UCZYMY INNYCH – ZADANIE 4- SPOSOBY PODRÓŻOWANIA PO LĄDZIE

UCZYMY INNYCH – Zadanie 4 – Sposoby podróżowania  po  lądzie

• Autor: Joanna Szypura

• Szkoła: Katolicka Szkoła Podstawowa w Inowrocławiu

• Kategoria: „Uczymy innych”

WP_20160419_009

• Dodano: 03.05.2016 r.

1) Jak wyglądał wybór uczniów, którzy wcielili się w rolę nauczycieli?

Kolejną  planowaną  lekcją   w  III klasie, była lekcja z edukacji przyrodniczej na temat SPOSOBÓW   PODRÓŻOWANIA  PO  LĄDZIE. Lekcja ta idealnie nadawała się do przeprowadzenia w klasie zadania z projektu „Szkoła z klasą 2.0″ , z kategorii „Uczymy innych”.  Klasa jest niewielka (składa się zaledwie z 10 osób) toteż postanowiono,że w rolę nauczycieli będzie miał okazję wcielić się każdy uczeń klasy. Po krótkim wprowadzeniu i przeprowadzeniu części wstępnej uczniowie zostali podzieleni na cztery zespoły, przez odliczanie do czterech i każdy zespół losowo miał przydzielone zadanie. Zadaniem było przygotować z dostępnych materiałów, na podstawie informacji z podręczników i innych książek kilkuzdaniową prezentację dla reszty klasy, na temat :

I grupa -  Pociągów pasażerskich,

II grupa – Pociągów towarowych,

III grupa – Transportu samochodowego,

IV grupa – Rodzajów lokomotyw.

Uwieńczeniem  pracy każdego zespołu było wykonanie plakatu.

Nauczyciel pełnił rolę opiekuna, koordynatora całego zadania, z głosem doradczym, jednak właściwą funkcję prowadzącego tę część lekcji mieli uczniowie dwu lub trzyosobowego zespołu. Po prezentacji, każdy zespół miał się przygotować do krótkiej debaty  na temat:  ”Czym lepiej podróżować -  koleją czy samochodem?”

2) Kim byli odbiorcy zajęć przygotowanych przez wybranych uczniów?

Odbiorcami zajęć przygotowanych przez dwu i trzyosobowe zespoły była pozostała część klasy  i nauczyciel wychowawca. Ważne jest to, że każdy uczeń miał okazję być zarówno  nauczycielem (wykładowcą wiedzy) oraz odbiorcą – słuchaczem. Prezentacja i ocena wyników pracy wszystkich zespołów nastąpiła na jednej lekcji.

3) Jakie były najważniejsze cele prowadzonej przez uczniów lekcji?

Uczniowie:

- uważnie słuchają prezentacji multimedialnych na temat : „Przemieszczanie się w życiu codziennym ” oraz „Środki transportu samochodowego” i ” Środki transportu kolejowego”,

- potrafią w zgodzie i w skupieniu pracować w małych zespołach,

- potrafią zaprezentować wyniki swojej wspólnej pracy, przekazać zdobytą wiedzę reszcie klasy,

- potrafią zadać sensowne pytania, będące krótkim sprawdzianem wysłuchanych przez resztę klasy wiadomości,

- uczniowie potrafią korzystać z różnych źródeł informacji, podręczników, książek, internetu itp.

4) Przedstaw zakres treści przekazywanej przez uczniów wiedzy  podczas zajęć.
Zadaniem uczniów było oglądnięcie w skupieniu i wysłuchanie trzech prezentacji multimedialnych   o  sposobach przemieszczania się po lądzie  oraz środkach transportu kolejowego i samochodowego. Następnie uczniowie  słuchali wprowadzenia nauczyciela oraz czytali w czasie lekcji z podręcznika i innych źródeł  informacji o środkach transportu lądowego. Każda grupa miała ok. 10 – 15 minut czasu na przygotowanie wystąpienia przed klasą  na zadany temat. Mogli oczywiście wykorzystać materiały przygotowane wcześniej w domu (uczniowie dzień wcześniej wiedzieli na jaki temat będą mieli przygotować prezentacje  i  mogli sobie przygotować  zdjęcia i  najistotniejsze fragmenty tekstu , celem wykorzystania  do końcowego plakatu). Każdy zespół, tradycyjnie już,  po swojej prezentacji, w celu sprawdzenia efektów swojego wystąpienia, zadawał reszcie klasy 3-4 pytania sprawdzające, które były faktyczną wykładnią tego, jak temat został zrozumiany i wiadomości przyswojone przez słuchaczy.

5) Z jakich narzędzi TIK i materiałów korzystali uczniowie? [Podaj linki do stron lub inne źródła materiałów, z których korzystali uczniowie. Możesz zamieścić materiały w załączniku]

Uczniowie korzystali z :
- komputera,
- laptopa,
- internetu.

