Co już wiemy !

GRUPA A

Pomiar przepływu rzeki Noteć

Przepływ cieku wodnego – ilość wody, przepływającej przez poprzeczny przekrój koryta cieku wodnego (np. koryta rzeki) w jednostce czasu. Jest podawany w m³/s lub l/s. Przepływ cieku bywa określany jako natężenie przepływu. Natężenie przepływu  rzecznego zmienia się w ciągu roku na skutek zmian intensywności zasilania wodami opadowymi i wodami z topnienia pokrywy śnieżnej.

Metody pomiaru natężenia przepływu

Metody bezpośrednie

Metoda wolumetryczna Zwana też metodą podstawionego naczynia lub objętościową, Polega ona na bezpośrednim pomiarze ilości przepływającej wody za pomocą naczynia o znanej pojemności. Jest metodą dokładną, przy założeniu, że stosuje się ją w warunkach, gdzie istnieje możliwość całościowego uchwycenia strumienia przepływającej wody. W naszych warunkach jest to niemożliwe

 

Metoda młynkowa Polega na punktowych pomiarach prędkości wody za pomocą młynka hydrometrycznego. Nie posiadamy takiego urządzenia, więc nie możemy stosować tej metody pomiaru.

 

Metoda odcinkowa (pływakowa) Polega na pomiarze prędkości powierzchniowych płynącej wody wybranym odcinku rzeki. Do wody wrzuca się pływak (pływający przedmiot, którego ruch możemy obserwować) i mierzy czas potrzebne do jego przepłynięcia na danym odcinku.

Prędkość  na drodze pływaka oblicza się ze wzoru;

V =

gdzie:

V – prędkość pływaka [m/s],

L – długość odcinka pomiarowego [m],

t – czas przebiegu pływaka, średni z kilku pomiarów [s].

 

W celu określenia przepływu na badanym odcinku należy wyznaczyć  przekrój poprzeczny koryta rzeki na badanym odcinku. Przepływ średni Q obliczamy mnożąc pole przekroju poprzecznego koryta rzeki P przez prędkość średnią V obliczoną   na podstawie pomiarów i współczynnik redukcyjny a

 

Q = PVa

 

Oracowano na podstawie

http://pl.wikipedia.org/wiki/Przep%C5%82yw_rzeki 

GRUPA B

Pomiar prędkości przepływu rzeki

   Do pomiaru prędkości przepływu rzeki zastosujemy metodę pływakową, Stosuje się ją do badania rzek o ruchu wody zbliżonym do laminarnego (warstwowego).   W pomiarach stosuje się pływaki swobodne, które mierzą powierzchniową  prędkość wody. Pływakiem swobodnym może być kawałek drewna o ciężarze właściwym mniejszym od ciężaru właściwego wody. Pomiar wykonuje się na w miarę prostym odcinku rzeki, który powinien być 4-5 razy dłuższy niż szerokość rzeki.  

Pomiar wykonany w nurcie określa maksymalną prędkość przepływu. W rzekach o szerokim korycie przeprowadza się pomiar zarówno w nurcie rzeki jak i przy brzegach.  

Należy dokonać kilku pomiarów czasu płynięcia pływaków na wybranym odcinku (t1, t2, t3…). Liczba pomiarów zależy od szerokości rzeki  i od warunków płynięcia wody. Po dokonaniu kilku pomiarów oblicza się średni czas przepływu t. 

Średnią prędkość powierzchniową oblicza się wg wzoru:

Vp = V 

Vp – średnia prędkość powierzchniowa wody [ m/s]

L – długość odcinka pomiarowego [ m ]

t – średni czas płynięcia pływaków [ s ]

Praktycznie przyjmuje się, że prędkość średnia przepływu rzeki jest o 15% mniejsza od prędkości powierzchniowej. Tak więc średnią prędkość   rzeki VSr oblicza się ze wzoru

Vsr = 0,85 Vp

W masie płynącej wody wyróżnić możemy warstwę, która jest najszybsza. Nazywamy ją nurtem. Największa prędkość tej masy wody w stosunku do pozostałej masy wody wynika z poruszania się jej w najgłębszej części koryta rzeki, a więc tam gdzie opory podłoża są najmniejsze. Występowanie różnych prędkości w masie wody powoduje, że aby obliczyć objętość przepływu trzeba określić średnią  szybkość. Prędkości przy dnie są niższe niż przy powierzchni i na pewnych głębokościach, co spowodowane jest oporami koryta. Maksimum prędkości przypada tu na 1/3 głębokości liczonej od powierzchni. Prędkość powierzchniowa jest mniejsza od prędkości występujących pod powierzchnią wody na skutek tarcia dwóch różnych ośrodków: wody i powietrza.

