Nasze umiejętności

KLASA II

Nasze umiejętności

Kryteria sukcesu Slajd1 Slajd2 Slajd3 Slajd4 Slajd5 Slajd6 Slajd7 Slajd8 Slajd9 Slajd10

 

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ – ANNA REIMANN

 

Slajd5

Slajd6Slajd7Slajd8Slajd9Slajd10Slajd12

 

 

Rekomendacje po przeprowadzonej diagnozie
 • Ćwiczyć wyróżnianie i liczenie głosek, liter, sylab, wyrazów, zdań, samogłosek.
 • Ćwiczyć czytanie ze zrozumieniem różnych tekstów, w tym poleceń.
 • Utrwalać zasady pisowni wyrazów ze spółgłoskami miękkimi i trudnościami ortograficznymi.
 • Stosować zadania z wykorzystywaniem osi symetrii.
 • Kształcić umiejętności praktyczne w rożnych codziennych sytuacjach (obliczenia pieniężne, korzystanie z kalendarza, obliczenia zegarowe).
 • Częściej rozwiązywać zadania tekstowe, ze zwróceniem uwagi na samodzielne czytanie treści przez uczniów oraz właściwe analizowanie, interpretowanie i wykorzystywanie danych.
 • Utrwalać informacje dotyczące przyrody ożywionej i nieożywionej (zasady zdrowego żywienia; nazwy drzew – rozpoznawanie po liściu i owocach; różnice między drzewem i krzewem – przykłady; zwierzęta hodowlane i produkty, które od nich pochodzą).

 

Nasze umiejętności, czyli co powinniśmy umieć

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIA W KLASIE DRUGIEJ, SEMESTR PIERWSZY

 

I krąg tematyczny: Jestem w drugiej klasie

Uczeń:

– słucha uważnie i ze zrozumieniem wiersza czytanego przez nauczyciela
– słucha tekstu czytanego przez ucznia lub nauczyciela
– potrafi generować odległe skojarzenia dotyczące postaci ze znanych baśni

– czyta ze zrozumieniem krótkie teksty

– czyta teksty z uwzględnieniem poziomu trudności

– wyszukuje informacje w tekście

– uczestniczy w rozmowie na podstawie wysłuchanego tekstu

– zna popularne bajki i potrafi dopasować do nich bohaterów

– wyjaśnia tytuł podręcznika i ćwiczeń

– opowiada historyjkę obrazkową z uwzględnieniem związków przyczynowo-skutkowych

– wypowiada się swobodnie na zadany temat

– wypowiada się na temat atmosfery panującej pierwszego dnia w drugiej klasie

– wypowiada się na temat pracowników szkoły

– potrafi zaprezentować i omówić swoją pracę na forum klasy

– odgrywa role w scenkach zainspirowanych tekstem

– uczestniczy w rozmowie na temat wysłuchanego tekstu

– udziela odpowiedzi na pytania na postawie tekstu czytanego ze zrozumieniem

– prowadzi rozmowę z wybranym pracownikiem szkoły

– dzieli wyrazy na sylaby, głoski i litery

– tworzy wyrazy z sylab

– wie, że w sylabie występuje jedna samogłoska

– wskazuje samogłoskę w sylabie

– pamięta poznane litery

– rozróżnia litery b i d

– poprawnie zapisuje litery o, a, e, i, m, t, l, u, k, d, y, b, c ,n

– zapisuje imiona wielką literą

– zdanie rozpoczyna wielką literą i kończy kropką

– dba o poziom graficzny pisma

– potrafi przedstawić się nowej koleżance lub koledze

– szanuje wszystkich pracowników szkoły

– potrafi zgodnie współpracować w grupie

– wie, czym zajmuje się pedagog szkolny

– przelicza obiekty w zakresie dostępnym dla siebie

– porównuje liczby, wpisuje znaki <, >, =

– dodaje i odejmuje w zakresie 10

– wykonuje obliczenia z okienkami

– rozwiązuje zadania

– wie, co to jest krajobraz

– wymienia charakterystyczne elementy dla krajobrazu nizinnego, wyżynnego i górskiego

– uczestniczy w grach i zabawach ruchowych zgodnie z regułami

 

II krąg tematyczny: Wakacyjne wspomnienia

Uczeń:

– słucha wypowiedzi innych i stara się zrozumieć, co oni przekazują

– uważnie słucha wiersza czytanego przez nauczyciela

– słucha ze zrozumieniem i potrafi powtórzyć to, co usłyszał

– czyta głośno z uwzględnieniem poziomu trudności

– czyta głośno opowiadanie

– uważnie słucha tekstu czytanego przez nauczyciela

– wyszukuje w tekście potrzebne informacje

– opowiada przygodę na podstawie komiksu z uwzględnieniem związków przyczynowo-skutkowych

– udziela odpowiedzi na pytania do tekstu

– rozwiązuje rebusy

– wypowiada się na temat wakacyjnych kolegów i koleżanek oraz wspólnych zabaw z nimi

– wypowiada się na temat wakacyjnych pamiątek bohaterów wiersza i własnych

– ustala kolejność wydarzeń

– uzupełnia zdania opisujące sójkę

– opowiada o wakacjach bohaterów tekstu, zdjęć i swoich

– podejmuje próbę zdefiniowania pojęcia: wspomnienia

– układa pytania do tekstu i kończy zdania na jego podstawie

– potrafi opisać zwizualizowany przez siebie przedmiot

– potrafi kreatywnie opowiadać wydarzenia z wakacji

– tworzy liczbę mnogą wybranych wyrazów

– układa i zapisuje odpowiedź na pytanie

– wie, jak pytamy o nazwy rzeczy

– uczestniczy w rozmowie na temat właściwego zachowania się w przypadku spotkania z dzikim zwierzęciem

   leśnym

– segreguje wyrazy odpowiadające na pytania kto? co?

– gromadzi wyrazy bliskoznaczne do wyrazu kolega

– wie, co oznacza powiedzenie „Wybiera się jak sójka za morze”

– uczestniczy w rozmowie na podstawie tekstu

– układa wyrazy z sylab

– rozróżnia litery p, g, d, b

– potrafi wyodrębnić główną cechę danego zbioru liter

– rozróżnia litery p, g

– dzieli wyrazy na sylaby

– pamięta i nazywa samogłoski

– przy wyliczaniu stawia przecinek

– poprawnie zapisuje litery f, j, ó, ą, ę, h, ż

– na końcu pytań stawia znak zapytania

– poprawnie zapisuje litery p, r, s w, z, g, ł

– poprawnie pisze nazwy ptaków z ó (sójka, wróbel, jaskółka)

– przelicza obiekty w zakresie dostępnym dla siebie

– poprawnie zapisuje liczby w zakresie 20

– wskazuje cyfrę dziesiątek i jedności w liczbie dwucyfrowej

– dodaje i odejmuje kilka liczb

– dokonuje obliczeń w zakresie 10

– stosuje w dodawaniu przemienność liczb

– układa i rozwiązuje zadania

 – odczytuje dane z diagramów

– zna kolejne dni tygodnia

– dokonuje prostych obliczeń kalendarzowych

– rozpoznaje niektóre gatunki ptaków odlatujących do ciepłych krajów i pozostających na zimę w Polsce

– wyjaśnia przyczynę odlotu ptaków

 

III krąg tematyczny: Zasady w szkole i poza szkołą

Uczeń:

– słucha wiersza czytanego przez nauczyciela

– czyta wiersze dla dzieci

– czyta teksty informacyjne

– głośno czyta wiersz z uwzględnieniem poziomu trudności

– uczy się fragmentów wiersza na pamięć i recytuje je

– rozwiązuje łamigłówki związane ze szkołą

– uczestniczy w rozmowie na temat obowiązków dyżurnego

– wypowiada się na temat zachowywania ładu i porządku w klasie

– wie, w jaki sposób może pomóc dyżurnemu w pełnieniu jego obowiązków

– wyjaśnia powiedzenie „mieć sporo na głowie”

– poprawnie pisze dwuznaki

– dzieli wyrazy na głoski, przelicza głoski i litery w wyrazach

– gromadzi wyrazy oznaczające czynności dyżurnego

– poprawnie zapisuje wyrazy: dyżur, dyżurny

– wypowiada się na temat zachowywania ładu i porządku w klasie

– tworzy w grupie klasowy regulamin

– wypowiada się na temat swojej drogi do szkoły

– udziela rad podróżującym środkami komunikacji publicznej

– planuje podróż tramwajem

– wypowiada się na temat zasad zachowania w autobusie i innych środkach komunikacji

– wypowiada się na temat szkoły

– odgrywa role w scenkach zainspirowanych wierszem

– odgrywa role w scenkach dramowych

– rozwija zdania z wykorzystaniem podanego słownictwa

– uzupełniania zdania czasownikami

– wymienia środki komunikacji miejskiej/publicznej

– zadaje pytania

– poprawnie pisze dwuznaki

– dzieli wyrazy na głoski, przelicza głoski i litery w wyrazach

– nie z wyrazami oznaczającymi czynności pisze oddzielnie

– na końcu poleceń i próśb stawia wykrzyknik

– wyszukuje zbiory jednoelementowe

– sprawnie dodaje i odejmuje wewnątrz drugiej dziesiątki

– wykonuje obliczenia w tabeli

– odczytuje dane z ilustracji

– rozwiązuje zadania

– wykonuje obliczenia pieniężne

– potrafi wskazać elementy krajobrazu, które powstały dzięki działalności człowieka

– wymienia elementy charakterystyczne dla krajobrazu miejskiego, rolniczego i przemysłowego

– stara się przestrzegać ustalonych zasad zachowania w szkole

– zna, przewidywalne skutki nieprzestrzegania wybranych zasad

 

IV krąg tematyczny: Kończy się lato

Uczeń:

– uważnie słucha tekstu czytanego przez nauczyciela

– czyta krótkie teksty dla dzieci z uwzględnieniem poziomu trudności

– czyta głośno z podziałem na role

 – czyta wiersz z uwzględnieniem poziomów trudności

– udziela rad bohaterowi

– wypowiada się na temat zmian, jakie zaszły u schyłku lata

– tworzy wypowiedź ustną reklamującą wybrane owoce

– wypowiada się na temat jesiennych prac w ogrodzie

– redaguje zdania opisujące owoce

– wypowiada się na zadane tematy

– wyjaśnia związki frazeologiczne z wyrazem deszcz

– gromadzi słownictwo wokół hasła „złota polska jesień”

– wybiera przymiotniki opisujące pogodę

– uzupełnia zdania nazwami czynności

– uczestniczy w rozmowie zainspirowanej tekstem

 – wie, co to jest babie lato

– uczestniczy w rozmowie na temat wysłuchanego tekstu

 – wyjaśnia powiedzenie „pójść po rozum do głowy”

– rozwija zdania

– uczestniczy w rozmowie zainspirowanej tekstem

– poszerza zakres słownictwa i struktur składniowych

– dba o kulturę wypowiadania się

– dzieli wyrazy na sylaby, wskazuje w nich samogłoski

– układa rymowankę z rozsypanki wyrazowej

 – tworzy sylaby ze spółgłoskami z miękkością oznaczoną przez i

– dokonuje analizy słuchowej wyrazów ze zmiękczeniami przez kreskę

– dzieli wyrazy na sylaby

– przelicza sylaby i głoski w wyrazach

– rozróżnia litery i dwuznaki (c–cz, s–sz, b, d, p, g)

– układa wyrazy z sylab

– stara się pisać poprawnie nazwy miesięcy

– wie, że litery ś, ń, ź, ć, dź pisze się przed spółgłoskami

– przepisuje fragment wiersza ze zwróceniem uwagi na poziom graficzny pisma i poprawność ortograficzną

– rozróżnia dwa sposoby zmiękczania spółgłosek

– sprawnie dodaje i odejmuje w zakresie 20 bez przekraczania progu dziesiątkowego

– uzupełnia trójkąty i piramidy liczbowe

– rozwiązuje zadania

– układa zadania na podstawie ilustracji

– odczytuje dane z diagramu

– zna monety 1 zł, 2 zł, 5 zł i banknoty 10 zł, 20 zł

– rozmienia pieniądze

– wykonuje obliczenia pieniężne

– płaci i wydaje resztę podczas zabawy w sklep

– ustala ceny towarów tworzące podaną kwotę

– wskazuje część podziemną i nadziemną rośliny

– wie, czym się różnią drzewo i krzew

– zna części roślin i ich podstawowe funkcje (na przykładzie pomidora)

– zna popularne gatunki warzyw

– zna nazwy popularnych drzew i krzewów owocowych i ich owoców

– wie, kiedy zaczyna się kalendarzowa jesień

– zna wpływ światła słonecznego na cykliczność życia na Ziemi

– wie, że spożywanie warzyw ma korzystny wpływ na zdrowie człowieka

– prawidłowo lokalizuje części swojego ciała, wykonuje naprzemienne ruchy ciała

– wie, że nie zawsze musi wygrywać

– chętnie uczestniczy w zabawach ruchowych

– zna wartość aktywności fizycznej, rozumie jej znaczenie dla zdrowia ludzi

 

V krąg tematyczny: Smacznie, zdrowo, kolorowo

Uczeń:

– uważnie słucha tekstu czytanego przez nauczyciela

– uzasadnia własne zdanie

– udziela odpowiedzi na pytania do tekstu

– czyta tekst głośno indywidualnie i z podziałem na role

– czyta ze zrozumieniem

– wyszukuje w tekście potrzebne informacje

– opowiada o drodze ziemniaka do Polski na podstawie wysłuchanego tekstu

– wskazuje bohaterów w tekście

– recytuje fragmenty wiersza

– czyta głośno i recytuje wiersze z zachowanie interpunkcji i intonacji

 – określa nastrój jesieni opisanej w wierszu

– wypowiada się na temat bohaterów wiersza

– uzupełnia zdania opisujące jesienny liść

– wypowiada się na temat jesiennej przyrody

– redaguje zdanie na temat jesieni z wykorzystaniem podanego słownictwa

– opisuje jesienne prace w polu i nazywa narzędzia używane w pracach polowych

– układa zdania z wyrazami użytymi w odpowiedniej formie gramatycznej

– układa nazwy warzyw z rozsypanek literowych

– wypowiada się na temat darów jesieni

– układa pytania do zdań

– wypowiada się na temat potraw i produktów wykonanych z ziemniaków

– wskazuje zdrowe i niezdrowe potrawy z ziemniaków

– wypowiada się na temat wartości odżywczych różnych grup żywieniowych

– opowiada historyjki z wybranymi bohaterami

– odtwarza role w inscenizacji kukiełkowej wiersza

– zaznacza wyrazy pochodzące od nazw kolorów

– uzupełnia zdania o jesieni nazwami czynności

– rozpoznaje i nazywa narzędzia ogrodnicze

– uczestniczy w rozmowie na temat wysłuchanego utworu

– bogaci słownictwo

– dba o kulturę wypowiadania się

– układa zdania z rozsypanek wyrazowych i sylabowych

– poprawnie zapisuje nazwy wybranych warzyw z ó i u

– stara się poprawnie pisać z pamięci

– porównuje liczby

– sprawnie dodaje i odejmuje w zakresie 20

– oblicza działania z okienkami

– układa zadania do ilustracji

– rozwiązuje zadania

– stara się rozwiązywać nietypowe zdania

– rozwiązuje zadania związane z płaceniem i wydawaniem reszty

– dokonuje obliczeń pieniężnych

– wskazuje i odczytuje godziny na zegarze

– dokonuje prostych obliczeń zegarowych

– wymienia kilka nazw warzyw, które są owocem rośliny (pod względem biologicznym)

– wymienia jadalne części roślin, podaje przy tym przykłady warzyw i owoców

– nazywa części ziemniaka, podaje nazwę części jadalnej

– podaje przykłady wykorzystania ziemniaków, dzieli produkty na korzystnie i niekorzystnie wpływające    na zdrowie

– zna pojęcia: barwy podstawowe i pochodne

– łączy kolory w celu otrzymania barw pochodnych

– stara się żyć w zgodzie

– rozumie potrzebę współdziałania w pracy zespołowej

– odmierza potrzebne ilości materiałów

– właściwie używa narzędzi technicznych

– zna wartość aktywności fizyczne na świeżym powietrzu

– zachowuje ostrożność w nieznanym środowisku

 

VI krąg tematyczny: Razem raźniej

Uczeń:

– uważnie słucha wiersza czytanego przez nauczyciela

– głośno i ze zrozumieniem czyta opowiadanie

– czyta tekst z podziałem na role

– wyszukuje w wierszu wyrazy z ó wymiennym

– głośno czyta wiersze dla dzieci

– układa instrukcję wykonania dżemu na podstawie ilustracji i zdań

– określa nastrój wiersza

– uczestniczy w rozmowie na temat przeczytanego tekstu

– uczestniczy w rozmowie na podstawie opowiadania i doświadczeń własnych

– wypowiada się na temat zachowania bohatera wiersza

– wypowiada się na temat cech dobrego kolegi

– wypowiada się na temat znanych przetworów z owoców i warzyw

– wypowiada się na temat stworów przedstawionych na ilustracji

– wypowiada się w kilku zdaniach na temat pracy nauczycieli

– uzupełnia życzenia dla nauczycieli

– wypowiada się na temat swoich planów zawodowych

– uzasadnia swoje wybory

– opowiada historyjki z wykorzystaniem wyrazów z ó wymiennym

– oferuje swoją pomoc osobom potrzebującym

– udziela rad koleżance lub koledze

– zna nazwy wybranych przetworów

– wyjaśnia przenośne znaczenie zdania „Zamknij lato w słoikach”

– wyjaśnia powiedzenie „Strach ma wielkie oczy”

– imiona i nazwiska pisze wielką literą

– poprawnie zapisuje wyrazy z ó wymiennym w o

– poprawie pisze czasowniki w 1. os. lp.

