Kompozycje graficzne

Projekt graficzny – ekologiczny dom.

 

 

 

Oszczędzanie energii to najprostsza metoda walki ze zmianami klimatu. Dowiedz się, jak wybierać sprzęty zużywające energię i jak z nich korzystać, by płacić mniejsze rachunki, a przy okazji ograniczyć emisję dwutlenku węgla do atmosfery. Poprzez zmianę codziennych zachowań Ty też możesz pomóc w powstrzymaniu globalnego ocieplenia. Poradnik Jak oszczędzać energię w domu -WWF Poland.

Zmniejszamy ilość odpadów – dbamy o ochronę zasobów;

 • Segregujemy odpady i oddajemy do odzysku:
 • Szkło;
 • Plastik;
 • Makulaturę;
 • Nie używamy toreb foliowych, tylko torby płócienne lub koszyk na zakupy;
 • Naprawiamy zepsute przedmioty domowego użytku;
 • Dostarczamy używany sprzęt i odzież potrzebującym, np. dla PCK;
 • Zużyty sprzęt elektryczny oddajemy do punktów odbioru;
 • Zużyte baterie, świetlówki i inne odpady niebezpieczne oddajemy do odbioru w sklepach;
 • Kompostujemy resztki pożywienia i odpady ogrodowe;
 • Kupujemy napoje w opakowaniach zwrotnych;

Oszczędzam energię w gospodarstwie domowym;

 • Uszczelniamy drzwi i okna;
 • Wymieniamy żarówki na energooszczędne;
 • Dbamy o szczelność lodówki;
 • Utrzymujemy odpowiednią temperaturę w pokoju;

Zmniejszamy ilość substancji szkodliwych dla środowiska

 • Unikamy produktów toksycznych i środków czystości zawierających chlor;
 • Korzystamy z proszku do prania bez fosforanów;
 • Uprawiamy ogród bez środków chemicznych;
 • Unikamy produktów i opakowań z plastiku chlorowego PCV;
 • Ograniczamy korzystanie z samochodu, częściej podróżujemy rowerem;

Wspieramy produkcję żywności przyjazną środowisku;

 • Spożywamy więcej produktów zbożowych i warzyw, a mniej mięsa;
 • Kupujemy owoce i warzywa produkowane lokalnie;
 • Podczas zakupów wybieramy produkty pochodzenia krajowego gdy tylko to możliwe;
 • Kupujemy produkty z gospodarstw ekologicznych, np. chleb, warzywa, sery, soki itp.;
 • Podczas zakupów nie sugerujemy się reklamą;

Tworzymy kompozycje graficzne w programie GIMP.

 1. Zaczynamy przygodę z GIMPem - zobacz menu – zadania GIMP  – tworzymy kompozycje wielowarstwowe (link do strony);
 • Kopiuj-wklej, czyli kompozycje wielowarstwowe;

Jedna z podstawowych technik tworzenia projektów graficznych polega na łączeniu elementów pochodzących z różnych zdjęć w jedną całość. Z kilku fotografii wycinamy fragmenty, a następnie umieszczamy je w projektowanym obrazie. W programie GIMP wykorzystujemy do tego dobrze znaną technikę kopiuj-wklej. Ilustracje tworzone w ten sposób będą się składały z wielu warstw. Każda warstwa jest osobnym obrazem i może być przekształcana niezależnie.

Kolejne kroki do zadania – tworzenie projektu graficznego mapy Polski z podziałem administracyjnym –  polegającego na wklejaniu obrazka o kształcie dopasowanym do granic województwa:

 • Wykorzystując mapę administracyjną Polski wykonaj następujące kroki;
 1. Wklej dowolny obrazek – „kopiuj” a następnie „wklej” jako nowa warstwa;
 2. Ułóż go nad wybranym obszarem (województwem);
 3. Ukryj warstwę z wklejonym obrazkiem;
 4. Wybierz warstwę z mapą, jako aktywną warstwę;
 5. Zaznacz „różdżką” wybrane województwo;
 6. Odwróć zaznaczanie (Ctrl+i);
 7. Zmień aktywną warstwę na zawierającą skopiowany obrazek;
 8. Odkryj warstwę z wklejonym obrazkiem;
 9. Usuń zaznaczony obszar np. używając klawisza delete;

Przykładowa praca;

 

Lasy w Polsce

Polska jest w europejskiej czołówce, jeśli chodzi o powierzchnię lasów. Zajmują one 29,2 proc. terytorium kraju, rosną na obszarze 9,1 mln ha. Zdecydowana większość to lasy państwowe, z czego prawie 7,6 mln ha zarządzane jest przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe.

W Polsce lasów wciąż przybywa. Lesistość kraju została zwiększona z 21 proc. w roku 1945 do 29,2 proc. obecnie. Od roku 1995 do 2011 powierzchnia lasów zwiększyła się o 388 tys. ha. Podstawą prac zalesieniowych jest „Krajowy program zwiększania lesistości”, zakładający wzrost lesistości do 30 proc. w 2020 r. i do 33 proc. w 2050 r. Lasy Polski są bogate w rośliny, zwierzęta i grzyby. Żyje w nich 65 proc. ogółu gatunków zwierząt (źródło: Lasy Państwowe).

