lip 11

Podsumowanie realizacji całorocznej ścieżki turystyczno – regionalnej

 Wprowadzenie

Celem realizowanej w ramach programu WF z klasą całorocznej ścieżki turystyczno-regionalnej jest  wspieranie ciekawości poznawczej poprzez odkrywanie miejsca zamieszkania i interdyscyplinarności za pomocą poszerzania wiedzy historycznej, sportowej i turystycznej. Zadaniem  długofalowym jest wzmocnienie identyfikacji uczniów z regionem (patriotyzm lokalny) i nauka odpowiedzialności za niego. Założenia tego zadania edukacyjnego  potwierdzają, że wprawdzie  przymiotnik fizyczne w nazwie nasuwa skojarzenia dotyczące podnoszenia poziomu sprawności fizycznej i umiejętności ruchowych to wychowanie fizyczne i związana z nim szeroko rozumiana aktywność ruchowa może stanowić obszar  sprzyjający wielostronnemu oddziaływaniu na młodych ludzi. Powinna ona zatem ona  pełnić nie tylko funkcję stymulującą rozwój młodych organizmów, ale także wpływać na zmiany w zachowaniu, które skutkować będą prowadzeniem aktywnego trybu życia po ukończeniu edukacji. Posiadana wiedza i nawyki powinny zmaterializować się w postaci konkretnych postaw, których efektem będzie  traktowanie aktywności ruchowej chociażby jako formy profilaktyki przed chorobami cywilizacyjnymi z jednej strony i jednocześnie niezbędnego elementu  życiowej satysfakcji.

Sportowy Okrągły Stół

W przygotowaniach do ogólnoszkolnej debaty uczniowie starają się określić mocne i słabe strony szkolnej kultury fizycznej. W swoich opiniach wyrażają aprobatę dla realizacji jak dużej liczby lekcji i zajęć sportowo – rekreacyjnych poza szkołą. Dysponujemy dobrą bazą do organizowania różnorodnych zajęć na świeżym powietrzu. Wielofunkcyjne boisko ze sztuczną nawierzchnia, tereny zielone, możliwość korzystania z usytuowanego w pobliżu szkoły piłkarskiego boiska treningowego umożliwiają prowadzenie różnorodnych zajęć o zróżnicowanej tematyce. Zaczynając od gier i zabaw, zespołowych minigier sportowych , poprzez konkurencje lekkoatletyczne na biegach przełajowych i atletyce terenowej kończąc.Chociaż nasi uczniowie lubią zajęcia poza murami szkoły,  w wyniku przeddebatowych konsultacji dotyczących uatrakcyjnienia szkolnego wychowania fizycznego pojawiają się propozycje wprowadzania innych form niż te charakterystyczne dla gier zespołowych, lekkoatletyki czy  popularnych  gier i zabaw rekreacyjnych. Coraz więcej przedstawianych postulatów dotyczy np. organizowania dni sportów alternatywnych, terenowych gier edukacyjnych czy wypadów turystyczno – krajoznawczych po najbliższej okolicy.

DSC_4742DSC_4578

Ankieta – diagnoza stanu wyjściowego.

Przed zaplanowaniem form organizacyjno – metodycznych umożliwiających realizację uczniowskich postulatów postanowiliśmy poznać ich opinie i poziom wiedzy dotyczący szeroko rozumianego aktywnego trybu życia. Celem prowadzonej diagnozy było poznanie upodobań, preferencji i ewentualnych potrzeb, które także chcieliśmy uwzględnić podczas realizacji całorocznej ścieżki turystyczno – regionalnej. Badanie stanu wyjściowego przeprowadzone było za pomocą anonimowego kwestionariusza ankiety. Wzięło w nim udział 127 uczniów klas IV – VI. Wprowadzeniem do poznania uczniowskich preferencji w omawianej tematyce było pytanie:  Co według Ciebie znaczy „aktywne spędzanie czasu wolnego” ?  Analizę odpowiedzi można podsumować stwierdzeniem, że naszym uczniom aktywne spędzanie czasu wolnego kojarzy się z  ruchem poza domem. Wiele odpowiedzi zaczyna się : wyjście z domu i.., wyjście na dwór i.., spędzanie czasu na świeżym powietrzu, spędzanie czasu na sportowo czy różne rzeczy związane z ruszaniem się. Drugie pytanie miało dać nam odpowiedź, jakim zainteresowaniem cieszy się uczestnictwo uczniów w zorganizowanych formach  różnorodnych zajęć sportowo – rekreacyjnych prowadzonych przez szkołę i inne organizacje, instytucje oraz kluby sportowe. W nieobowiązkowych pozalekcyjnych zajęciach sportowo – rekreacyjnych oferowanych przez szkołę bierze udział 57 % chłopców i 52 % dziewcząt. Wśród dziewcząt 27,5 % uczestniczy zarówno z zajęciach szkolnych i tych prowadzonych przez podmioty pozaszkolne. W przypadku chłopców uczestnictwo w dwóch formach zajęć przyjmuje wartość 36 %. Korzystanie z oferty instytucji pozaszkolnych jako jedynej formy dobrowolnego uczestnictwa w aktywności sportowo – rekreacyjnej deklaruje 8,5 % dziewcząt i 10,5 chłopców. Należy zwrócić uwagę,  że 39,5 % dziewcząt i 31,5% chłopców nie korzysta z zorganizowanych form aktywności sportowo – rekreacyjnej. Trzecie pytanie dotyczyło form spędzania czasu wolnego po powrocie ze szkoły, odrobieniu lekcji i wykonaniu innych obowiązków. Analizując odpowiedzi uczniów daje się zauważyć różne przejawy siedzącego trybu życia, związane z szeroko rozumianym korzystaniem z komputera i innych tego typu urządzeń oraz spędzanie czasu przed telewizorem. Porównanie liczby zwolenników domowo – siedzącego trybu życia i tych , którzy spędzają czas poza domem przyjmuje wartości po około 50%. Można także zauważyć, że mniej czasu „ na dworze” spędzają uczniowie preferujący zorganizowane formy aktywności sportowo – rekreacyjnej. O ile w tym przypadku wydaje się to zrozumiałe, to musi budzić niepokój fakt, że spontanicznej aktywności ruchowej w czasie wolnym nie podejmują młodzi ludzie, których zorganizowana aktywność ogranicza się tylko do obowiązkowych lekcji wychowania fizycznego. Kolejny ważny wniosek płynie z informacji, że uczniowie zdecydowanie mniej czasu poza domem spędzają podczas zimy niż w sezonie jesiennym i  wiosenno – letnim. Piąte pytanie: „ Co najchętniej robisz spędzając czas wolny poza domem? Podaj przykłady”.  Wielu uczniów, szczególnie chłopców deklaruje grę w piłkę, dziewczęta w koszykówkę. Dostęp do wielofunkcyjnych boisk i popularność tych dyscyplin w mieście  zapewne wpływa na zainteresowanie grami zespołowymi. Bardzo popularna jest także jazda na rowerze, rolkach. Wiele odpowiedzi zaczyna się „wychodzę przed dom lub blok i bawię się”. Popularny jest także zwrot: spotykam się z kolegami, koleżankami. Sporadycznie pojawiają się zabawy np. w podchody, chowanego. Mało jest informacji o wykorzystywaniu łatwodostępnego sprzętu rekreacyjnego: skakanek, fresbee, ringo, badmintona, zośki, gumy do skakania. Brakuje przykładów gier i zabaw rekreacyjnych. Pytanie dotyczące ilości godzin spędzanych tygodniowo na podejmowaniu różnych form aktywności poza domem sprawiło uczniom dużo trudności. Wielu z nich nie potrafiło precyzyjnie udzielić odpowiedzi, w związku z czym nie braliśmy go pod uwagę.

indeksJeśli chcemy się pokusić o podsumowanie, to nasuwa się wniosek, że uczniowie nie wykorzystują dostępnych terenów zielonych, np. skwerów, parków i innych miejsc sprzyjających  organizowaniu różnych gier i zabaw. Chętniej korzystają z infrastruktury sportowo – rekreacyjnej.  Nie pojawiają się przykłady kreatywności i inwencji młodych ludzi w wykorzystaniu łatwo dostępnego sprzętu podczas różnych form aktywności. Uczniowie nie deklarują organizowania wspólnych wycieczek rowerowych po najbliższej okolicy czy np. sobotnich wyjść na basen. W planowaniu realizacji ścieżki turystyczno – regionalnej należy wziąć to pod uwagę.

Spotkanie z rodzicami.