– uzupełnia wiersz wyrazami z ó wymiennym

– dba o kulturę wypowiadania się

– uzupełnia zdania

– stara się być dobrym kolegą

– wie, czym może sprawić przyjemność nauczycielom w dniu ich święta

– wie, co to jest suma i składnik

– dodaje w obrębie pierwszej i drugiej dziesiątki bez przekraczania progu dziesiątkowego

– tworzy sumy z podanych liczb

– rozwiązuje zadania

– rozwiązuje zadania na porównywanie różnicowe

– odczytuje dane z diagramu

– rozpoznaje i nazywa figury geometryczne

– powiększa figury geometryczne na sieci kwadratowej

– układa i rysuje obiekty z figur geometrycznych

– zna wybrane sposoby przetwarzania owoców i warzyw

– zna walory niektórych przetworów dla zdrowia człowieka

 

VII krąg tematyczny: Jesień w lesie

Uczeń:

– uważnie słucha wiersza czytanego przez nauczyciela

– czyta teksty dla dzieci

– czyta komiks

– wyszukuje w dostępnych źródłach informacji na temat najmniejszych mieszkańców lasu

– podejmuje próbę korzystania z atlasu grzybów

– ustala bohaterów i miejsce zdarzeń

– głośno czyta tekst z podziałem na role

– wypowiada się na temat jesiennego lasu

– opisuje ustnie wybrane drzewo

– wypowiada się na temat wyglądu jesiennego parku

– uzupełnia zdania opisujące wygląd liścia

– porządkuje i zapisuje zdania opisujące brzozę

– uczestniczy w rozmowie na temat wysłuchanego tekstu

– wypowiada się na temat uczestnictwa w grzybobraniu i roli grzybów w kuchni

– układa zdania tworzące spójną wypowiedź

– odgrywa role w scenkach dramowych

– gromadzi informacje na temat wybranego zwierzęcia leśnego

– uzupełnia zdania wybranym słownictwem

– zapisuje pary wyrazów ze spółgłoską zmiękczoną przez kreskę i „i” sylabotwórczym na końcu

– pisze odpowiedzi na pytania dotyczące tekstu

– wie, że o nazwy roślin pytamy co?

– wskazuje nazwy czynności w zdaniach

– wie, co oznacza powiedzenie „zdrowy jak rydz”

– dopasowuje formę przymiotnika do rodzaju rzeczowników

– uczestniczy w rozmowie na temat wysłuchanego tekstu

– dba o kulturę wypowiadania się

– układa zdania i wyrazy z rozsypanek wyrazowych i sylabowych

– przelicza sylaby i litery w wyrazach

– łączy w pary rymujące się wyrazy

– dostrzega różnicę w pisowni zakończenia czasowników w 1. i 3. os. lp.

– poprawnie zapisuje końcówki czasowników w 1. i 3. os. lp. -uję i -uje

– stara się poprawnie pisać z pamięci

– przepisuje tekst z uwzględnieniem poprawności ortograficznej i graficznej

– porównuje liczby w poznanym zakresie

– dodaje i odejmuje w zakresie 20

– dopełnia liczby do 20

– dodaje w zakresie 20 z przekroczeniem progu dziesiątkowego

– rozwiązuje zadania

– rozwiązuje zadania na porównywanie różnicowe

– odczytuje godziny z zegara i dokonuje prostych obliczeń zegarowych  

– rozpoznaje figury geometryczne

– uzupełnia rytm geometryczny

– prowadzi obserwację wybranego drzewa

– obserwuje jesienny las i wyciąga wnioski

– obserwuje i pisuje wygląd ekosystemu leśnego

– wypełnia kartę obserwacji

– rozpoznaje i nazywa, popularne grzyby jadalne i trujące

– odróżnia krzew od drzewa

– obserwuje i wymienia zjawiska typowe dla jesiennej przyrody i pogody

– wie, jakie znaczenie mają grzyby dla roślin i zwierząt leśnych

– wie, jakie popularne zwierzęta żyją w lesie

– wymienia i rozpoznaje podstawowe gatunki drzew leśnych, potrafi połączyć ich liście i owoce

– zna niebezpieczeństwa związane ze spożywaniem grzybów przez ludzi

– wie, jak należy zachowywać się w lesie

– wie, że nie można brać bez pytania cudzych rzeczy

– aktywnie i zgodnie współpracuje w grupie podczas wykonywania wspólnej pracy i w zabawie

– wie, że nie można brać bez pytania cudzych rzeczy

– aktywnie i zgodnie współpracuje w grupie podczas wykonywania wspólnej pracy i w zabawie

– współpracuje z partnerem w ćwiczeniach ruchowych

– przestrzega ustalonych reguł podczas wykonywania ćwiczeń

 

VIII krąg tematyczny: W domu

Uczeń:

– czyta głośno i ze zrozumieniem teksty dla dzieci

– wskazuje w opowiadaniu odpowiednie fragmenty

– ocenia zachowanie bohaterki tekstu

– czyta wiersze głośno z zachowaniem właściwej intonacji

– wypowiada się w mowie i piśmie na temat swoich obowiązków domowych

– ocenia zachowanie bohatera opowiadania i udziela mu rad

– rozwija zdania

– pisze zasady zachowania się przy stole

– wypowiada się na temat wspólnego przygotowywania i spożywania posiłków w domu

– ocenia zachowanie bohaterki wiersza

– opowiada kreatywne historyjki

– zna kolejne litery alfabetu

– uczestniczy w scenkach inspirowanych tekstem

– uzupełnia zdania na podstawie danych zawartych w tabeli

– uzasadnia własne zdanie

– układa rymowanki o dobrym sąsiedzie

– wyodrębnia nazwy ludzi spośród podanych wyrazów

– wie, co oznacza powiedzenie „najeść się wstydu”

– dostrzega różnicę między alfabetem i alfabetem skróconym

– porządkuje nazwy według kolejności alfabetycznej

– dba o kulturę wypowiadania się

– poprawnie zapisuje końcówkę -ów w wybranych wyrazach 

– nazwiska zapisuje wielką literą

– wie, że z podjętych obowiązków należy się wywiązywać

– zna i stosuje w praktyce zasady właściwego zachowania się przy stole

– stara właściwie zachowywać się wobec sąsiadów

– wie, jak należy zachować się podczas zagubienia się w tłumie

– uczestniczy w zabawach utrwalających liczby w aspekcie głównym, miarowym i porządkowym

– dodaje i odejmuje w zakresie 20 z przekroczeniem progu dziesiątkowego

– rozwiązuje zadania z wykorzystaniem umiejętności odejmowania z przekroczeniem dziesiątki

– rozwiązuje zadania z wykorzystaniem obliczeń pieniężnych

– wymienia zasady prawidłowego przygotowania się do posiłku i spożywania go, wyjaśnia, jakie mają

   znaczenie dla zdrowia

– wiąże dbałość o higienę z zachowaniem zdrowia

 

 

IX krąg tematyczny: Jesienna zaduma

Uczeń:

– uważnie słucha wiersza czytanego przez nauczyciela

– czyta głośno teksty z uwzględnieniem poziomu trudności

– wyszukuje w tekście i dostępnych źródłach potrzebnych informacji

– wie, kim był F. Chopin i na czym polegała niezwykłość jego dzieciństwa

– określa nastrój wiersza

– określa bohaterów i narratora opowiadania

– czyta głośno wiersze dla dzieci z zachowaniem właściwej intonacji

– uczestniczy w rozmowie na temat różnych form wyrażania szacunku i okazywania pamięci zmarłym

– wypowiada się na temat listopadowej pogody i zmian, jakie zaszły w przyrodzie

– wypowiada się na temat wyglądu cmentarza w Święto Zmarłych

– opowiada treści ilustracji

– dobiera w pary rymujące się wyrazy i układa z nimi rymowanki

– uczestniczy w rozmowie zainspirowanej wierszem

– wypowiada się na temat jeża na podstawie tekstu

– tworzy i opowiada historyjki

– wykonuje w grupie komiks

– odgrywa role w scenkach dramowych

– uzupełnia zdania wyrazami w odpowiedniej formie gramatycznej

– wie, czym się charakteryzuje jesienna słota

– rozwiązuje rebusy

– grupuje nazwy roślin i zwierząt

– tworzy zdrobnienia wybranych imion

– tworzy nazwy pochodzące od wyrazów dźwiękonaśladowczych

– układa pytania do podanych zdań

– uczestniczy w rozmowie na temat przygotowywania się zwierząt do zimy

– zmienia formę wypowiedzi z pierwszej osoby na trzecią

– uczestniczy w rozmowie zainspirowanej wysłuchanym tekstem

– wymienia kolory charakterystyczne dla pór roku

– dba o kulturę wypowiadania się

– zapisuje odpowiedzi do tekstu

– pisze poprawnie wyrazy z ó wymiennym

– dba o poprawność ortograficzną i graficzną pisma

– pisze poprawnie wyrazy z ó wymiennym

– zdaje sobie sprawę z tego, że dawanie może dostarczyć więcej radości niż branie

– wie, jak czcimy pamięć zmarłych

– właściwie zachowuje się na cmentarzu

– dodaje i odejmuje w zakresie 20 z przekroczeniem dziesiątki

– wykonuje obliczenia na kwadracie magicznym

– rozwiązuje zadania

– rozwiązuje zadania z wykorzystaniem umiejętności przekraczania dziesiątki

– wykonuje obliczenia pieniężne

– dostrzega różnice, jakie zaszły wprzyrodzie podczas trwania jesieni

– wie, jak niektóre zwierzęta przygotowują się do zimy

– wie, że jesienią dni są coraz krótsze

– wymienia sposoby przetrwania zimy, podaje przykłady zwierząt postępujących w ten sposób

 

X krąg tematyczny: Polska – nasza ojczyzna

Uczeń:

– słucha opowiadania nauczyciela o przeszłości Polski

– uważnie słucha tekstów czytanych przez nauczyciela

– czyta głośno i ze zrozumieniem legendę o smoku wawelskim

– czyta teksty informacyjne o wybranych bogactwach naturalnych

– czyta teksty dla dzieci

– ustala miejsce i bohaterów wydarzeń

– wyszukuje informacje o Krakowie

– zna słowa pierwszej zwrotki i refrenu hymnu narodowego

– zna legendę o orle białym i powstaniu Gniezna

– porządkuje wydarzenia i opowiada legendę o białym orle

– opisuje godło Polski wykorzystując podane określenia

– układa zdania o kolejnych wydarzeniach z rozsypanki wyrazowej

– tworzy nowe zakończenie legendy

– układa i zapisuje zdania

– tworzy spójną wypowiedź przedstawiającą losy wybranego eksponatu

– odgrywa role w inscenizacji legendy

– uczestniczy w zabawie dramowej

– zna nazwę państwa polskiego

– wie, co to jest legenda i godło

– uczestniczy w rozmowie na temat polskich stolic

– zna pojęcie: bogactwa naturalne

– używa wyrazu skarb w różnych znaczeniach

– wyszukuje informacje na temat bogactw naturalnych w dostępnych źródłach

– uczestniczy w rozmowie na temat wykorzystywania bogactw naturalnych

– tworzy rodzinę wyrazu „sól”

– uczestniczy w rozmowie na temat Narodowego Święta Niepodległości

– udziela pisemnych odpowiedzi na pytania do tekstu

– wybiera rzeczowniki rodzaju męskiego i żeńskiego do słów ten, ta i układa z nimi zdania

– uczestniczy w rozmowie na temat wysłuchanego tekstu

– zna wybrane pojęcia związane z muzeum (muzeum, eksponat, zabytek itp.)

– tworzy łańcuchy skojarzeń

– dba o kulturę wypowiadania się

– pisze starannie i poprawnie pod względem ortograficznym

– poprawnie zapisuje nazwy miejscowości z końcówką -ów

– dba o poziom graficzny pisma i poprawność ortograficzną

– wie, że nazwy świąt pisze się wielką literą

– bierze udział w szkolnej uroczystości z okazji Święta Niepodległości

– wie, jakie muzeum znajduje się w najbliższej okolicy

– wie, z jakiego muzeum pochodzą wybrane eksponaty

– wie, w jakim celu chodzimy do muzeum i jak należy się tam zachować

– zna wybrane fakty z dziejów państwa polskiego

– zna i szanuje symbole narodowe

– dodaje i odejmuje w zakresie 20 z przekroczeniem dziesiątki

– dostrzega i wykorzystuje w praktyce związek dodawania z odejmowaniem w działaniach typu: 8 + 7, 15 – 8, 15 – 7

– sprawdza odejmowanie za pomocą dodawania

– dodaje i odejmuje w zakresie 20 z przekroczeniem dziesiątki

– rozwiązuje zadania

– odczytuje wskazania z miarki centymetrowej

– obserwuje i prowadzi proste doświadczenie krystalizacji soli

– wie, jakie znaczenie dla człowieka mają niektóre bogactwa naturalne

 

XI krąg tematyczny: Zabawy z listopadem

Uczeń:

– uważnie słucha tekstu czytanego przez nauczyciela

– czyta krótkie teksty ze zrozumieniem

– czyta krótkie teksty informacyjne o przyrządach służących obserwacji pogody

– czyta teksty dla dzieci z uwzględnieniem poziomu trudności

– wskazuje w utworze sytuacje fantastyczne

– czyta głośno wiersze dla dzieci

– uzupełnia zdania fragmentami wiersza

– tworzy zakończenie historyjki

– wypowiada się na temat listopadowej pogody

– wypowiada się na temat funkcji jesiennego stroju

– opisuje różne stroje

– wypowiada się na temat ulubionego i uprawianego sportu

– tworzy łańcuchy skojarzeń i opowiada historyjki z ich wykorzystaniem

– dobiera wyrazy oznaczające czynności deszczu i wiatru

– tworzy zdrobnienia i zgrubienia wyrazów, wyjaśnia powiedzenie „leje jak z cebra”

– uczestniczy w rozmowie na temat dostosowania ubioru do warunków atmosferycznych i pory roku

– uczestniczy w rozmowie na temat mody w różnych dziedzinach

– wybiera wyrażenia określające każdy strój

– wyjaśnia znaczenie związków frazeologicznych związanych z modą i strojem

– wyjaśnia powiedzenie „trening czyni mistrza”

– udziela odpowiedzi na pytania

– zadaje pytania i udziela odpowiedzi

– dba o kulturę wypowiadania się

– dba o poziom graficzny pisma

– stara się pisać poprawnie pod względem ortograficznym i gramatycznym

– łącznie pisze wybrane przymiotniki z przeczeniem „nie”

– uzupełnia zdania liczebnikami w odpowiedniej formie

– stara się pisać poprawnie wyrazy z ó niewymiennym

– wie, że ubiór należy dostosowywać do okazji i sytuacji

– zgodnie i aktywnie współpracuje w grupie podczas realizacji różnych zadań

– wie, że nie można oceniać ludzi po ich stroju

– wie, że moda ma dobre i złe strony

– zapisuje liczby do 30

– dodaje i odejmuje w zakresie 20

– rozwiązuje zadania

– mierzy i zapisuje wyniki pomiaru długości

– posługuje się jednostką miary – centymetr

– wskazuje podane godziny na zegarze

– wykonuje proste obliczenia czasowe

– rysuje odcinki o podanej długości

– kontynuuje regularność w prostych szlaczkach

– wie, jakie przyrządy ułatwiają obserwacje pogody

– wie, jakie zjawiska atmosferyczne cechują pogodę późną jesienią

– wymienia podstawowe składniki pogody

– wie, w jaki sposób człowiek wykorzystuje siłę wiatru

 

XII krąg tematyczny: W krainie wyobraźni

Uczeń:

– uważnie słucha czytanego przez nauczyciela tekstu

– wyszukuje w tekście zdania pytające i udziela na nie odpowiedzi

– zna strukturę listu

– wie, kto to jest nadawca i adresat

– wypowiada się na temat baśniowego świata elfów i Świętego Mikołaja

– czyta wiersze z uwzględnieniem interpunkcji i intonacji

– czyta głośno tekst z uwzględnieniem poziomu trudności

– wypowiada się na temat wyglądu bohatera literackiego

– układa i rozwiązuje zagadki

– porządkuje wydarzenia

– wypowiada się na temat mikołajkowych oczekiwań

– wypowiada się na temat zachowania godnego pochwały

– pisze list do Świętego Mikołaja

– porządkuje wyrazy według alfabetu

– odgrywa role w scenkach dramowych

– udziela odpowiedzi na pytania do wysłuchanego tekstu

– grupuje wyrazy według określonego warunku (rodzina wyrazów, przygotowanie do określania rodzaju

   rzeczowników)

– tworzy skojarzenia wokół zadanych tematów

– uczestniczy w rozmowach na temat obdarowywania najbliższych podarunkami niematerialnymi i

   własnoręcznie wykonanymi

– dba o kulturę wypowiadania się

– uzupełnia zdania wyrazami w odpowiednich formach

– zwroty grzecznościowe w liście pisze wielką literą

– wie, że nie tylko kupiony prezent sprawia innym radość

– sprawnie dodaje, odejmuje i porównuje liczby w zakresie 30

– dostrzega regularności w obliczeniach

– związuje zadania wymagające dodawania i odejmowania

– odczytuje i zaznacza na termometrze temperatury powyżej i poniżej 0°C

– łączy zjawisko szronu z procesem zamarzania pary wodnej unoszącej się w powietrzu

– wymienia kilka rodzajów opadów atmosferycznych

– łączy wybrane opady i osady z porą roku

– wie, jaki wpływ na zdrowie mają ruch i odżywianie się

– przyjmuje prawidłową postawę ciała w pozycji stojącej, siedzącej i w przysiadzie

– stara się dokładanie wykonywać proponowane ćwiczenia

– chętnie bierze udział w zabawach i grach ruchowych

 

XIII krąg tematyczny: Opiekujemy się zwierzętami

Uczeń:

– uważnie słucha tekstów czytanych przez nauczyciela

– czyta teksty informacyjne

– wyszukuje w tekście potrzebne informacje i wypowiada się na ich temat

– wie, jakie najważniejsze informacje powinno zawierać ogłoszenie

– głośno czyta wiersze dla dzieci

– opisuje wygląd kotka

– redaguje ogłoszenie o zaginięciu kotka

– uczestniczy w rozmowie na temat wykorzystywania przez ludzi zwierząt do różnych prac

– wypowiada się na temat zachowania w stosunku do zwierząt

– układa i zapisuje zdania na temat właściwego zachowania wobec obcych zwierząt

– buduje kilkuzdaniowe wypowiedzi

– układa zimowy jadłospis dla zwierząt

– swobodnie wypowiada się na podany temat, odwołując się do tekstu i własnych doświadczeń, wyciąga wnioski

– wypowiada się na temat podstawowych cech wybranych zwierząt i ich grup

– opowiada historyjki z bohaterami zwierzęcymi

– uczestniczy w rozmowie na temat bezpańskich zwierząt

– wie, że wyrazy oznaczające czynności odpowiadają na pytania: co robi? co robią?

