Regulamin

Regulamin projektu edukacyjnego „Kto na ochotnika? Szkolne programu wolontariatu”

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Kto na ochotnika? Szkolne programy wolontariatu? – zwanym dalej w treści regulaminu projektem.

 2. Podmiotem prowadzącym i realizującym projekt jest Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie, ul. Noakowskiego 10, zwana dalej CEO.

 3. Projekt jest skierowany do nauczycieli i uczniów z trzech dzielnic Warszawy (Praga-Północ, Praga-Południe, Targówek) zainteresowanych rozwijaniem zorganizowanych form wolontariatu w szkole.

 4. Projekt rozpoczyna się w styczniu w roku szkolnym 2016/2017 i jest kontynuowany do 31 lipca 2017 r.

 5. Adresatami projektu są czynni nauczyciele i nauczycielki oraz uczniowie i uczennice.

 6. Każdy uczestnik zgłaszający się projektu akceptuje i wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu.

 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz inne stosowne przepisy prawa polskiego.

 8. W ciągu 3 dni roboczych nauczyciele zgłaszający zespół szkolny otrzymają mailowe potwierdzenie otrzymania zgłoszenia. Informacje o szkołach przyjętych do programu zostaną wysłane po 26 lutym.

 9. Nauczyciele wybrani do udziału w projekcie zobowiązani są wziąć udział w 2-dniowym szkoleniu stacjonarnym w pełnym wymiarze godzin.

§2

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. CEO posiada prawa autorskie majątkowe do materiałów edukacyjnych powstałych w trakcie prowadzenia projektu i opracowanych na zamówienie CEO podczas realizacji projektu.

 2. Teksty, grafiki, zdjęcia, dźwięki, filmy i inne materiały powstałe w ramach projektu, jak również szata graficzna oraz wybór i układ treści z opublikowanych materiałów edukacyjnych i promocyjnych projektu chronione są prawem autorskim.

 3. Wszelkie materiały powstałe w trakcie prowadzenia projektu i upublicznione przez CEO można kopiować i przechowywać oraz drukować wyłącznie na użytek prywatny i w celach niekomercyjnych z zachowaniem informacji o źródle pochodzenia materiałów. CEO nie zezwala na jakiekolwiek upowszechnianie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, drukowanie, powielanie, publiczne odtwarzanie materiałów powstałych w trakcie prowadzenia projektu, z wyjątkiem niekomercyjnego użycia podczas zajęć dydaktycznych w szkołach i innych placówkach edukacyjnych o charakterze niekomercyjnym

 4. Wykorzystanie materiałów powstałych w trakcie prowadzenia projektu do celów komercyjnych lub innych niż użytek prywatny wymaga każdorazowo pisemnej zgody CEO.

 5. Z chwilą nadesłania przez uczestników projektu do CEO utworów: zdjęcia, grafiki, tekstu, filmu, nagrania dźwiękowego lub innego materiału edukacyjnego, na CEO przechodzą nieodpłatnie autorskie (niewyłączne) prawa majątkowe do utworu (pracy) w zakresie:

5.1. utrwalania i zwielokrotniania nadesłanego utworu/ów – wytwarzanie egzemplarzy utworu bez względuna technikę (np. techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową), ilość i wielkość nakładu;

5.2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono, wprowadzanie do obrotu, najem, użyczenie oryginału albo egzemplarzy, nadawanie drogą przewodową i bezprzewodową, wystawianie, odtworzenie, reemitowanie, publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, rozpowszechnianie w nieograniczonym nakładzie i zasięgu terytorialnym, wprowadzenie korekty i redakcji tekstu, dokonywanie skrótów i opracowań, wykorzystanie utworu lub jego fragmentu do innego celu np. adaptowanie do wydawnictwa książkowego, materiału promocyjnego CEO, artykułu prasowego; oraz prawa pokrewne z zastrzeżeniem między innymi ujawnienia nazwiska Autora (Autorów) w sposób zwyczajowo przyjęty oraz z obowiązkiem przekazania Autorowi 1 egzemplarza autorskiego każdego wydania.

Przeniesienie autorskich praw majątkowych do nadesłanego utworu (pracy) powoduje przeniesienie na CEO własności nadesłanego egzemplarza tego utworu bez względu na formę w jakiej został dostarczony.

 1. Uczestnik przystępujący do projektu zobowiązuje się nie nadsyłać materiałów, które naruszają prawa do wizerunku i prawa autorskie osób trzecich. W przeciwnym razie ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność wobec osób, których prawa naruszył.

 1. W wypadku nadesłania przez uczestnika materiałów, co do których wystąpi podejrzenie naruszenia prawa ochrony własności intelektualnej (np. plagiat), jego udział w projekcie zostaje zawieszony do czasu jednoznacznego wyjaśnienia zaistniałej sytuacji przez koordynatora.

§3

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Wszystkie dane osobowe są zbierane, przetwarzane i udostępniane na zasadach zgodnych z obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej prawem.

 2. Administratorem danych osobowych zbieranych podczas realizacji projektu jest Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie, ul. Noakowskiego 10.

 3. Uczestnik projektu podaje swoje dane osobowe dobrowolnie.

 4. Uczestnik projektu wyraża zgodę na przetwarzanie przez CEO swych danych osobowych udostępnianych podczas realizacji projektu w celach komunikacyjnych, historycznych, naukowych, dydaktycznych, statystycznych, sprawozdawczości wobec sponsorów i organów nadzorujących działalność CEO oraz przedstawienia oferty projektowej CEO.

 5. Uczestnik projektu wyraża zgodę na rozpowszechnienie przez CEO swych danych w zakresie: imię, nazwisko, nazwa i adres szkoły w której pracuje, w przypadku wykorzystania materiałów nadesłanych przez uczestnika na polach eksploatacji zgodnie z  § 2 ust. 5 niniejszego regulaminu.

 6. Na zasadach przewidzianych przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania.

 7. Żądanie zaprzestania przetwarzania danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w projekcie.

§4

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego regulaminu należy przesyłać na adres poczty elektronicznej malgorzata.leszko@ceo.org.pl lub na adres pocztowy CEO: ul. Noakowskiego 10, 00-666 Warszawa z dopiskiem: uwagi do regulaminu projektu Kto na ochotnika?

 2. CEO zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie powiadomienia uczestników projektu poprzez przesłanie informacji o zmianie za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz po opublikowaniu zmian w regulaminie na stronie internetowej projektu.

Komentowanie wyłączono.