Spotkanie z rodzicami uczniów kl. IVb odbyło się w październiku. Uczniowie brali udział w biwaku, którego jednym z założeń było zachęcanie ich do aktywnego trybu życia. Korzystali z nowoczesnej bazy sportowej ZS CKR, miedzy innymi siłowni plenerowej. Wychowawczyni p. Ewa Góral przygotowała dla rodziców prezentację multimedialną, której celem było zachęcanie młodych ludzi i rodziców do podejmowania aktywnego ruchowo trybu życia. Rodzice wyrazili dużą akceptację dla różnych inicjatyw i przedsięwzięć podejmowanych przez szkołę. Obserwacja swoich pociech sprawiła im dużą satysfakcję. Większość z nich jest świadoma dobroczynnego wpływu ruchu na świeżym powietrzu na młody, rozwijający się organizm. Jednak trudnym momentem jest zawsze podawanie przykładów wspólnego spędzania czasu ze swoimi dziećmi. Najczęstszym argumentem jest brak czasu. Daje się zauważyć  skłonność u rodziców do cedowania tego na szkołę i inne instytucje. Wielu rodziców preferuje posyłanie dzieci  na różne zajęcia sportowo – rekreacyjne, które prowadzone są w zorganizowanej formie pod okiem specjalisty. Ten sposób zaspokajania naturalnej potrzeby ruchu zyskuje większą aprobatę niż spędzanie czasu z grupą koleżeńską np. na osiedlu. Można tu dostrzec tendencje do rozszerzania  funkcji opiekuńczej szkoły i traktowania sportu jako jednej z pozytywnych alternatyw dla spędzania czasu przed komputerem czy złym towarzystwem. Być może jest to przykład dużej zmiany społecznej, co zdają się zauważać nie tylko przedstawiciele środowisk edukacyjnych. Patrz –   ” W Warszawie skończyła się kultura podwórkowa „Link: https://www.facebook.com/Sylwia.Chutnik/posts/10152201303251198

Współpraca z nauczycielami wspierającymi. Korelacja międzyprzedmiotowa. Interdyscyplinarność

Biwak dla czwartoklasistów.  „Ruch ważny jak czytanie”.

W wrześniu odbył się w naszej szkole biwak dla uczniów klas  czwartych. Pomysłodawczyniami i organizatorkami spotkania były wychowawczynie : p. Ewa Góral – nauczyciel  wychowania fizycznego i p. Barbara Kosieradzka – nauczyciel języka polskiego. Głównym celem spotkania czwartoklasistów było promowanie  aktywnych form spędzania czasu wolnego i integracja zespołów klasowych. Wychowawczynie – organizatorki planując program biwaku wzięły pod uwagę dwa ważne problemy dotyczące dzieci i młodzieży. Coraz mniejsze zainteresowania czytelnictwem  i obniżający się poziom zainteresowania szeroko rozumianą  aktywnością ruchową. Pomysł połączenia wysiłków w rozwijaniu sfery intelektualnej i fizycznej swoich podopiecznych jest propozycją na odwrócenie tej niekorzystnej dla młodych ludzi tendencji. W bibliotece zadaniem uczniów było odszukanie wybranych książek. Pani bibliotekarka starała się informować, jak nie zgubić się w labiryncie regałów z księgami, książkami i książeczkami. Po odszukaniu drukowanego skarbu, uczniowie musieli w kilku słowach o nim opowiedzieć. Miedzy stronami książek ukryte były rymowane zagadki, na które udzielali odpowiedzi. W drodze powrotnej z biblioteki uczniowie się na obiekty sportowe przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego Dużym powodzeniem cieszyła się siłownia pod chmurką. Czwartoklasiści zapewniali, ze będą chcieli tutaj jeszcze nie raz wrócić.

DSC_4400DSC_5020

Związki wychowania fizycznego z językiem polskim

W różnorodnych  materiałach szkoleniowych  możemy przeczytać, że na efektywność realizacji  zakładanych  celów w istotnym stopniu wpływa współpraca nauczycieli różnych przedmiotów. Dotyczy to szczególnie realizacji  treści programowych o interdyscyplinarnym charakterze. Według podstawy programowej kształcenia ogólnego, jednym z najważniejszych zadań szkoły podstawowej jest kształcenie umiejętności posługiwania się językiem polskim, w tym dbałość o wzbogacanie zasobu słownictwa uczniów. Wypełnianie tego zadania należy do obowiązków każdego nauczyciela.

Postanowiliśmy podjąć próbę realizacji tego dosyć trudnego zadania podczas lekcji wychowania fizycznego. Naszym pomysłem jest obrazowanie znaczenia występujących w języku polskim związków frazeologicznych za pomocą różnorodnych form aktywności ruchowej.  W czasie konsultacji z polonistką  p. B. Kosieradzką, ustaliliśmy, że przekaże nam  informację dotyczącą  terminu lekcji,  w czasie której  omawiana będzie interesująca nas tematyka. Chcieliśmy, żeby nasza propozycja była kontynuacją edukacji polonistycznej w formie charakterystycznej dla specyfiki wychowania fizycznego. Od koleżanki otrzymaliśmy listę z przykładami wyrażeń, których znaczenie poznawali uczniowie klas szóstych.

Uznaliśmy, że do realizacji naszego pomysłu odpowiednia będzie forma obwodu stacyjnego. Po prezentacji bez podawania nazwy , na każdym stanowisku uczniowie wykonywali ćwiczenie, które naszym zdaniem ilustrowało ruchem znaczenie wybranego związku frazeologicznego. Takie formy realizacji lekcji wychowania fizycznego można stosować w różnych warunkach, np. w terenie naturalnym poza szkołą czy na pływalni.Pomysł na ilustrowanie ruchem związków frazeologicznych przerodził się w naszą propozycję zgłoszoną na Festiwal Otwartej Edukacji pt. Zagadki ruchowo – językowe.

DSC_7143DSC_8568

Spacer po Sokołowie

W podstawie programowej wychowania fizycznego jedną z form zachęcania uczniów do aktywnego trybu życia  są marszobiegi. Postanowiliśmy, że tym sposobem poruszania się zwiedzimy dzielnicę, w której mieści się nasza szkoła i mieszka wielu jej uczniów. Trasę marszu wyznaczyły obiekty, które stanowią część nowo utworzonego Sokołowskiego Szlaku Historycznego. Nasz  spacer zaplanowaliśmy na  jedną lekcję. Teraz wiemy, że podczas 45 minut możemy pokonać trasę i zapoznać się z  historią czterech obiektów leżących na Sokołowskim Szlaku Historycznym. W przypadku  bardziej wnikliwego zwiedzania należy poświecić więcej czasu. Chociaż trasę pokonywaliśmy dosyć szybko i ograniczyliśmy się do czytania informacji zamieszczonych na tablicach, to taka wycieczka ma  swoje walory edukacyjne. Uczniowie mogą się przekonać, że obiekty które z pozoru znają, kryją ciekawą, czasem kilkuwiekową przeszłość. Co bardzo ważne dla nas,  mieli oni okazję do poznawania  historii swojego miasta i  regionu w aktywnej ruchowo formie. Wędrówkę po dzielnicy traktujemy także  jako rekonesans przez organizacją gry miejsko – terenowej jako projektu w ramach realizacji całorocznej ścieżki turystyczno – regionalnej.

DSC_3876DSC_4138

Bieg w pięknych okolicznościach przyrody

Podczas debaty dotyczącej problematyki szkolnej  kultury fizycznej jedną z  propozycji uczniów były terenowe gry edukacyjne. Otoczenie naszej szkoły umożliwia  organizowanie ciekawych zajęć w naturalnym terenie.  Postanowiliśmy zorganizować bieg terenowy połączony z wykonywaniem różnorodnych zadań, które będą  dla młodych ludzi okazją do demonstrowania swoich wszechstronnych umiejętności ruchowych w połączeniu z utrwalaniem wiedzy z szeroko rozumianej edukacji przyrodniczej.Przed wyruszeniem na trasę biegu 6- -osobowe zespoły otrzymywały mapę z zaznaczonymi punktami kontrolnymi i kartę biegu, którą należało wypełnić podczas wykonywania różnych zadań. Uczestnicy biegu musieli np. zmierzyć tętno przed i po wysiłku, wykazać się znajomością kierunków świata, na podstawie pomiaru ocenić, czy drzewo może być pomnikiem przyrody, przejść przez pajęczynę, naśladować sposoby poruszania się zwierząt, zdobyć górę, poznać gatunki drzew po kształcie liści, przejechać karawaną po pustyni. Można stwierdzić, że stosowanie gier i zabaw dydaktyczno – ruchowych podczas różnorodnych zajęć znacznie je uatrakcyjnia i wielostronnie  aktywizuje uczniów, angażując ich sferę fizyczną i intelektualną. Dodatkową zaleta jest ukazanie młodym ludziom możliwości organizowania ciekawych form spędzania czasu w naturalnym, dostępnym  terenie.

