J. angielski kl. 2

YouTube Preview Image

unit 7 lesson 1

————————————————————————————————————————————————–

unit 6 lesson 3

unit 6 lesson 1

 ZAD. DOM. NA 19 KWIETNIA 2018

‘Would you like to wake up early in the morning?’ song   (2/25)

 

Would you like to wake up early in the morning, in the morning?

No, I wouldn’t. No, I wouldn’t.

Would you like to go to school in the morning, in the morning?

No, I wouldn’t. No, I wouldn’t.

Would you like to sleep late in the morning, in the morning?

Yes, I would! Yes, I always would!

Would you like to go to bed early in the evening, in the evening?

No, I wouldn’t. No, I wouldn’t.

Would you like to do your homework in the evening, in the evening?

No, I wouldn’t. No, I wouldn’t.

Would you like to stay up late in the evening, in the evening?

Yes, I would! Yes, I always would!

 

UNIT 5 – lesson 3

UNIT 5 – lesson 2

UNIT 5 – lesson 1

—————————————————————————————————–

UNIT 4 – food 2

UNIT 4 – food 1

UNIT 4 – lesson3

UNIT 4 – lesson 2

UNIT 4 – lesson 1

—————————————————————————————————–

ZAWODY – KARTA PRACY 2

ZAWODY – KARTA PRACY 1

UNIT 3 – lesson 3

UNIT 3 – lesson 2

UNIT 3 – lesson 1

—————————————————————————————————–

BEST ANIMAL SOUNDS

WILD ANIMALS SONG

UNIT 2 – lesson 3

UNIT 2 – lesson 2

UNIT 2 – lesson 1

Rozdział 2.  Wild animals KRYTERIA OCENIANIA

Umiejętności na poziomie słabym
(uczeń wymagający indywidualnego wsparcia)
Umiejętności na poziomie podstawowym (uczeń dobry) Umiejętności na poziomie dobrym
(uczeń bardzo dobry)
Umiejętności na poziomie doskonałym, wykraczające poza realizowane treści (uczeń wymagający indywidualnego podejścia)
Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń:
Nie przypomina sobie  nazw zwierząt  poznawanych w klasie 1
i 2: bear, parrot, crocodile, animals, rabbit, canary, horse itd. oraz wyrażeń: long / short tail, black / white / brown fur.
Ze wsparciem nauczyciela  i właściwych pomocy wizualnych przypomina sobie nazwy zwierząt  poznawane
w klasie 1 i 2: bear, parrot, crocodile, animals, rabbit, canary, horse itd. oraz wyrażenia: long / short tail, black / white / brown fur.
Przypomina sobie nazwy zwierząt  poznawane w klasie 1 i 2: bear, parrot, crocodile, animals, rabbit, canary, horse itd. oraz wyrażenia: long / short tail, black / white / brown fur. Przypomina sobie nazwy  zwierząt  poznawane w klasie 1 i 2: bear, parrot, crocodile, animals, rabbit, canary, horse itd.
i wyrażenia: long / short tail, black / white / brown fur oraz potrafi przywołać je
i zastosować
w  kontekście realizowanych na bieżąco treści.
Nie potrafi pracować
ze słowniczkiem znajdującym się na końcu książki.
Potrzebuje pomocy nauczyciela w pracy
ze słowniczkiem znajdującym się na końcu książki.
Potrafi pracować
ze słowniczkiem znajdującym się na końcu książki oraz wyszukiwać w nim nowo poznane słowa i wyrażenia.
Sprawnie pracuje
ze słowniczkiem znajdującym się na końcu książki, nie tylko wyszukując w nim nowo poznane słowa
i wyrażenia, ale także podczas powtarzania
i utrwalania słownictwa.
Myli nowo poznane nazwy zwierząt: bird, cheetah, elephant, fox, giraffe, hummingbird, insect, lion, mouse, ostrich oraz przymiotniki: beautiful, biggest, dangerous, difficult, gentle, smallest, tallest. Rozpoznaje i potrafi wskazać na rysunku lub w najbliższym otoczeniu następujące zwierzęta: bird, cheetah, elephant, fox, giraffe, hummingbird, insect, lion, mouse, ostrich oraz potrafi je określić przymiotnikiem: beautiful, biggest, dangerous, difficult, gentle, smallest, tallest. Potrafi wskazać
na rysunku lub
w najbliższym otoczeniu  oraz nazwać następujące zwierzęta: bird, cheetah, elephant, fox, giraffe, hummingbird, insect, lion, mouse, ostrich oraz potrafi je określić przymiotnikiem: beautiful, biggest, dangerous, difficult, gentle, smallest, tallest, budując pełne zdania.
Ma większy zasób słownictwa służącego do opisu zwierząt niż ten, który przewidziany jest
w realizowanych treściach. Potrafi
w dwóch, trzech zdaniach opisać wybrane zwierzę.
Rozumie historyjkę obrazkową tylko przy dużym wsparciu nauczyciela. W dużym stopniu rozumie treść historyjki obrazkowej. Bez trudu rozumie treść historyjki obrazkowej. Potrafi spontanicznie wykorzystać słowa
i zwroty użyte
w historyjce. Chętnie odgrywa role postaci
z historyjki, recytując