– wyjaśnia znaczenie wybranych związków frazeologicznych o zwierzętach

– uczestniczy w rozmowie na temat zasad zachowania wobec swoich i obcych zwierząt domowych oraz   zwierząt napotkanych w lesie 

– uzupełnia zdania podanymi wyrazami

– wie, co to jest rzeczownik

– uzupełnia zdania opisujące wiewiórkę

– tworzy skojarzenia związane z tematem

– utrwala wiadomości językowe (rzeczowniki, rodziny wyrazów)

– dba o kulturę wypowiadania się

– na końcu zdań wyrażających prośbę i rozkaz stawia wykrzyknik

– nazwy ras psów pisze małą literą

– imiona zwierząt pisze wielką literą

– dba o poziom graficzny pisma

– zapisuje zdania z zastosowaniem przeczenia „nie” z wyrazami oznaczającymi czynności

– zgodnie współpracuje w grupie

– odpowiednio zachowuje się w sytuacji wygranej i przegranej

– wie, na czym polega praca weterynarza

– przejawia wrażliwość na krzywdę zwierząt i stara się im pomagać w miarę swoich możliwości

– podejmuje uczestnictwo w akcji na rzecz zwierząt ze schronisk

– nazywa liczby w odejmowaniu

– dodaje w zakresie 30 z przekroczeniem progu dziesiątkowego

– rozwiązuje zadania

– rozwiązuje zadania na porównywanie różnicowe

– układa zadania na podstawie zilustrowanych danych

– wykonuje obliczenia pieniężne

– obserwuje niektóre gatunki ptaków w ich środowisku naturalnym

– przeprowadza proste obserwacje przyrodnicze i wyciąga z nich wnioski

– wie, że należy dbać o zwierzęta domowe

– wie, jakie zadania mają do spełnienia schroniska dla zwierząt

– wymienia charakterystyczne gatunki zwierząt aktywnych zimą

– zna wybrane gatunki ptaków, które zimują w Polsce

– wie, dlaczego i w jaki sposób należy opiekować się ptakami zimującymi w Polsce

– opisuje świat przyrody podczas zimy (wygląd, zachodzące zjawiska)

 

XIV krąg tematyczny: Wkrótce Boże Narodzenie

Uczeń:

– uważnie słucha wiersza czytanego przez nauczyciela

– słucha informacji nauczyciela i wypowiedzi innych dzieci

– słucha informacji nauczyciela o tradycji ubierania choinki

– słucha tekstu czytanego przez nauczyciela

– głośno czyta informacje o szopkach bożonarodzeniowych

– wyszukuje w tekście potrzebne informacje

– zna formę użytkową, jaką jest instrukcja i stara się postępować zgodnie z nią przy wykonywaniu ozdób

– wie, co to jest dialog i jak go zapisywać

– zna formę użytkową, jaką są życzenia

– wyjaśnia przenośne znaczenie poetyckich określeń

– głośno czyta wiersze dla dzieci

– czyta głośno i ze zrozumieniem opowiadania dla dzieci

– tworzy rymy

– wypowiada się na temat grudniowej pogody i przyrody

– opisuje typową pogodę zimową

– wypowiada się na temat rodzinnych tradycji związanych z ubieraniem drzewka bożonarodzeniowego

– opisuje wygląd ozdoby choinkowej

– porządkuje instrukcję wykonania łańcucha

– uczestniczy w rozmowie na temat przygotowywania świątecznych upominków dla członków rodziny i   zwierząt domowych

– uzupełnia dialog ze Świętym Mikołajem

– wypowiada się na temat zwyczajów wigilijnych

– składa, redaguje i pisze świąteczne życzenia

– określa nastrój Świąt Bożego Narodzenia

– wykonuje kartę dań wigilijnych

– odgrywa role w scenkach dramowych przedstawiających składanie życzeń świątecznych

– odgrywa role w zabawach dramowych

– dobiera wyrazy o znaczeniu przeciwnym

tworzy skojarzenia związane z zimą

– tworzy łańcuchy wyrazowe

– określa liczbę pojedynczą i mnogą rzeczowników

– uczestniczy w rozmowie na temat niezwykłości wigilijnej nocy

– rozwija zdania

– uczestniczy w rozmowie zainspirowanej wysłuchanym tekstem

– dba o kulturę wypowiadania się

– dba o poziom graficzny i ortograficzny zapisywanych życzeń

– przygotowuje i uczestniczy w spotkaniu opłatkowym

zna wybrane tradycje ubierania drzewka bożonarodzeniowego (w Europie, regionie, i w rodzinie)

– rozumie, że pomoc w pracach domowych może być formą prezentu dla innych

– zgodnie spędza czas i współpracuje w zespole

– wskazuje liczby parzyste i nieparzyste

– rozpoznaje liczby parzyste i nieparzyste oraz wykonuje z nimi obliczenia

– dodaje i odejmuje z przekroczeniem drugiej dziesiątki

– dostrzega analogię w odejmowaniu między przekroczeniem drugiej a pierwszej dziesiątki

– stosuje w praktyce przemienność dodawania dla ułatwienia obliczeń

– podaje sposoby, w jaki rośliny chronią się przed oddziaływaniem ujemnej temperatury

– zna datę początku kalendarzowej zimy

– śpiewa kolędę „Lulajże, Jezuniu”

– wypowiada się na temat roli muzyki w podkreślaniu nastroju wiersza

– poznaje niektóre ozdoby ludowe

– wykonuje słomianego pająka i łańcuch

– stosuje się do zasad gier

– przestrzega ustalonych zasad obowiązujących podczas zabaw na śniegu

– poznaje różne formy aktywności na śniegu

– stosuje się do zasad i reguł gier

 

XV krąg tematyczny: Zaczynamy nowy rok

Uczeń:

– słucha uważnie opowiadania czytanego przez nauczyciela

– czyta głośno i ze zrozumieniem wiersz dla dzieci

– głośno czyta opowiadania

– wyszukuje i czyta informacje na temat przyrządów do pomiaru czasu używanych dawniej i dziś

– wypowiada się na temat bohaterów literackich

– wymienia kolejno nazwy miesięcy i określa ich czynności wymienione w wierszu

– odpowiada na pytania do tekstu i wypowiada się na tematy z nim związane

– wypowiada się na temat zachowania bohaterów tekstu

– składa noworoczne życzenia

– opowiada o zwyczaju witania Nowego Roku

– tworzy listę noworocznych postanowień

– wyszukuje wyrazy ukryte w nazwach miesięcy

– wypowiada się na temat sytuacji przedstawionych na ilustracjach

– tworzy listę ważnych spraw na wybrany dzień

– uzupełnia rymowanki nazwami dni tygodnia

– ocenia zachowanie bohaterów ilustracji

– nadaje tytuły ilustracjom

– udziela rad spóźnialskim

– kończy zdania podanymi wyrazami

– tworzy spójne opowiadania

– określa uczucia towarzyszące spóźnialskim i osobom czekających na nich

– odgrywa scenki dramowe przedstawiające różne sytuacje z życia codziennego

– uzupełnia zdania na podstawie tekstu

– zna i wyjaśnia przysłowia o wybranych miesiącach

– odpowiada na pytania na podstawie kalendarza kołowego

– zna pojęcia: popołudnie i północ

– wyjaśnia wybrane powiedzenia związane z czasem

– zna określenia dotyczące czasu: jutro, pojutrze, wczoraj, przedwczoraj

– udziela odpowiedzi na pytania

– rozumie pojęcia: czas, upływ czasu

– rozmawia na temat wysłuchanego opowiadania, odpowiada na pytania, formułuje wnioski

– dba o kulturę wypowiadania się

– poprawnie pisze nazwy miesięcy

– nazywa i zapisuje dni tygodnia

– dostrzega rolę zgodnej i zaplanowanej współpracy w grupie

– zdaje sobie sprawę ze skutków niepunktualności

– dodaje i odejmuje w zakresie 30

– rozwiązuje zadania

– odczytuje dane z tabeli

– rozbudowuje zadania i rozwiązuje je

– odczytuje wskazania zegara

– obserwuje przyrodę i pogodę w różnych porach roku

– wymienia cechy pogody charakterystyczne dla każdej pory roku

– wyjaśnia zależność zjawisk przyrody od pór roku i panujących warunków pogodowych

– wie, że przyrodę należy chronić i planuje swoje zadania z tym związane

 

XVI krąg tematyczny: Zimo, baw się z nami!

Uczeń:

– uważnie słucha wiersza czytanego przez nauczyciela

– głośno czyta wiersze dla dzieci

– czyta krótkie teksty informacyjne

– czyta tekst głośno z podziałem na role

– wyszukuje w tekście potrzebne informacje

– uczy się na pamięć fragmentu wiersza

– udziela odpowiedzi na pytania do tekstu

– wypowiada się w kilku zdaniach na temat różnych oblicz zimy

– uczestniczy w rozmowie na temat bezpiecznych zabaw zimowych

– opisuje zimowy strój

– opisuje wykonany rysunek

– uzupełnia zdania na podstawie tekstu

– zna elementy góralskiego stroju i opisuje go

– wymyśla i opowiada historyjki

– gromadzi wyrazy opisujące zimę

– dostrzega pozytywne i negatywne aspekty zimy i uczestniczy w rozmowie na ten temat

– grupuje wyrazy według podanego warunku (ten, ta, to)

– zna wybrane zimowe dyscypliny sportowe

– podejmuje próbę wyjaśnienia, dlaczego Zakopane nazywa się zimową stolicą Polski

– bogaci słownictwo związane z górami i sportami zimowymi

– dba o kulturę wypowiadania się

– dba o poziom graficzny pisma i poprawność ortograficzną

– wie, że rz wymienia się w r w wyrazach pokrewnych

– pisze poprawnie wyrazy z rz wymiennym

– dba o poziom graficzny pisma

– pisze z pamięci

– porównuje sumy i różnice

– dodaje i odejmuje w zakresie 30

– wykonuje działania z okienkami

– rozwiązuje zadania

– wykonuje obliczenia pieniężne

– odczytuje temperaturę

– odczytuje wskazania zegarów w systemie 24-godzinnym

– posługuje się pojęciem: doba

– wykonuje proste obliczenia zegarowe

– prowadzi obserwacje przyrodnicze i wyciąga z nich wnioski

– wie, jakie najpopularniejsze zwierzęta żyją w górach i jak spędzają zimę

– wie, co to jest kosodrzewina

– wie, że pod wpływem temperatury woda zmienia swój stan

– wie, jakie zagrożenie stanowi lawina śnieżna

– ubiera się odpowiednio do pory roku

– chętnie i zgodnie współpracuje w grupie

– bierze udział w zabawach ruchowych przestrzegając ustalonych zasad

– wie, o czym należy pamiętać, by bezpiecznie bawić się podczas zimy

– korzysta z pogody sprzyjającej zabawom na świeżym powietrzu

– zachowuje ostrożność podczas zabaw na sankach

 

XVII krąg tematyczny: Moja rodzina

Uczeń:

– uważnie słucha opowiadania czytanego przez nauczyciela

– czyta ze zrozumieniem tekst

– czyta głośno teksty dla dzieci

– określa cechy babci – bohaterki opowiadania

– kończy podane zdania na podstawie tekstu

– wie, jakie informacje powinno zawierać zaproszenie

– uzupełnia zaproszenie na bal karnawałowy

– wypowiada się na temat swojej rodziny

– potrafi omówić i nazwać stopień pokrewieństwa poszczególnych członków rodziny

– wypowiada się na temat przygotowań do balu

– tworzy listę przebrań na bal karnawałowy

– porządkuje listę zadań wykonywanych w ramach przygotowania balu

– wypowiada się na temat swojej babci

– porządkuje kolejne wydarzenia

– opowiada dalszy ciąg przygód bohaterów opowieści

– planuje, układa i zapisuje życzenia i niespodziankę dla babci i dziadka

– rozwiązuje rebusy

– tworzy i opowiada rodzinne historie

– odgrywa role w scenkach dramowych

– wie, co to jest drzewo genealogiczne i jakie informacje o rodzinie zawiera

– bogaci słownictwo o wyrazy związane z rodziną (nazwy stopni pokrewieństwa) i z zabawami

   karnawałowymi

– zamienia polecenia na prośby

– tworzy zdrobnienia do podanych wyrazów

– zna stopnie pokrewieństwa i przyporządkowuje im członków swojej rodziny

– udziela odpowiedzi na pytania do wysłuchanego tekstu

– zna wybrane rzadko spotykane zawody

– tworzy rodziny wyrazów

– dba o kulturę wypowiadania się

– nazwy stopni pokrewieństwa zapisuje małą literą

– wie, że zwroty grzecznościowe i nazwy świąt w życzeniach należy pisać wielką literą

– zna relacje w swojej rodzinie

– szanuje osoby starsze

– zna tradycje rodzinne i lokalne związane z karnawałem

– zdaje sobie sprawę z potrzeby bliskości rodziny i konieczności podtrzymywanie więzi rodzinnej

– sprawnie dodaje i odejmuje w zakresie 30

– wykonuje obliczenia pieniężne w zakresie 30

– rozwiązuje zadania związane z płaceniem

– rozwiązuje zadania

– planuje wydatki

– posługuje się miarą centymetrową, odczytując i zapisując wyniki pomiaru

– odczytuje wskazania zegara i termometru

– zapisuje i odczytuje znaki rzymskie od I do XII

– wie, że wygląd zwierząt dostosowany jest do środowiska naturalnego, w którym żyją

 

XVIII krąg tematyczny: Hu, hu, ha, zima zła!

Uczeń:

– słucha informacji o Antarktydzie

– czyta informacje z książek przeznaczonych dla dzieci na temat Antarktydy i zwierząt tam żyjących

– opowiada o trasie wędrówek pingwinów na podstawie ilustracji mapy Antarktydy

– wyszukuje w książce potrzebne fragmenty

– wypowiada się na temat obrazów śniegu przedstawionych przez podmiot liryczny

– ilustruje wybrane przenośnie z wiersza

– tworzy własne poetyckie skojarzenia ze śniegiem

– wypowiada się na temat części ciała wymienionych w wierszu i ich funkcji

– ocenia zachowanie bohaterów wysłuchanego tekstu i ilustracji

– czyta i recytuje wiersze dla dzieci

– wypowiada się na temat samodzielnie przeczytanej lektury „Zaczarowana zagroda”

– pisze krótką notatkę o Antarktydzie

– opisuje wygląd pingwina

– porządkuje kolejność zdarzeń w książce

– planuje sposób spędzania ferii zimowych

– udziela rad dotyczących bezpiecznych zabaw zimowych

– zna podstawowe zasady dbania o zdrowie i stara się ich przestrzegać i wypowiada się na ten temat

– odgrywa role w scenkach dramowych poświęconych bezpiecznym zabawom zimowym

– bogaci słownictwo dotyczące śniegu

– kończy pytania do wskazanych wyrazów

– tworzy rodzinę wyrazu śnieg

– uzupełnia i rozwija zdania

– wzbogaca słownictwo związane z Antarktydą i pracą polarników

– uczestniczy w rozmowie na temat specjalności lekarskich

– łączy zdania spójnikami: więc, ponieważ, dlatego, albo

– dba o kulturę wypowiadania się

– zapisuje metryczkę książki

– uzupełnia wyrazy literami: ż, rz, ó i u

– pisze wielką literą tytuły książek, imiona i nazwiska autorów

– zna numery alarmowe

– dodaje i odejmuje w zakresie 30

– zaznacza i odczytuje dane na diagramie

– porządkuje liczby zapisane znakami rzymskimi

– zna nazwy miesięcy i ich kolejność

– odczytuje i zapisuje daty

– wykonuje proste obliczenia kalendarzowe w sytuacjach życiowych

– rysuje drugą połowę figury symetrycznej

– zna nazwy wybranych zwierząt żyjących na Antarktydzie

– wie, w jaki sposób pingwiny są przystosowane do życia w lodowej krainie

– wie, na czym polega symetria

– wykonuje wycinankę symetryczną

– bezpiecznie bawi się na ślizgawce i śniegu

– pokonuje przeszkody naturalne i zbudowane ze śniegu

– korzysta z pogody sprzyjającej zabawom na świeżym powietrzu 

– dostosowuje swój strój i aktywność do pory roku

– przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas zabaw zimowych

– wybiera bezpieczne miejsca do zabaw

 

XIX krąg tematyczny: Sposoby spędzania wolnego czasu

Uczeń:

– słucha informacji nauczyciela o etapach powstawania książki

– uważnie słucha tekstu czytanego przez nauczyciela i wypowiedzi innych

– czyta programy telewizyjne

– czyta teksty dla dzieci

– czyta głośno i cicho ze zrozumieniem

– wyszukuje w tekście potrzebne fragmenty

– wyszukuje w programach telewizyjnych potrzebne informacje

– wyszukuje w tekście potrzebne informacje związane z zasadami korzystania z komputera

– czyta głośno wiersz z zachowaniem właściwej intonacji

– wskazuje głównych bohaterów i wypowiada się na ich temat

– wypowiada się na temat przeczytanego tekstu

– swobodnie wypowiada się i pisze kilkuzdaniową wypowiedź na temat minionych ferii

– uzupełnia zdania dotyczące ulubionej książki

– wypowiada się na temat przeczytanych książek

– wypowiada się na temat ulubionych programów telewizyjnych

– uczestniczy w rozmowie na temat bezpiecznych i niebezpiecznych zabaw zimowych

– uzupełnia zdania czasownikami na podstawie pytań o nie

– układa zasady korzystania z komputera

– wypowiada się na temat korzystania z komputera

– tworzy reguły gier

– uczestniczy w rozmowie zainspirowanej wierszem

– uczestniczy w rozmowie na temat oglądania telewizji

– wyjaśnia wyrazy wieloznaczne

– uczestniczy w rozmowie na temat doboru odpowiednich gier komputerowych i korzystania z Internetu

– udziela odpowiedzi na pytania do tekstu

– uczestniczy w rozmowie na temat brania udziału w grach

– dba o kulturę wypowiedzi

– nazwy geograficzne pisze wielką literą

– tytuły książek rozpoczyna wielką literą i umieszcza w cudzysłowie

– poprawnie pisze z pamięci

– na końcu wyrazów pisze „u”