Lasy w Polsce – infografika

 

Lasy w Polsce – infografika

 

Jak człowiek oddziaływuje na środowisko?

Człowiek jest elementem natury i ma zdolność oddziaływania na nią -  kształtuje swoje środowisko każdego dnia. Może to czynić na wiele sposobów – niszcząc swoje otoczenie, wykorzystując nadmiernie jego bogactwa naturalne lub gospodarując nimi rozważnie. Jaką przyjmiemy postawę zależy to od nas, to dzięki naszym działaniom możemy zachować skarby natury dla przyszłych pokoleń.

W jaki sposób wzrastająca liczba ludności wpływa na zasoby naturalne Ziemi?

 1. Ekspansja na tereny niezamieszkane – ludzie migrują np. na tereny górskie, wycinają wilgotne lasy równikowe.
 2. Migracja do wielkich miast – ludzie przeprowadzają się do miast w poszukiwaniu pracy, lepszych warunków życia, szansy na wykształcenie. Mieszkańcy metropolii zużywają więcej dóbr konsumpcyjnych i energii niż ludzie żyjący na wsi. Odpowiedzialni są także za znacznie większe zanieczyszczenie wody i powietrza. Wytwarzają znacznie więcej odpadów.
 3. Zapotrzebowanie na wodę – wykorzystujemy zasoby słodkiej wody szybciej, niż mogą one zostać uzupełnione.
 4. Zapotrzebowanie na energię – podczas spalania ropy naftowej, węgla kamiennego i brunatnego oraz gazu ziemnego wytwarzają się tzw. „gazy cieplarniane”, odpowiedzialne za globalne ocieplanie się klimatu na Ziemi.
 5. Wycinanie lasów – powoduje zmniejszanie się trenów zadrzewionych i ma poważne konsekwencje dla środowiska naturalnego.
 6. Intensywne rolnictwo – intensywna gospodarka rolna często powoduje wyjałowienie gleby i erozję.
 7. Magazynowanie odpadów – ludzie zużywają zasoby naturalne Ziemi i produkują coraz więcej odpadów.
 8. Niszczenie biologicznej różnorodności – ludzie chcą podporządkować sobie przyrodę, niszcząc przy tym wiele gatunków roślin i zwierząt.

Co badają ekolodzy?

Ekolodzy badają oddziaływania pomiędzy istotami żywymi a ich środowiskiem. Oddziaływanie to zachodzi na różnych poziomach:

 • BIOSFERA – powierzchnia skorupy ziemskiej zamieszkana przez żywe organizmy – sięga od morskich głębin do najniższej warstwy atmosfery;
 • BIOM – zbiór wszystkich ekosystemów zajmujących obszary kuli ziemskiej, charakteryzujące się podobnym klimatem, glebą i występującymi na nich organizmami;
 • EKOSYSTEM – układ obejmujący żywe organizmy, otoczenie, w którym żyją, przepływająca energię, krążącą w nim materię i wszystkie oddziaływania zachodzące pomiędzy tymi elementami. Ekosystem zawiera w sobie wszystkie czynniki niezbędne do podtrzymania życia. Jedynie energia dostarczana jest z zewnątrz – jej źródłem jest światło słoneczne;
 • BIOTOP – miejsce, w którym organizmy żywe znajdą wszystko, co potrzebne jest im do życia. Elementami biotopu są: klimat, ilość światła, obecność w glebie składników pokarmowych;
 • BIOCENOZA – wszystkie populacje roślin, zwierząt i mikroorganizmów żyjących na danym obszarze;
 • POPULACJA- zbiór osobników danego gatunku, występująca na danym obszarze;
 • ORGANIZM – każda istota żywa, która wykonuje wszystkie podstawowe czynności życiowe, czyli oddychanie, odżywianie, rozmnażanie, ruch, wzrost, rozwój. Organizm to „zbiór komórek zorganizowanych w tkanki tworzące poszczególne organy” – to np. żółw, lis, ślimak, stokrotka, krokus, bocian, żaba.

Co to znaczy żyć ekologicznie?

W dobie gwałtownych zmian i szybkiego rozwoju cywilizacji coraz większego znaczenia nabierają takie pojęcia, jak: ekologia, edukacja ekologiczna i ochrona środowiska. Okazało się bowiem, że człowiek, od zarania dziejów korzystając z naturalnych bogactw Ziemi, poczynił szkody, które stanowią poważne naruszenie równowagi biologicznej, niezbędnej dla jego własnego życia. Człowiek powinien zdawać sobie sprawę z tego, że nie ma żadnego prawa do niszczenia natury, bo jest przecież jej częścią. Dlatego też ochrona przyrody i racjonalne wykorzystanie jej zasobów to problemy, które stały się przedmiotem troski całej ludzkości. Obecnie eksperci wyróżniają cztery główne zagrożenia ekologiczne o charakterze globalnym: efekt cieplarniany, dziura ozonowa, niedobór czystej wody i katastrofalny przyrost śmieci.