 

Opracowano na podstawie

http://pl.wikipedia.org/wiki/Przep%C5%82yw_rzeki

http://holmes.iigw.pl/~wbanach/dydaktyka/hydrologia_inf/pliki/cwiczenia/pomiary_przeplywu.pdt

GRUPA C

 Przepływ wody rzeki Noteć

 

Hydrologia (z gr. hydor, woda) to dział geografii fizycznej zajmujący się badaniem wody (pod każdą postacią) występującej w środowisku przyrodniczym. Na warunki hydrologiczne rzek składają  się: stan wód, wielkość i zmienność przepływów, współczynniki nieregularności odpływów i odpływy jednostkowe z całych dorzeczy i zlewni cząstkowych.
 Przepływający przez Drawsko odcinek Noteci znajduje się w  zlewni zasobów wód Regionu Wodnego Warty. Jej charakterystyczny  średni przypływ roczny wynosi 78,7m3/s.              Czyli w czasie jednej sekundy Notecią przepływa średnio około 78000litrów..

Na wodowskazie w Krzyżu, znajdującym się 2km od Drawska, zarejestrowano maksymalny przepływ wód  149m3/s (zima 1979r). Najniższy przepływ wynosił 15m3/s (lato 1959 r.).
Skanalizowany odcinek Noteci Dolnej od Kanału Bydgoskiego do Krzyża liczy 137,3 km. Koryto rzeki obudowane jest budowlami regulacyjnymi /ostrogi, tamy równoległe, narzut kamienny/. Posiada czternaście stopni wodnych /jaz piętrzący wodę i śluza żeglugowa/

Szerokość szlaku wynosi 25-30m. Głębokości tranzytowe wahają się od 1,2m do 1,6m.Przy normalnym piętrzeniu na jazach od ujścia Gwdy   do Krzyża prędkość wody wynosi 0,6m/s.

 

 

Opracowano na podstawie

Słowiński M.,Nadolny G.: Wielka pętla wielkopolski. Warta-Noteć-Gopło.

http://www.poznan.rzgw.gov.pl/

 

MATEMATYCZNY MODEL WYZNACZENIA PRZEPŁYWU RZEKI

Naszym celem jest obliczenie ilości wody , która przepływa Notecią w ciągu jednej doby. Najpierw  wyznaczymy przepływ rzeki czyli objętość wody przepływającej Notecią w ciągu jednej sekundy .Na podstawie wstępnych obserwacji możemy stwierdzić , że na prostym odcinku koryto rzeki przypomina graniastosłup prosty o podstawie trapezu . Mierząc czas przepływu wody na odcinku stu metrów wyznaczamy jednocześnie czas potrzebny na wypełnienie wodą graniastosłupa o podstawie równej przekrojowi koryta rzeki i wysokości równej długości odcinka, na którym przeprowadzono pomiar czasu .

 Po obliczeniu objętości V graniastosłupa o podanych wymiarach możemy wyznaczyć przepływ rzeki Q. W tym celu dzielimy obliczoną objętość V przez zmierzony czas t . Otrzymamy wówczas ilość wody przepływającej Notecią w ciągu jednej sekundy.

Q =

 Na koniec wystarczy  obliczyć ile wody przepływa Notecią w ciągu jednej doby, czyli pomnożyć wielkość przepływu w czasie jednej sekundy przez  86 400 s ( 24 h = 86 400 s )

 

Skomentuj ten wpis

*

CommentLuv badge

Subskrybuj kanał RSS

Wrzesień 2020
P W Ś C P S N
« mar    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  

Najnowsze wpisy

Kategorie

Archiwa


css.php