– zna zawody ludzi pracujących nad powstaniem książki

– orientuje się w sposobach wytwarzania książek

– określa wartość komputera i drukarki z punktu widzenia cech użytkowych

– wybiera programy telewizyjne odpowiednie dla swojego wieku i zainteresowań

– dba o książki

– liczy w przód i w tył po 1 w podanym przedziale liczbowym

– zapisuje i odczytuje liczby dwucyfrowe w zakresie 100

– porównuje pełne dziesiątki w zakresie 100

– dodaje i odejmuje wewnątrz dziesiątek

– dodaje i odejmuje pełne dziesiątki w zakresie 100

– rozwiązuje zadania

– wie, ile groszy jest w złotówce

– wykonuje obliczenia pieniężne

– obserwuje przyrodę trudno dostępnych zakątków Ziemi, korzystając z filmów przyrodniczych

– wie, że zwierzęta przystosowują się do życia w danym ekosystemie

– śpiewa piosenki z repertuaru dziecięcego

– respektuje zasady gier

– stara się być uczciwym podczas gier

– przechodzi po listwie ławeczki

– bierze udział w zabawach na śniegu

– dostrzega rolę ruchu na świeżym powietrzu w zachowaniu zdrowia

– dba o prawidłową postawę podczas siedzenia przy komputerze

XX krąg tematyczny: Między nami

Uczeń:

– uważnie słucha fragmentów lektury „Cudaczek-Wyśmiewaczek” czytanych przez nauczyciela

– uważnie słucha wypowiedzi innych

– uważnie słucha ciekawostek o czytanych przez nauczyciela książkach

– czyta teksty informacyjne

– czyta teksty dla dzieci

– wyszukuje w tekście potrzebne fragmenty

– ocenia zachowanie bohaterów

– czyta książki dla dzieci i wypowiada się na ich temat

– zakłada klasową biblioteczkę i minikatalog zgromadzonych książek

– ma potrzebę kontaktu z literaturą dla dzieci i czyta książki wybrane przez siebie lub polecone przez nauczyciela

– wypowiada się na temat wysłuchanego tekstu

– uzupełnia metryczkę książki

– wypowiada się na temat biblioteki i pracy bibliotekarza

– kończy zdania opisujące wykonany znak

– wypowiada się na temat powodów złości i radzenia sobie z nią

– tworzy listę sposobów radzenia sobie ze złością

– wypowiada się na temat książek dawnych i współczesnych na podstawie wysłuchanych informacji i własnej

wiedzy

– układa hasła reklamujące książki

– dobiera rymy uzupełniające rymowanki

– odgrywa role w scenkach dramowych przedstawiających radzenie sobie z negatywnymi emocjami

– dobiera właściwe formy komunikowania się w sytuacjach związanych ze złością

– udziela odpowiedzi na pytania

– tworzy rodzinę wyrazu „kłótnia”

– wie, co to znaczy: stroić fochy, stroić miny, mieć muchy w nosie

– uczestniczy w rozmowie kierowanej

– układa pytania do wywiadu z bibliotekarką

– wie, co to jest katalog alfabetyczny, rzeczowy i elektroniczny

– zna pojęcia: piktogram, logo, mapa i posługuje się nimi

– uczestniczy w rozmowie na temat mapy i zamieszczonych na niej znaków

– grupuje wyrazy odpowiadające na pytania: jaki?, jaka? jakie?

– uczestniczy w rozmowach zainspirowanych lekturą

– poszerza słownictwo związane z książkami

– w kilku zdaniach zachęca do przeczytania książki

– dba o kulturę wypowiadania się

– porządkuje wyrazy alfabetycznie według pierwszej litery

– dba o poziom graficzny pisma

– poprawnie zapisuje wyrazy z rodziny wyrazu „kłótnia”

– na końcu wyrazów pisze „u”

– poprawnie zapisuje końcówkę „-ów” w dopełniaczu wybranych rzeczowników

– stara się pisać poprawnie wyrazy z utratą dźwięczności głosek

– pisze rozdzielnie przeczenie „nie” z czasownikami

– wie, na czym polega praca bibliotekarza

– wie, jak należy zachować się w sytuacji zwycięstwa, i radzi sobie z przegraną

– zastanawia się nad tym, na co ma wpływ i do czego powinien dążyć, nie krzywdząc innych

– ocenia zachowanie bohatera lektury

– dodaje i odejmuje w zakresie 100 (przypadki numeracyjne)

– rozwiązuje zadania

– waży przedmioty, używając określeń kilogram, dekagramy i wykonuje łatwe obliczenia

– rozpoznaje i nazywa niektóre zwierzęta egzotyczne

– śpiewa piosenki

– śpiewa piosenkę „Słoneczko”

– rozpoznaje, określa i wyraża nastrój w muzyce

– improwizuje ruch z rekwizytem

– wie, jak należy zachować się w sytuacji zwycięstwa i radzi sobie z porażkami

XXI krąg tematyczny: Świat się zmienia

Uczeń:

– uważnie słucha informacji na temat życia w dawnym mieście i na wsi

– uważnie słucha informacji na temat sposobów oświetlania i ogrzewania mieszkań dawniej i dziś

– uważnie słucha informacji nauczyciela na temat ubioru w dawnych czasach

– uważnie słucha opowiadania czytanego przez nauczyciela

– czyta i rozumie treść rozmowy z historykiem

– głośno czyta opowiadania dla dzieci

– czyta ciekawostki dotyczące wybranych wynalazków

– wyszukuje w tekście potrzebne informacje

– wyszukuje informacje o wynalazkach w dostępnych źródłach

– wskazuje głównych bohaterów i wypowiada się na ich temat

– głośno czyta wiersze dla dzieci, zwracając uwagę na znaki interpunkcyjne i zachowując właściwą intonację

– wskazuje w wierszu zabawne sytuacje

– wypowiada się na temat dawnego miasta i wsi

– uzupełnia zdania opisujące sposoby dawnego oświetlania i ogrzewania domów

– układa dialog – rozmowę telefoniczną

– grupuje nazwy ubrań według podanych kategorii

– opisuje wybrane elementy dawnych strojów

– pisze instrukcję używania zaprojektowanego wynalazku

– opisuje wygląd wybranych wynalazków

– wypowiada się w kilku zdaniach na temat najważniejszego, wybranego przez siebie, wynalazku

– przedstawia w parach rozmowę telefoniczną ze zwróceniem uwagi na słowa rozpoczynające i kończące ją

– uczestniczy w rozmowie na temat życia w dawnym mieście i na wsi

– poszerza zakres słownictwa związanego z życiem w danym mieście i na wsi oraz dawnymi zawodami

– wie, co to jest czasownik

– udziela odpowiedzi na pytania

– właściwie używa przysłówków w stopniu równym, wyższym i najwyższym, uzupełniając nimi zdania

– udziela odpowiedzi na pytania do tekstu

– wie, co to znaczy „rozmowa zamiejscowa”

– rozwija zdania

– wyjaśnia znaczenie wyrazów wieloznacznych

– uczestniczy w rozmowie na temat dawnych strojów

– wyjaśnia powiedzenia związane z ubraniami i wyglądem

– dba o kulturę wypowiadania się

– układa wyrazy z rozsypanki sylabowej

– poprawnie zapisuje końcówkę „-arz” w nazwach zawodów

– wie, że w wyrazach zakończonych na „-ówka” piszemy „ó”

– dba o poziom graficzny pisma

– poprawnie zapisuje nazwy ubrań z „u” i „ó”

– wie, na czym polegała praca przedstawicieli wybranych dawnych zawodów

– zna numery telefonów alarmowych i potrafi powiadomić w rozmowie telefonicznej o wypadku

– odejmuje w zakresie 100 (przypadki numeracyjne)

– rozwiązuje zadania

– odczytuje dane z diagramu

– obserwuje i prowadzi proste doświadczenia przyrodnicze, analizuje je i wiąże przyczynę ze skutkiem

– wyjaśnia zależność zjawisk przyrody od pór roku (powstawanie tęczy)

XXII krąg tematyczny: Czy kończy się zima?

Uczeń:

– uczestniczy w rozmowie na podstawie wysłuchanego tekstu

– uważnie słucha opowiadania czytanego przez nauczyciela

– rozumie sens kodowania oraz dekodowania informacji czytając prognozę pogody

– czyta i rozumie teksty dla dzieci

– czyta głośno i ze zrozumieniem

– czyta zdania ze zrozumieniem

– czyta tekst z podziałem na role

– wyszukuje w tekście potrzebne informacje

– wyszukuje przepisy w książce kucharskiej

– zna formę użytkową, jaką jest przepis

– wskazuje głównych bohaterów i wypowiada się na ich temat

– recytuje fragment tekstu

– czyta wiersze dla dzieci

– wypowiada się na temat marcowej pogody

– wypowiada się na temat ulubionych potraw

– układa i zapisuje przepisy na podstawie wierszy i ilustracji

– opowiada historyjki na podstawie ilustracji

– uczestniczy w rozmowie zainspirowanej tekstem

– grupuje rzeczowniki z uwzględnieniem ich rodzaju

– tworzy rodziny wyrazów

– tworzy pary wyrazów o znaczeniu przeciwnym

– uczestniczy w rozmowie na temat właściwości odżywczych wybranych produktów

– wyjaśnia powiedzenia związane z dotrzymywaniem obietnicy

– uczestniczy w rozmowach na temat dotrzymywania obietnic zainspirowanych przeczytanym tekstem

– uzupełnia zdania wyrażeniami w odpowiedniej formie

– uczestniczy w rozmowie na temat wysłuchanego tekstu

– rozpoznaje rzeczowniki rodzaju męskiego, żeńskiego i nijakiego

– dobiera w pary wyrazy o znaczeniu przeciwnym

– dba o kulturę wypowiadania się

– porządkuje wyrazy w kolejności alfabetycznej

– stara się pisać poprawnie wyrazy z „rz” wymiennym

– poprawnie pisze wybrane wyrazy z „ch”

– pisze rozdzielnie „nie” z czasownikami

– wie, że przed „że” stawiamy przecinek

– pisze poprawnie wybrane wyrazy z „ch”

– pisze z pamięci

– dodaje i odejmuje w zakresie 100

– dodaje jednakowe składniki

– zapisuje dodawanie jednakowych składników w postaci iloczynu

– rozwiązuje zadania tekstowe i zagadki matematyczne

– prowadzi obserwacje pogody i kalendarz pogody

– wyciąga wnioski z obserwacji przyrodniczych

– dostrzega i opisuje zmiany, jakie zachodzą w pogodzie w ciągu roku

– zna i stosuje podstawowe zasady zdrowego odżywiania się

– wykonuje kalendarz pogody

– wie, że należy dotrzymywać danych obietnic i stara się tę wiedzę wykorzystywać w praktyce

– odmierza i wycina potrzebną ilość materiału

– zachowuje bezpieczeństwo podczas korzystania z ostrych narzędzi

– wykonuje ćwiczenia z przyborami na miarę własnych możliwości

– wykonuje ćwiczenia równoważne

– wykonuje ćwiczenia gimnastyczne z przyborami

XXIII krąg tematyczny: Rosnę i zdrowo się odżywiam

Uczeń:

– uważnie słucha wiersza czytanego przez nauczyciela

– uważnie słucha informacji nauczyciela na temat zębów i higieny jamy ustnej

– uważnie słucha tekstu czytanego przez nauczyciela

– czyta ze zrozumieniem tekst kołysanki i wymyśla do niej melodię

– czyta krótkie teksty informacyjne

– czyta głośno wiersze dla dzieci

– czyta ze zrozumieniem

– czyta opowiadanie z podziałem na role

– wyszukuje w wierszu potrzebne informacje

– wskazuje bohaterkę wiersza

– czyta wiersze z podziałem na role

– wypowiada się na temat zachowania bohaterki wiersza

– wypowiada się na temat bohatera wiersza

– układa i zapisuje zdania porównujące wielkości

– opisuje swój wygląd

– układa i zapisuje zasady, których należy przestrzegać podczas nauki i czytania

– wypowiada się na temat dbania o higienę jamy ustnej

– układa i zapisuje zdania na temat bohatera wiersza

– uczestniczy w rozmowie na temat środków służących do higieny jamy ustnej

– wypowiada się na temat sposobów wypoczywania

– opowiada swój niezwykły sen oraz sen spełniający warunek wybranego określenia

– układa w zespole fantastyczne opowiadanie

– uczestniczy w rozmowie zainspirowanej tekstem i podanym pytaniem

– wypowiada się na temat wysłuchanego tekstu

– tworzy wyrazy pokrewne poprzez dodanie przedrostków do wyrazu „rosnę”

– uzupełnia zdania wyrazami, zmieniając ich formę

– tworzy rodzinę wyrazów

– uczestniczy w rozmowie zainspirowanej treścią wiersza

– wyjaśnia powiedzenia związane ze wzrokiem

– uczestniczy w rozmowie zainspirowanej wysłuchanym tekstem

– uzupełniania zdania wyrazem ząb w różnej formie fleksyjnej

– wyjaśnia powiedzenia mieć dużo na głowie

– uczestniczy w rozmowie na temat zachowania bohaterki opowiadania

– łączy zdania za pomocą wybranych spójników

– dba o kulturę wypowiadania się

– poprawnie pisze wyrazy z „ó” wymiennym na „o”

– poprawnie zapisuje wybrane wyrazy z utratą dźwięczności w śródgłosie

– poprawnie pisze „nie” z czasownikami

– pisze poprawnie wyrazy z różnymi sposobami zmiękczania spółgłosek

– oblicza wynik mnożenia w zakresie 30 za pomocą dodawania

– oblicza wynik mnożenia w zakresie 30

– układa i rozwiązuje zadania, wykorzystując mnożenie

– dokonuje prostych obliczeń pieniężnych, wykorzystując mnożenie  

– wie, na czym polega praca okulisty

– wie, czym zajmują się stomatolog i ortodonta

– dostrzega zmiany w swoim wyglądzie na przestrzeni lat

– orientuje się, jakie części ciała rosną w określonym czasie, a jakie całe życie

– dba o swój wzrok

– wie, jak dbać o zęby

– śpiewa piosenkę „A ja rosnę”

– wykonuje „Śpiewankę na dwa głosy”

XXIV krąg tematyczny: Przyroda budzi się do życia

Uczeń:

– uważnie słucha informacji i tekstu czytanego przez nauczyciela

– głośno i ze zrozumieniem czyta utwory dla dzieci

– czyta zdania ze zrozumieniem i poprawia je

– czyta wiersze dla dzieci

– wyszukuje w wierszu odpowiedzi na postawione pytania

– wyszukuje w tekście potrzebne informacje

– wyszukuje w wierszu wyrazy rymujące się

– określa nastrój wiersza

– ustala bohatera wiersza

– czyta głośno wiersz z zachowaniem właściwej intonacji

– recytuje wybraną zwrotkę wiersza

– opisuje obraz wiosny przedstawiony w wierszu

– swobodnie wypowiada się na temat zmian, jakie zaszły w przyrodzie

– wspólnie i indywidualnie uzupełnia i układa rymowanki związane z tematem zajęć

– wypowiada się na temat wiosennych kwiatów

– redaguje opis przebiśniegu z wykorzystaniem określeń jego wyglądu i planu

– wypowiada się na temat udziału w wiosennych porządkach domowych

– pisze zdania na temat wiosennych porządków

– nadaje tytuły obrazkom historyjki

– opowiada na podstawie historyjki obrazkowej

– udziela odpowiedzi na pytania

– dobiera odpowiednie określenia do obrazków i wyrazów

– rozmawia na temat pomysłu bohatera

– uczestniczy w rozmowie na temat pomysłów na wtórne wykorzystanie niepotrzebnych przedmiotów

– rozwija zdania

– wskazuje czasowniki w zdaniach i zmienia ich formę czasu teraźniejszego na przeszły

– uczestniczy w rozmowie na temat zapachów wczesnej wiosny

– dba o kulturę wypowiadania się

– poprawnie zapisuje wybrane wyrazy z utratą dźwięczności w śródgłosie i wygłosie

– pisze poprawnie wybrane wyrazy z utratą dźwięczności w śródgłosie

– dba o poziom graficzny pisma i poprawność ortograficzną

– poprawnie pisze wybrane wyrazy z „ó”

– stara się pisać poprawnie wybrane wyrazy z ubezdźwięcznieniem

– pisze poprawnie z pamięci fragment wiersza

oblicza wynik mnożenia w zakresie 30

rozwiązuje zadania, wykorzystując mnożenie

dokonuje prostych obliczeń pieniężnych, wykorzystując mnożenie

obserwuje zmiany w świecie roślin, jakie zachodzą wczesną wiosną

wie, co dzieje się wśród zwierząt wczesną wiosną (przyloty, budowanie gniazd, przebudzenia ze snu zimowego,
narodziny młodych itp.)

zna nazwy i rozpoznaje popularne kwiaty wiosenne

orientuje się w tym, jakie zagrożenia niesie powódź

wie, w jaki sposób strażacy i wojsko pomagają powodzianom

śpiewa piosenkę „Przyszła Pani Wiosna”

zna budowę i brzmienie skrzypiec

bierze udział w zabawach i grach terenowych

wybiera bezpieczne miejsca do zabawy

XXV krąg tematyczny: Radośnie i bezpiecznie

Uczeń:

– uważnie i ze zrozumieniem słucha wiersza czytanego przez nauczyciela

– uważnie i ze zrozumieniem słucha opowiadania czytanego przez nauczyciela

– czyta teksty dla dzieci z uwzględnieniem poziomu trudności

– czyta ze zrozumieniem informacje o sposobach udzielania pierwszej pomocy

– rozszerza słownictwo poprzez kontakt z literaturą

– wskazuje głównych bohaterów i wypowiada się na ich temat

– czyta wiersz z podziałem na role z zachowaniem właściwej intonacji

– rozpoznaje sytuacje żartobliwe i niedorzeczności w wierszu

– pisze różne zakończenia podanych sytuacji

– wypowiada się na temat tego, co jest potrzebne do szczęścia

– pisze opowiadanie na podstawie historyjki obrazkowej, podanych czasowników i pytań

– opowiada o przygodzie bohatera opowiadania

– uzupełnia tekst rozmowy telefonicznej na podstawie tekstu

– uzupełnia instrukcję postępowania w razie wypadku

– uzupełnia rady dotyczące bezpieczeństwa

– odgrywa role w ćwiczeniu dramowych ilustrującym rozmowę telefoniczną wzywającą pomoc

