1.Nie podajemy w internecie swoich danych osobistych.

2.Nie umieszczamy w sieci swoich zdjęć i filmów.

3.Nie spotykamy się z osobami poznanymi przez internet.

4.Chronimy własność intelektualną swoją i innych.

5.Wystrzegamy się cyberprzemocy i uzależnienia  od komputerów i internetu.

6. Wykorzystujemy TIK  do nauki wszystkich przedmiotów.

7.Korzystamy z tablic interaktywnych i programów edukacyjnych.

8.Zawsze sprawdzamy wiarygodność informacji znalezionych w sieci.

9.Przestrzegamy regulaminu pracowni informatycznych.

10.Pomagamy starszym osobom w korzystaniu z komputera.

11.Wspólnie z rodzicami zaglądamy często na stronę internetowej naszej szkoły.

12.Korzystamy z rodzicami z dostępu do dziennika elektronicznego.

13.Na terenie szkoły nie korzystamy z telefonów komórkowych.

14.Stosujemy się do zasad Kodeksu 2.0 :-)