Fotoreportaż z prezentacji naszego projektu w Arkadach Kubickiego na OPPM

Czerwiec 20th, 2012 by Soniaa

Quiz

Czerwiec 12th, 2012 by Soniaa

Zamieszczam quiz dotyczący wody w Polsce:

file:///C:/Users/Inspiron/Downloads/Test1WodywPolsce.htm

Wycieczka

Czerwiec 12th, 2012 by Soniaa

Dnia 11.06.2012 całą klasą byliśmy na wycieczce „Rejs po Wiśle”. Świetnie się bawiliśmy, a jednocześnie uczyliśmy o różnych gatunkach ptaków nad Wisłą. Czekamy na więcej!

Pokazaliśmy!

Czerwiec 12th, 2012 by Soniaa

28.05.2012r. w Arkadach Kubickiego odbyła się prezentacja naszego projektu. Wszystko poszło zgodnie z planem :) . A kilka dni później (01.06.2012) w naszej szkole został zorganizowany Festiwal Nauki 2.0 na którym również go przedstawiliśmy.

Narazie brakuje nam zdjęć, lecz jak tylko je dostaniemy, od razu zostaną zamieszczone ;)

Ankieta

Maj 27th, 2012 by Soniaa

Jakiś czas temu Mikołaj przeprowadził ankietę o oszczędzaniu wody w klasie. Jeśli chcecie ją zrobić to proszę bardzo:

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dFVqck1TU1haMmZQYVJQSXlUYXppdWc6MQ.

Mamy także jej wyniki. Niestety, trochę mało odpowiedzi. Ale oczywiście możecie je zobaczyć – może będzie tam też wasza odpowiedz ;)

https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0ArVVmBxytmhfdFVqck1TU1haMmZQYVJQSXlUYXppdWc#gid=0

Role wody

Maj 27th, 2012 by Soniaa

Prezentacja Soni:

 

Na początek

 •  Człowiek pozbawiony jedzenia może przeżyć ponad miesiąc, bez wody tylko kilka dni.
 •  Zasoby wody na naszej planecie wystarczyłyby na zaspokojenie potrzeb całej ziemski ej populacji, jednak ich nierównomierne rozmieszczenie sprawia, że w wielu krajach zaopatrzenie w wodę stanowi ogromny problem. Niedobory wody sprawiają, że plony są niskie, co prowadzi do głodu.
 •  Zapotrzebowanie na wodę dla gospodarstw domowych, fabryk i rolnictwa jest niezwykle wysokie, zwłaszcza w bogatych krajach rozwiniętych. Wykorzystuje się ją w przemyśle. transporcie i gospodarstwach domowych. Jest jednak także groźnym żywiołem
Woda w organizmie
 • Przede wszystkim jest jego głównym składnikiem i może stanowić 45-75% masy ciała
 • Będąc prawie idealnym rozpuszczalnikiem woda stanowi środowisko dla wszystkich procesów życiowych, jakie przebiegają w organizmie
 • Woda jest też niezbędna do normalnego przebiegu procesów trawienia
 • Jest ona nieściśliwa i dzięki temu stanowi ochronę, np. dla gałki ocznej, mózgu, rdzenia kręgowego czy płodu
Woda w naturze
 • Woda jest jedną z bardziej rozpowszechnionych substancji w przyrodzie
 • Oceany, morza, jeziora i rzeki to prawie 3/4 powierzchni Ziemi. Masy wód oceanów i mórz stanowi rodzaj regulatora klimatu, powodując stopniowe, łagodne zmiany temperatury. Znajdująca się w atmosferze para wodna w dzień osłania Ziemię przed promieniami Słońca, a noc przed utratą ciepła
 • Woda w przyrodzie krąży nieustannie; pewna jej ilość wyparowuje do atmosfery i następnie wraca na ziemię w postaci deszczu lub śniegu
 • Woda to także 40-80% każdego organizmu żywego, nie mogą bez niej żyć ani ludzie ani zwierzęta ani rośliny
 • Zasoby wodne
 • Najwięcej jest wody słonej zgromadzonej w morzach i oceanach. Wody słodkiej jest jednak bardzo mało
 • Zasoby wodne Polski są niewielkie w porównaniu do zasobów wodnych innych państw
 • Kryzys wodny zagraża współczesnemu społeczeństwu nie dlatego, że na Ziemi brakuje wody (człowiek zużywa tylko około 1% wody), ale dlatego, że przy obecnie istniejącej organizacji i technologii przemysłowej tracimy ogromne ilości czystej wody
Sposoby wykorzystywania
 • Wodę wykorzystuje się na dwa sposoby. Pierwszy to ten, kiedy wodę czerpie się ze zbiorników naturalnych. Do drugiego ze sposobów należą transport wodny, rekreacja i elektrownie wodne.
 • W krajach uprzemysłowionych przemysł i energetyka zużywają ogromne ilości wody. Największymi „.wodożercami” są elektrownie produkujące prąd w procesie spalania. Ich dzienne zapotrzebowanie na wodę waha się w granicach 13 milionów litrów dziennie.
 • Wodę wykorzystuje się również do produkcji energii. Wodna energetyka jest tanim źródłem energii, w wielu krajach zaspokajającym większą część potrzebnej mocy.
 • W wielu krajach zachodzi konieczność sztucznego nawadniania pól. Jest to podstawowy warunek rozwoju gospodarczego Izraela, którego 30% powierzchni musi być nawadniane sztucznie. W Egipcie nawadniane są wszystkie pola uprawne.
 • W wielu krajach transport towarów żeglugą przegrał w konkurencji z gęstą siecią kolejową i drogową. Jednak są takie regiony, jak np. okolice Wielkich Jezior w USA, gdzie wielkie centra przemysłowe mają łatwy dostęp do morza
 • Wodę wykorzystuje się też jako naturalny nośnik odpadów komunalnych i przemysłowych. W wyniku takich działań naturalne cieki  wodne zamieniono w cuchnące ścieki.

