania własnych sądów i formułowania wniosków.

W organizację spotkania włączony został Samorząd Uczniowski, który odpowiadał za przygotowanie miejsca spotkania, nagłośnienie, prowadzenie części oficjalnej oraz rejestrowanie jej przebiegu wg opracowanego przez koordynatora scenariusza.

W fazie przygotowań do SOS, założyliśmy, że dyskusja w tak dużym gronie może być utrudniona, postanowiliśmy więc podzielić całą zebraną społeczność uczniowską na grupy dyskusyjne. Pracę w każdej z nich koordynować miało dwóch nauczycieli. Wyodrębniliśmy, na podstawie wcześniejszych rozmów z młodzieżą, pięć  istotnych dla zajęć wf. obszarów.

Po oficjalnym powitaniu i przypomnieniu założeń programu, przystąpiliśmy do pracy. Pierwsza faza była wspólna dla wszystkich, jej celem było sprecyzowanie plusów i minusów lekcji wychowania fizycznego. Wszystkie odpowiedzi zostały zaprezentowane przez sekretarzy zespołów na forum. Do najczęściej powtarzających się pozytywów należały:

 1. Różnorodność zajęć.
 2. Rozwój zainteresowań.
 3. Podnoszenie sprawności fizycznej.
 4. Zaangażowanie nauczycieli.
 5. Organizacja turniejów szkolnych i międzyszkolnych.
 6. Możliwość uczestnictwa w rajdach rowerowych i pieszych.

Negatywy to:

 1. Łączone grupy.
 2. Słabo wyposażona siłownia.
 3. Brak dostępu do natrysków.
 4. Zbyt intensywne rozgrzewki.
 5. Za dużo biegania.
 6. Brak oferty zajęć pozalekcyjnych dla uczniów mniej sprawnych fizycznie.
 7. Więcej gier, mniej ćwiczeń.
 8. Brak zaangażowania władz miasta w sport szkolny.
 9. Brak oferty na wspólne, aktywne spędzanie czasu wolnego dla uczniów               i rodziców.
 10. Dostosowanie systemu oceniania do uczniów słabszych.

Znając wady wychowania fizycznego, grupy przystąpiły do precyzowania pomysłów na ich naprawę. Każdy z zespołów pracował nad innym obszarem tzn.:

 • Organizacja zajęć pozalekcyjnych;
 • Wykorzystanie zasobów szkoły;
 • Problematyka zwolnień lekarskich;
 • System oceniania;
 • Współpraca uczniów, nauczycieli, dyrekcji szkoły oraz rodziców w procesie wychowania.

Dyskusje miały bardzo burzliwy przebieg, notowane i przedyskutowane były wszystkie zgłoszone pomysły. Każda z grup wypracowała kilka propozycji zmian. Zostały one wypisane przez sekretarzy na tablicach tak, aby każdy z uczestników debaty mógł się z nimi zapoznać. Po tym czasie przystąpiliśmy do głosowania, aby przekonać się, które z wypisanych propozycji są dla naszych uczniów najważniejsze. Najwięcej głosów uzyskały:

 1. Rozszerzenie oferty zajęć fakultatywnych.
 2. Organizacja większej ilości zajęć pozalekcyjnych, w tym weekendowych.
 3. Zmiana norm oceniania LA.
 4. Poprawa stanu bieżni oraz boisk szkolnych.

Wszystkie zebrane podczas debaty pomysły będą dla nas, nauczycieli wychowania fizycznego, punktem wyjścia do wprowadzenia zmian, zarówno w zakresie prowadzenia      jak i organizacji zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych, imprez sportowych i zajęć rekreacyjnych.

Podczas debaty zostały ustalone również zadania, które realizowane będą w bieżącym semestrze. Są to:

 1. Weekendowy Turniej Piłki Nożnej klas I-III, zorganizowany przy wsparciu finansowym Rady Osiedla.
 2. Szkolny Turniej Tańca.

Debatę w naszej szkole można uznać za udaną. Uczniowie bardzo chętnie zabierali głos   w dyskusji, podając pomysły i liczne propozycje rozwiązań. Nie zawsze na lekcji jest czas na to, aby wsłuchać się w potrzeby dzieci czy też uzyskać szczerą ich opinię o naszej pracy. Ta debata dała taką możliwość. Pokazała również, że nauczyciel i uczeń stoją po tej samej stronie w dążeniu do celu jakim jest zdrowie.

 YouTube Preview Image