– odgrywa scenki dramowe

– rozwija zdania

– uczestniczy w rozmowie na temat primaaprilisowych żartów

– poszerza słownictwo związane z prima aprilisem

– wybiera właściwe określenia odpowiadające szczęśliwemu życiu

– uczestniczy w rozmowie na temat optymizmu i pozytywnego nastawienia w sytuacjach szkolnych

– ocenia zachowanie bohaterów opowiadania

– uczestniczy w rozmowie na temat przygotowania roweru do jazdy i zachowania bezpieczeństwa podczas jazdy
rowerem

– właściwie używa w opowiadaniu wyrazów określających następstwa czasowe

– uczestniczy w rozmowie na podstawie wysłuchanego tekstu

– łączy w pary czasowniki w liczbie pojedynczej i mnogiej

– łączy zdania pojedyncze za pomocą podanych spójników (i, dlatego, więc)

– dba o kulturę wypowiadania się

– układa zdanie z rozsypanki literowej

– poprawnie pisze wybrane wyrazy z „h”

– potrafi zawiadomić dorosłych w sytuacji zagrożenia

– potrafi udzielić informacji o wypadku i zna numery alarmowe

– zna sposoby udzielania pierwszej pomocy w przypadku zranienia, krwotoku z nosa, omdlenia, zadławienia,
oparzenia i przegrzania

– rozumie, w jaki sposób należy postępować, aby unikać niektórych wypadków

– wykonuje obliczenia w zakresie 30 (dodawanie, odejmowanie i mnożenie)

– dokonuje podziału na równe części na materiale manipulacyjnym

– wykonuje w praktyce czynności dzielenia przedmiotów i przekłada czynności na język znaków i działań
matematycznych

– rozwiązuje zadania

– prowadzi proste obserwacje, porównuje właściwości piasku i ziemi i zapisuje dane w tabeli

– ilustruje wiersz Jana Brzechwy

– rozpoznaje i wykorzystuje odpowiednio barwy chłodne i ciepłe

– wie, jak należy bezpiecznie poruszać się po drogach na rowerze

– chętnie uczestniczy w proponowanych grach zespołowych

– chętnie uczestniczy w grach i zabawach na boisku

– wie, jaką wartość dla zdrowia ma aktywność fizyczna

 

XXVI krąg tematyczny: Wiosna w przyrodzie i w nas

Uczeń:

– uważnie słucha tekstu czytanego przez nauczyciela

– uważnie słucha baśni czytanej przez nauczyciela

– czyta tekst informacyjny o etapach powstawania owocu jabłoni

– czyta ze zrozumieniem teksty informacyjne o rozmnażaniu zwierząt

– czyta zdania ze zrozumieniem

– wyszukuje w tekście potrzebne informacje

– wyszukuje w tekście rymujące się wyrazy

– przejawia wrażliwość estetyczną poprzez kontakt z poezją dziecięcą

– wskazuje głównych bohaterów i wypowiada się na ich temat

– czyta głośno wiersz z podziałem na role z zachowaniem właściwej intonacji

– wypowiada się w kilku zdaniach na temat tego, co wprawia go w dobry nastrój

– wypowiada się na temat wyglądu kwitnącego sadu

– porządkuje kolejne wydarzenia

– wyjaśnia porównania ze zwierzętami i stosuje je w zdaniach

– porządkuje zdania tworzące opowiadanie

– opowiada przygody piątego ziarenka

– uczestniczy w rozmowie zainspirowanej wysłuchanym tekstem

– układa zdania złożone z pary zdań pojedynczych, łącząc je odpowiednim spójnikiem

– uczestniczy w rozmowie na temat wiosennych prac w polu na podstawie opowiadania

– łączy czasowniki z rzeczownikami w logiczne wyrażenia

– poszerza słownictwo na podstawie tekstu

– odpowiada na pytania do wysłuchanej baśni

– rozpoznaje czasowniki (w liczbie poj. i mn.)

– dba o kulturę wypowiadania się

– układa wyrazy z rozsypanek literowych i sylabowych

– porządkuje wyrazy w kolejności alfabetycznej

– pisze „rz” po spółgłoskach „b”, „p”

– poprawnie pisze wyraz „pszczoła” jako wyjątek od reguły ortograficznej

– przepisuje poprawnie zdania

– wie, że po „d” i „t” pisze się „rz” i stosuje tę zasadę w praktyce

– stara się poprawnie pisać nazwy zwierząt z „ą” i „ę”

– pisze poprawnie wyrazy z „rz” po spółgłoskach: „b”, „d”, „t”, „p”

– sprawdza dzielenie za pomocą mnożenia

– mnoży i dzieli w zakresie 30

– rozwiązuje zadania z wykorzystaniem dzielenia, jako podziału i mieszczenia

– obserwuje zmiany, jakie zaszły wiosną w przyrodzie

– wie, jakie prace wykonuje rolnik wiosną, by zasiać zboże

– rozpoznaje wybrane narzędzia ogrodnicze

– obserwuje zachowanie zwierząt wiosną

– wie, jakie warunki potrzebne są roślinie do rozwoju

– wie, jak powstaje owoc na przykładzie jabłka

– wymienia przykłady drzew i krzewów owocowych

– wie, jaka jest rola owadów w zapylaniu

– wykonuje ilustrację do wybranego pomysłu zastosowania cielęcego ogona

– wykonuje ozdobne etykiety do klasowego ogródka na parapecie

– wykonuje grupowo książeczkę z wykonanych ilustracji

– rozumie potrzebę utrzymywania dobrych relacji z innymi

– chętnie uczestniczy w zabawach terenowych

– sprawnie ćwiczy

XXVII krąg tematyczny: Dbamy o nasze środowisko

Uczeń:

– uważnie słucha tekstu czytanego przez nauczyciela

– uważnie słucha wypowiedzi innych

– czyta teksty dla dzieci

– czyta z podziałem na role tekst inscenizacji

– wskazuje głównych bohaterów i wypowiada się na ich temat

– czyta teksty głośno z uwzględnieniem interpunkcji i właściwej intonacji

– umiejętnie korzysta z podręczników i dostępnych środków dydaktycznych

– wypowiada się na piśmie na temat wpływu człowieka na przyrodę

– układa i pisze pytania i odpowiedzi do krótkiego tekstu informacyjnego o pracy strażaków

– wypowiada się na temat bezpieczeństwa przeciwpożarowego

– umieszcza fragmenty opowiadania w odpowiednich częściach jego struktury

– układa i zapisuje hasła zachęcające do segregacji śmieci

– układa zdania z wybranymi czasownikami w 1. i 3. osobie liczby pojedynczej

– układa hasła związane z ochroną przyrody

– uczestniczy w ćwiczeniu dramowym, wchodząc w rolę człowieka i zwierzęcia

– odgrywa role w scenkach dramowych przedstawiających reakcję na niszczenie środowiska przez rówieśników

– uczestniczy w rozmowie na temat zagrożeń dla przyrody i sposobów jej ochrony

– uczestniczy w rozmowie na temat wandalizmu, jego przykładów i radzenia sobie z nimi

– uczestniczy w rozmowie na temat segregacji śmieci i ich wtórnego wykorzystywania

– uczestniczy w rozmowie na temat ochrony przyrody

– uczestniczy w zabawie teatralnej

– dba o kulturę wypowiadania się

– pisze „rz” po spółgłoskach „g” i „k”

– pisze poprawnie wybrane wyrazy z „ż”

– zna podstawowe etapy projektowania

– projektuje zielone osiedle

– rzuca i chwyta piłkę

– bierze udział w zabawach terenowych

– sprawnie ćwiczy z nietypowymi przyborami (butelki plastikowe, nakrętki, gazety)

– wskazuje w najbliższym otoczeniu miejsca bezpiecznej zabawy

XXVIII krąg tematyczny: Z wizytą na wsi

Uczeń:

uważnie słucha tekstu czytanego przez nauczyciela i wypowiedzi innych

czyta teksty dla dzieci

wyszukuje w tekście potrzebne informacje

wyszukuje w książce odpowiednie fragmenty

wyszukuje w wierszu i innych tekstach potrzebne informacje

wskazuje głównych bohaterów i wypowiada się na ich temat

ustala miejsce zdarzeń

recytuje z pamięci rymowankę

czyta książki dla dzieci i wypowiada się na temat ich bohaterów

układa i pisze zdania opisujące czynności bohatera opowiadania

wypowiada się na temat życia na wsi

układa zdania związane z etapami powstawania chleba

porządkuje zdania opisujące drogę „Od ziarenka do bochenka”

wypowiada się na temat powstawania chleba i rodzajów pieczywa

zapisuje odpowiedzi na pytania do lektury

wypowiada się na temat dbania o zwierzęta w zagrodzie wiejskiej

uczestniczy w zabawie czynnościowo-naśladowczej przedstawiającej pracę ludzi przy powstawaniu chleba

uzupełnia zdania wyrazami określającymi następstwa czasowe

uczestniczy w rozmowie na temat oszczędzania

wyjaśnia powiedzenie: „Ziarnko do ziarnka, a zbierze się miarka”

zapisuje zdrobnienia nazw różnych wypieków

zapisuje wyrazy dźwiękonaśladowcze do rzeczowników

dobiera określenia opisujące bohaterów lektury

tworzy zdania złożone z pojedynczych

wyjaśnia powiedzenie „pamiętać i na co dzień, i od święta”

dba o kulturę wypowiadania się

po spółgłosce „p”, „b”, „d”, „g”, „j”, „k”, „t”, „w” „ch”, pisze „rz”

wie, jak zapisać wyraz „pszenica”

poprawnie zapisuje nazwy zawodów z końcówką „-arz”

dba o poziom graficzny pisma i poprawność ortograficzną

wie, jak ważna jest praca ludzi w kolejnych etapach powstawania chleba

stara się oszczędzać pieniądze na zakup upragnionej rzeczy

mnoży i dzieli w zakresie 30

rozwiązuje zadania z wykorzystaniem mnożenia i dzielenia w zakresie 100 przez 5

zna podstawowe rośliny zbożowe i wie, jakie produkty z nich otrzymujemy

wie, jakie zwierzęta hoduje się na wsi i jakie produkty są pochodzenia zwierzęcego

świadomie różnicuje brzmienie głosu, naśladując głosy różnych zwierząt

rozpoznaje i nazywa głosy zwierząt

wykonuje zwierzęta z wiejskiej zagrody z plasteliny

sprawnie wycina elementy i zagina je wzdłuż linii

WELKANOC

Uczeń:

czyta ze zrozumieniem wiersze dla dzieci

wyszukuje w tekście potrzebne informacje

wyszukuje w wierszu i innych tekstach potrzebne informacje

swobodnie wypowiada się i pisze zdania na temat przygotowań do świąt wielkanocnych

opisuje wielkanocne jajka

wypowiada się na temat tradycji wielkanocnych

redaguje i pisze życzenia świąteczne

uczestniczy w rozmowie na temat wysłuchanego wiersza i tradycji związanych z kolejnymi dniami
wielkanocnymi

dba o kulturę wypowiadania się

dba o poziom graficzny pisma i poprawność ortograficzną

dodaje i odejmuje w zakresie 100 bez przekraczania progów dziesiątek

wykonuje baranka z masy

XXIX krąg tematyczny: Maj w pełni

– uważnie słucha opowiadania czytanego przez nauczyciela

– czyta wiersze dla dzieci

– czyta ze zrozumieniem teksty informacyjne

– czyta i prezentuje czasopisma dla dzieci

– czyta z podziałem na role wiersze dla dzieci

– wyszukuje w dostępnych źródłach potrzebne informacje

– wyszukuje w tekstach potrzebne informacje

– wskazuje głównych bohaterów i wypowiada się na ich temat

– tworzy kilkuzdaniową wypowiedź na temat ulubionego sposobu wypoczywania

– ustala listę najpotrzebniejszych rzeczy, które należy zabrać na majową wyprawę

– opisuje wybraną roślinę łąkową

– porządkuje zdania we właściwej kolejności

– opisuje wybranego mieszkańca łąki i ogrodu

– układa zdania o mieszkańcach łąki w formie zagadek

– wypowiada się w kilku zdaniach na temat klasowej gazetki ściennej

– opowiada historyjkę na podstawie ilustracji i ułożonego planu

– współtworzy klasową gazetkę

– udziela odpowiedzi na pytania dotyczące wiersza

– rozpoznaje i grupuje rzeczowniki – nazwy rzeczy, nazwy roślin i zwierząt

– ocenia postępowanie bohaterki opowiadania

– uczestniczy w rozmowie na temat doceniania każdej pracy

– tworzy rodzinę wyrazu „pszczoła”

– rozwiązuje krzyżówki

– określa cechy, jakie powinna mieć klasowa gazetka

– dba o kulturę wypowiadania się

– porządkuje wyrazy w kolejności alfabetycznej

– poprawnie pisze wyrazy z końcówką „-ówka”

– poprawnie pisze wybrane wyrazy z „ó” wymiennym

– zna i stosuję zasadę pisowni „rz” po „p” łącznie z wyjątkiem „pszczoła”

– dba o poprawność graficzną i ortograficzną

– pisze z pamięci krótkie zdania

– wie, jak ważna jest praca

– wykonuje dodawanie i odejmowanie w zakresie 100 typu: 45 + 5, 50 – 5 i z przekroczeniem progu
dziesiątkowego

– mnoży i dzieli w zakresie 30

– rozwiązuje zadania z wykorzystaniem obliczeń zegarowych

– odczytuje wskazania zegarów

– posługuje się pojęciami: godzina, pół godziny, kwadrans

– rozpoznaje i nazywa wybrane rośliny łąkowe

– opisuje życie zwierząt na łące

– opisuje podstawowe elementy życia pszczół

XXX krąg tematyczny: Podróż do Krainy Fantazji

Uczeń:

– czyta ze zrozumieniem zdania na temat kwiatów

– wyszukuje w tekście potrzebne informacje

– zna formę użytkową, jaką są życzenia

– czyta wiersze dla dzieci z uwzględnieniem interpunkcji i intonacji

– wypowiada się na temat niespodzianki, którą przygotowuje mamie

– wypowiada się w kilku zdaniach na temat swojej mamy

– kończy zdania na temat swojej mamy

– redaguje i pisze życzenia dla mamy

– pisze odpowiedź na pytanie do wiersza

– pisze zdania na temat wykonanej ilustracji zainspirowanej wierszem

– uczestniczy w rozmowie na temat spełniania marzeń innych ludzi

– zamienia zdania pojedyncze w złożone, używając właściwych spójników

– udziela odpowiedzi na pytania do wiersza

– dobiera poprawne formy czasowników do rzeczowników

– uczestniczy w rozmowie zainspirowanej wysłuchanym tekstem

– dba o kulturę wypowiadania się

– porządkuje wyrazy według kolejności alfabetycznej

– dba o poziom graficzny pisma

– wie, że przed wyrazami „ponieważ”, „bo”, „ale” stawiamy przecinek

– stara się poprawnie uzupełniać wyrazy z „u”, „ó”, „ż” i „rz”

– stawia przecinek przy wyliczaniu

– pisze poprawnie wybrane wyrazy z „ó” niewymiennym

– pisze poprawnie „rz” po spółgłoskach

– wie, na czym polega praca w wybranych zawodach

– wie, jakie zawody wykonują jego najbliżsi

– zastanawia się nad tym, w jaki sposób można pomóc spełniać marzenia innych

– wykonuje dodawanie typu 45+7

– wykonuje odejmowanie typu 63–8

– układa i rozwiązuje zadania

– porównuje liczby w zakresie 100

– dodaje i odejmuje w zakresie 100 z przekroczeniem progu dziesiątkowego

– wie, jaki wpływ mogą mieć zwierzęta na rośliny w ogrodzie

– wykonuje laurkę i kwiaty dla mamy według podanej instrukcji

– odmierza potrzebną ilość papieru i wycina ją

– skacze, podskakuje, chodzi na czworakach

– biega, pokonując przeszkody terenowe

– bierze udział w grach i zabawach terenowych

– realizuje marszobieg w terenie

 

XXXI krąg tematyczny: Różni, a tacy sami

Uczeń:

– uważnie słucha tekstu czytanego przez nauczyciela oraz wypowiedzi innych

– czyta ze zrozumieniem teksty dla dzieci

– czyta wiersze dla dzieci

– wyszukuje w tekstach potrzebne informacje

– wyszukuje w wierszu potrzebne informacje

– wskazuje głównych bohaterów i wypowiada się na ich temat

– czyta tekst opowiadania z podziałem na role

– recytuje fragment wiersza

– zna formę użytkową, jaką jest list

– pisze kilkuzdaniową wypowiedź na temat swoich marzeń

– pisze list do rówieśnika z innego kraju na podstawie pytań

– redaguje i pisze kilkuzdaniową wypowiedź na temat swoich umiejętności i ulubionych zajęć

– uzupełnia opowiadanie na podstawie historyjki obrazkowej i zgromadzonego słownictwa

– porządkuje zdania według kolejności zdarzeń

– dobiera właściwe formy komunikowania się w sytuacjach społecznych

– uczestniczy w rozmowie na temat swoich marzeń

– uczestniczy w rozmowie na temat dokonywania wyborów podczas planowania zakupów

– uczestniczy w rozmowie na temat sytuacji, w której się czegoś dokładnie nie usłyszy

– przekształca zdania oznajmujące na pytające i rozkazujące (bez podawania terminu)

– wypowiada się na temat humoru zawartego w wierszu

– udziela odpowiedzi na pytania

– tworzy i zapisuje przymiotniki o znaczeniu przeciwnym

– uczestniczy w rozmowie na temat umiejętności i swoich mocnych stron

– poprawnie pisze wybrane wyrazy z „ó” niewymiennym

– dba o poziom graficzny pisma

– zna pisownię wybranych wyrazów z „ó” niewymiennym

– uwzględnia w swoich marzeniach możliwości ekonomiczne rodziny

– wie, na czym polega praca laryngologa

– wykonuje dodawanie typu 35 + 7 i odpowiednie przypadki odejmowania

– wykonuje obliczenia typu 25 + 40, 65 – 40

– wykonuje dodawanie typu 32 + 45

– wykonuje odejmowanie typu 67 – 45

– rozwiązuje zadania na porównywanie różnicowe

– rozwiązuje zadania z wykorzystaniem działań typu 25 + 40, 65 – 40

– rozumie konieczność dbania o słuch swój i innych

– śpiewa piosenkę „Bo co może mały człowiek”