DSC_8668DSC_8708

Kampania społeczna: „Znajdź sportowe miejsce dla siebie”.

Celem kampanii było zapoznali swoich uczniów z typowymi i nietypowymi miejscami do uprawiania sportu na świeżym powietrzu. Większość uczniów znała obiekty, które zaliczyliśmy do bazy naszego sportowego regionu. Część z nich była typową infrastrukturą sportowo – rekreacyjną. Biorąc pod uwagę zainteresowania uczniów i wnioski płynące z  przeprowadzonej ankiety staraliśmy się, aby propozycje były różnorodne i umożliwiały całoroczną aktywność. Z jednej strony staraliśmy się, żeby w jak największym stopniu zaspokajały potrzebę spontanicznej, naturalnej potrzeby ruchu, a jednocześnie wymagały od uczniów własnej inwencji i  kreatywności a może przede wszystkim wyobraźni młodego człowieka. Drugim aspektem na który chcieliśmy zwrócić uwagę, to konieczność przestrzegania regulaminów korzystania z obiektów i urządzeń infrastruktury sportowo – rekreacyjnej. Dotyczą one zarówno szeroko rozumianych zasad bezpieczeństwa i wykorzystania sprzętu zgodnie z przeznaczeniem oraz troski o wspólną własność. Akcją popularyzującą walory sportowego regionu chcieliśmy objąć uczniów klas IV – VI.  W ramach kampanii codziennie, przez tydzień, zapoznawaliśmy  uczniów Waszej szkoły z miejscami do uprawiania sportu. Jako formę prezentowania  możliwości jakie dają preferowane przez nas miejsca,  wybraliśmy sprawdzenie tego w sposób aktywny.

Nasze propozycje to:

  • Stadion przy ulicy Okrężnej – Organizujemy na nim np. szkolne biegi przełajowe.  Poza tym,  taki hektar wolnego placu daje możliwość organizowania konkurencji, które wymagają dużych przestrzeni.Naszą propozycją alternatywnej aktywności ruchowej jest przetestowana w warunkach szkolnych konkurencja zwana przez  uczniów ” Rzut piłko – młotem” lub „Komety”.

DSC_5042DSC_5055

  • Basen i okolice - Chcielibyśmy zwrócić uwagę na otoczenie pływalni. Znajduje się tu plac zabaw dla dzieci i minisiłownia plenerowa. Obok, ulicą Bulwar biegnie ścieżka rowerowa. Wtedy na jesieni rozpoczęto budowę skateparku i drugiej nitki ścieżki rowerowej. Zbudowany skatepark i wydłużona ścieżka rowerowa na pewno podniosły atrakcyjność tego terenu jako miejsca sprzyjającemu aktywnemu spędzaniu czasu wolnego dla całych rodzin.

DSC_5265DSC_5255

  • Siłownia plenerowa – Siłownie pod chmurką jako alternatywa dla uprawiania fitnessu w zamkniętych pomieszczeniach, cieszą się coraz większą popularnością wśród dorosłych i dzieci. Nasi uczniowie po raz pierwszy mogli oddać się ogólnorozwojowym ćwiczeniom na nowej siłowni usytuowanej przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego podczas biwaku organizowanego dla kl.IV.  Ta forma aktywności na tyle wciągnęła ”czwartaków”, że bardzo chętnie odwiedzili „siłkę” przy popularnym „Rolniku” po raz drugi. Mamy nadzieję, że nasi uczniowie połkną bakcyla i będą podejmować ten rodzaju aktywności   w czasie wolnym.

DSC_4406DSC_5016

  • Park książęcy - Jako przypałacowy teren zielony nie posiada na swoim terenie urządzeń sportowo – rekreacyjnych. Nie przekreśla to jednak jego walorów jako miejsca, gdzie można organizować interesujące zajęcia ruchowe dla uczniów. Takie wnioski wyciągnęli chłopcy klas V podczas rekonesansu , który odbyliśmy podczas jednego z ostatnich ciepłych dni tej jesieni.

DSC_3882DSC_4141

  • Nasze małe Kilimandzaro - Chcielibyśmy zwrócić uwagę na „obiekt”, który mamy do dyspozycji . Chodzi o górkę, bez której trudno wyobrazić sobie otoczenie naszej szkoły. Dla nas  największą jej zaletą jest to, że podobnie jak  Kilimandżaro łączy zimę  z latem. W tym przypadku umożliwia całoroczną aktywność sportowo – rekreacyjną.

DSC_3837DSC_3839

Znajdź swoje sportowe miejsce – co kto lubi?

Przez pięć dni nasi uczniowie, najczęściej w sposób aktywny poznawali walory miejsc, które umożliwiają uprawianie aktywności sportowo – rekreacyjnej. Po zamieszczeniu na blogu relacji z kolejnych eksploracji miejsc nie do końca odkrytych, uczniowie mieli możliwość oddania głosu, na ich zdaniem najbardziej interesującą propozycję.

 Oto jak głosowali nasi uczniowie.

  • Basen i okolice – 28,25% głosów
  • Stadion przy ul.Okrężnej – 25% głosów
  • Park  – 16,50% głosów
  • Siłownia plenerowa – 15,50% głosów
  • Górka przy szkole – 14,75% głosów

Podsumowując kampanię, cieszy nas zainteresowanie uczniów  zajęciami w terenie. Traktujemy to jako  zielone światło do planowania wyjść w teren i pokazywania zalet miejsc, które na pierwszy rzut oka nie są dla młodych ludzi atrakcyjne. Trochę inwencji z naszej strony w połączeniu z ich kreatywnością zapewne pozwoli na organizowania takich zajęć, które oprócz dawania radości, będą  spełniać szeroko rozumiane zadania rozwojowe.

Godzina z wychowawcą

Tematyką jednej z godzin wychowawczych w kl.IVb była szeroko rozumiana aktywność sportowo – rekreacyjna dzieci i młodzieży. Uczniowie z wychowawczynią p.Ewą Góral  skupili się na tym obszarze aktywności , który dotyczył różnych form ruchowych odbywających się na „świeżym powietrzu”. Na początku uczniowie starali się zdefiniować pojęcie aktywnego trybu życia ze szczególnym  uwzględnieniem form wynikających z własnej aktywności odbywającej się poza szkołą, domem itd.   Mieli ułatwione zadanie ponieważ, jedno z pytań w ankiecie dotyczącej pozalekcyjnych form spędzania czasu wolnego uczniów naszej szkoły dotyczyło właśnie tego zagadnienia. Druga część lekcji dotyczyła wyboru jednej z pięciu propozycji , które zaproponowaliśmy podczas kampanii „Znajdź swoje sportowe miejsce”. Przypomnijmy, że były to: 1)Stadion przy ulicy Okrężnej, 2) Basen i okolice, 3) Siłownia plenerowa, 4) Park miejski, 5 Nasza przyszkolna górka. Wychowawczyni na tablicy multimedialnej zaprezentowała propozycje zamieszczone na naszym szkolnym blogu. Przed podjęciem decyzji dotyczącej wyboru miejsca ćwiczeń zgodnie ze swoimi upodobaniami, uczniowie mogli wymienić swoje uwagi i spostrzeżenia dotyczące proponowanych obiektów umożliwiających uprawianie różnorodnych form aktywność w terenie.Uczniowie postanowili, że w drugim semestrze odwiedzą wszystkie miejsca i obiekty popularyzowane w ramach kampanii „ Znajdź swoje sportowe miejsce”.