„z pamięci” wybrane zdania.
Podczas śpiewania piosenek i recytowania rymowanek myli poszczególne słowa lub tylko nuci melodię. Zazwyczaj poprawnie,
z towarzyszeniem nagrania, śpiewa piosenki i recytuje rymowanki.
Śpiewa piosenki
i recytuje rymowanki dotyczące zwierząt bez towarzyszenia nagrania.
Bezbłędnie, spontanicznie, nawet poza lekcją,  bez towarzyszenia nagrania, śpiewa piosenki
i recytuje rymowanki dotyczące zwierząt.
Opisuje wybrane zwierzę, dopowiadając brakujące słowa w wypowiedzi nauczyciela. Z niewielką pomocą nauczyciela opisuje wybrane zwierzę lub podaje jego cechy. Samodzielnie
i poprawnie opisuje wybrane zwierzę, podając jego cechy
i zwyczaje.
Potrafi wypowiedzieć się w kilku zdaniach
na temat wyglądu
i zwyczajów dzikich zwierząt.
Wymaga pomocy
w formułowaniu odpowiedzi na pytania typu: Where does a fox live? What can a fox do? Does it jump? What does it hunt?
Potrafi jednym słowem lub frazą odpowiadać na pytania typu: Where does a fox live? What can a fox do? Does it jump? What does it hunt? Potrafi odpowiadać na pytania typu: Where does a fox live? What can a fox do? Does it jump? What does it hunt? oraz
z niewielką pomocą nauczyciela zadać takie pytanie.
Swobodnie zadaje pytania typu: Where does a fox live? What can a fox do? Does it jump? What does it hunt? oraz na nie odpowiada.
Ma trudności
z wyszukaniem odpowiednich informacji w czytanym tekście
i dialogu.
Z pomocą nauczyciela wyszukuje potrzebne informacje w czytanym tekście i dialogu. Samodzielnie
i poprawnie wyszukuje potrzebne informacje
w czytanym tekście
i dialogu.
Wyszukuje  potrzebne informacje w czytanym tekście i dialogu oraz potrafi je zrelacjonować.
Wymaga dużego wsparcia  podczas głośnego czytania tekstu oraz dialogu, popełnia błędy, przekręca słowa. Z pomocą nauczyciela głośno czyta tekst oraz dialog, popełniając niewielkie błędy. Prawidłowo czyta tekst oraz dialog. Swobodnie czyta tekst oraz dialog, zachowując odpowiednią intonację oraz modulując głos.
Ćwiczenia wymagające przepisywania wyrazów
i zdań sprawiają mu trudność, pisze fonetycznie.  Uzupełniając zdania, niewłaściwie dobiera wyrazy.
Podczas przepisywania  wyrazów i zdań oraz  uzupełniając zdania,  popełnia niewielkie błędy. Prawidłowo wykonuje ćwiczenia w pisaniu, uzupełniając zdania oraz właściwie przepisując wyrazy i zdania. Szybko, starannie
i prawidłowo wykonuje ćwiczenia w pisaniu, uzupełniając zdania oraz właściwie przepisując wyrazy i zdania.
Wonderful World:  Rozumie czytane przez  nauczyciela teksty
o zwierzętach, oraz potrafi przyporządkować je ilustracjom.
Wonderful World:
Z pomocą nauczyciela potrafi odczytać teksty
o zwierzętach oraz przyporządkować je ilustracjom.
Wonderful World:  Potrafi odczytać teksty
o zwierzętach, przyporządkować je ilustracjom oraz, odpowiadając na pytania nauczyciela,  podać cechy charakterystyczne zwierząt: dolphins, chameleons, penguins, polar bears.
Wonderful World:  Swobodnie czyta teksty
o zwierzętach oraz podaje  ciekawostki dotyczące zwierząt: dolphins, chameleons, penguins, polar bears.
DVD Club: Ma trudności ze skupieniem uwagi
na treści filmu
i z powtórzeniem nowych słów.
DVD Club: Rozumie słowa i wyrażenia użyte w treści filmu. DVD Club: Poprawnie powtarza wypowiedzi bohaterów filmu. DVD Club: Potrafi poprawnie użyć słów
i wyrażeń, które wykorzystano w filmie.
Nie potrafi samodzielnie pracować
ze słowniczkiem Active Dictionary.
Stara się samodzielnie pracować
ze słowniczkiem Active Dictionary.
Samodzielnie pracuje
ze słowniczkiem Active Dictionary.
Wykazuje zaangażowanie w  pracy ze słowniczkiem Active Dictionary, często do niego wraca, interesuje się pracą
z innymi publikacjami słownikowymi dla dzieci.
Ma trudności
z obiektywną oceną swoich umiejętności.
Zazwyczaj samodzielnie
i obiektywnie ocenia swoje umiejętności językowe.
Samodzielnie
i obiektywnie ocenia swoje umiejętności językowe.
Czerpie satysfakcję
i motywację ze swojej samooceny, buduje swoje kompetencje
w zakresie stosowania właściwych technik uczenia się.
Ma trudności
z efektywną
i bezkonfliktową współpracą w grupie oraz pracą w parach.
Na ogół potrafi współpracować w grupie oraz pracować w parach. Potrafi współpracować
w grupie oraz pracować w parach.
Potrafi współpracować
w grupie oraz pracować w parach, umie przyjąć właściwą postawę, tak aby grupa odniosła sukces.