– zna budowę i brzmienie kontrabasu

– improwizuje ruch do muzyki

– chętnie uczestniczy w grach i zabawach na boisku szkolnym

– posługuje się piłką: rzuca, chwyta, kozłuje, odbija i prowadzi ją

XXXII krąg tematyczny: Piękna nasza Polska cała

Uczeń:

– uważnie słucha tekstu czytanego przez nauczyciela

– uważnie słucha informacji nauczyciela o Mikołaju Koperniku

– uważnie słucha wypowiedzi innych

– czyta ze zrozumieniem teksty informacyjne

– czyta ze zrozumieniem legendę o Warsie i Sawie

– czyta ze zrozumieniem teksty dla dzieci

– wyszukuje w tekście potrzebne informacje

– wyszukuje w tekście opis syrenki

– wskazuje głównych bohaterów i wypowiada się na ich temat

– określa miejsce i czas zdarzeń

– czyta głośno wiersze dla dzieci

– opisuje bieg rzeki, w tym Wisły, od jej źródła po ujście

– porządkuje zdania według kolejności zdarzeń w legendzie

– opisuje wygląd herbu Warszawy

– w kilku zdaniach opisuje herb Krakowa i strój krakowianki

– układania zdania z wyrażeniami przyimkowymi do Krakowa, z Krakowa, w Krakowie, pod Krakowem

– uzupełnia zdania o Mikołaju Koperniku

– uzupełnia tekst nazwami geograficznymi użytymi w odpowiedniej formie

– układa zdania pytające i rozkazujące

– poszerza słownictwo związane z Krakowem

– udziela odpowiedzi pełnym zdaniem na pytanie o miecz i tarczę syrenki

– uczestniczy w rozmowie na temat dokonań Kopernika

– poszerza słownictwo związane z dokonaniami Kopernika

– udziela odpowiedzi na pytania dotyczące Układu Słonecznego na podstawie zdobytych informacji

– dba o kulturę wypowiadania się

– pisze nazwy geograficzne wielką literą

– nazwy zabytków i budowli pisze wielką literą

– nazwy planet pisze wielką literą

– dba o poziom graficzny pisma

– przepisuje zdania z legendy

– wie, że Kraków był siedzibą królów polskich

– wie, jak powstała Warszawa – stolica Polski – i jaki jest jej herb

– wie, kim był Mikołaj Kopernik i czym rozsławił Polskę w świecie

– wykonuje obliczenia typu 32 + 45, 76 – 45

– dodaje i odejmuje w zakresie 100

– mnoży i dzieli w zakresie 30

– rozwiązuje zadania z wykorzystaniem umiejętności dodawania i odejmowania w zakresie 100

– rozwiązuje zadania z wykorzystaniem jednostek metra i centymetra

– posługuje się jednostką metra

– poszerza zakres słownictwa o pojęcia: źródło, ujście, lewy i prawy brzeg rzeki

– wskazuje na mapie Polski Baranią Górę, Wisłę, najważniejsze miasta nad nią położone, Morze Bałtyckie

XXXIII krąg tematyczny: Już wkrótce lato

Uczeń:

– uważnie słucha tekstów czytanych przez nauczyciela

– czyta rymowanki na temat zasad właściwego zachowania podczas wakacji

– czyta ze zrozumieniem teksty informacyjne

– czyta zdania ze zrozumieniem

– wyszukuje w tekście potrzebne informacje

– zna skróty stosowane w adresach

– wskazuje głównych bohaterów i wypowiada się na ich temat

– wypowiada się na temat ciekawych miejsc w Polsce

– uzupełnia zdania nazwami miejscowości

– porządkuje kolejne wydarzenia w opowiadaniu

– tworzy listę propozycji niespodzianek dla taty

– wypowiada się na temat swojego taty

– uzupełnia dialog brakującymi zdaniami

– uzupełnia listę wyposażenia turysty

– tworzy kartkę o swojej miejscowości do przewodnika

– porządkuje zdania we właściwej kolejności

– swobodnie wypowiada się na temat mijającego roku szkolnego

– zapisuje swój adres

– układa i zapisuje rady oraz rymowanki dotyczące właściwego zachowania podczas wakacji

– właściwie tworzy wyrażenia przyimkowe (bez wprowadzenia nazwy)

– przyporządkowuje pary wyrazów wyrazom odpowiadającym rodzajom

– wybiera określenia taty

– uczestniczy w rozmowie na temat wartości niespodzianek przygotowywanych tatusiom

– ustala i zapisuje odpowiedź na pytanie

– tworzy liczbę pojedynczą i mnogą par wyrazów

– poprawia niewłaściwie zredagowany tekst

– uczestniczy w rozmowie na temat bezpiecznych wakacji

– uczestniczy w rozmowie na podstawie opowiadania

– dba o kulturę wypowiadania się

– zapisuje skróty adresowe

– utożsamia się ze swoją rodziną

– chętnie uczestniczy w grach i zabawach dydaktycznych

– zna i prezentuje swoją miejscowość i najbliższą okolicę

– potrafi zawiadomić dorosłych o niebezpieczeństwie

– zna numery alarmowe

– rozwiązuje łamigłówki matematyczne z wykorzystaniem zdobytych wiadomości i umiejętności

– liczy setkami w zakresie 1000

– zapisuje liczby i odczytuje pełne setki w zakresie 1000

– dodaje i odejmuje w zakresie 100

– mnoży i dzieli w zakresie 30

– rozwiązuje zadania na porównywanie różnicowe

– zna wybrane rośliny chronione w Polsce

– wie, dlaczego niektóre rośliny objęte są ochroną

– śpiewa piosenkę „Niech żyją wakacje”

 

*********************************************************************************************8

KLASA I

Nasze umiejętności, czyli co powinniśmy umieć

Na co mamy zwracać uwagę

 

Kryteria pięknego pisania:

1. Pismo utrzymuję w liniaturze.

2. Litery w wyrazach są z sobą połączone.

3. Unikam skreśleń i poprawek.

4. Wyraz błędnie napisany przekreślam jedną kreską i zapisuję nad nim lub obok poprawny.

5. Litery są kształtne – zbliżone wyglądem do wzornika.

Kryteria do czytania:

1. Przeczytam całościowo wyrazy.

2. Czytam tekst płynnie – całymi zdaniami, w dobrym tempie.

3. Wszystkie wyrazy czytam poprawnie.

4. Uwzględniam wszystkie znaki przestankowe (, . ? ! ) – czytam z odpowiednią intonacją.

Kryteria do recytacji:

1. Mówię tekst z pamięci – bez pomyłek i przekręcania wyrazów.

2.Mówię powoli i wyraźnie.

3. Robię przerwy na oddech zgodnie ze znakami interpunkcyjnymi.

4. Nie zastanawiam się, nie robię przerw.

5. Modeluję odpowiednio głos.

Kryteria do ustnego opowiadania:

1. Przedstawiam najważniejsze wydarzenia z utworu.

2. Uwzględniam wszystkich bohaterów.

3. Opowiadanie ma wstęp, rozwinięcie i zakończenie.

4. Staram się nie powtarzać tych samych wyrazów po kilka razy.

5. Nie robię długich przerw na zastanawianie się.

Kryteria do wypowiadania się:
1. Wypowiadam się pełnymi zdaniami.
2. Mówię na temat.

Kryteria do wprowadzanej cyfry:

1. Piszę cyfrę zgodnie z pokazanym kierunkiem.

2. Kształt cyfry jest taki sam, jak wzór.

3. Cyfra mieści się w wyznaczonych kratkach.

Kryteria liczenia:
1. Liczę sprawnie.
2. Liczę bez pomyłek.
3. Bezbłędnie zapisuję działania i podaję ich wynik.

Kryteria rozwiązywania zadania tekstowego:
1. Potrafię wskazać prawidłowe dane.
2. Potrafię określić szukaną (niewiadomą).
3. Potrafię zapisać odpowiednie działanie.
4.Zapisuję poprawną odpowiedź.

Stałe kryteria sukcesu:

Czytam:

 • płynnie
 • bezbłędnie
 • z odpowiednią   intonacją (zwracam uwagę na kropki, przecinki, wykrzykniki, pytajniki, modeluję głos)

Piszę:

 • starannie (prawidłowy kształt liter, mieści się w liniaturze, bez skreśleń, bez poprawiania)
 • bezbłędnie

Wypowiadam się:

 • na temat
 • pełnymi zdaniami

Liczę:

 • bez pomyłek
 • sprawnie

 

Wiem, umiem, potrafię:

 

Wrzesień:

 

EDUKACJA POLONISTYCZNA

 

 • dzielę zdania na wyrazy;
 • dzielę wyrazy na sylaby;
 • dzielę wyrazy na głoski;
 • dokonuję syntezy sylabowej i głoskowej;
 • łączę ilustrację/wyraz z odpowiednim modelem głoskowym wyrazów
 • rozpoznaję i zapisuję poznane małe i wielkie litery: o, a, e, i; wiem, że są to samogłoski; potrafię wpisać je do odpowiednich modeli głoskowych;
 • słucham ze zrozumieniem tekstów czytanych przez nauczyciela i wypowiedzi innych;
 • udzielam pełnym zdaniem odpowiedzi na zadane pytania;

 

EDUKACJA MATEMATYCZNA

 

 • wskazuję stronę prawą i lewą na kartce papieru;
 • rozróżniam prawą i lewą stronę postaci stojącej przodem i tyłem;
 • określam równoliczność;
 • przeliczam przedmioty;
 • stosuję określenia więcej, mniej;
 • przyporządkowuję liczby do określonej liczby elementów;
 • grupuję przedmioty według określonych kryteriów;
 • prawidłowo używam określeń: nad, pod, obok, niżej, wyżej, między, góra, dół ;
 • znam monety 1 zł i 2 zł;
 • dostrzegam symetrię i uzupełniam drugą połowę figury symetrycznej;
 • rozpoznaję podstawowe figury geometryczne: kwadrat, trójkąt, koło, prostokąt.

 

EDUKACJA SPOŁECZNO-PRZYRODNICZA

 

 • znam podstawowe zasady zachowania w szkole;
 • wiem, jak zachować się w klasie;
 • wiem, w jaki sposób należy dbać o czystość w klasie;
 • umiem swobodnie i bezpiecznie poruszać się na terenie szkoły oraz korzystać z pomieszczeń i urządzeń (szatnia, toaleta);
 • wiem, że są różnice między ożywioną i nieożywioną częścią przyrody;
 • rozpoznaję wybrane znaki drogowe;
 • znam zasady przechodzenia przez jezdnię ;
 • znam znaczenie świateł w sygnalizacji świetlnej;
 • dbam o higienę osobistą;
 • znam podstawowe potrzeby życiowe człowieka i wie, jak należy je zaspokajać;
 • staram się odpoczywać aktywnie;
 • znam zasady bezpiecznego korzystania z komputera i telewizora;
 • potrafię rozpoznawać różne przedmioty za pomocą zmysłów;
 • wiem, jakie dary lasu wykorzystują ludzie i zwierzęta;
 • rozpoznaję wybrane zwierzęta leśne;
 • wymieniam podstawowe jesienne prace w ogrodzie i wykorzystywane w nich narzędzia ogrodnicze;
 • rozpoznaję i nazywam wybrane owoce i warzywa.

 

**********************************************************************************************************

Październik:

 

EDUKACJA POLONISTYCZNA

- wypowiadam się na zadane tematy,
– wyodrębniam bohaterów wiersza,
– opowiadam historyjkę obrazkową z uwzględnieniem związków przyczynowo-skutkowych,
– uczestniczę w rozmowie na temat sytuacji przedstawionej na ilustracji,
– uważnie słucham czytanych tekstów, historyjek opowiadanych przez nauczyciela i rówieśników,
– układam pytania do ilustracji,
– rozwiązuję łamigłówki, wyszukuję słowa ukryte w innych wyrazach,
– piszę poprawnie poznane litery, oraz ich połączenia z poznanymi literami, dbam o poziom graficzny pisma,
– dokonuję analizy sylabowej i głoskowej słuchowo-wzrokowej wyrazów,
– znam funkcję litery i jako łącznika, łączę podane wyrazy za pomocą spójnika i,
– łączę w pary rymujące się wyrazy,
- wskazuję pary wyrazów o znaczeniu przeciwnym,
– układam zdania pojedyncze i liczę wyrazy w zdaniach,
– odgrywam role w scenkach dramowych,
– odtwarzam proste rytmy głosem i ruchem,
– podaj przykłady wieloznaczności wyrazu „dom”,
– rozwiązuję zagadki obrazkowo-literowe,
– czytam sylaby i wyrazy, podejmuję próby głośnego czytania wyrazów i zdań zawierających poznane litery,
– czytam głośno i ze zrozumieniem proste zdania i teksty na bazie poznanych liter,
– wiem, że imiona pisze się wielką literą,
– wiem, że zdanie rozpoczyna się wielką literą i kończy kropką,
– stosuję wielką literę na początku zdania i kończę kropką,
–rozróżniam samogłoski i spółgłoski
– ustalam związki między tekstem a ilustracją,
– udzielam rad bohaterce opowiadania,
– wyjaśniam powiedzenie „Żyją jak pies z kotem”,
– zapisuję zdania ułożone z rozsypanki wyrazowej,
– odkodowuję zaszyfrowane informacje,

EDUKACJA MATEMATYCZNA
– przeliczam obiekty i tworzy zbiory,
– poprawnie piszę poznane cyfry,
– rozumiem symboliczny zapis dodawania ilustrowany kolejnymi czynnościami,
– zapisuję działania arytmetyczne (dodawanie i odejmowanie),
– podejmuję próby ułożenia zadania tekstowego do ilustracji,
– wykonuję proste obliczenia do zadań tekstowych,
– rozwiązuje proste zadania tekstowe,
– dokonuje obliczeń pieniężnych w zakresie 6 zł,
– stosuje skrót „zł”,
– uzupełniania ilustracje zgodnie z podanymi warunkami,
– sprawnie liczę w zakresie 6, dodaję i odejmuję w zakresie 6, stosuję znaki matematyczne, rozkładam liczby na składniki, dopełniam do 6,
– sprawnie przeliczam obiekty i porównuję ich liczebność, kończę podane rytmy,
– uzupełniam odpowiedzi do pytań w zadaniu,
– w sytuacjach trudnych zachowuję się rozumnie, dążę do wykonania zadania,
– porównuję liczby, pisze i stosuję symbole „<” i „>” ,
– dostrzegam symetrię w wybranych obiektach,
– potrafię wybraną miarą zmierzyć długość obiektów na kartce i w rzeczywistości, porównuję długości,
– układam obiekty od najkrótszego do najdłuższego i odwrotnie.

EDUKACJA SPOŁECZNO-PRZYRODNICZA

– wiem, jak należy zachowywać się w lesie lub parku,
– rozpoznaję wybrane zwierzęta leśne,
– wiem, jakie dary lasu wykorzystują ludzie i zwierzęta,
– wiem, jak zakończyć kłótnię,
– wiem, że nie należy plotkować ,
– chętnie uczestniczę w grach i zabawach, przestrzegając ustalonych reguł,
– znam podstawowe zasady higieny podczas przyrządzania i spożywania posiłków,
– wiem, co wynika z przynależności do rodziny, znam i doceniam rolę mamy i taty w rodzinie,
– znam stopnie pokrewieństwa w najbliższej rodzinie,
– wiem, jaki zawód wykonują moi rodzice i na czym polega ich praca,
– wypowiadam się na temat wybranych zawodów ludzi,
– znam nazwy pomieszczeń w domu i wie, jakie jest ich przeznaczenie,
– rozpoznaję wybrane drzewa, ich liście i owoce,
– wiem, jak zbudowane jest drzewo,
– rozpoznaje zwierzęta żyjące w parku,
- wypowiadam się na temat ulubionych zabawek, wiem, że należy je szanować,
- przestrzegam zasad i reguł obowiązujących w zabawach,
– określam podstawowe warunki konieczne do rozwoju zwierząt domowych,
– znam podstawowe potrzeby zwierząt i obowiązki opiekuna z nimi związane,
– wiem, że człowiek ponosi odpowiedzialność za hodowane przez siebie zwierzę.