Naukowcy biją na alarm – nasza planeta jest w niebezpieczeństwie – nasiliły się globalne zagrożenia. Efekt cieplarniany powoduje ekstremalne zjawiska meteorologiczne, takie jak susze, pożary lasów, ulewne deszcze, powodzie, huragany, trąby powietrzne czy podnoszenie się powierzchni wód i oceanów w wyniku topnienia lodowców. Zanieczyszczamy środowisko (czyli m.in. powietrze którym oddychamy i wodę którą pijemy), powstają nowe choroby i wirusy, szerzą się alergie, wymierają gatunki roślin i zwierząt. Od czego zacząć naprawę świata? To proste – od siebie! Przy okazji oszczędzania środowiska, możemy oszczędzić też własne pieniądze. Segregujesz śmieci? Dbasz o to, by nie zostawiać urządzeń w trybie stand-by? Jeździsz komunikacją miejską zamiast samochodem? Świetnie! Ale to tylko część ekologicznych zachowań.

Segregacja odpadów

TIK – owe zajęcia z przyrody.

Dzisiaj na zajęciach tworzyliśmy tzw. „drzewo decyzyjne”, czyli graficzny zapis analizy problemu.  Pani przedstawiła nam zagadnienie dotyczące odpadów, które są bardzo uciążliwe dla naszego naturalnego środowiska. Zostaliśmy podzieleni na dwa zespoły zadaniowe, każdy zespół otrzymał następujące zadanie do wykonania. Grupa Oli miała przygotować plansze drzewa na arkuszu kartonowym wykorzystując pisaki, mazaki, kredki itp., natomiast moja grupa przygotowała plansze drzewa  w edytorze graficznym GIMP. Bardzo się ucieszyłem ponieważ polubiłem ten program i miałem kolejną okazję by poznać jego nowe funkcje oraz poćwiczyć już znane, a tym samym utrwalić umiejętności korzystania z różnych narzędzi jakie oferuje nam GIMP. Po wykonaniu plansz wykonywaliśmy kolejno ćwiczenia;

Ćwiczenie 1:

Podczas dyskusji próbowaliśmy określić czym są „odpady”, następnie sformułowaliśmy wniosek – „Odpady to zużyte przedmioty oraz substancje stałe, a także ciekłe nie będące ściekami, powstające w wyniku bytowania człowieka lub działalności przemysłowej, które są przeznaczone do usunięcia lub składowania z powodu braku możliwości ich wykorzystania. Stwierdziliśmy jednoznacznie, iż większość odpadów jest uciążliwa dla środowiska. Tak więc sprecyzowaliśmy problem;

Jak pozbyć się odpadów uciążliwych dla środowiska?

 • Po sformułowaniu problemu wpisaliśmy go w pień drzewa naszych wcześniej wykonanych plansz.
 • Określiliśmy cele i wartości, tutaj podejmowaliśmy decyzje i zapisywaliśmy je w koronie drzewa.
 • Proponowaliśmy rozwiązania, które wpisywaliśmy w gałęzie drzewa.
 • Określaliśmy pozytywne i negatywne skutki każdego rozwiązania – tutaj musieliśmy podejmować najwłaściwsze decyzje, co nie było łatwym zadaniem.

O to nasze drzewo decyzyjne wykonane w GIMP-ie.

 

 

Drzewo decyzyjne wykonane przez grupę Oli;

Ćwiczenie 2:

Przyklejaliśmy karteczki z nazwami lub rysunkami odpadów do plakatu z szarego papieru, w ten sposób dokonaliśmy podziału odpadów na przemysłowe i komunalne.

Nasz wniosek:

Odpady z gospodarstw domowych są składowane bezpośrednio na wysypiskach śmieci.

Ćwiczenie3.

Analizowaliśmy plansze z zawartością kosza obrazującego skład odpadów domowych. Następnie naszym zadaniem było podać własną koncepcję rozwiązania problemu śmieci z gospodarstw domowych oraz uzasadnić  jej słuszność i wynikające z niej korzyści.


Ćwiczenie 4.
Dokonywaliśmy wyboru – segregować odpady czy nie! – tworząc kolejną planszę.

Nasz wybór : warto segregować odpady!

Recykling to wtórny obieg, zrozumie to każdy człowiek.

I mądry tak reaguje, że swe śmieci segreguje.

Ćwiczenie 5.
Dokonywaliśmy segregacji odpadów wykorzystując grę online  - Gary gra – link do strony.

Wniosek końcowy;

Sprawna gospodarka odpadami jest obecnie priorytetowa nie tylko w Polsce, ale we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Jeśli chcemy żyć w czystym środowisku sami powinniśmy o nie zadbać, wszędzie – w domu, szkole, zakładzie pracy, w lesie, na ulicy. To właśnie segregacja pełni najważniejszą rolę w rozwiązywaniu problemu z odpadami. Może jest „lekiem na całe zło”.

Tyle zysku, ile śmieci z odzysku (fot. infografika.wp.pl)

Zobacz, ile trzeba przetworzyć odpadów, aby otrzymać energię do zasilania różnych urządzeń domowych.


css.php