Goście, goście

paź
21

dyrektor teatru
dyrektor MDK
dyrektor Centrum Kultury i Sztuki
Dyrektor filharmonii
‚Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury
wicedyrektor Caritas Diecezji Kaliskiej

paź
18

Dwie szkoły uczesniczące w projekcie „20 lat wspólnie – dobry początek”, organizowanym przez CEO opisały poszczególne etapy swojej pracy nad tematem debaty „Ławka osiedlowa, boisko czy dom kultury – gdzie młodzi ludzie chodzą po szkole”, która niebawem odbędzie się w III L.O. im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu.

My, jako II L.O. im. Tadeusza Kościuszki w Kaliszu zajęliśmy się tematem związanym ze spędzaniem czasu wolnego przez młodzież w Kaliszu. Chcąc dobrze przygotować się do odpowiedzenia na to istotne pytanie przygotowaliśmy ankiety, które zostały przeprowadzone wśród wszystkich uczniów naszej szkoły ( ok. 900 ankiet ). Zostały one podzielone na klasy ( wyniki klas pierwszych, drugich i trzecich nieznacznie się od siebie różnią ), a także na płeć ankietowanych, co według nas jest również istotne w rozważeniu tego typu problemu.

Pytania do ankiety brzmiały następująco:

1. Gdzie najchętniej spędzasz czas wolny?

a) w domu
b) w centrach handlowych
c) z przyjaciółmi (w mieście, praku, kawiarniach)
d) na treningach (rower, sporty wyczynowe)
e) inne (jakie?) ..
 
2. Z kim najczęściej spędzasz czas wolny?
a) sam/a
b) z przyjaciółmi lub znajomymi
c) z rodziną
d) ze społecznością internetową
e) z kimś innym (kim?) ..

3. Ile czasu wolnego masz dziennie?

a) 1 – 1,5 h

b) 1,5 – 3 h

c) 3-4 h

d) 4 h i więcej

4. Jakie są twoje zainteresowania?

5. Co robisz w czasie wolnym?

6. Jaką formę odpoczynku preferujesz?

a) aktywną

b) bierną

7. Czy korzystasz z zajęć pozalekcyjnych organizowanych przez szkołę?

a) TAK

b) NIE

8. Jeśli tak, to z jakich?

a) zajęcia wyrównawcze

b) SKS

c) koła zainteresowań

9. Czy miasto zapewnia Ci odpowiednie warunki do spędzania czasu wolnego?  Jeżeli nie, napisz czego Ci brakuje.

Po przebadaniu wszystkich ankiet ( szczegółowe dane w tabelach umieścimy później ) okazało się, że najwięcej młodych ludzi spędza czas ze znajomymi, najczęściej w kawiarniach lub po prostu spacerując po mieście. Lubimy też spędzać czas w domu, czytając książki, przeglądając strony internetowe oraz oglądając telewizję. Z ankiet wynika także, że nie posiadamy wiele wolnego czasu ( najczęstsza odpowiedź w pytaniu 3. to a ), ok. 60% z nas woli spędzać czas w formie biernej, jeżeli już wybiera aktywną, najczęściej jest to rower – ok. 70%. Niewiele z nas korzysta też z zajęć organizowanych przez szkołę, bardzo mało ankietowanych ( ok. 10% ) chodzi na zajęcia wyrównawcze, niewiele więcej – na SKS i koła zainteresowań.

Z ostatniego, ogólnego pytania dowiedzieliśmy się, że młodzieży z Kalisza najbardziej brakuje koncertów, klubów, kółek zainteresowań, gdzie mogliby rozwijać swoje pasje, a także tras rowerowych ( niektórzy z nich wyrażali też żal spowodowany brakiem… lotniska ;) .

paź
5

Uczestnicy z III LO im. M. Kopernika opisali już początki naszej współpracy, więc nie będziemy tego powtarzać.
My, jako Zespół Szkół Techniczno – Elektronicznych w Kaliszu zajęliśmy się tematem: „Stan miejsc spotkań młodych ludzi”.
Nasze działania rozpoczęliśmy od przygotowania ankiety, którą przeprowadziliśmy w naszej szkole wśród uczniów klas drugich i trzecich. Oto pytania ankiety:

1.Czy Twoje miasto pozwala Ci na rozwijanie Twoich zainteresowań?
2.Gdzie spędzasz czas po szkole?
3.Co najchętniej robisz po szkole?
4.Jak spędzasz czas wolny latem, a jak zimą?
5.Jakie możliwości rozwoju sportowego daje Ci Twoje miasto? A czego brakuje?
6.Czy rozwijasz się kulturalnie w swoim mieście? Jeśli NIE to co Ci w tym przeszkadza, jeśli TAK to gdzie i w jaki sposób?

Ankietę przeprowadziliśmy 22 – 23.09.2010. Po długim wertowaniu kartek z odpowiedziami  wyłoniły się miejsca o których sami wcześniej myśleliśmy. W końcu też jesteśmy młodymi ludźmi, którzy chcą, aby w Kaliszu było więcej miejsc w których moglibyśmy spędzać czas.

W kolejnych dniach, a mianowicie 25-26.09.2010 zrobiliśmy objazdówkę po mieście, aby obejrzeć, ocenić i sfotografować miejsca w których można spotkać młodych ludzi. Staraliśmy się także rozmawiać z osobami pracującymi w tych miejscach o częstotliwości uczęszczania tam młodzieży.

