13 mar 2012

Proces cywilny

Kolejny wpis z zakresu prawa, tym razem będzie dotyczył procesu cywilnego. Nim jednak o tym, to najpierw wyjaśnienie pojęcia odpowiedzialność cywilna. Czym jest odpowiedzialność cywilna? Kiedy powstaje? Jakie są jej rodzaje? To pierwsze z pytań, na które postaram się odpowiedzieć w pierwszej części wpisu.

Odpowiedzialność cywilna może być skutkiem wyrządzenia szkody czynem niedozwolonym albo niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (umowy). Odpowiedzialność pierwszego rodzaju nosi nazwę odpowiedzialności deliktowej (ex delicto) natomiast drugiego kontraktowej (ex contracto). Odpowiedzialność deliktowa najczęściej powstaje wskutek zawinionego wyrządzenia szkody. Mamy do czynienia z odpowiedzialnością na zasadzie winy. Niekiedy jednak wyrządzenie szkody powoduje odpowiedzialność niezależnie od tego, czy osoba odpowiedzialna za nią ponosi winę. Ma to miejsce np. w razie szkód związanych z ruchem przedsiębiorstwa oraz spowodowanych spadnięciem przedmiotu z zajmowanego pomieszczenia. Odpowiedzialność ponoszą tu prowadzący przedsiębiorstwo oraz osoba zajmująca pomieszczenie. Ich odpowiedzialność uzasadnia ryzyko prowadzenia przedsiębiorstwa i zajmowania pomieszczenia. Dlatego ta odpowiedzialność jest nazywana na zasadzie ryzyka.

Można wskazać kilka innych przypadków odpowiedzialności na zasadzie ryzyka:

  • odpowiedzialność posiadacza mechanicznego środka komunikacji za szkody związane z ruchem tego środka (art. 436 k.c.),
  • odpowiedzialność zwierzchnika za szkody wyrządzone z winy podwładnego przy wykonaniu powierzonych mu czynności (art. 430),
  • odpowiedzialność posiadacza budowli za szkody wyrządzone wskutek zawalenia się budowli lub oderwania się jej części (434 k.c.)

 Art. 415 k.c. Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia.  W zacytowanym powyżej artykule kodeksu cywilnego mamy przykład odpowiedzialności cywilnej.

Postępowanie cywilne regulowane jest przez kodeks postępowania tutaj znajdziesz test http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19640430296

Postępowanie cywilne może podzielić na:

  • procesowe – strony to powód/powódka – pozwany/pozwana
  • nieprocesowe – strony to wnioskodawca/uczestnik

 Jak odróżnić postępowanie procesowe od nieprocesowego? Prosto, w pierwszym przypadku – postępowanie procesowe – mamy spór stron np. wydanie rzeczy sprzedanej, zwrot przedmiotu dzierżawy. W drugim przypadku – postępowanie nieprocesowe - jest to ustalenie pewnego stanu, czyli np. nabycia spadku.   

Na temat struktury sądów przeczytasz w wpisie z 30 kwietnia 2012 r.
http://blogiceo.nq.pl/maturazwosu/2011/04/30/sady-postepowanie-instancje-pytania/

 Polecam również http://www.codziennikprawny.beck.pl/files/Codziennik_Prawny_Strony_1-32.pdf

Kanał RSS komentarzy Adres TrackBack

Zostaw komentarz

Możesz używać następujące tagi: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

 

*

CommentLuv badge
css.php