DSC_5311DSC_5319

Echa kampanii

W kampanii „Znajdź swoje sportowe miejsce”  najwięcej zwolenników wśród naszych uczniów miała propozycja,  która nazwaliśmy „Basen i okolice”. Uczniowie uznali, że tereny w okolicy pływalni  umożliwiające spędzanie czasu na siłowni plenerowej, placu zabaw i ścieżce rowerowej to najatrakcyjniejsza propozycja. W czasie trwania naszej kampanii trwały prace nad budową skateparku i drugą nitką ścieżki rowerowej. Pisaliśmy, że skatepark i wydłużona ścieżka rowerowa na pewno podniosą atrakcyjność tego terenu jako miejsca sprzyjającemu aktywnemu spędzaniu czasu wolnego. Wpis zakończyliśmy słowami „ aby do wiosny”. Do przyjścia zielonej pory roku pozostał miesiąc, a w lokalnej prasie możemy przeczytać informację, że prace  których efekt miał jeszcze poszerzyć ofertę form aktywnego spędzania czasu wolnego zmierzają ku końcowi. Naszym młodym obywatelom gratulujemy intuicji. To, co ich zdaniem jest potrzebne, znalazło odzwierciedlenie w planach inwestycyjnych miasta.

zobacz także: http://zyciesokolowa.pl/skatepark-gotowy-bulwar-na-ukonczeniu/

Poszukiwanie sportowego miejsca – wariant zimowy

W głosowaniu nasza przyszkolna górka, zwana humorystyczne Kilimandżaro uzyskała najmniejszą ilość głosów. Oczywiście ma ona także swoich zwolenników, ale zapewne wpływ na wynik głosowania miał fakt, że bardzo często z niej korzystamy. Może przyczyniła się do tego także bezśnieżna ubiegłoroczna zima. Napisaliśmy, że jeśli tylko spadnie śnieg postaramy się, żeby atrakcyjność naszej górki znacznie wzrosła w oczach naszych uczniów. Słowa dotrzymaliśmy. Szkoda tylko, że śniegiem można było cieszyć się bardzo krótko.

DSC_6350DSC_6219

 

Kampania społeczna : „Ćwicz lokalnie” – promujemy sport związany z naszą dzielnicą/miastem/regionem”.

Pierwsze, wstępne zadanie polegało na wybraniu  najpopularniejszego sportu w mieście. Zdaniem organizatorów pod uwagę powinno być  wzięte kryterium: „czy z tego słynie nasz region”. Nie ma co do tego wątpliwości, że Sokołów kojarzony jest w żeńską koszykówką. Dzięki prężnej działalności, Miejski Klub Koszykówki wyrobił sobie na tyle dobra markę, że jest uznawany za jeden z lepszych ośrodków w kraju. Kolejnym „za” jest fakt, że koszykówka jest popularna wśród dziewcząt naszej szkoły. Przekłada się to także na sukcesy sportowe. Kampania skierowana jest przede wszystkim do dziewcząt . Chcemy, żeby swoim zasięgiem objęła możliwie jak najwięcej potencjalnych  amatorek basketu i ich rodziców. Od pierwszoklasistek, które są jeszcze w koszykarskim przedszkolu po doświadczone koszykarki, które na  niejednym  parkiecie  w Polsce grały. Każdego dnia postaramy się zaprezentować to, co zdaniem przedstawicieli koszykarskiego środowiska decyduje o popularności tej dyscypliny w naszym mieście. Oczywiście chcemy, żeby kampania polegała na aktywnym uczestnictwie naszych uczniów w tym przedsięwzięciu. Hasło kampanii może brzmieć ” I Ty możesz zostać mistrzynią Polski”. Patrząc na osiągnięcia starszych koleżanek, nie jest wcale na wyrost.

Dzień I -  Jak radzą sobie najmłodsze koszykarki ?

Zajęcia koszykarskie w tym roku szkolnym organizowane są także dla pierwszoklasistek. Podczas zebrań z rodzicami trenerowi dano możliwość zaprezentowania oferty zajęć koszykarskich dla najmłodszych dziewcząt. W wyniku porozumienia pomiędzy klubem, a dyrekcją tzw. grupa naborowa może nieodpłatnie korzystać z bazy sportowej naszej szkoły. Wpisuje się to w aktualne założenia polityki oświatowej. Przypomnijmy, że minister edukacji  ustanowiła rok szkolny 2015/2016 Rokiem Otwartej Szkoły, czyli takiej, która nie zamyka się na kulturę, sztukę, sport, środowiska lokalne. Potrafi korzystać z tego, co ją otacza.Takie rozwiązanie organizacyjne jest  dużym udogodnieniem dla dziewcząt i ich rodziców, ponieważ zajęcia sportowe odbywają się w pobliżu miejsca ich zamieszkania. Korzyścią dla szkoły jest poszerzenie oferty sportowych zajęć pozalekcyjnych dla najmłodszych, a tych nigdy za wiele. Nauczyciele wf wspomagają trenerów poprzez przekaz informacji dotyczących popularyzowania prowadzonych w szkole zajęć i w innych działaniach organizacyjnych.

DSC_6880DSC_6864

 Dzień II – Pomysł na grę..

W początkowym okresie nauczania zespołowych gier sportowych powinniśmy stosować ich uproszczone formy. Powinny one z jednej strony przyjmować cechy zabawy, a jednocześnie doskonalić podstawowe umiejętności techniczno – taktyczne. W ubiegłym roku opracowaliśmy prostą grę, która może być stosowana w początkowych etapach nauczania gry w minikoszykówkę.  Jej zaletą jest to, że  wszyscy grający uczniowie biorą udział w każdej akcji i w efekcie mają realny wpływ na przebieg gry. Walory „Trójpolówki” , bo tak ją nazwaliśmy, dostrzegli także organizatorzy ogólnopolskiego konkursu „Wymyśl sportową grę z klasą”, przyznając jej wyróżnienie.

DSC_6497DSC_6484

Dzień III – Żeby nie robić kroków

Koszykówka jest grą zespołowa w której umiejętności techniczne mają niebagatelne znaczenie. Dlatego w początkowym okresie dużo czasu należy poświęcać na „podstawy”, czyli kozłowanie, podania, chwyty, rzuty, zatrzymaniu na jedno i dwa tempa itd. Metody ścisłe przeplatamy zabawowymi, dajemy uczniom możliwość korzystania z tablic, aby mogli zapoznać się z „ABC koszykówki” i porównać swoje wykonanie z  wzorcami prezentowanymi graficznie. Postanowiliśmy skorzystać z tego, że jedna z uczennic kl. IVa trenuje koszykówkę w klubie. Zaproponowaliśmy jej   prowadzenie lekcji. Alicja zaprezentowała uczniom swojej klasy kilka sposobów rzutów do kosza, które poznała podczas swoich treningów. Demonstrowanie  rzutu poprzedzone było kilku zdaniowym omówieniem prawidłowości jego wykonania z użyciem terminologii fachowej. Uznaliśmy, że dobrym pomysłem będzie wspólne wyjście na mecz, aby dopingować koleżankę podczas zmagań na parkiecie. Koleżanki z klasy dotrzymały słowa.

DSC_3817 DSC_6964

Dzień IV – Przewrót w koszykówce

Nawet ci , którzy bardzo cenią zespołowość w grach sportowych lubią oglądać  indywidualne popisy najlepszych. Podczas imprez coraz więcej jest konkursów,  które są okazją do zademonstrowania indywidualnych elementów koszykarskiego rzemiosła. Campy organizowane przez Marcina Gortata, czy Kacpa Challenge to tylko niektóre,  gdzie sokołowskie koszykarki prezentują swoje wysokie umiejętności. Niekiedy z dużym powodzeniem. Przygodą życia dla Oli Kurpiewskiej, zawodniczki sokołowskiego MKK   można nazwać wygranie imprezy, którą  organizował  nasz najlepszy koszykarz.  W nagrodę absolwentka naszej szkoły gościła u Marcina Gortata w Waszyngtonie, gdzie miała możliwość z bliska przekonać się dlaczego NBA nazwana jest najwspanialszą ligą świata. Należy wspomnieć, że Ola swoje umiejętności prezentowała także podczas I Olimpiady Pomysłów z Klasą. Postanowiliśmy, ze podczas naszego tygodnia z koszykówką również przygotujemy tor przeszkód, który będzie okazją nie tylko do zademonstrowania koszykarskich umiejętności, ale także wymagał będzie wykonania przewrotu. Chcemy tym nawiązać do jednego z haseł przewodnich obecnej edycji programu WF z klasą.

DSC_6984DSC_6988

Dzień V – Uczymy się od najlepszych

Jednym ze sposobów zachęcania młodych ludzi do podejmowania aktywności sportowej są tzw. lekcje z mistrzem. W ostatnim dniu kampanii „Ćwicz lokalnie – promujemy sport związany z naszym miastem” postanowiliśmy skorzystać z tego rodzaju motywacji. Do naszej szkoły zaprosiliśmy trenera Miejskiego Klubu Koszykówki p. Mariusza Świerka z dwiema zawodniczkami, które mają w swoim sportowym dorobku zdobycie tytułu mistrzyń Polski. Dla licznie zgromadzonych w sali gimnastycznej uczniów z kl. I – IV dodatkową atrakcją było to, że młode koszykarki: Patrycja Bogusz i Monika Fabiańczuk jeszcze trzy lata temu były uczennicami naszej szkoły. Po przywitaniu i przedstawieniu naszych gości oraz celu spotkania,  przystąpiono do zajęć praktycznych.  Nasze młode uczennicę  szybko przełamały nieśmiałość i z wielkim animuszem przystąpiły do koszykarskich gier i zabaw prowadzonych przez trenera i jego dwie podopieczne.  Duże zaangażowanie i uśmiech na twarzach dziewcząt utwierdziły nas w przekonaniu, że pomysł takiej lekcji  to dobry sposób na zachęcanie ich do podjęcia systematycznych zajęć koszykarskich. W końcowej części spotkania nasi goście w kilku zdaniach opowiedzieli o zaletach uprawiania sportu i jeszcze raz zachęcili nasze młode uczennice do rozpoczęcia przygody z koszykówką.