Obecnie jesteśmy w trakcie przygotowywania prezentacji kończącej ten etap naszej pracy.

Z przeprosinami za spóźnienie w uzupełnieniu bloga:
Uczestnicy z Zespołu Szkół Techniczno – Elektronicznych

Zaczynamy!

paź
4

21 września rozpoczęła się nasza przygoda z Centrum Edukacji Obywatelskiej, które zaproponowało nam udział w ciekawym i niezwykle ważnym projekcie „20 lat wspólnie – dobry początek”. Tego dnia wzięliśmy udział w pierwszych warsztatach, na których trenerki z CEO pomogły nam w odpowiednim zinterpretowaniu tematu, podzieleniu pracy i zaplanowaniu działań na kolejne dni, które zostaną zwieńczone debatą, wspólnie zorganizowaną przez cztery szkoły z Kalisza, włączone do tego projektu. Temat naszej debaty brzmi: „Ławka osiedlowa, boisko czy dom kultury – gdzie młodzi ludzie chodzą po szkole”. Podczas warsztatów zostaliśmy podzieleni w cztery grupy robocze, według szkół, do jakich uczęszczamy.

My, jako III LO im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu, otrzymaliśmy do przygotowania wszelkich informacji na temat działalności społecznej młodych ludzi. Bardzo przepraszamy, ale z przyczyn technicznych, nie umieszczaliśmy wcześniej relacji z tego, co już udało nam się ustalić, zrobić. Poniżej zamieszczamy plan tego wszystkiego, co do tej pory zrealizowaliśmy.

1. a) Przygotowaliśmy pytania do sondy, którą przeprowadzimy wśród uczniów naszej szkoły. Dotyczą one oczywiście naszego podtematu. Ankietowani będą mogli zaznaczyć odpowiedzi TAK lub NIE.

Oto pytania:

Czy jesteś zaangażowany w jakąkolwiek działalność społeczną(Samorządy szkolne/klasowe, sekcja charytatywna, sekcja artystyczna, stowarzyszenia i organizacje skupiające młodzież, np. Klub Europejski/Młodzieżowe Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Harcerstwo, itp.)

Czy uważasz, że współpraca to ważny czynnik towarzyszący przy realizacji podejmowanych projektów?

Czy często słyszysz o podejmowanych przez młodzież inicjatywach na rzecz szkoły/miasta/regionu?

Czy sądzisz, że głos młodych ludzi jest obecnie ważny?

Czy wydaje Ci się, iż organizacje tworzone przez młodych ludzi mogą być dobrymi partnerami w działalności społecznej dla np. samorządów terytorialnych?

Czy młodzież, w Twojej opinii, podejmując pracę na rzecz społeczeństwa, wpływa znacząco na kształtowanie przyszłości danej miejscowości/regionu/kraju?

Czy głosujesz podczas wyborów do Zarządu Samorządu Uczniowskiego w Twojej szkole?

Czy uważasz, że Twój głos w wyżej wymienionych wyborach jest ważny?

Czy masz pomysły, które mogłoby zmienić coś w Twojej szkole i nie tylko w niej?

Czy uważasz, że młodzi ludzie z kreatywnymi pomysłami mogą je zawsze zrealizować?

Czy, według Ciebie, istnieją przeszkody w szkole i innych instytucjach(w zależności od charakteru pomysłu), które nie pozwalają lub utrudniają w realizacji pomysłów?

Czy wiesz, gdzie zgłosić się ze swoim pomysłem?

Jakie instytucją są w stanie pomóc?

Czy pochwalasz skupianie się młodzież w różnych organizacjach społecznych?

Czy chciałbyś namówić biernych uczniów, do aktywniejszej pracy na forum klasy/szkoły itp.?

Czy uważasz, że realizowane przez młodzież projekty są przygotowane profesjonalnie?

Czy młodzi ludzie podchodzą w sposób odpowiedzialny do podejmowanych przez siebie inicjatyw?

1.b) ustaliliśmy datę przeprowadzenia sondy na 5 października.

2.Przygotowaliśmy pytania do wywiadu, który przeprowadziliśmy z Młodzieżowym Radnym Miasta Kalisza. Pozwoliło nam to zobaczyć, jaki wpływ mają młodzi radni, bezpośrednio będący przedstawicielami wszystkich młodych, co takiego robią i jak są postrzegani przez inne organy. Pytania zostały przygotowane 25 września, wywiad przeprowadzony 4 października.

3. Ustaliliśmy datę wywiadu (5 października) z opiekunami Samorządu Uczniowskiego naszej szkoły, którzy pozwolą nam poznać perspektywę, z jakiej widzą dorośli działania społeczne młodych ludzi.

4. Przygotowaliśmy również pytania do wywiadu z kandydatem startującym do Rady Miasta Kalisza. Data wywiadu nie jest jeszcze dokładnie sprecyzowana – czekamy na odpowiedź.

5. Poprosiliśmy osoby, które biorą czynny udział w życiu społecznym na różnych płaszczyznach (Klub Europejski, Koło Teatralne, Sekcja Charytatywna, Samorząd Uczniowski) o komentarz do swoich działań. Ukierunkowaliśmy ich wypowiedź kilkoma pytaniami pomocniczymi: „ Dlaczego to robisz? Jakie ma to dla Ciebie znaczenie? Czy uważasz, że to, co robisz jest ważne?”

O dalszych postępach będziemy informować na bieżąco:)

Uczestnicy projektu z III LO im. M. Kopernika w Kaliszu