Metoda pracy – studium przypadku

Prezentujemy ciekawą metodę pracy, którą wykorzystać można zarówno przy projektach społecznych, jak i na lekcjach historii. W zależności od wybranego tematu musimy tylko dobrać inne źródła, na podstawie których pracować będą uczniowie. Zachęcamy do spróbowania!

Analiza przypadku (studium przypadku, case study) – metoda polegająca na analizowaniu konkretnych problemów, która może być prowadzona na podstawie jednostkowych zdarzeń po to aby łatwiej zrozumieć pewne procesy, albo na odwrót – dowiedzieć się w jaki sposób ogólne zjawiska przebiegają w pewnych konkretnych przypadkach.

Za pomocą studium przypadku możemy osiągnąć następujące cele:

 • na podstawie jednostkowych zdarzeń uzyskać wiedzę, która pozwoli nam zrozumieć pewne procesy społeczne (zjawiska o charakterze ogólnospołecznym);
 • dowiedzieć się, w jaki sposób zjawiska społeczne (ogólne) przebiegają w konkretnych przypadkach;
 • pokazać praktyczne zastosowanie wiedzy i umiejętności, które zdobywają uczniowie w szkole;
 • dokonać ewaluacji pewnych działań np. pracy w projekcie.

Typowe studium przypadku składa się z pięciu etapów:

 • DIAGNOZA – uczniowie otrzymują opis zdarzenia, zapoznają się z nim i odpowiadają na pytania: Jakie były przyczyny zjawiska? Jakiego problemu dotyczy zjawisko?
 • POSZUKIWANIE ROZWIĄZAŃ/ - uczniowie poszukują rozwiązań, czyli odpowiadają na pytanie: W jaki sposób rozwiązać problem?
 • PROGNOZOWANIE NASTĘPSTW - – uczniowie starają się przewidzieć następstwa zaproponowanych rozwiązań, a także ocenić je wg przyjętego kryterium.
 • DYSKUSJA NAD PRZYJĘTYM ROZWIĄZANIEM – uczniowie prezentują rezultaty swojej pracy innym, podają uzasadnienia i wymieniają opinie.
 • ADAPTACJA DO RZECZYWISTYCH WARUNKÓW – uczniowie zastanawiają się na ile wypracowane przez nich rozwiązania i wnioski można zastosować do innych przypadków.

Studium przypadku może być realizowane, jako praca indywidualna, w parach lub w grupach.

Przygotowując opis zdarzenia nauczyciel powinien wziąć pod uwagę:

 • Cele, jakie zamierza zrealizować podczas zajęć
 • Wybór analizowanego zdarzenie, a dokładnie jego: istotność, otwartość, atrakcyjność i bliskość z doświadczeniem ucznia.
 • Dobór i przygotowanie odpowiednich materiałów, przy czym nie musza to być tylko akty prawne, ale także: źródła audio, filmy, fotografie, rysunki satyryczne, dane statystyczne.
 • Określenie przebiegu analizy. Często stosuje się w tym przypadku zestaw pytań M.E. Gillioma (Klasyfikacja faktów i definiowanie problemy Co się zdarzyło w opisanym przypadku?; Wyjaśnienie Dlaczego tak się stało?; Poszukiwanie rozwiązań i ich ocenia Jakie są możliwe sposobu rozwiązania problemu? Które z nich są przydatne?; Przewidywanie następstw – Jakie mogą być następstwa?; Zastosowanie rozwiązań w rzeczywistych warunkach Dlaczego byś tak postąpił?

Do technik wykorzystujących studium przypadku należą m.in.: drzewo decyzyjne, stop-klatka, przypadek sądowy lub biograficzny, analiza korespondencji przychodzącej, przygotowanie pism, wniosków

Etapy pracy  przy grupowym studium przypadku:

 1. Zajęcia powinno rozpocząć się od podania celów aktywności i ewentualnego przedstawienia metody, o ile uczniowie nie mieli z nią do czynienia.
 2. Każdej z grup zadaniowych należy dostarczyć odpowiednią ilość kopii opisów danego przypadku wraz z instrukcją wykonania zadania.
 3. Po rozdaniu instrukcję warto przeczytać na głos upewniając się, czy wszyscy uczniowie ją zrozumieli.
 4. Każdemu z zespołów polecamy wybór koordynatora, który będzie czuwał nad zebraniem informacji przez uczniów w ramach pracy indywidualnej oraz nad przebiegiem pracy w grupach.
 5.  Dodatkowo można w grupach wybrać osobę prowadzącą notatki (sekretarza) podczas dyskusji nad wyborem rozwiązań zadanego problemu.
 6. Następnie w grupach uczniowie czytają tekst-opis zdarzenia, analizują opisane w  nim zdarzenie i określają problem do rozwiązania.
 7. Uczniowie podczas dyskusji lub burzy mózgów poszukują rozwiązań określonego problemu. Każdy z uczestników powinien mieć równe szanse w zgłaszaniu rozwiązań; nad prawidłowym przebiegiem sytuacji powinien czuwać koordynator zespołu i nauczyciel.
 8. Po rozważeniu następstw proponowanych rozwiązań grupa powinna wybrać kilka najwłaściwszych i poddać je ponownej dyskusji.
 9. Po zakończeniu pracy grupowej koordynatorzy przedstawiają wypracowane rozwiązania na forum klasy.
 10. Studium przypadku kończymy wspólną dyskusją nad trafnością rozwiązań i wnioskami o możliwości ich przeniesienie do sytuacji w świecie realnym.

Ważne jest, by przypadek przedstawiony uczniom był trafnie dobrany, to znaczy:

 • dotyczył zagadnień, które są ważne dla realizacji danego programu nauczania,
 •  mógł być interpretowany w różny sposób, miał wiele rozwiązań,
 • był odzwierciedleniem zjawisk mających wymiar uniwersalny,
 •  zainteresował uczniów i zaangażował ich w szukanie rozwiązań, był bliski ich codziennym doświadczeniom.

 

Materiał przygotowany na podstawie pakietu edukacyjnego Europa na co dzień, CODN, Warszawa 1997, s. R-VI/91-103.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


*

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

CommentLuv badge
css.php