______________________________________________________________________

Rozdział 1 – quizlet

Lesson 3 – I LIKE BAKING

Lesson 2 – MY COLLECTIONS

Lesson 2 – NUMBERS

Lesson 3 – I RIDE A HORSE

lESSON 0 – OPOWIADAMY O WAKACJACH

lESSON 0 – WAKACJE

Rozdział 1. My hobby

Umiejętności na poziomie słabym
(uczeń wymagający indywidualnego wsparcia)
Umiejętności na poziomie podstawowym (uczeń dobry) Umiejętności na poziomie dobrym
(uczeń bardzo dobry)
Umiejętności na poziomie doskonałym, wykraczające poza realizowane treści (uczeń wymagający indywidualnego podejścia)
Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń:
Nie przypomina sobie poznawanych w klasie 2 nazw dyscyplin sportu: basketball, football, volleyball, tennis, oraz nazw czynności wykonywanych
w wolnym czasie: ride
a b
ike, watch TV, listen
to music.
Ze wsparciem nauczyciela  i właściwych pomocy wizualnych przypomina sobie poznawane w klasie 2 nazwy dyscyplin sportu: basketball, football, volleyball, tennis oraz nazwy czynności wykonywanych
w wolnym czasie: ride
a b
ike, watch TV, listen
to music.
Przypomina sobie poznawane w klasie 2 nazwy dyscyplin sportu: basketball, football, volleyball, tennis oraz nazwy czynności wykonywanych
w wolnym czasie: ride
a b
ike, watch TV, listen
to music.
Przypomina sobie poznawane w klasie 2 nazwy dyscyplin sportu: basketball, football, volleyball, tennis oraz nazwy czynności wykonywanych
w wolnym czasie: ride
a b
ike, watch TV, listen
to music,
potrafi też przywołać je i zastosować
w  kontekście realizowanych na bieżąco treści.
Nie przypomina sobie poznawanych w klasie 2 określeń częstotliwości:  every day, at the weekend. Z pomocą nauczyciela
i właściwych środków wizualnych przypomina sobie poznawane
w klasie 2 określenia częstotliwości: every day, at the weekend.
Przypomina sobie poznawane w klasie 2 określenia częstotliwości:  every day, at the weekend. Przypomina sobie poznawane w klasie 2 określenia częstotliwości:  every day, at the weekend, potrafi też przywołać je i zastosować
w  kontekście realizowanych na bieżąco treści.
Nie potrafi pracować
ze słowniczkiem znajdującym się na końcu książki.
Potrzebuje pomocy nauczyciela w pracy
ze słowniczkiem znajdującym się na końcu książki.
Potrafi pracować
ze słowniczkiem znajdującym się na końcu książki i wyszukiwać
w nim nowo poznane słowa i wyrażenia.
Sprawnie pracuje
ze słowniczkiem znajdującym się na końcu książki, nie tylko wyszukując w nim nowo poznane słowa
i wyrażenia, ale także podczas powtarzania
i utrwalania słownictwa.
Myli nowo poznane nazwy zajęć w czasie wolnym: baking, gardening, hiking, travelling oraz słownictwo związane
z kolekcjonerstwem: collect, soft toy, poster, stamp, leaf (leaves).
Rozpoznaje i potrafi wskazać na rysunku lub w najbliższym otoczeniu przedmioty i sytuacje przedstawiające zajęcia w czasie wolnym: baking, gardening, hiking,  travelling oraz związane
z kolekcjonerstwem: collect, soft toy, poster, stamp, leaf (leaves).
Potrafi wskazać
na rysunku lub
w najbliższym otoczeniu sytuacje przedstawiające zajęcia w czasie wolnym
i wymienić ich nazwy: baking, gardening, hiking, travelling oraz zna słownictwo związane
z kolekcjonerstwem: collect, soft toy, poster, stamp, leaf (leaves).
Ma większy zasób słownictwa dotyczącego zajęć w czasie wolnym oraz kolekcjonerstwa niż ten, który przewidziany jest w realizowanych treściach.
Sprawia mu trudność wymienienie liczb od 30 do 100. Z pomocą nauczyciela  wymienienia liczby od 30 do 100. Samodzielnie wymienienia liczby od 30 do 100. Wymienienia liczby od 30 do 100, liczy obiekty, prawidłowo podając ich liczbę oraz stosując liczbę mnogą rzeczownika.
Historyjkę obrazkową rozumie tylko przy dużym wsparciu nauczyciela. W dużym stopniu rozumie treść historyjki obrazkowej. Bez trudu rozumie treść historyjki obrazkowej. Potrafi spontanicznie  wykorzystać słowa
i zwroty użyte
w historyjce.
Podczas śpiewania piosenek i recytowania rymowanek myli poszczególne słowa lub tylko nuci melodię. Zazwyczaj poprawnie,
z towarzyszeniem nagrania, śpiewa piosenki i recytuje rymowanki.
Śpiewa piosenki
i recytuje rymowanki bez towarzyszenia nagrania.
Bezbłędnie, spontanicznie, nawet poza lekcją, bez towarzyszenia nagrania, śpiewa piosenki
i recytuje rymowanki.
Z pomocą nauczyciela wymienia hobby bohaterów historyjki, ale używa w wypowiedzi pojedynczych słów. Samodzielnie
i poprawnie wymienia  hobby bohaterów historyjki.
