Gry i zabawy…Czujecie zapach wiosny?

YouTube Preview Image

 • zabawa ruchowa to zabawa wymagająca od uczestników częstszych zmian miejsca, stosownie do obowiązujących w niej reguł. Zabawa ruchowa w szczególnym stopniu rozwija funkcje motoryczne dzieci i młodzieży
 • gra ruchowa to odmiana zabawy oparta na wysiłku fizycznym polegająca na respektowaniu ustalonych reguł i osiąganiu ściśle określonego wysiłku.

 

JEDNYM Z CZYNNIKÓW RÓŻNIĄCYCH ZABAWĘ OD GRY RUCHOWEJ JEST WSPÓŁZAWODNICTWO!

Znaczenie gier i zabaw w wychowaniu wszechstronnym:

 • wychowanie umysłowe

  - rozwijanie zdolności poznawczych (myślenie, pamięć, mowa, wyobraźnia, percepcja wzrokowa, słuchowa, uwaga)

  - pogłębianie wiedzy o otaczającym świecie (kształtowanie pojęć)

 • wychowanie estetyczne (kształtowanie przeżyć o charakterze estetycznym i artystycznym)

  - rozwijanie piękna ruchu, płynności i harmonii

  - rozwijanie zdolności wyczuwania rytmu i taktu

  - budzenie emocji

  - wdrażanie do porządku i ładu

  - obserwacja zjawisk natury, rozwijanie wrażliwości na piękno przyrody

 • wychowanie społeczno- moralne

  - uczucie prawidłowych społecznych zachowań we współzawodnictwie

  - przyzwyczajanie do działań w zespole przy rezygnacji z własnych ambicji

  - wdrażanie do poszanowania własności społecznych

  - uczenie przestrzegania przepisów i zasad

  - kształtowanie pożądanych cech charakteru: samodzielności, uczciwości, zdyscyplinowania, panowania nad sobą

  - wdrażanie do dokładnego wykonywania działań