**********************************************************************************************************

Listopad:

 

EDUKACJA POLONISTYCZNA

 

– uważnie słucham tekstu czytanego przez nauczyciela oraz historyjek opowiadanych przez nauczyciela, podejmuję próby opowiadania własnych historyjek
– uczestniczę w rozmowie na temat wysłuchanego tekstu
– słucham w skupieniu wiersza
– określam nastrój utworów literackich
– wypowiadam się na wskazany temat na podstawie ilustracji
– opowiadam zdarzenia z uwzględnieniem związków przyczynowo-skutkowych
– zadaję pytania i odpowiadam na nie
– bogacę słownictwo o nazwy związane z domem
– tworzę łańcuchy skojarzeń
– czytam globalnie
– koduję proste informacje według podanej zasady
– odkodowuję informacje ukryte w ciągach literowych i rebusach
– odczytuję rebusy i zapisuję hasła
– rozpoznaję poznane litery, układam z nich sylaby i z sylab wyrazy, czytam je
– czytam głośno i ze zrozumieniem wyrazy, zdania i krótkie teksty
– potrafię pisać poznane litery w izolacji i w połączeniach
– dbam o poziom graficzny pisma
– z poznanych liter układam i piszę wyrazy
–zdania rozpoczynam wielką literą i kończę kropką
– imiona piszę wielką literą
– dokonuję analizy i syntezy wzrokowo-słuchowej wyrazów z poznanymi głoskami
– dobieram podpisy do ilustracji
– układam i rozwiązuje zagadki oraz krzyżówki
– rozpoznaję poznane litery w wyrazach zapisanych różną czcionką
– piszę z pamięci proste wyrazy
– przepisuję zdania z druku
– piszę znak zapytania
– układam wyrazy z sylab i z rozsypanek literowych
– odgrywam role w scenkach improwizowanych i dialogach
– rozumiem umowne znaczenie rekwizytu i umiem posłużyć się nim w odgrywanej scence
– opowiadam swoje sny
– udzielam pisemnej odpowiedzi na postawione pytanie
– prowadzę w parach dialog na podstawie wysłuchanego tekstu
– wyszukuję wyrazy ukryte w podanych wyrazach

 

EDUKACJA MATEMATYCZNA

 

– sprawnie przeliczam obiekty nadaję im numery wg ustalonego porządku
– kończę kolorowanie szlaczka wg podanej zasady
– odczytuję dane z ilustracji
– rozkładam liczby na dwa składniki
– porównuję liczby
– ilustruję dodawanie kilku składników
– rozwiązuję proste zadania, w tym zadania związane z kupowaniem i płaceniem
– dokonuję zakupów za określoną kwotę
– prawidłowo numeruję obiekty przeliczam pogrupowane elementy
– piszę poznane cyfry, dopełniam do 8
– dodaje i odejmuje w zakresie 8
– układam zadania tekstowe do ilustracji i je rozwiązuję
– rozwiązuję proste zadania tekstowe
– rozumiem pojęcie rytmu,
– znam dni tygodnia
– dodaję i odejmuję w zakresie 8
– porównuję liczby w zakresie 8

EDUKACJA SPOŁECZNO-PRZYRODNICZA

– odczytuję proste informacje z krajobrazowej mapy Polski
– wiem, że ludzie i zwierzęta budują różne domy
– znam polskie symbole narodowe
– nazywam symbole narodowe
– odpowiednio zachowuję się w trakcie śpiewania hymnu narodowego
– okazuję szacunek symbolom narodowym
– wiem, w jakich okolicznościach i miejscach eksponuje się symbole narodowe
– szanuję ludzi innych kultur
– rozpoznaję wybrane rośliny doniczkowe
– potrafię wymienić warunki potrzebne do rozwoju roślin doniczkowych
– dbam o rośliny doniczkowe w klasie i w domu
– dbam o prządek w miejscu nauki i zabawy
– wiem, dlaczego warto dbać o porządek
– przestrzegam reguł zabaw i gier
– wypowiadam się na temat jesiennej pogody
– obserwuję jesienną pogodę i potrafi wymienić typowe cechy pogody jesiennej
– uczestniczę w rozmowie na temat zdrowego odżywiania
– znam zasady racjonalnego odżywiania się i staram się je stosować
– wiem, że przykre słowa skierowane do przyjaciela mogą zaburzyć relacje z nim
– zwracam się grzecznie do innych
– wiem, że ubiór należy dostosować do pogody
– stosownie ubieram się do warunków atmosferycznych
– wyjaśniam zjawisko powstawania dnia i nocy na podstawie przeprowadzonych doświadczeń, informacji nauczyciela i tekstu
– rozpoznaję zwierzęta leśne przedstawione na ilustracji
– wiem, w jaki sposób wybrane zwierzęta przystosowane są do nocnego trybu życia
– wiem, w jaki sposób zwierzęta i rośliny przygotowują się do przetrwania zimy

**********************************************************************************************************

Grudzień:

 

EDUKACJA POLONISTYCZNA

– słucham uważnie tekstów czytanych przez nauczyciela i rówieśników, uczestniczę w rozmowie na temat wysłuchanego tekstu, odpowiadam na pytania związane z tekstem
– wypowiadam się na temat różnych form spędzania wolnego czasu i własnych zainteresowań
– opowiadam historyjkę obrazkową
– podejmuję próby układania historyjki
– oceniam zachowanie bohaterów ilustracji
– rozwiązuję rebusy, odczytuję hasła
– układam i odczytuję zdania z rozsypanki wyrazowej
– układam wyrazy z rozsypanek sylabowych
– czytam teksty na bazie poznanych liter
– znam litery poznane litery i potrafię je pisać w izolacji oraz w połączeniach
– głośno czytam tekst na bazie poznanych liter i wiąże go z ilustracją
– przepisuję wyrazy i zdania z druku,
– dbam o poprawność i poziom graficzny pisma
– piszę wielką literę w imionach oraz na początku zdań, a na końcu zdania stosuję kropkę
– rozróżniam samogłoski i spółgłoski i odpowiednio koloruję je w modelach wyrazów
– odpowiadam na pytania związane z tekstem
– ustnie opisuję bohatera tekstu
– porządkuję kolejność wydarzeń
– opowiadam znane bajki
– rozpoznaję popularne bajki na podstawie ilustracji
– odkodowuję informacje
– uzupełniam zdania z lukami, układam zdania z rozsypanek wyrazowych
– dokonuję analizy i syntezy głoskowej wyrazów
– tworzę nowe wyrazy na bazie liter podanego wyrazu
– odgrywam role w scenkach pantomimicznych
– wypowiadam się na temat przygotowań świątecznych na podstawie tekstów, ilustracji i doświadczeń własnych
– wypowiadam się na temat wymarzonych prezentów
– tworzę skojarzenia związane ze świętami
– ustnie opisuję stół wigilijny, znam nazwy polskich potraw wigilijnych
– zadaję pytania i ustalam do nich odpowiedzi
– układam zdania o tematyce świątecznej
– poprawnie zapisuję wykrzykniki w liniaturze
– uzupełniam zdania i piszę je z pamięci
– dobieram pary rymujących się wyrazów, tworzę rymy samodzielnie
– odgrywam role w scenkach dramowych
– wyjaśniam znaczenia wyrazów wieloznacznych
– opowiadam historyjki związane z porami roku
– ilustruję ruchem czynności wykonywane w różnych porach roku
– snuję fantastyczne opowieści
– doskonalę spostrzegawczość poprzez wyszukiwanie podobieństw i różnic na ilustracjach
– uzupełniam zdania brakującymi wyrazami
– tworzę nowe słowa w zabawach logicznych
– czytam zdania i określam ich prawdziwość

 

EDUKACJA MATEMATYCZNA

– ustalam kolejność obiektów
– przeliczam w poznanym zakresie, poprawnie zapisuje poznane cyfry
– sprawnie dodaję i odejmuję w poznanym zakresie
– rozwiązuję proste zadania
– dobieram odpowiednie pytanie do zilustrowanych danych
– zapisuję formułę do zadania i rozwiązuję je
– dokonuję prostych obliczeń pieniężnych stosując monety 1 zł, 2 zł, 5 zł
– powiększam figurę na sieci kwadratowej
– w sytuacjach trudnych i wymagających wysiłku intelektualnego zachowuję się rozumnie i dążę do wykonania zadania
– rozumiem pojęcie liczby w aspekcie miarowym
– mierzę długości posługując się dowolną miarą i linijką, porównuję długości

 

EDUKACJA SPOŁECZNO-PRZYRODNICZA
– wiem, co to jest pejzaż i czym się charakteryzuje
– wiem, jak należy zachować się w galerii sztuki
– aktywnie uczestniczę i współpracuję z rówieśnikami w grach i zabawach
– znam i stosuję podczas zabaw zasady bezpieczeństwa
– rozpoznaję rośliny ozdobne na podstawie liści i kwiatów
– wiem, jak zbudowana jest i jak się rozwija roślina ozdobna
– odczuwam radość z dawania prezentów i czynienia dobra
- wiem, że zwierzęta przystosowują się do życia w swoim środowisku
– wymieniam przykłady tradycji i zwyczajów świątecznych, opisuje tradycje związane z wieczerzą wigilijną
– znam nazwy polskich potraw wigilijnych
– rozpoznaję i nazywam różne rodzaje drzew iglastych
– uczestniczę w rozmowach na tematy związane z tradycjami rodzinnymi
– śpiewam kolędy i piosenki o tematyce bożonarodzeniowej
– pomagam potrzebującym na miarę własnych możliwości
– odczuwam radość z obdarowywania innych prezentami
– składam świąteczne życzenia, dostosowując ubiór i treść życzeń do okoliczności
– zgodnie współpracuję w grupie podczas wykonywanej pracy
– wiem, że należy dostosować swoje oczekiwania do możliwości ekonomicznej rodziny
– znam i stosuję zasady bezpieczeństwa podczas zabaw zimowych
– wypowiadam się na temat pór roku na podstawie ilustracji i własnych obserwacji
– obserwuję otoczenie i dostrzegam zmiany w przyrodzie związane z następstwem pór roku
– znam nazwy pór roku
– wymieniam przykłady form spędzania wolnego czasu
– bogacę słownictwo o nazwy przedmiotów odmierzających czas i wyrazy związane ze zmiennością pór roku

********************************************************************************

 

 

Styczeń:

 

EDUKACJA POLONISTYCZNA

– uważnie i ze zrozumieniem słucham tekstów czytanych przez nauczyciela, w skupieniu słucham wypowiedzi innych

– wyjaśniam znaczenia wyrazów wieloznacznych

– swobodnie wypowiadam się na temat treści tekstu i ilustracji, stosuję w wypowiedziach i wyjaśniam znaczenia wyrazów wieloznacznych

– odpowiadam na pytania do wysłuchanego tekstu

–  systematycznie wzbogacam słownictwo – gromadzę wyrazy związane ze zmianami pór roku, określające upływ i pomiar czasu

– wypowiadam się na temat pór roku na podstawie ilustracji i własnych obserwacji

– tworzę nowe słowa w zabawach logicznych, dobieram wyrazy rymujące się, tworzę wyrazy z sylab i je zapisuje

–  twórczo bawię się słowami – tworzę nowe wyrazy z liter podanego wyrazu, wyszukuję wyrazy ukryte w innych wyrazach i zdaniach, rozwiązuję zagadki literowo- sylabowe, wykreślanki itp.

– czytam głośno i płynnie tekst z poznanych liter, rozumiem odczytywane treści, wskazuję fragmenty zawierające informacje prawdziwe i fałszywe

– wyszukuję w tekście określone zdania

– grupuję wyrazy według podanego kryterium  i przyporządkowuje do właściwych kolumn w tabeli, poprawnie je zapisuję

– opowiadam historyjki związane z porami roku

– doskonalę spostrzegawczość przez wyszukiwanie podobieństw i różnic na ilustracjach

– ilustruję ruchem czynności wykonywane w różnych porach roku

– wymieniam przykłady form spędzania wolnego czasu

– snuję fantastyczne opowieści

– czytam zdania i określa ich prawdziwość

– dokonuję analizy i syntezy głoskowej i sylabowej wyrazów z poznanymi literami

– znam litery z, Z i g, G, ł, Ł i poprawnie je zapisuje w izolacji, w wyrazach i krótkich zdaniach

– trafnie rozpoznaję litery oznaczające głoski podobne brzmieniowo (s, z, m, n, u) oraz litery podobne kształtem: b, d, g, p

– uzupełniam zdania brakującymi wyrazami, zapisuję wyrazy w tabeli

– dbam o poziom graficzny pisma, starannie wykonuję ćwiczenia pisemne

– opowiadam sytuację przedstawioną na ilustracji  z użyciem wyrazów określających stosunki przestrzenne

– wypowiadam się na temat zabaw zimowych, odgrywam role w scenkach dramowych

– opowiadam treść historyjki obrazkowej z uwzględnieniem związków przyczynowo-skutkowych

– ustnie układam zdania o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa podczas zabaw zimowych

– aktywnie uczestniczę w zabawach słowami, tworzę nowe słowa

– wyodrębniam wyrazy z ciągu liter, układam wyrazy z rozsypanek sylabowych i literowych

– przepisuję zdania z wzoru drukowanego lub pisanego, przestrzegam zasad kaligrafii i poprawności w zakresie poznanych reguł

 

 

EDUKACJA MATEMATYCZNA

– liczę obiekty w zakresie 10, porządkuję i numeruję zgodnie z ustaloną kolejnością

– rozumiem pojęcie liczb w aspekcie głównym, porządkowym i miarowym

– mierzę długości posługując się dowolną miarą  i linijką, porównuję długości

– znam i stosuję w praktycznych pomiarach jednostkę  1 cm

– sprawnie posługuję się linijką w dokonywaniu pomiarów długości, poprawnie odczytuję otrzymane wyniki

– obserwuję na sieci kwadratowej figurę  w powiększeniu, formułuję wnioski z dokonanych obserwacji

– rozkładam liczbę 10 na dwa składniki, sprawnie dodaję

– rozumiem pojęcie liczb w aspekcie głównym, porządkowym i miarowym, stosuję tę wiedzę

w rozwiązywaniu zadań

– sprawnie dodaję i odejmuję w zakresie 10, samodzielnie zapisuję formuły działań, wykonuję ilustracje do działań

– znam wartość nabywczą pieniędzy, aktywnie uczestniczę w zabawach z planowaniem i dokonywaniem zakupów

– potrafię rozmienić banknot 10 zł na odpowiednie monety spośród będących w obiegu

– rozwiązuję i układam proste zadania tekstowe, w tym  z wykorzystaniem obliczeń pieniężnych

– znam monety 1 zł, 2 zł, 5 zł i banknot 10 zł, dokonuję obliczeń pieniężnych z wykorzystaniem monet i banknotu 10 zł

– w sytuacjach trudnych i wymagających wysiłku intelektualnego zachowuję się rozumnie i dążę do wykonania zadania

– biegle dodaje i odejmuje w zakresie 10, wykonuje działania z okienkami,  dopełniam do 10,

– rozpoznaję figury (trójkąt, prostokąt, kwadrat), uzupełniam rysunki według podanych warunków

 

 

EDUKACJA SPOŁECZNO-PRZYRODNICZA

– znam nazwy pór roku, wymieniam nazwy miesięcy

– wnikliwie i systematycznie obserwuję otoczenie, dostrzegam i opisuję zmiany w przyrodzie związane  z następstwem pór roku

– wiem, czym odżywiają się wybrane zwierzęta

– znam charakterystyczne cechy zimowej pogody, wiem, jak dostosować strój i formy aktywności do warunków pogodowych

– rozumiem potrzebę niesienia pomocy zwierzętom podczas zimy, znam różne sposoby jej organizowania

– rozpoznaję ślady zwierząt na śniegu

– samodzielnie przeprowadzam doświadczenie dotyczące stanu skupienia wody, kierując się instrukcją

– formułuję wnioski z przeprowadzonego doświadczenia, podejmuję próby ich weryfikowania

– współuczestniczę w organizowaniu i aktywnie uczestniczę w quizie przyrodniczym

– mam świadomość potrzeby rozsądnego i racjonalnego gospodarowania czasem wolnym, dążę do wykorzystywania go w aktywnych formach wypoczynku

– aktywnie słucha muzyki, rozpoznaje w nagranych utworach brzmienie wybranych instrumentów

–  potrafię wybrać miejsce i formę bezpiecznej zabawy zimowej

****************************************************************************************************************************************************

 

Luty:

 

EDUKACJA POLONISTYCZNA

– słucham uważnie czytanych tekstów i wypowiedzi innych

– udzielam odpowiedzi na pytania związane z wysłuchanym tekstem

– wypowiadam się na temat wysłuchanego utworu

– wymieniam bohaterów wysłuchanych utworów, opowiadam o ich przygodach, oceniam postępowanie bohatera tekstu

– opowiadam historyjki i scenki komiksowe z zachowaniem związków przyczynowo-skutkowych

– wyjaśniam znaczenie prostych słów użytkowych  i wieloznacznych

– wypowiadam się na temat swoich bliskich, określa swoje uczucia do dziadków

– zadaję pytania i odpowiadam na pytania do wysłuchanego tekstu

– oceniam zachowania bohaterów tekstów i ilustracji

– wypowiadam się na temat życia rodzinnego, odgrywa role w scenkach improwizowanych

– układam pytania do wywiadu

– aktywnie i w kulturalny sposób uczestniczę w rozmowie – dyskusji klasowej

– odtwarzam z pamięci fragmenty tekstu inscenizacji stosując właściwe tempo, intonację i gestykulację wspomagającą recytowanie

– wypowiadam się na temat przygotowań do balu karnawałowego

– wzbogacam słownictwo czynne o wyrazy związane  z karnawałem i obiektami kultury (filharmonia)

– samodzielnie czytam ze zrozumieniem zdania, fragmenty tekstów i proste teksty

– odkodowuję informacje, układam wyrazy z rozsypanki sylabowej

–  znam formy użytkowe – zaproszenie i życzenia

– układam z rozsypanki wyrazowej i odczytuję życzenia dla babci i dziadka

– dokonuję analizy słuchowej i wzrokowej wyrazów  z poznawanymi spółgłoskami i samogłoskami

– znam poznane litery drukowane i pisane, poprawnie je zapisuję w izolacji i w wyrazach, dbam o poziom graficzny pisma

– stosuję wielką literę w pisowni imion

– zapisuję nazwy kostiumów z użyciem przecinka przy ich wyliczaniu

– chętnie rozwiązuję rebusy i krzyżówki, dobieram wyrazy rymujące się

– wyszukuję nowe wyrazy w podanych wyrazach

– przyporządkowuję ilustracjom zdania i wyrazy ułożone z sylab

– odczytuję nazwy produktów spożywczych

– układam wyrazy z poznanych liter i je zapisuję

– piszę poprawnie zdanie z pamięci

– stosuję przecinek przy wyliczaniu

– odczytuję wyrazy – raki i dostrzegam zasadę ich budowy literowej

– rozpoznaję przedmioty na ilustracjach i samodzielnie je podpisuję

– opisuję treść zdarzeń na podstawie ilustracji, dobieram podpis zgodny w ilustracją

– tworzę rymy i podejmuję próby układania rymowanek

– rozwiązuję krzyżówki i wykreślanki, tworzy nowe słowa na podstawie podanych

– dokonuję analizy i syntezy słuchowo-wzrokowej wyrazów, w tym wyrazów z utratą dźwięczności

– wyodrębniam samogłoski, tworzę sylaby z podanych liter

– dzielę krótkie zdania na wyrazy

– rozpoznaję pytania, wiem, jakim znakiem je kończyć

– rozpoznaję poznane litery, stara się pisać poprawnie  i kształtnie litery w izolacji i w połączeniach z innymi literami

– piszę poprawnie i samodzielnie łatwe wyrazy

– staram się pisać poprawnie wyrazy z utratą dźwięczności

– staram się poprawnie zapisywać wyrazy z ó wymiennym i wybrane wyrazy z ó niewymiennym

– stosuję wielką literę w pisowni imion

– podejmuję próby pisania z pamięci zdania  z poznanymi wyrazami z ó niewymiennym

 

 

 

EDUKACJA MATEMATYCZNA

– sprawnie liczę obiekty i zapisuję liczby cyframi

– wykonuję  działania z okienkami na dodawanie i odejmowanie liczb w zakresie 10

–wykonuję obliczenia działań zapisanych w tabelach  i piramidkach matematycznych

– rysuję obiekty według podanej instrukcji

– porządkuję i numeruję obiekty według podanych warunków

– dodaję i odejmuję w zakresie 10 (w tym obliczam działania na dodawanie i odejmowanie po kilka liczb), dopełniam do podanej liczby