W czasie lekcji wykorzystano informacje  z następujących stron internetowych:

-www.google.pl/search?q=transport+kolejowy&biw=1366&bih=657&tbm=isch&tbo=

u&source=univ&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwjihOGunLzMAhXjFZoKHZa0D6sQsAQILA,

- https://pl.wikipedia.org/wiki/Transport_kolejowy,

- https://www.google.pl/?gws_rd=ssl#q=transport+kolejowy,

- https://pl.wikipedia.org/wiki/Transport_drogowy,

- http://www.szkolnictwo.pl/szukaj,Transport_samochodowy.

 

Wykorzystano następujące prezentacje multimedialne:

- prezentacja „Transport i przemieszczanie się w życiu codziennym” http://slideplayer.pl/slide/8855666/,

- prezentacja „Środki transportu kolejowego ” https://www.google.pl/?gws_rd=ssl#q=%C5%9Brodki+transportu+kolejowego+powt%C3%B3rzenie++prezentacja+multimedialna,

- prezentacja” Środki transportu samochodowego ”

https://www.google.pl/?gws_rd=ssl#q=%C5%9Brodki+transportu+samochodowego+%C4%87wiczenia+prezentacja+multimedialna.

6) Opisz przebieg zajęć.
Lekcja ta, była odmienna od innych. Wymagała od uczniów aktywności innej niż wykazują się na co dzień, bo to nie oni uczyli się tego, co wyłożył nauczyciel, ale dzieci uczyły się od siebie wzajemnie, dzieci uczyły dzieci (oczywiście wszystko to pod okiem nauczyciela).Lekcja przeprowadzona  była  zgodnie  z założeniami projektu „Uczymy innych” i te założenia zostały faktycznie spełnione.

Zajęcia przebiegały wg następującego planu:

a) Powitanie

b) Rozszyfrowanie tematu  zajęć „Sposoby podróżowania po lądzie” z tekturowych  kartoników

(na ich odwrotnej stronie  były  działania na dodawanie i odejmowanie w zakresie 1000 )

- z kartonów  ułożonych wynikami rosnąco powstało  hasło dnia:  SPOSOBY  PODRÓŻOWANIA  PO  LĄDZIE),

c) Oglądnięcie trzech prezentacji multimedialnych o sposobach przemieszczania się w życiu codziennym oraz o środkach transportu  samochodowego i kolejowego

d) Krótkie wprowadzenie do tematu przez nauczyciela,

- definicja transportu,

- podział transportu na lądowy, wodny, powietrzny i specjalny,

- podział transportu lądowego na szynowy (tramwaje, metra, kolej) i drogowy (samochodowy i autobusowy),

e) Wspólne czytanie z podręcznika informacji o podstawowych bogactwach naturalnych ,

f) Podział uczniów na grupy i losowy dobór tematów przez każdą z grup.

Zadanie dwu lub trzyosobowej grupy to  przygotowanie kilkuminutowego  wystąpienia przed klasą  na temat:

I grupa – Pociągi pasażerskie,

II grupa – Pociągi towarowe,

III grupa – Transport samochodowy.

IV grupa – Rodzaje lokomotyw.

Tak przeprowadzona lekcja jest inna od pozostałych, daje uczniom możliwość wejścia w rolę nauczyciela, z pewnością dla dzieci jest atrakcyjniejsza i ciekawsza.

Każdy zespół po swojej autoprezentacji ,w ramach sprawdzenia tego ile wiedzy zostało w głowach ich kolegów i koleżanek,  miał możliwość zadania grupie 3-4 pytań sprawdzających z prezentowanego przez siebie materiału.

g) Wykonanie plakatów,

h) Prezentacja poszczególnych grup,

i) Zadawanie pytań kontrolnych dla reszty klasy,

j) Sprecyzowanie ważnego wniosku końcowego, że najlepsze, najbardziej ekologiczne

i najzdrowsze  jest podróżowanie na własnych nogach lub na rowerze

- wymyślenie kilku rymowanych haseł promujących ten sposób podróżowania po lądzie:

  • Dbam o powietrze świeże, więc jeżdżę na rowerze,
  • Dziś nie jadę autobusem, tylko idę sobie kłusem,

k) Debata klasowa na temat:  „Czym lepiej podróżować: koleją czy samochodem?”