Bez trudu i poprawnie opowiada o hobby bohaterów historyjki. Swobodnie  wypowiada się na temat hobby bohaterów historyjki.
Ma trudności
z zastosowaniem poznanego słownictwa
w wypowiedzi dotyczącej własnej kolekcji oraz zajęć wykonywanych
w wolnym czasie.
Potrafi  zastosować poznane słownictwo, odpowiadając na pytania dotyczące własnej kolekcji oraz zajęć wykonywanych
w wolnym czasie.
Odpowiada  całymi zdaniami na temat własnej kolekcji oraz zajęć wykonywanych
w wolnym czasie.
Buduje krótką samodzielną wypowiedź dotyczącą własnej kolekcji oraz zajęć wykonywanych
w wolnym czasie.
Wymaga pomocy
w formułowaniu odpowiedzi na pytania: What do you collect? How many have got? What do you like doing in your free time? Do you like… ?
Potrafi jednym słowem lub frazą odpowiadać na pytania: What do you collect? How many have got? What do you like doing in your free time? Do you like… ? oraz
z niewielką pomocą nauczyciela zadać takie pytania.
Potrafi odpowiadać na pytania: What do you collect? How many have got? What do you like doing in your free time? Do you like… ? oraz zadać takie pytania. Swobodnie odpowiada na pytania: What do you collect? How many have got? What do you like doing in your free time? Do you like… ?, potrafi też zadać takie pytania.
Ma trudności
z wyszukaniem odpowiednich informacji w czytanym tekście
i dialogu.
Z pomocą nauczyciela wyszukuje potrzebne informacje w czytanym tekście i dialogu. Samodzielnie
i poprawnie wyszukuje potrzebne informacje
w czytanym tekście
i dialogu.
Wyszukuje  potrzebne informacje w czytanym tekście i dialogu oraz potrafi je zrelacjonować.
Wymaga dużego wsparcia  podczas głośnego czytania tekstu oraz dialogu, popełnia błędy, przekręca słowa. Z pomocą nauczyciela głośno czyta tekst oraz dialog, popełniając niewielkie błędy. Prawidłowo czyta tekst oraz dialog. Swobodnie czyta tekst oraz dialog, zachowując odpowiednią intonację oraz modulując głos.
Ćwiczenia wymagające przepisywania  wyrazów  i zdań sprawiają mu trudność, pisze fonetycznie.  Uzupełniając zdania, niewłaściwie dobiera wyrazy. Podczas przepisywania  wyrazów i zdań oraz  uzupełniając zdania,  popełnia niewielkie błędy. Prawidłowo wykonuje ćwiczenia w pisaniu, uzupełniając zdania oraz właściwie przepisując wyrazy i zdania. Szybko, starannie
i prawidłowo wykonuje ćwiczenia w pisaniu, uzupełniając zdania oraz właściwie przepisując wyrazy i zdania.
Wonderful World:
Z pomocą nauczyciela potrafi wskazać niektóre z przedstawionych na ilustracjach obiektów lub aktywności: pottery, archery, fishing, bird watching, fishing rod, arrows, bow, binoculars, clay, camera.
Wonderful World:
Zazwyczaj poprawnie rozpoznaje i nazywa przedstawione na ilustracjach obiekty lub aktywności: pottery, archery, fishing, bird watching, fishing rod, arrows, bow, binoculars, clay, camera.
Wonderful World:
Bezbłędnie rozpoznaje
i nazywa przedstawione na ilustracjach obiekty  lub aktywności: pottery, archery, fishing, bird watching, fishing rod, arrows, bow, binoculars, clay, camera.
Wonderful World:
Swobodnie stosuje
w znanych sobie kontekstach słowa lub wyrażenia: pottery, archery, fishing, bird watching, fishing rod, arrows, bow, binoculars, clay, camera.
DVD Club: Ma trudności ze skupieniem uwagi na treści filmu
i z powtórzeniem nowych słów.
DVD Club: Rozumie słowa i wyrażenia użyte w treści filmu. DVD Club: Poprawnie powtarza wypowiedzi bohaterów filmu. DVD Club: Potrafi poprawnie użyć  słów
i wyrażeń, które  wykorzystano w filmie.
Nie potrafi samodzielnie pracować
ze słowniczkiem Active Dictionary.
Stara się samodzielnie pracować
ze słowniczkiem Active Dictionary.
Samodzielnie pracuje
ze słowniczkiem Active Dictionary.
Wykazuje zaangażowanie w  pracy ze słowniczkiem Active Dictionary, często do niego wraca, interesuje się pracą
z innymi publikacjami słownikowymi dla dzieci.
Ma trudności
z obiektywną oceną swoich umiejętności.
Zazwyczaj samodzielnie
i obiektywnie ocenia swoje umiejętności językowe.
Samodzielnie
i obiektywnie ocenia swoje umiejętności językowe.
Czerpie satysfakcję
i motywację ze swojej samooceny, buduje swoje kompetencje
w zakresie stosowania właściwych technik uczenia się.
Ma trudności
z efektywną
i bezkonfliktową współpracą w grupie oraz pracą w parach.
Na ogół potrafi współpracować w grupie oraz pracować w parach. Potrafi współpracować
w grupie oraz pracować w parach.
Potrafi współpracować
w grupie oraz pracować w parach, umie przyjąć właściwą postawę, tak aby grupa odniosła sukces.