– doskonalę umiejętności i utrwalam wiadomości matematyczne

– dostrzegam zjawisko symetrii, rysuję na sieci kwadratowej drugą połowę figury symetrycznej

– radzę sobie w sytuacjach życiowych, których pomyślne zakończenie wymaga dodawania

i odejmowania

– dokonuję obliczeń pieniężnych w sytuacjach kupowania i płacenia

– rozwiązuję proste zadania z treścią, układam i rozwiązuję proste zadania tekstowe do ilustracji lub podanych sytuacji

– zapisuję działania na podstawie danych z ilustracji

– znam dni tygodnia, dokonuję obliczeń kalendarzowych, posługując się dniami tygodnia

- porównuję sumy i różnice, korzystając ze znaków „>”, „<”, „=”

– rozwiązuję zadania na podstawie danych odczytanych z treści lub ilustracji

– układam zadanie do formuły matematycznej i je rozwiązuję

– rozpoznaję koła, trójkąty i prostokąty, rysuję na sieci kwadratowej figury w powiększeniu

 

EDUKACJA SPOŁECZNO-PRZYRODNICZA

– wypowiadam się na temat ulubionych form spędzania czasu wolnego, w tym zabaw na śniegu oraz zachowania bezpieczeństwa podczas zabaw

– wiem, gdzie można bezpiecznie organizować zabawy zimowe

–prowadzę doświadczenia wyjaśniające tajemnice śniegu i lodu

– aktywnie uczestniczę w przygotowaniach uroczystości dla babci i dziadka

– potrafię okazywać szacunek bliskim i osobom starszym

– wiem, że należy pomagać potrzebującym i staram się  to czynić

– jestem gotowy do niesienia pomocy we współpracy  z innymi

– zgodnie współpracuję w zespole podczas wykonywania wspólnych zadań

– wiem, czym jest filharmonia i jak należy się zachowywać w takim miejscu

– wiem, jakie warunki przyrodnicze sprzyjają życiu zwierząt w danym środowisku

– stosuję się do reguł obowiązujących w zabawach

– podaję przykłady na temat grzeczności na co dzień

– wiem, jak zachowuje się człowiek kulturalny w domu, na podwórku, w szkole, sklepie i na ulicy

– w kontaktach z innymi staram się używać zwrotów grzecznościowych

– wiem, jak należy zachować się w sklepie podczas zakupów

– znam i stosuję zasady odpowiedniego zachowania przy stole

– znam nazwy posiłków podawanych w zależności od pory dnia (śniadanie, obiad, kolacja)

– rozumiem potrzebę ochrony środowiska, staram się segregować śmieci

– wiem, do jakich pojemników należy wrzucać szkło, papier i plastik

– wiem, że w niektórych sytuacjach rymowanki-przytyki mogą sprawiać innym przykrość

– zgodnie pracuję i bawię się w grupie

– staram się wywiązywać z podjętych obowiązków

– uczestniczę w rozmowie na temat tego, co potrzebują do życia ludzie, rośliny i zwierzęta

– zakładam hodowlę rzeżuchy i prowadzę obserwację jej rozwoju pod kierunkiem nauczyciela

– potrafię odróżnić, co jest dobre, a co złe w kontaktach  z rówieśnikami

– wiem, jakie są zasady właściwego zachowania wobec kolegów i koleżanek, wypowiadam się o nich na podstawie treści tekstów, ilustracji i obserwacji w swoim środowisku rówieśniczym

– dotrzymuję danej obietnicy

– pomagam potrzebującym w miarę swoich możliwości

– współpracuję z innymi w zabawie, nauce szkolnej  i w sytuacjach życiowych

 

***********************************************************************************************************

Marzec:

 

EDUKACJA POLONISTYCZNA

– słucham uważnie czytanych tekstów i wypowiedzi innych

– uważnie słucham tekstów prozatorskich i wierszy czytanych przez nauczyciela

– udzielam odpowiedzi na pytania związane z wysłuchanym tekstem

– wypowiadam się na temat wysłuchanego utworu i ilustracji

– wymieniam bohaterów wysłuchanych utworów, opowiadam o ich przygodach, oceniam postępowanie bohatera tekstu

– dostrzegam związki przyczynowo-skutkowe w treści słuchanego opowiadania

– odgrywam role w scenkach inspirowanych opowiadaniem

– potrafię zastosować kukiełkę, jako rekwizyt  w odgrywanej scence

czytam zdania i krótkie teksty ze zrozumieniem, potrafię czytać głośnio fragmenty tekstów z podziałem na role

wyszukuję w tekście fragmenty według podanego warunku

– odróżniam słuchowo i wzrokowo głoski i znaki s, sz oraz c, cz

– dokonuję analizy i syntezy słuchowo-wzrokowej wyrazów z poznawanymi literami

–  grupuję wyrazy według podanej lub samodzielnie dostrzeżonej zasady

wiem, że niektóre głoski można zapisywać za pomocą dwuznaku

– znam dwuznaki cz, Cz, sz, Sz, piszę je poprawnie  w izolacji i w wyrazach

– poprawnie piszę wybrane wyrazy z ó wymiennym

– rozwiązuję rebusy, ustnie układam zdania z podanymi wyrazami

– układam i poprawnie zapisuje zdania z rozsypanek wyrazowych

– uzupełniam luki literowe w wyrazach tworzących zdania

– wskazuję zdania prawdziwe i fałszywe w odniesieniu do podanych sytuacji

– wypowiadam się na temat szkodliwej dla środowiska działalności człowieka na podstawie ilustracji, informacji nauczyciela i własnych obserwacji otoczenia

– radzę sobie z czytaniem z podziałem na role

– odtwarzam z pamięci krótkie teksty

– znam i piszę poprawnie litery h, H i dwuznak ch, Ch  w izolacji i w wyrazach

– tworzę nowe wyrazy z podanych wyrazów według określonych warunków

– łączę w pary wyrazy przeciwstawne

poprawnie zapisuję wybrane wyrazy z h i ch, uzupełnia zdania wyrazami z h i ch

- dbam  o poziom graficzny pisma

– poprawnie przepisuję zdanie z druku, piszę z pamięci oraz ze słuchu

imiona piszę wielką literą

–opisuję wygląd pierwiosnka

– rozpoznaję i nazywam litery ż, Ż i dwuznak rz, Rz

piszę poprawnie wyrazy i zdania z literami ż, Ż, rz, Rz według wzoru pisanego i drukowanego, uzupełniam zdania

– gromadzę słownictwo związane z tematyką świąteczną

– opisuję stół wielkanocny

 

 

EDUKACJA MATEMATYCZNA

– sprawnie liczę obiekty i zapisuję liczby cyframi

– wykonuję  działania z okienkami na dodawanie i odejmowanie liczb w zakresie 10

- dodaję i odejmuję w zakresie 10 (w tym obliczam działania na dodawanie i odejmowanie po kilka liczb), dopełniam do podanej liczby

dostrzegam zjawisko symetrii, rysuję na sieci kwadratowej drugą połowę figury symetrycznej

– radzę sobie w sytuacjach życiowych, których pomyślne zakończenie wymaga dodawania

i odejmowania

– dokonuję obliczeń pieniężnych w sytuacjach kupowania i płacenia

rozwiązuję proste zadania z treścią, układam i rozwiązuję proste zadania tekstowe do ilustracji lub podanych sytuacji, w tym na zastosowanie obliczeń pieniężnych

– zapisuję działania na podstawie danych z ilustracji

– znam dni tygodnia, dokonuję obliczeń kalendarzowych, posługując się dniami tygodnia

- porównuję sumy i różnice, korzystając ze znaków „>”, „<”, „=”

– rozwiązuję zadania na podstawie danych odczytanych z treści lub ilustracji

– układam zadanie do formuły matematycznej i je rozwiązuję

– rozpoznaję koła, trójkąty i prostokąty, rysuję na sieci kwadratowej figury w powiększeniu

– sprawdzam i doskonalę swoje umiejętności rachunkowe,  poszerzam wiedzę matematyczną

- liczę obiekty, ustalam i numeruję ich kolejność według podanego warunku

– zapisuje i odczytuje liczby 11, 12, 13, 14 , 15

– wskazuję w liczbach 11, 12 , 13, 14, 15, cyfrę dziesiątek i jedności

– sprawnie wykonuję obliczenia w zakresie 14

- znam banknot 10 zł i monety będące w obiegu, potrafi wypłacić 11 zł i 12 zł, 13zł, 14zł,15zł

– dodaję i odejmuje w zakresie 15  bez przekraczania progu dziesiątkowego

– odczytuję wskazania zegarów w systemie  12-godzinnym, dokonuje prostych obliczeń zegarowych

– znam nazwy miesięcy i ich liczbę w roku

– wskazuję miesiąc, w którym mam urodziny

–  wiem, do czego służą i gdzie są wykorzystywane zegary

– dodaję dwa i więcej składników

– mierzę długość, odczytuje i porównuje wyniki pomiarów

 

EDUKACJA SPOŁECZNO-PRZYRODNICZA

– wiem, że należy pomagać potrzebującym

– potrafię zgodnie współpracować w grupie

– wiem i rozumiem, że lekarstwa należy stosować rozważnie i pod kontrolą dorosłych 

– znam i rozumiem potrzebę noszenia nakrycia głowy zimą i wczesną wiosną

– wiem, że niektóre rośliny mają właściwości lecznicze

– w sytuacjach trudnych i wymagających wysiłku intelektualnego zachowuję się rozumnie, dążę do wykonania zadania

– wiem, że należy dbać o swoje zdrowie, w tym o zdrowie zębów

– potrafię dbać o właściwą higienę jamy ustnej

– wiem, co oznacza powiedzenie „mieć olej w głowie”  i w jaki sposób taka osoba chroni Ziemię

– uczestniczę w rozmowie na temat sposobów ratowania planety oraz korzyści płynących z tego co daje las  i właściwego zachowania się w nim (w lesie zachowuje się cicho)

– wskazuję przykłady niszczenia środowiska naturalnego w najbliższej okolicy

– wymieniam przykłady działań ekologicznych, nie niszczę otoczenia

– wypowiadam się na temat szkodliwości hałasu dla środowiska i zdrowia człowieka

– wiem, że śmieci należy segregować, a niektóre odpady można powtórnie wykorzystywać

– wiem, że wyrzucanie śmieci w miejscach do tego nieprzeznaczonych jest złe

– wypowiadam się na temat własnych działań ekologicznych, m.in. gospodarowania śmieciami  w swoim domu

– słucham informacji na temat zwyczaju topienia marzanny

– obserwuję otoczenie i wypowiada się na temat marcowej pogody i zmian zachodzący w otoczeniu wraz z nadejściem wiosny

– w miarę możliwości uczestniczę w akcjach charytatywnych dla potrzebujących

– biorę udział w planowaniu sposobu pożegnania zimy  i powitania wiosny w klasie

– obserwuję otoczenie i określa cechy marcowej pogody

– znam wybrane symbole związane z pogodą i prowadzę kalendarz pogody

– wiem, o czym mówi osoba zapowiadająca pogodę  w radiu i telewizji 

–  wymieniam zwiastuny wiosny (podaje nazwy roślin  i zwierząt)

– wypowiadam się na temat wiosennych zachowań niektórych zwierząt

–  wymieniam nazwy kwiatów zakwitających wczesną wiosną

– znam przykłady tradycji i obrzędów typowych dla polskiej kultury

– szanuję prawo innych do własnej obrzędowości  i tradycji

- wypowiadam się na temat tradycji wielkanocnych, przygotowań do świąt i wielkanocnych potraw przygotowywanych w jego rodzinie

 

Kwiecień:

 

EDUKACJA POLONISTYCZNA

– uważnie i ze zrozumieniem słucham różnych gatunków tekstów czytanych przez nauczyciela, skupiam uwagę na wypowiedziach innych

– samodzielnie tworzę opowiadania na podstawie historyjki obrazkowej lub poznanego tekstu, wskazuję i wyjaśniam związki przyczynowo-skutkowe, omawiam sytuacje pokazane na ilustracjach i je oceniam

czytam płynnie, głośno i ze zrozumieniem teksty przeznaczone dla dzieci o różnym stopniu trudności

- sprawnie wyszukuję i wskazuję fragmenty na podany temat, wymieniam i oceniam postępowanie postaci występujących w tekście

– znam i potrafię objaśnić właściwe i przenośne znaczenie wyrazu wściekły oraz wieloznaczność wyrazu dzwonek

samodzielnie i poprawnie redaguję oraz zapisuję pisemne odpowiedzi na pytania do tekstu, piszę zdania do ilustracji lub omawianych sytuacji

– odkodowuję zaszyfrowane zdania, tworzę własne szyfry i koduje nimi informacje

– poprawnie różnicuję głoski i litery w wyrazach, układa zdania z rozsypanek literowych i bezbłędnie je zapisuję, poprawnie i kształtnie piszę różnej długości zdania z pamięci

– tworzę wielozdaniowe wypowiedzi na temat swoich ulubionych zwierząt, potrafi o nie dbać i okazywać im szacunek

– opisuję agresywne zachowania niektórych zwierząt, podaje przykłady sytuacji, w których zwierzęta mogą być agresywne, wiem, że w kontaktach ze zwierzętami należy zachować ostrożność

– doskonalę słuch fonematyczny, pamięć i koncentrację w zabawach, ćwiczeniach indywidualnych i zespołowych

– dostrzegam różnicę w sposobach zapisu głoski ś, znam i zapisuje litery ś, Ś w sylabach i wyrazach, układa wyrazy i zdania z rozsypanek sylabowych i wyrazowych, pisze poprawnie z pamięci zdania zawierające wyrazy z głoskami miękkimi

– swobodnie wypowiadam się w formach wielozdaniowych na temat spędzania wieczorów wspólnie z rodziną, opowiada samodzielnie fantastyczne opowieści

– wzbogacam słownictwo wokół podanego tematu, swobodnie wypowiada się na temat wizyty w teatrze, rozpoznaję i nazywam typy lalek teatralnych

– czytam głośno i wyraziście wiersze i teksty pisane prozą, płynnie czyta z podziałem na role, stosując intonację i pauzy logiczne

– uczę się tekstów na pamięć i bezbłędnie je recytuję, odgrywam role w scenkach improwizowanych i teatrzykach lalkowych, sprawnie posługuje się rekwizytem

- znam sposoby zapisywania głoski ć  i poprawnie stosuje je w pisowni wyrazów z głoskami miękkimi w różnych pozycjach w wyrazie

– samodzielnie układam wyrazy z podanych sylab i liter, dobieram do nich określenia, poprawnie układam zdania z rozsypanki wyrazowej i bezbłędnie je zapisuje

– rozumiem przenośne znaczenie niektórych powiedzeń i potrafię je objaśnić

– tworzę grupy wyrazów rymujących się oraz rodziny podanych wyrazów, w tym wyrazu źrebak

– potrafię zdefiniować pojęcia: źródło, rzeka, jezioro

– dokonuję analizy i syntezy słuchowo-wzrokowej wyrazów ze spółgłoską ź (zi), układam modele budowy dźwiękowej wyrazów

– tworzę rymowanki tematyczne, układam hasła, samodzielnie i poprawnie piszę zdania i odpowiedzi  do podanych pytań, dbma o poziom graficzny i poprawność ortograficzną przy przepisywaniu i pisaniu samodzielnym w obrębie poznanych liter, w tym wyrazów z ź i zi

 

 

EDUKACJA MATEMATYCZNA

– przeliczam obiekty, porządkuję, numeruję i porównuję ich liczby w zakresie 20

– znam strukturę liczb dwucyfrowych i ich zapis cyfrowy, poprawnie zapisuje i odczytuje poznane liczby, biegle dodaje i odejmuje w zakresie 20

– układam i rozwiązuje zadania tekstowe o różnym stopniu trudności, odczytuje i wskazuje godziny na zegarze, dokonuje prostych obliczeń pieniężnych  i zegarowych

– sprawnie dodaje i odejmuje w zakresie 20, dopełnia do danej liczby, oblicza działania zapisane w tabelach, odczytuje hasła ukryte w wynikach działań

– sprawnie dodaję wewnątrz pierwszej i drugiej dziesiątki, porównuję sumy i różnice, układam  zadania  do podanych sytuacji, dobiera pytania i je samodzielnie rozwiązuje

 

EDUKACJA SPOŁECZNO-PRZYRODNICZA

wiem, na czym polega praca strażaka, policjanta, strażnika miejskiego, lekarza pogotowia i innych służb, potrafi wskazać sytuacje, w których korzystamy   z pomocy tych służb

– znam zagrożenia wynikające z kontaktów  z nieznajomymi, wie, jak zachowywać się, by być bezpiecznym, i gdzie szukać pomocy

– znam numery alarmowe i umie z nich korzystać, potrafię prowadzić rozmowę telefoniczną podczas wzywania pomocy,

– potrafię wskazać elementy wyposażenia roweru i rowerzysty, które mają wpływ na podwyższenie bezpieczeństwa jazdy,

– znam zasady kulturalnego sposobu przyjmowania gości, wie, co oznacza być gościnnym

– na podstawie własnych obserwacji i zdobytych informacji wypowiadam się na temat prac wykonywanych na polu uprawnym oraz na temat zwierząt hodowanych w gospodarstwie wiejskim

– rozpoznaję i nazywam popularne rośliny uprawne, zwierzęta hodowlane i ich młode, wskazuje korzyści czerpane przez człowieka z upraw i hodowli w gospodarstwie wiejskim

– potrafię nazwać i określić przeznaczenie podstawowych zabudowań w wiejskiej zagrodzie

– zawsze odróżniam dobro od zła, jestem prawdomówny i sprawiedliwy, obiektywnie oceniam siebie i innych

– znam zasady właściwego zachowania w teatrze i ich przestrzega

– znam zjawisko krążenia wody w przyrodzie, potrafi je zilustrować na schemacie rysunkowym

– przeprowadzam doświadczenia badające właściwości wody, formułuję hipotezy i wnioski na podstawie zabaw badawczych

– wiem, jaką rolę odgrywa woda w życiu ludzi, roślin i zwierząt oraz że należy nią oszczędnie gospodarować

– potrafię wskazać rolę wody, jako środka utrzymywania higieny i zdrowego trybu życia

 

Dodaj komentarz

css.php