DSC_7032DSC_7019

Epilog – Sukces koszykarek

Tak się dobrze złożyło, że podczas  trwania w naszej szkole kampanii,  8 marca 2016 r. w sali PSP nr 1 odbył się finał etapu rejonowego rozgrywek w minikoszykówkę dziewcząt w ramach Międzypowiatowych Igrzysk Młodzieży Szkolnej. Nasze młode koszykarki, po niezwykle zaciętych i pasjonujących meczach, ostatecznie uplasowały się na III miejscu. A zawodniczki Miejskiego Klubu Koszykówki, wśród których są uczennice i absolwentki naszej szkoły zdobyły w tym roku trzy medale mistrzostw Polski, w tym jeden złoty. Czyli hasło kampanii „I Ty możesz zostać mistrzynią Polski” było trafione.

DSC_6923DSC_6959

Współpraca ze środowiskiem lokalnym

Na efektywność naszych poczynań na pewno wpłynie współpraca z lokalnymi instytucjami, odwołującymi się do edukacyjnych walorów kultury fizycznej i tych dla których np. celem działalności jest  ochrona i popularyzowanie dorobku kulturowego regionu. Biorąc pod uwagę wyniki diagnozy dotyczącej preferowanych form aktywnego trybu życia przez naszych uczniów postanowiliśmy skorzystać z oferty planowanych imprez rowerowych.

 Wyścig Kolarski

We wrześniu odbył się wyścig kolarski o Puchar Burmistrza Sokołowa Podlaskiego organizowany przez  Sokołowskie Towarzystwo Cyklistów. Trasa wyścigu biegła ulicami miasta, przy których wyznaczona jest także ścieżka rowerowa. Pokonanie trasy mogło więc reklamą  arterii dla rowerzystów. W imprezie mógł wziąć udział każdy miłośnik jazdy jednośladem  od lat 11 do 100. Na starcie zmagań stanęli zarówno zawodnikom trenujący w klubach i ci dla których jazda rowerem jest formą aktywnego trybu życia. Oczywiście klasyfikacja uwzględniała  kategorie wiekowe, a także podział na „zawodowców” i „niezrzeszonych”. Chęć uczestnictwa w imprezie wyraziła grupa miłośników dwóch kółek z naszej szkoły.  Akces  uczestnictwa w wyścigu zgłosiło dużo więcej uczniów niż mogło w nim wystartować. Przeszkodą, która to uniemożliwiała był punkt regulaminu nakładający na każdego uczestnika wymóg posiadania kasku rowerowego. Ze strony organizatora jest to na pewno dobry krok w kierunku podnoszenia poziomu świadomości młodych rowerzystów. Jazda rowerem może dawać wiele przyjemności, ale pod warunkiem , że zachowujemy zasady szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

DSC_3897DSC_3902

Edukacja regionalna na dwóch kółkach

Jednym z założeń procesu dydaktyczno – wychowawczego  jest realizacja treści programowych szeroko rozumianej edukacji regionalnej. Jednym z bardziej lubianych przez naszych uczniów sposobem poznawania regionu są rowerowe wycieczki turystyczno – krajoznawcze. Mając to na uwadze, postanowiliśmy wziąć udział z zaplanowanym na 7 maja  II rajdzie rowerowym szlakiem Ottona Warpechowskiego. Organizatorzy imprezy, którymi były: Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie i Stowarzyszenie ”Pomóżmy Sobie Razem” z Brzozowa zaplanowali przebieg trasy rajdu przez  miejsca związane z życiem zasłużonego dla regionu archeologa. W rajdzie udział wzięli uczniowie z innych szkół z opiekunami, pasjonaci z Sokołowskiego Towarzystwa Cyklistów i inni amatorzy dwóch kółek. Młodzi turyści mogli  zwiedzić muzeum zbrojownię w Liwie  i obejrzeć prezentację multimedialną poświęconą Otto Warpechowskiemu, a także wziąć udział w konkursie  wiedzy dotyczącym życia i działalności zawodowej  archeologa.

DSC_7911DSC_7916

Projekt Edukacyjny – gra terenowo – miejska : „Moja dzielnica  – dawniej i dziś”

Celem projektu było rozbudzanie zainteresowania walorami dzielnicy w której  mieści się nasza szkoła i mieszka większość uczniów. Chcieliśmy, żeby uczniowie poznawali otoczenie w którym żyją w sposób interdyscyplinarny poszerzając jednocześnie zakres wiedzy historycznej, przyrodniczej , społecznej i turystycznej. Naszym zamiarem jest realizowanie tego przedsięwzięcia corocznie, w rozszerzonej formie. Postanowiliśmy, że w tym i przyszłym roku udział w nim wezmą uczniowie obecnych kl. V. Ważne oczywiście, żeby prowadzenie edukacji regionalnej odbywało się w formie popularyzującej aktywność ruchową, dlatego za optymalną uznaliśmy grę miejską. Chcieliśmy w miarę możliwości prowadzić przygotowania w sposób aktywny, do minimum ograniczając pracę w zamkniętych pomieszczeniach. Biorąc pod uwagę wiek uczniów, musieliśmy w większym stopniu niż np. w gimnazjum włączyć się w pomoc przy planowaniu i realizacji projektu. Do realizacji przystąpiły dwie 6- osobowe grupy. Po wybraniu tematyki i określeniu celów pierwszym etapem był marszobieg po dzielnicy nowoutworzonym Sokołowskim Szlakiem Historycznym. Był traktowany jako rekonesans, podczas którego uczniowie obserwowali interesujące obiekty, czytając informacje zapoznawali się z ich historią, zmianami architektonicznym i sposobem funkcjonowania. To znacznie ułatwiło zaplanowanie obecnego przedsięwzięcia np. określenie ram czasowych. Młodzi turyści  starali się dostrzegać osobliwości przyrodnicze i walory terenów zielonych jako potencjalnego miejsca aktywnego wypoczynku. Drugim zadaniem uczniów było zebranie informacji dotyczących interesujących ich zdaniem miejsc, które można uwzględnić przy planowaniu trasy gry miejskiej. Mogli korzystać z Internetu, wydawnictw książkowych i pozyskiwać informacje od rodziców, dziadków itp. Po dwóch tygodniach przedłożyli zebrane materiały, które zostały poddane selekcji. Na ich podstawie opracowaliśmy zadania, które należało wykonać podczas gry. Trasa także miała być dla uczniów niespodzianką. Kolejnym etapem, który miał być formą przygotowania był bieg terenowy. Dla uczestników gry był testem i rodzajem próby.  Część zadań podczas biegu doskonaliło umiejętności niezbędne podczas gry miejskiej np. umiejętność posługiwania się mapą, określanie kierunków świata i współpracę zespołową. Po podsumowaniu biegu członkowie grup mogli przydzielić rolę w zespołach np. wybrać najlepiej posługujących się mapą lub najszybciej czytających ze zrozumieniem, czy szybko i wyraźnie piszących.  Sam przebieg gry potwierdził dobre przygotowanie uczestników. Jeśli za kryteria uznamy szeroko rozumiany poziom wiedzy dotyczący dzielnicy „ Cukrownia”, to w każdym aspekcie należy ocenić go bardzo wysoko. Na podkreślenie zasługuje umiejętność współpracy w zespołach. Dotyczy to również wykonywanych zadań wymagających umiejętności ruchowych.  Uczestnicy optymalnie rozdzielili funkcje np. jeden z uczniów starał się lokalizować punkty kontrolne z dużym wyprzedzeniem i  odpowiadał na pytania teoretyczne. Ważnym kryterium oceny projektu dla nas jako organizatorów jest wyrażana przez uczniów akceptacja gry miejskiej jako formy poznawania najbliższej okolicy. Jest to wskazówka, że połączenie aktywności ruchowej z innymi obszarami edukacji może dawać dobre efekty. Prezentacja efektów gry miejskiej odbyła się  podczas corocznego podsumowania uczestnictwa uczniów naszej szkoły w różnorodnych akcjach, konkursach i przedsięwzięciach. Wszystkim uczestnikom p. dyrektorzy szkoły wręczyli nagrody, którymi były gadżety przygotowane przez organizatorów programu WF z Klasą. Pozytywne  wrażenia uczniów dają nam zielone światło, aby kontynuować projekt w rozszerzonej formule. W przyszłym roku szkolnym chcemy, aby włączyli się do niego pracownicy instytucji, które mieszczą się w obiektach usytuowanych na trasie gry. Możliwość wstępu np. do ciekawych architektonicznie budynków byłej cukrowni, wykonanie zadań kontrolnych  w bibliotece miejskiej czy salach edukacyjnych straży pożarnej znacznie podniesie atrakcyjność gry miejskiej.