******************************************************************************************************************************

KLASA II

Zakres materiału na test z rozdziału 7

Słownictwo obowiązkowe:

 1. kick – kopać
 2. fall – upaść, przewrócić się
 3. score a goal – strzelić gola
 4. match – mecz
 5. radio – radio
 6. sometimes – czasami
 7. winter – zima
 8. winter sport – sport zimowy
 9. ride a sledge – jeździć na sankach
 10. baseball – baseball
 11. basketball – koszykówka
 12. volleyball – siatkówka
 13. soccer = football ) piłka nożna
 14. diving – nurkowanie
 15. swimming – pływanie
 16. skiing – narciarstwo
 17. skating – łyżwiarstwo
 18. tennis – tenis
 19. badminton – badminton
 20. boxing – boks
 21. I like… (np. I like swimming) – Lubię…
 22. I don’t like… (np. I don’t like swimming) – Nie lubię…
 23. He/She likes… (He likes swimming) – On/ona lubi…
 24. He/She doesn’t like… (She doesn’t like swimming) – On/ona nie lubi…
 25. Do you like…? (np. Do you like swimming?) – Czy ty lubisz…?
 26. Yes, I do. – tak
 27. No, I don’t. – nie
 28. Does he/she like? (Does she like swimming?) – Czy on/ona lubi…?
 29. Yes, he/she does. – tak
 30. No, he/she doesn’t. – nie

 

Słownictwo dodatkowe:

 

