źródło

OBRAZKI I  WPISY ; www.matma.eu

http://www.math.edu.pl/

http://glitery.pl/

Wielościanem foremnym nazywamy wielościan wypukły, którego wszystkie ściany są przystającymi wielokątami foremnymi i każdy jego wierzchołek jest końcem tej samej liczby krawędzi wielościanu. 

Istnieje pięć wielościanów foremnych:

Czworościan foremny

Sześcian foremny

Ośmiościan foremny

Dwunastościan foremny

Dwudziestościan foremny

 

 

Bryła obrotowa to bryła przestrzenna ograniczona powierzchnią powstałą z obrotu figury płaskiej dookoła określonej osi. Do brył obrotowych zaliczamy: 

 1. walec 
 2. stożek 
 3. kula 
 4. torus 
 5. beczka  

 

 

 

 


WIELOKĄTY ;DDD

Wielokąty wypukłe i wklęsłe

 1. Jeżeli wszystkie kąty wewnętrzne wielokąta są kątami wypukłymi, to wielokąt ten nazywamy 
  wielokątem wypukłym.
  2.
  Jeżeli co najmniej jeden kąt wewnętrzny wielokąta jest kątem wklęsłym, to wielokąt ten nazywamy wielokątem wklęsłym.

  Wielokąt foremny 
  Wielokąt którego wszystkie boki są równe i wszystkie kąty wewnętrzne przystające, nazywamy wielokątem foremnym.

  1. Każda symetralna boku wielokąta foremnego jest osią symetrii tego wielokąta. 
  2. Każda dwusieczna kąta wewnętrznego wielokąta foremnego zawiera się w osi symetrii tego wielokąta.

TRAPEZY

 

 1. Trapezem prostokątnym nazywamy taki trapez, który ma jedno z ramion prostopadłe do podstaw. Prostopadłe ramię jest jednocześnie wysokością. 
 2. Trapezem równoramiennym nazywamy taki trapez, który ma ramiona równej długości 
 3. W trapezie równoramiennym kąty przy podstawie są równe 
 4. Przekątne trapezu równoramiennego są równe 
 5. Wysokości poprowadzone z końców mniejszej podstawy odcinają dwa przystające trójkąty prostokątne 
 6. Odcinek łączący środki ramion trapezu jest równoległy do podstaw tego trapezu i równy jest połowie sumy długości obu podstaw:

   


DELTOID…

Deltoidem nazywamy czworokąt posiadający dwie pary boków sąsiednich równych, w którym żadne dwa boki nie są wzajemnie równoległe

Właściwości

 1. Kolejne boki są równe 
  AB = ADBC = CD 
 2. Kąty między różnymi bokami są równe 
  β = δ 
 3. Przekątna DB dzieli deltoid na dwa trójkąty równoramienne 
 4. Przekątna AC dzieli przekątna DB na połowę 
  DS = SB 
 5. Przekątne są prostopadłe

KOŁO…….

-Kołem o środku O i promieniu r (r > 0) nazywamy zbiór punktów płaszczyzny, 
których odległości od punktu O są mniejsze od r lub równe r.

RÓWNOLEGŁOBOK….Właściwości

-Przeciwległe boki są równe i równoległe
AB = CD, AD = BC
-Przekątne dzielą się na połowy i wyznaczają punkt S, będący środkiem ciężkości równoległoboku 
AS = SC, BS = SD
-Punkt S jest środkiem symetrii równoległoboku
-W równoległoboku można wyróżnić dwie różne wysokości (h1, h2)
-Przekątna dzieli równoległobok na dwa przystające trójkąty
-Na równoległoboku, który nie jest prostokątem, nie możne opisać okręgu i nie można też w niego wpisać okręgu

css.php