DSC_8840DSC_8809

ap1609

Lokalna Akcja Sportowa

W wyniku ustaleń dyrekcji szkoły z Radą Rodziców i   Samorządem Uczniowskim  postanowiono, że tegoroczne obchody Dnia Dziecka w naszej szkole będą przebiegać pod hasłem „Dzień Talentów”, w formule zachęcającej młodych ludzi do aktywnego i zdrowego trybu życia. Nowym punktem obchodów Dnia Dziecka w tym  roku miało być przygotowanie do oceny konkursowej  i  spożycie zdrowego śniadania.  Zaplanowano to jako  formę podsumowania uczestnictwa w ogólnopolskiej akcji „Śniadanie daje moc”.  Wśród uczniów  poszczególnych klas rozdzielono zadania, które polegały na przygotowaniu występu muzyczno -  tanecznego lub włączeniu się do prac związanych z promocją zdrowego odżywiania. Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego z kolei, zajęli się stroną sportowo – rekreacyjną. Do uczestnictwa zostali zaproszeni uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych. Naszym zamierzeniem było przygotowanie na boisku szkolnym takich gier, zabaw , konkurencji i dyscyplin które zadowolą prawie 400 uczniów o zróżnicowanym poziomie sprawności. Postanowiliśmy odwołać się do form zabawowych, podanych w atrakcyjny sposób, aby każdy bez względu na wiek miał możliwość wybrania tych ulubionych przez siebie i uprawiania ich z jak największą  przyjemnością . Kierowaliśmy się zasadą „dla wszystkich i każdego”. Należy przez to rozumieć ich dostępność i wyrażaną przez nas nadzieję, że każdy uczeń znajdzie lubianą przez siebie formę aktywności, której uprawianie przyniesie mu dużo satysfakcji. Do minimum ograniczyliśmy formy rywalizacyjne. Taka formuła lokalnej akcji sportowej w zamierzeniu ma zachęcać uczniów do organizowania czasu wolnego w sposób aktywny ruchowo. Wśród gier i zabaw były takie, które nie wymagają nowoczesnej infrastruktury i wypasionego sprzętu. Odrobina wyobraźni,  kreatywności  i niekoniecznie sportowego sprzętu sprawi, że na skrawku wolnego placu dzieci mogą spędzić czas na dobrej zabawie.

DSC_8456DSC_8490

Podsumowanie

Cele realizowanej w naszej szkole całorocznej ścieżki turystyczno-regionalnej koncentrowały  się na wspieraniu ciekawości poznawczej poprzez odkrywanie miejsca zamieszkania i interdyscyplinarności za pomocą poszerzania wiedzy historycznej, sportowej i turystycznej uczniów. Założenia tego zadania edukacyjnego znakomicie potwierdzają, że wychowanie fizyczne i związana z nim szeroko rozumiana aktywność ruchowa może  stanowić obszar  sprzyjający wielostronnemu oddziaływaniu na młodych ludzi. Zadaniem  długofalowym jest wzmocnienie identyfikacji uczniów z regionem (patriotyzm lokalny) i nauka odpowiedzialności za niego. Większość zaplanowanych przez organizatorów zadań koncentruję się wokół działań charakterystycznych dla wychowania, na uboczu pozostawiając fizyczne kształcenie, koncentrujące się na podnoszeniu poziomu sprawności fizycznej i umiejętności ruchowych.

Przeprowadzona ankieta pozwoliła nam zdiagnozować opinie uczniów na temat prowadzonego przez nich trybu życia. Poznaliśmy  ich potrzeby i zainteresowania w ważnym dla nich i dla nas obszarze. Umożliwiając uczniom wyrażanie opinii i zgłaszanie swoich  propozycji podczas Sportowego Okrągłego Stołu stwarzamy im okazje do autonomicznych wyborów, a także tworzenia reguł postępowania w fazie realizacji. Biorąc pod uwagę cele ścieżki regionalnej cieszyły nas postulaty dotyczące np. organizowania dni sportów alternatywnych, terenowych gier edukacyjnych czy wypadów turystyczno – krajoznawczych po najbliższej okolicy. W ramach realizacji kampanii „Znajdź sportowe miejsce dla siebie” uwzględnialiśmy propozycje uczniów dotyczące interesujących miejsc i sposobów ich wykorzystania w sposób rekreacyjno – sportowy i daliśmy mozliwość głosowania z argumentowaniem. W ramach tej kampanii zaproponowaliśmy nową zabawę rzutną, której nazwę „ Piłko – młot” lub „Komety” wymyślili uczniowie. Młodzi ludzie mogli zgłaszać także propozycje gier i zabaw alternatywnych , które zaprezentowano podczas Lokalnej Akcji Sportowej na boisku szkolnym. Interesujący może wydać się Unigolf, z wykorzystaniem kija do unihokeja i otworów do mocowania bramek czy słupków do piłki siatkowej. Propozycje uczniów mobilizują nas do poszukiwania wraz z nimi gier i zabaw, a także rozwiązań organizacyjno – metodycznych wpływających na atrakcyjność lekcji wychowania fizycznego i innych zajęć sportowo – rekreacyjnych.

Rozbudzanie zainteresowania walorami najbliższej okolicy wymaga znalezienia atrakcyjnej dla nastolatków formuły realizacyjnej. Coraz większa popularność turystyki rowerowej sprawia, że takim sposobem mogą być wycieczki krajoznawcze na dwóch kółkach. Cieszy nas duże zainteresowanie udziałem uczniów w tych imprezach. Organizowane są w soboty np. wyścig ulicami Sokołowa czy rajd rowerowy śladami Otto Warpechowskiego, co ma być zachętą do aktywnego spędzania  czasu w dni wolne od szkolnych zajęć edukacyjnych. Korzystanie z oferty organizacji lokalnych, odwołującymi się do edukacyjnych walorów kultury fizycznej i tych dla których  celem działalności jest  ochrona dorobku kulturowego regionu jest także  formą popularyzacji ich działalności, ponieważ mają w ofercie ciekawe propozycje imprez turystyczno – krajoznawczych. Optymalnym rozwiązaniem dla poznawania  miejsca zamieszkania w sposób interdyscyplinarny z  poszerzaniem zakresu wiedzy historycznej, przyrodniczej, turystycznej i  społecznej okazała się gra miejska „ Moja dzielnica – dawniej i dziś”.