 1. show jumping – skoki konne przez przeszkody
 2. karate – karate
 3. windsurfing – windsurfing
 4. hockey – hokej
 5. ice hockey – hokej na lodzie
 6. weight lifting – podnoszenie ciężarów
 7. horse riding – jazda konna
 8. athletics – lekkoatletyka
 9. golf – golf
 10. judo – judo
 11. cycling – jazda na rowerze
 12. climbing – wspinaczka
 13. fencing – szermierka

 

______________________________________________________________________________________

SPORT 2

______________________________________________________________________________________

SPORT 1

______________________________________________________________________________________

SPORTS SONG

______________________________________________________________________________________

26 kwietnia 2017 odbędzie się test z rozdziału 6, którego zakres obejmuje:

liczebniki 1-20

ride a bike – jeździć na rowerze

watch tv – oglądać telewizję

listen to music – słuchać muzyki

read a book – czytać książkę

phone a friend – dzwonić do przyjaciela

do homework – odrabiać lekcje

my bike is fast – mój rower jest szybki

my bike is slow – mój rower jest wolny

my skateboard is slow – moja deskorolka jest wolna

my skateboard is fast – moja deskorolka jest szybka

I win races – wygrywam wyścigi

I don’t win races – nie wygrywam wyścigów

every day - codziennie

at the weekend – w weekendy

I ride my skateboard/bike every day – Jeżdżę na deskorolce/rowerze codziennie

I ride my skateboard/bike at the weekend – Jeżdżę na deskorolce/rowerze w weekendy

go swimming - popływać

play ball – bawić się piłką

play computer games – grać w gry komputerowe

play football – grać w piłkę nożną

sing - śpiewać

play hide and seek – bawić się w chowanego

Zadawanie pytań dotyczących spędzania wolnego czasu i odpowiadanie na nie:

 

Do you…? (np. Do you do homework at the weekend?)

Yes, I do - tak

No, I don’t – nie

 

What do you do at the weekend? – Co robisz w weekendy?

I ……… at the weekend.

What do you do every day? – Co robisz każdego dnia?

I ………. every day.

DVD – CZAS WOLNY 1

DVD – CZAS WOLNY 2

______________________________________________________________________________________

21 marca 2017 odbędzie się test z rozdziału 5, w którego zakres wchodzi słownictwo CLOTHES 1 oraz CLOTHES 2, słownictwo z podręcznika z rozdziału 5 oraz DODATKOWE SŁOWNICTWO – UBRANIA (osobne zadanie na „6″).

______________________________________________________________________________________

DODATKOWE SŁOWNICTWO – UBRANIA

YouTube Preview Image

CLOTHES 2

CLOTHES 1

______________________________________________________________________________________

Big Friendly Giant

______________________________________________________________________________________

Londyn – atrakcje turystyczne

______________________________________________________________________________________

unit 4 lesson 2

______________________________________________________________________________________

unit 4 lesson 1

______________________________________________________________________________________

16 stycznia 2016 odbędzie się test z rozdziału 3. Zakres na w/w test obejmuje wszystkie słówka i zwroty z rozdziału 3, tj.

farm  - gospodarstwo
cow – krowa
duck – kaczka
pig – świnia
horse – koń
lamb – jagnię
sheep – owca
goat – koza
goose – gęś
hen – kura
grass – trawa
eat – jeść
white – biały
animals – zwierzęta
short tail – krótki ogon
long tail – długi ogon
fur – futro
brown – brązowy
long ears – długie uszy
short ears – krótkie uszy
tail – ogon
ears – uszy
eyes – oczy
nose – nos
neck – szyja
wings – skrzydła
paws – łapy
fur – futro
beak – dziób
zebra – zebra
gazelle – gazela
hippo – hipopotam
rhino – nosorożec
leopard – lampart, pantera
elephant – słoń
leaves – liście
fruit – owoce
meat – mięso
vegetables – warzywa
grass – trawa
flowers – kwiaty

______________________________________________________________________________________

 

Topic: Praca z tekstem o rodzinie owiec.

 

Tekst piosenki pt. Lambs, lambs, where are you? CD1/40

 

Lambs, lambs, where are you? Baaaa, baaaa. We’re here. How are you? Fine, thanks. (x 2)

Pigs, pigs, where are you? Oink, oink. We’re here. How are you? Fine, thanks. (x 2)

Ducks, ducks, where are you? Quack, quack. We’re here. How are you? Fine, thanks. (x 2)

 

Zdania według wzoru:

 

This is a lamb. – To jest owca.

It is big/small. – Jest duża/mała.

It has got a white fur. – Ma białe futro.

It can run. – Potrafi biegać.