Bibliografia:

http://www.google.pl/imgres?q=woda&um=1&hl=pl&biw=1366&bih=667&tbm=isch&tbnid=-FnRDKc9bgXhbM:&imgrefurl=
http://www.tapeta-woda-babelki.na-pulpit.com/&docid=l7W1uYoiYm3LQM&imgurl=
http://www.sciaga.pl/tekst/23907-24-rola_wody_w_zyciu_czlowieka
http://www.sciaga.pl/tekst/67637-68-rola_wody_w_organizmie

Zanieczyszczenia

Maj 27th, 2012 by Soniaa

Prezentacja Kaliny:

 

Czym są zanieczyszczenia wód?

Zanieczyszczeniami wód nazywamy wszelkie substancje chemiczne oraz mikroorganizmy, które występują w wodach naturalnych, nie będąc ich naturalnymi składnikami lub będąc, nimi – występują w zwiększonych ilościach. Do zanieczyszczeń wód zaliczamy również wody podgrzane – zanieczyszczenie termiczne.

Do najczęściej występujących substancji zanieczyszczających wody należą: pestycydy, detergenty, barwniki, fenole, węglowodory ropopochodne (alifatyczne i aromatyczne), substancje powierzchniowo czynne, aminy aromatyczne, chloropochodne bifenylu, sole (azotany, chlorki, fosforany, siarczany), jony metali ciężkich (ołowiu (Pb), miedzi (Cu), rtęci (Hg), kadmu (Cd), arsenu (As) i innych), radioizotopy. Wśród organizmów żywych największą rolę w zanieczyszczaniu wód odgrywają bakterie Escherichia coli.

Zanieczyszczenia mogą występować w postaci rozpuszczonej (gazy, ciecze, ciała stałe), układów koloidalnych lub zawiesin.

Źródła zanieczyszczeń

Ze względu na pochodzenie

naturalne – takie, które pochodzą z domieszek zawartych w wodach powierzchniowych i podziemnych – np. zasolenie, zanieczyszczenie związkami żelaza;

sztuczne – inaczej antropogeniczne, czyli związane z działalnością człowieka – np. pochodzące ze ścieków, spływy z terenów rolniczych, składowisk odpadów komunalnych. Zanieczyszczenia sztuczne także możemy podzielić na grupę biologicznych (bakterie, wirusy, grzyby, glony) oraz chemicznych (oleje, benzyna, smary, ropa, nawozy sztuczne, pestycydy, kwasy, zasady).

Ze względu na stopień szkodliwości

bezpośrednio szkodliwe – fenole (gazownie, koksownie) kwasy cyjanowodorowy (gazownie), kwas siarkowy i siarczany, kwaśny deszcz (fabryki nawozów sztucznych, celulozownie, fabryki włókien sztucznych),

pośrednio szkodliwe – takie, które prowadzą do zmniejszenia ilości tlenu w wodzie poniżej poziomu niezbędnego do utrzymania przy życiu organizmów wodnych.