Uczniowie naszej szkoły bardzo chętnie korzystają z możliwości wpływu na planowanie i realizację różnych rozwiązań organizacyjno – metodycznych w obszarze szkolnej kultury fizycznej. Lekcje wf i inne zajęcia sportowo – rekreacyjne są przez uczniów lubiane, co potwierdza bardzo dobra frekwencja i zaangażowanie podczas zajęć./brak zwolnień z lekcji wf w całym roku szkolnym/. Jednak wyniki ankiet i rozmowy dotyczące sposobu spędzania czasu wolnego potwierdzają niepokojący fakt. Młodzi ludzie nastawieni są bardziej  na korzystanie z oferty szkoły i innych instytucji, niż na samodzielne organizowanie czasu wolnego z uwzględnieniem ciekawych  gier i zabaw. Wyobraźnia i kreatywność, która powinna być atrybutem młodego pokolenia znajduje zapewne większe zastosowanie w rozwijaniu innych zainteresowań. Mało jest  przykładów wspólnego organizowania np. wypadów rowerowych, czy wyjść na basen. Przypomina się jedno z kryterium efektywności naszych oddziaływań: „szkolne wychowanie fizyczne jest tyle warte, ile razy uczeń w czasie pozalekcyjnym uzna, że warto zagrać w piłkę, pójść na basen…” itd Podczas realizacji całorocznej ścieżki staraliśmy się wskazać miejsca i zaproponować gry i  zabawy gwarantujące  spędzanie czasu wolnego w ciekawy sposób. Jednak np. duże zainteresowanie zimowymi zabawami podczas lekcji wychowania fizycznego  na naszej przyszkolnej górce nie przekłada się na aktywność pozalekcyjną. Drużynowe poznawanie dzielnicy podczas gry miejskiej było z naszej strony jednym ze sposobów na integrowanie młodych ludzi. Proponowana realizacja całorocznej ścieżki turystyczno – regionalnej jest bez wątpienia ciekawą i cenną inicjatywą. Z obiektywnych względów jednak w jej realizacji nie mogą  uczestniczyć wszyscy uczniowie, a np. publiczna prezentacja projektu nie jest tym samym co uczenie się przez doświadczenie. W przyszłym roku chcemy kontynuować grę miejską w rozszerzonej formule. Wspólnie , w sposób aktywny sprawdzimy deklaracje uczniów o odwiedzaniu miejsc -  propozycji z kampanii „Znajdź sportowe miejsce dla siebie” i sposobach ich wykorzystania. Postaramy się samodzielnie lub korzystając z oferty innych instytucji kontynuować edukację regionalną na dwóch kółkach. Na pewno będziemy współpracować z innymi nauczycielami  przy realizacji zajęć o interdyscyplinarnym charakterze, udowadniając, że wychowanie fizyczne to nie tylko „ biegać, skakać, latać , pływać”. Mamy świadomość, że efekty zadań  proponowanych do realizacji nie zawsze mają wymierny charakter i mogą być oddalone w czasie,  co  utrudnia ich  bieżącą ewaluację. W jednym z wpisów zachęcaliśmy uczniów do treningu wytrwałości .  Chcąc innych uczyć, sami musimy  pokazać , że ta cecha nie jest nam obca.

lip 03

Na wakacje

Wszystkim uczniom naszej szkoły życzymy wakacji  pełnych fantastycznych przeżyć i  niezapomnianych wrażeń. Niech słoneczne lato będzie czasem radości i bezpiecznego  wypoczynku. Wracajcie do szkoły pełni sił i dobrej energii !!!

YouTube Preview Image

lip 03

Czas podsumowań

Ostatnie dni roku szkolnego to   tradycyjnie czas podsumowań uczestnictwa uczniów w różnorodnych konkursach, turniejach, akcjach i innych przedsięwzięciach organizowanych w naszej szkole. Na ten dzień czekają niecierpliwie młodzi sportowcy i ci uczniowie dla których aktywność ruchowa jest lubianą formą zainteresowań. Wielu uczestników sportowych zmagań stawało w czwartek  na podium, odbierając nagrody ufundowane przez Radę Rodziców. Uczniowie, którzy zajęli czołowe miejsca w konkurencjach indywidualnych dekorowani byli przez dyrekcję szkoły medalami. Wśród nagrodzonych byli także uczestnicy gry miejskiej, realizowanej w ramach programu WF z Klasą. Statuetkami  nagrodzono pięcioro  najwszechstronniejszych sportowców szkoły w mijającym roku szkolnym.

ap1603ap1610

ap1602ap1606

ap1609ap1608

 Wszystkim serdecznie gratulujemy !!!

cze 23

Sokołowska Olimpiada Dzieci – lekkoatletyka i podsumowanie

22 czerwca 2016 r. na stadionie OSiR odbył się ostatni etap Sokołowskiej Olimpiady Dzieci, podczas którego królowała lekkoatletyka. Indywidualnie na wyróżnienie zasłużyli: Natalia JańczukI miejsce w biegu na 600m, Julia KucII miejsce w rzucie piłeczką palantową, Adam KrysińskiI miejsce w biegu na 600m oraz III miejsce w biegu na 60m, Wiktor KosiorekI miejsce w biegu na 60m i III miejsce w biegu na 600m, Szymon MazurczakI miejsce w skoku w dal, Paweł NorberczukIII miejsce w skoku w dal. Drużynowo w zmaganiach lekkoatletycznych chłopcy zajęli I miejsce, dziewczęta uplasowały się na III pozycji. Po całorocznych zmaganiach czwartoklasistów (lub młodszych) drużyna naszej szkoły zajęła II miejsce.

sodl1602sodl1603

sodl1606sodl1608

sodl1610sodl1611

sodl1614sodl1616

sodl1617sodl1625

sodl1623Gratulujemy!

cze 19

Gra miejska „Nasza dzielnica – dawniej i dziś”

Założenia realizowanej w naszej szkole całorocznej ścieżki turystyczno-regionalnej koncentrują  się na wspieraniu ciekawości poznawczej poprzez odkrywanie miejsca zamieszkania i interdyscyplinarności za pomocą poszerzania wiedzy historycznej, sportowej i turystycznej uczniów. Rozbudzanie zainteresowania walorami najbliższej okolicy wymaga znalezienia atrakcyjnej dla nastolatków formuły realizacyjnej. Postanowiliśmy wspólnie z uczniami zorganizować grę miejsko – terenową pt: „ Nasza dzielnica  – dawniej i dziś”.

Jednym z pierwszych etapów przygotowawczych był  jesienny spacer, którego trasa wiodła utworzonym w ubiegłym roku Sokołowskim Szlakiem Historycznym. Po  rekonesansie wiedzieliśmy np.  ile czasu zajmuje pokonanie trasy, jakie obiekty możemy spotkać i  czy są tu sprzyjające warunki do prowadzenia szeroko rozumianej  aktywności ruchowej. To znacznie ułatwiło zaplanowanie obecnego przedsięwzięcia. Jednym z głównych celów było poznanie ważnych obiektów i miejsc, które z biegiem czasu zmieniły nie tylko wygląd, ale także na skutek przemian społeczno – ekonomicznych, sposób funkcjonowania.

W grze brały udział 6 – osobowe drużyny. Każdy zespół otrzymał mapę dzielnicy z zaznaczonymi punktami kontrolnymi, przy których uczestnicy mieli wykonać różnorodne zadania łączące wiedzę historyczną, regionalną i przyrodniczą z umiejętnościami ruchowymi. Uczniowie otrzymali również kartę  biegu, którą należało wypełniać przy każdym punkcie kontrolnym na trasie. Grę rozpoczęliśmy przed budynkiem szkoły. Pierwsze polecenie dotyczyło aktywności na całej trasie. Polegało na wpisaniu w kartę gry jak największej liczby potocznych i urzędowych   nazw dzielnicy w której mieści się nasza szkoła.

DSC_8832DSC_8799

Na podstawie mapy i informacji zawartej w karcie biegu uczniowie poznali drogę do pierwszego punktu kontrolnego. Były nim  obiekty  byłej cukrowni, w której obecnie mieści się park przemysłowy. Zadanie łączące historię ze współczesnością polegało na wymienieniu nazw roślin z których produkuje się cukier i przykładów wykorzystywania słowa „park” w nazewnictwie różnych miejsc i obiektów. Z zadaniem chłopcy nie mieli trudności.

DSC_8833DSC_8802

„Czytając mapę” ustalili, że ulicą Węgrowską należy kierować się w kierunku „ miasta”. Podczas dłuższego marszobiegu postanowili, że o historyczne nazwy dzielnicy zapytają napotkanych przechodniów. Po dojściu do przejazdu kolejowego skręcili w lewo.

DSC_8804DSC_8807

Kolejnym celem był budynek biblioteki miejskiej, w którym przez wiele lat mieścił się dworzec kolejowy.

DSC_8809DSC_8835

Pierwsze zadanie polegało na odnalezieniu lokomotywy. Ułatwieniem była wskazówka, że najłatwiej spotkać ją na szynach. Prosta z pozoru zagadka miała drugie dno.

DSC_8808DSC_8811

Łącząc obecną funkcję budynku z historyczną,  należało odnaleźć „Lokomotywę” Juliana Tuwima. Mając na uwadze to, że rozbudzanie zainteresowań czytelniczych jest jednym z edukacyjnych priorytetów postanowiliśmy, że jeden z uczniów przeczyta wiersz. Naszym pomysłem jest obrazowanie ruchem różnych wyrażeń językowych. Kolejne zadanie polegało na zespołowym naśladowaniu ruchów lokomotywy podczas głośnego czytania wiersza. Na odchodne należało podać tytuł serialu, którego jeden z odcinków kręcono na pobliskim torowisku. Ułatwieniem miało być zerknięcie na górującą wieżę siedziby straży pożarnej. Jednak bez zastanowienia  wpisywano tytuł „Strażacy”.