 

Zadanie domowe

 

Nauczę się słów piosenki na ocenę na 6 grudnia 2016 (płyta 1, nagranie 40).

______________________________________________________________________________________

Topic: POZNAJEMY NAZWY ZWIERZĄT ŻYJĄCYCH W GOSPODARSTWIE WIEJSKIM  ORAZ OPOWIADAMY, CO ROBIĄ ZWIERZĘTA PRZEDSTAWIONE NA ILUSTRACJACH.

Cele:

Uczeń:

 • zna nazwy wybranych zwierząt żyjących na farmie, 
 • czyta zdania o tym, co robią zwierzęta na farmie, 
 • umie napisać i odczytać nazwy zwierząt, 
 • opowiada o tym, co robią zwierzęta.

Słownictwo:

farm – gospodarstwo

cow – krowa

duck – kaczka

pig – świnia

sheep – owca

lamb – jagnię

horse – koń

goat – koza

chicken – kurczak

goose – gęś

Zad. dom.

- nauczyć się słówek z dzisiejszej lekcji

zwierzęta gospodarskie

______________________________________________________________________________________

Części ciała zwierząt

______________________________________________________________________________________

Jaś i magiczna fasola         YouTube Preview Image

Kopciuszek cz. 1                YouTube Preview Image

Kopicuszek cz. 2                YouTube Preview Image

 

______________________________________________________________________________________

Poniższy link odnosi do słownictwa dotyczącego czynności.

My World unit 2 lesson 3 CAN

______________________________________________________________________________________

Topic: Poznajemy nazwy niektórych rzeczy  znajdujących się w domu oraz określamy, gdzie się znajdują.
bed – łóżko
computer – komputer
armchair – fotel
sofa – kanapa/sofa
fridge – lodówka
wardrobe – szafa
bath – wanna
table – stół
old – stary
new – nowy
Where is…? – Gdzie jest…?                    (np. Where is the bath?
There is a/an … in the … – … jest w …              (np. There is a sofa in the bedroom)
YouTube Preview Image

______________________________________________________________________________________

Topic: Nazwy pomieszczeń w domu.Uczeń:- zna nazwy pomieszczeń w domu- opowiada o swoim domu- recytuje rymowankę o domu- poprawnie stosuje określenia wielkości big/small
living room – duży pokój/salonbedroom – sypialniabathroom – łazienkakitchen – kuchniatoilet – toaletagarden – ogródgarage – garażdining room – jadalniatree house – domek na drzewiefMy house is … (yellow/big/small)This is my… (bedroom/kitchen)
HomeworkNauczę się słówek z dzisiejszej lekcji.

_______________________________________________________________________________________

Zakres materiału na test podstawowy:

family

mummy

daddy

sister

brother

grandma

grandpa

baby

aunt

uncle

daughter

son

parents

grandparents

grandson

granddaughter

cousin

Poland

England

America

Africa

Europe

What’s your name?

My name’s …

How old are you?

I’m…

Where are you from?

I’m from…

Zakres materiału na test rozszerzony:

twin brother/sister

photograph

photo album

smartphone

baby brother/sister

great grandma

great grandpa

Germany

Great Britain

The USA

Russia

_______________________________________________________________________________________

Topic: Powtórzenie wiadomości z rozdziału 1.

 

11 października 2016 odbędzie się test z 1 rozdziału. Z testu będzie można uzyskać dwie oceny (za część podstawową oraz rozszerzoną). Część podstawowa jest obowiązkowa, można z niej uzyskać maksymalnie ocenę bdb, część rozszerzona nie jest obowiązkowa, można z niej uzyskać maksymalnie ocenę cel.

Rymowanki o rodzinie należy się nauczyć na 17.10.2016 na ocenę.

YouTube Preview Image

Film/prezentacja słownictwa związanego z rodziną.

YouTube Preview Image

_______________________________________________________________________________________

Topic: Powtarzamy materiał z rozdziału 1. Oceniamy nasze umiejętności językowe.

 

What’s your name? – Jak masz na imię?

My name’s… – Mam na imię…

How old are you? – Ile masz lat?

I’m seven/eight. – Mam siedem/osiem lat.

Where are you from? – Skąd jesteś?

I’m from (Poland). – Jestem z Polski.

(Anna) is from Poland. – (Anna) jest z Polski.

My family is big/small. – Moja rodzina jest duża/mała.

I’ve got a sister/a brother. – Mam siostrę/brata.

My sister is seven. – Moja siostra ma siedem lat.

Here you are. – Proszę (kiedy coś komuś wręczamy).

Thank you. – Dziękuję.