- z dwóch stron tablicy widniały  napisy „samochodem” , „koleją” i uczniowie podając argument „za” lub „przeciw” ustawiali się po odpowiedniej stronie , nauczyciel zapisywał na tablicy formułowane przez uczniów tezy, będące zaletami lub wadami danego rodzaju transportu,

- jeśli ktoś nie mógł się jednoznacznie zdecydować , ustawiał się na środku,

- wynik debaty był następujący:

1 uczeń uważał, że lepiej podróżuje się samochodem,

3 uczniów uważało, że lepiej podróżuje się koleją,

6 uczniów, czyli większość była zdania  „pół na pół”.

l)  podsumowanie lekcji , ewaluacja:

- nauczyciel zadawał kilka pytań kontrolnych, na które uczniowie mogli odpowiadać tylko „tak” (podniesienie kredki niebieskiej)  lub „nie” (podniesienie kredki czerwonej),

- ocena przez uczniów własnej pracy na tej lekcji:

  • „jeśli jesteś zadowolony ze swojej pracy na lekcji – wstajesz” (9 osób)
  • „jeśli nie jesteś zadowolony ze swojej pracy na lekcji – siedzisz” (1 osoba)

7) W jaki sposób zostały sprawdzone rezultaty pracy (uczących się i nauczających)?

Wyniki pracy poszczególnych grup były sprawdzane na bieżąco przez nauczyciela, który pełnił funkcję doradczą i raczej przyglądał się z boku całej lekcji, którą w dużej części prowadzili uczniowie. Każda grupa po swoim wystąpieniu została nagrodzona brawami przez pozostałą część klasy. Również była okazja do sprawdzenia rezultatów i efektywności zrozumienia tematu przez słuchaczy, poprzez możliwość zadawania 3-4 pytań przez osoby prezentujące się, pozostałej części klasy.  Na koniec lekcji  nauczyciel dokonał ewaluacji przez  zadanie  kilku pytań zamkniętych  dla klasy, gdzie uczniowie wyrażali swoje zdanie podnosząc określony kolor kredki. Cała klasa za swoją aktywność również na koniec lekcji została oceniona pozytywną oceną przez nauczyciela, który bardzo wysoko ocenił zaangażowanie klasy w tą nietypową lekcję, zwłaszcza w debatę klasową.

8) Podziel się refleksją nad formą „uczymy innych”. [Czego nauczyło Cię to doświadczenie? Co było mocną stroną zajęć, a co warto udoskonalić? Jakie masz rady dla nauczycieli, którzy chcieliby odtworzyć Twoją lekcje? Jakie wnioski na przyszłość?]

W  dalszym ciągu podtrzymuję zdanie, że dzieci powinny często prezentować  się na forum klasy , ponieważ w dalszym życiu i w szkole  i w pracy zawodowej z pewnością często będzie się od nich oczekiwało publicznych wystąpień. Również praca w grupach jako aktywna forma pracy bardzo dobrze sprawdziła się przy okazji tego zadania. Okazało się, że dzieci czasem mimo spięć, drobnych niesnasek – jednak docierają się, uczą się współpracy, tak często potrzebnej w dorosłym życiu.   Uczniowie biorący udział w lekcji z zainteresowaniem oglądali prezentacje multimedialne, zadawali przy tym wiele pytań. Z dużym zaangażowaniem przystąpili do pracy, po przydzieleniu grupom zadań. Korzystali przy tym z różnych książek, podręczników i rad nauczyciela. Chętnie wykonywali  swoje plakaty.  Lekcja dostarczyła  wielu pozytywnych wrażeń zarówno dla uczniów prezentujących się na forum klasy, jak i słuchających. Najbardziej emocjonująca i budująca okazała się  jednak  debata. Dzieci bardzo chętnie wzięły w niej udział i bardzo chętnie się wypowiadały. Były emocje, był hałas ,ale właśnie o to chodziło.

Wszystko to wymagało od uczniów aktywności i  to było mocną stroną lekcji i z pewnością bardzo pożądaną. Wystąpienie przed klasą, wprawdzie nie po raz pierwszy, mimo wszystko dla większości było wyzwaniem, ale z pewnością na miarę ich możliwości.  Uważam , że dobrą i szybką metodą sprawdzenia zdobytej wiedzy na lekcji, były końcowe pytania kontrolne zadawane przez nauczyciela, które były pytaniami zamkniętymi (odpowiedź „tak” lub „nie”) i w bardzo widoczny sposób można było zobaczyć kto odpowiada prawidłowo,      a kto nie. Lekcja była ciekawym doświadczeniem  zarówno dla dzieci jak i dla nauczyciela. Z pewnością nie raz ten typ lekcji wykorzystam jeszcze w pracy z klasą.

Joanna  Szypura

WP_20160419_002  WP_20160419_005

WP_20160419_008  WP_20160419_011

WP_20160419_009  WP_20160419_012

WP_20160419_013  WP_20160419_014

WP_20160419_015  WP_20160419_017 WP_20160419_018  WP_20160419_023

WP_20160419_027  WP_20160419_029

WP_20160419_030  WP_20160419_031

WP_20160419_032  WP_20160419_033  WP_20160419_035  WP_20160419_038

WP_20160419_039  WP_20160419_043

WP_20160420_001  WP_20160420_002

WP_20160420_005  WP_20160420_004

Dodaj komentarz

css.php