DSC_8837DSC_8812

 YouTube Preview Image

YouTube Preview Image

Czas naglił i zespoły kierowały się do ulicy Lipowej. Tu należało skręcić w lewo i zatrzymać się przed jednym z budynków. Zadanie polegało na porównaniu obiektu widniejącego na zdjęciu dołączonym do karty biegu, z tym co członkowie zespołów widzą przed sobą. Na pierwszy rzut oka trudno poznać, że to ten sam budynek. Znalezienie 10 szczegółów , którymi  różnią się dwie „drukarnie” nie przysparza jednak problemów.

drukarnia_2006DSC_8815

źródło zdjęcia po lewej: http://www.fotografika-kurc.waw.pl/

Słońce mocno przygrzewa, a przed nami zespół pałacowo – parkowy. Dobrze, że kolejne zadanie można wykonać chroniąc się w cieniu wiekowych drzew. Po  przebiegnięciu parkową aleją około 200m, należy skręcić za mostkiem w prawo i wybrać jeden z 25 pomników przyrody. Trzeba rozpoznać gatunek drzewa  i wykonując pomiar zgodnie z instrukcją określić  o ile centymetrów przekracza on obwód pozwalający uznać je za pomnik przyrody. Topola o odwodzie pnia przekraczającym 500 cm robi wrażenie.

DSC_8840DSC_8822

Mapa podpowiada, że aleją parkową należy kierować się na zachód. Dobiegamy do okazałego budynku. Bez posiłkowania się informacjami zamieszczonymi na tablicy chłopcy wpisują do karty biegu, że w obecnym Domu Miłosierdzia kiedyś mieścił się pałac, a później szpital. Jeden z historycznych właścicieli tych dóbr, Michał Kleofas Ogiński, jest kompozytorem tańczonego przez kilka pokoleń maturzystów poloneza. Zadanie polega na odgadnięciu nazwy tańca i zademonstrowaniu podstawowych jego kroków na pałacowym dziedzińcu. Potencjalnym jurorom chcemy zwrócić uwagę, że trudno tańczyć bez muzyki.

DSC_8823DSC_8844

YouTube Preview Image

Kolejny etap gry miejskiej prowadzi nas nad staw parkowy. Teraz zadaniem przed którym stają nasi młodzi regionaliści jest naśladowanie charakterystycznego sposobu poruszania się sympatycznych mieszkanek malowniczego zbiornika wodnego. Jak wyszło?

DSC_8827DSC_8826

YouTube Preview Image

Żegnamy park, kierując się ulicą Oleksiaka – Wichury w stronę ZS CKR. Chłopcy lokalizują ostatni punkt kontrolny na trasie swojej wycieczki. Stoją przed dużym budynkiem w którym mieszczą się siedziby różnych urzędów, firm i  organizacji. Czytają treść ostatniego zadania: W budynku przed którym stoicie, mieszkali kiedyś uczniowie Zespołu Szkół Rolniczych. Wtedy żaden z nich zapewne nie wiedział, co to jest Internet. Jeśli w nazwie globalnej sieci zmienicie jedną literę, dowiecie się, jak nazywano drugi dom wielu uczniów „ Rolnika” .

INTERNET – INTERNAT

DSC_8830DSC_8847

Po wykonaniu ostatniego zadania trasa wiedzie do szkoły. Chłopcy starają się wykorzystać  czas na ewentualne dopisanie kolejnej nazwy dzielnicy, w której mieści się nasza szkoła. Zerkając nad ramieniem sekretarza drużyny, można przeczytać : Cukrownia, Melasa, Elżbietów, Przeździatka, Zatorze. Jest dobrze.

Podążając szybkim krokiem do szkoły chłopcy na gorąco wymieniają swoje wrażenia i opinie. Słychać, że było ciekawie i fajnie. Tylko szkoda, że nie wiadomo jak poszło innym uczestnikom. Z naszego punktu widzenia taki przykład gry miejsko – terenowej ma  swoje walory edukacyjne. Uczniowie mogą się przekonać, że obiekty które z pozoru znają, kryją ciekawą, czasem kilkuwiekową przeszłość. Co bardzo ważne dla nas,  mieli oni okazję do poznawania  historii i ciekawych miejsc swojego miasta w aktywnej ruchowo formie.

cze 19

Frisbee na wakacje

Oceny wystawione,  wakacje za pasem. Nie ma chyba ucznia , który w tym czasie lubi  siedzenie w ławce szkolnej. O wiele przyjemniejsze  jest spędzanie czasu na naszym boisku szkolnym. Mamy nadzieje, że podczas wakacji nasi uczniowie z wielką ochotą będą uprawiać różne formy aktywności sportowo – rekreacyjnej na świeżym powietrzu. Dziś proponujemy  grę – zabawę Ultimate Fresbie.   Ma ona  ma proste zasady,  wymaga współpracy miedzy zawodnikami. Z powodzeniem mogą grać dziewczęta i chłopcy. Najważniejsze oczywiście są umiejętności rzutu i chwytu, co starali się na jednej z lekcji doskonalić nasi czwartoklasiści.

DSC_8648DSC_8649

DSC_8653DSC_8719

Poniżej zamieszczamy film popularyzujący Ultimate Frisbee jako sport dla każdego i link do poradnika.

YouTube Preview Image

http://www.ceo.org.pl/sites/default/files/news-files/wf_mat-eksp_10_ultimate_frisbee_2_0.pdf

cze 19

Czekając na Rio

Rozpoczęcie XXXI Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro zbliża się wielkimi krokami. Wszyscy kibice liczą na udane starty naszych reprezentantów. Sportowi eksperci w swoich  przedolimpijskich prognozach  najwięcej szans na zdobycie medali dają lekkoatletom – miotaczom. Żeby poczuć olimpijski klimat nasi uczniowie próbowali naśladować  Anitę Włodarczyk i Pawła Fajdka.

DSC_4458DSC_4460DSC_4463DSC_4464

Patent na wykonanie „młota”, który spełnia normy bezpieczeństwa opracowaliśmy jesienią w naszej szkole.

DSC_8651DSC_8652

DSC_8716DSC_8717

DSC_8718DSC_8645

cze 19

Latający beret

Szóstoklasiści zakończyli międzyszkolne współzawodnictwo sportowe. Mimo zmęczenia sezonem,  wielu z nich przystąpiło do odbywającej się corocznie próby bicia rekordu naszej szkoły w niecodziennej konkurencji. Chodzi o rzut beretem na odległość.  Wszyscy wiemy, że „rzut beretem” to dosyć blisko , ale ile dokładnie, tego nie wiadomo. W naszej szkole od dwóch lat  jeden rzut beretem równy jest 20 metrom. W tegorocznym konkursie oddano wiele udanych rzutów.  Stosowano różne techniki ,  biorąc pod uwagę siłę i kierunek  wiatru. Niestety, żadnemu z uczestników  nie udało się poprawić rekordowego wyniku, co poświadczył sędzia główny – Mariusz Górski. Z reporterskiego obowiązku dodajmy, że najbliżej wyznaczenia nowej jednostki długości była Karolina Ślusarczuk.

DSC_8658DSC_8660

DSC_8661DSC_8662

DSC_8663DSC_8664

cze 18

Zawody lekkoatletyczne im. J.Kowalewskiego

14 czerwca 2016 r. na stadionie OSiR odbyły się XIII zawody lekkoatletyczne im. Jana Kowalewskiego. Naszą szkołę reprezentowały zarówno dziewczęta jak i chłopcy. Niestety, dziewczętom tym razem nie dopisało sportowe szczęście… młode lekkoatletki uplasowały się na V miejscu, indywidualnie na wyróżnienie zasłużyła Gabriela Wyrozębska, która zajęła II miejsce w biegu na 600m. Drużyna chłopców spisała się znacznie lepiej… zajęła bowiem II miejsce. Indywidualnie Patryk Siemieniuk zajął I miejsce w biegu na 1000m, Mateusz Kurach zajął I miejsce w skoku w dal oraz II miejsce w biegu na 60m.

kowal1601kowal1602

kowal1603kowal1604

kowal1605kowal1606

 Gratulujemy!

cze 18

Sokołowskie Igrzyska Dzieci

13 czerwca 2016 r. odbył się ostatni etap rywalizacji najmłodszych sportowców  w ramach Sokołowskich Igrzysk Dzieci. Tym razem zmagania odbywały się na stadionie OSiR. Indywidualnie na wyróżnienie zasłużyli: Natalia Jańczuk – I miejsce w biegu na 50 m, Adam Komycz – I miejsce w biegu na 50m, Wiktoria Fronczak – I miejsce w rzucie piłką lekarską, Alicja Laskowiecka – I miejsce w skoku w dal. Po wszystkich etapach nasi najmłodsi sportowcy zajęli II miejsce.

sids1602sids1603

sids1604sids1605

sids1601 Gratulujemy !

Starsze posty &laquo

css.php