Bring me… – Przynieś mi…

 

Homework

 

Na następnej lekcji będziemy robić drzewo genealogiczne dowolną techniką. Proszę przynieść materiały do wykonania drzewka. Może być przestrzenne lub dwuwymiarowe (na kartce).

Mogą się przydać zdjęcia rodziny, włóczka, krepa, naklejki, pisaki, kredki, itp. Wszystko zależy od pomysłu.

_______________________________________________________________________________________

Topic: Wzbogacamy słownictwo o kolejne słowa związane z rodziną.Słuchamy tekstu o rodzinie i czytamy go.Przedstawiamy osobę ze swojej rodziny.
boy chłopiec
girl dziewczynka
grandma babcia
grandpa dziadek
grandparents dziadkowie
granddaughter wnuczka
grandson wnuczek
This is my …His/her name is … To mój/moja…Na imię jej/jemu…
*great grandpa pradziadek
*great grandma prababcia
słownictwo bierne: What’s the boy’s name?What’s the girl’s name?What are their grandparents’ names?Are they a happy family?Who’s Anders in the family?
Homework
Nauczę się słówek z dzisiejszej lekcji.
Nauczę się czytać tekst z podręcznika (ćw. 2, str. 8)

_______________________________________________________________________________________

Topic: Kraje, kontynenty, pochodzenie.Cele:•             Nazywanie państw i kontynentów.•             Czytanie zdań mówiących o pochodzeniu dzieci.•             Pytanie o miejsce pochodzenia i udzielanie odpowiedzi.Słownictwo :P oland – PolskaEngland – AngliaJapan – JaponiaGermany – NiemcyGreat Britain – Wielka BrytaniaRussia – Rosjathe USA – Stany Zjednoczone AmerykiAfrica – AfrykaAmerica – AmerykaEurope – EuropaWhere are you from? – Skąd jesteś?I’m from ………….. – Jestem z ……………Zad. dom.Nauczę się słówek z dzisiejszej lekcjiPrzygotuję flagę ……………………………… na kartce A4 (metoda dowolna) na następną lekcję (proszę nie podpisywać krajów).

 

YouTube Preview Image

_______________________________________________________________________________________

 

LessonTopic: Wzbogacamy słownictwo o kolejne słowa związane z rodziną.Słuchamy tekstu o rodzinie i czytamy go.Przedstawiamy osobę ze swojej rodziny.
boy chłopiec
girl dziewczynka
grandma babcia
grandpa dziadek
grandparents dziadkowie
granddaughter wnuczka
grandson wnuczek
This is my …His/her name is … To mój/moja…Na imię jej/jemu…
*great grandpa pradziadek
*great grandma prababcia
słownictwo bierne: What’s the boy’s name?What’s the girl’s name?What are their grandparents’ names?Are they a happy family?Who’s Anders in the family?
Homework
Nauczę się słówek z dzisiejszej lekcji.
Nauczę się czytać tekst z podręcznika (ćw. 2, str. 8)

__________________________________________________________________________________________

]]Proszę, żeby wszystkie dzieci nosiły zeszyty (jeden dowolny, drugi w trzy linie).

Lesson 2Topic: Powtarzamy słowa związane z rodziną i poznajemy nowe.
family rodzina
mummy mamusia
daddy tatuś
sister siostra
brother brat
grandma babcia
grandpa dziadek
baby niemowlę/bobas
friend przyjaciel
This is my… To mój/moja…
What’s your name? Jak masz na imię?
My name is… Mam na imię…
Nice to meet you. Miło mi Ciebie poznać.
aunt ciocia
uncle wujek
daughter córka
son syn
parents rodzice
How are you? Jak się masz?
I’m fine, thank you. Dobrze, dziękuję.
How old are you? Ile masz lat?
I’m six/ I’m seven. Mam 7/8 lat.
słownictwo bierne:Who’s in your family? Kto jest w twojej rodzinie?Is your family big/small? Czy twoja rodzina jest duża/mała?
Rymowanka:My family is small x2I’ve got one sister x2I’ve got one brother x2Mummy, daddy, sister, brother and me. My family is big x2I’ve got two sisters x2I’ve got three brothers x2I’ve got two grandmas and two grandpas x2Mummy, daddy, sisters, brothers, grandmas, grandpas and me!UWAGA!Niestety nie mogę zamieścić pliku z nagraniem rymowanki. Rymowanka ta znajduje się na płycie CD w książce ucznia.

HOMEWORK

Nauczę się na ocenę słówek z dzisiejszej lekcji na następną lekcję.

Nauczę się recytować rymowankę na 16  września 2016.

Dodaj komentarz

css.php