Wg kryterium trwałości zanieczyszczeń

rozkładalne – zawierające substancje organiczne, potencjalnie trujące, lecz podlegające przemianom chemicznym do prostych związków nieorganicznych przy udziale bakterii (ścieki domowe)

nierozkładalne – zawierające substancje nie ulegające większym przemianom chemicznym i nie atakowane przez drobnoustroje (sole metale ciężkich)

trwałe – zawierające substancje ulegające rozkładowi biologicznemu w niewielkim stopniu i pozostające w środowisku w niezmiennej formie przez długi okres (pestycydy, fenole, produkty destylacji ropy naftowej)

Ze względu na źródło

źródła punktowe – ścieki odprowadzane w zorganizowany sposób systemami kanalizacyjnymi, pochodzące głównie z zakładów przemysłowych i z aglomeracji miejskich,

zanieczyszczenia powierzchniowe lub obszarowe – zanieczyszczenia spłukiwane opadami atmosferycznymi z terenów zurbanizowanych nie posiadających systemów kanalizacyjnych oraz z obszarów rolnych i leśnych,

zanieczyszczenia ze źródeł liniowych lub pasmowych – zanieczyszczenia pochodzenia komunikacyjnego, wytwarzane przez środki transportu i spłukiwane z powierzchni dróg lub torfowisk oraz pochodzące z rurociągów, gazociągów, kanałów ściekowych, osadowych.

 

Skutki zanieczyszczania wód

Substancje zanieczyszczające wody powierzchniowe powodują zmianę jej barwy i smaku oraz zmętnienie. Wpływa to ujemnie na jakość wody i przydatność do spożycia. Zawarte w wodzie mikroorganizmy chorobotwórcze mogą powodować ciężkie zatrucia pokarmowe.

Prawie wszystkie zanieczyszczenia wód wytworzone przez człowieka są toksyczne dla większości organizmów wodnych. W miarę wzrostu stężeń substancji zanieczyszczających wody, zmniejszy się ilość ryb w zbiornikach wodnych.

Stopień zanieczyszczeń

Stopień zanieczyszczenia wód określa się za pomocą tzw. wskaźników zanieczyszczenia, który mówi o stężeniu danej substancji w miligramach na 1 dm³ wody. Jednym z najważniejszych wskaźników zanieczyszczenia wód powierzchniowych jest stężenie rozpuszczonego tlenu, które może przyjmować maksymalną wartość 8,9 mg/dm3 – mniejsze stężenie tlenu świadczy o zanieczyszczeniu wód związkami organicznymi, rozkładalnymi biochemicznie; spadek stężenia tlenu poniżej 4 mg/dm3 powoduje obumieranie wielu organizmów wodnych. Innymi wskaźnikami zanieczyszczenia wód naturalnych są: biochemiczne zapotrzebowanie tlenu, będące miarą zawartości rozkładalnych biochemicznie związków organicznych; chemiczne zapotrzebowanie tlenu – miara zawartości wszystkich związków organicznych; obecność zawiesin mineralnych i organicznych, a także nieorganicznych i organicznych związków azotu, fosforu.

W zależności od składu organizmów wodnych, wody dzieli się na:

oligosaprobowe – czyste,

zanieczyszczone :

II klasa – woda do hodowli ryb z wyjątkiem łososiowatych, do hodowli zwierząt gospodarskich, urządzania isk, rekreacji i sportów wodnych;

III klasa – woda służąca do nawadniania terenów rolniczych, ogrodniczych i upraw pod szkłem, zaopatrzenia zakładów przemysłowych z wyjątkiem tych, które wymagają wody o jakości wody pitnej.

Ocena jakości jezior w Polsce w 2002 roku:

5,8% – klasa I

39,2% – klasa II

40,8% – klasa III

14,2% – wody nie odpowiadające normom

BIBLIOGRAFIA

http://pl.wikipedia.org/wiki/Zanieczyszczenia_wody

http://ekoproblemy.2ap.pl/zanwod.htm

http://cube_prim93.eu.interia.pl/scieki.jpg

Kontynuując

Maj 27th, 2012 by Soniaa

Teraz naszym tematem jest woda, a dokładniej Wisła. Może krótko o niej opowiem:

Wisła -  najdłuższa rzeka w Polsce, przecinająca cały kraj od Beskidu Śląskiego po Zatokę Gdańską. Długość 1047,5 km, powierzchnia dorzecza 194 424 km2. Płynie w 6 województwach. Jej źródła są na stokach Baraniej Góry.

Więcej informacji w kolejnych postach :)

Zupełnie inaczej…

Maj 27th, 2012 by Soniaa

Postanowiliśmy zmienić temat projektu. Z tego powodu w linku jest podana inna nazwa: http://blogiceo.nq.pl/zarowkaswietlowka/. Jednak udało się nam i mamy gotowy projekt! Już w poniedziałek 28.05.2012 zostany zaprezentowany przez 2 osoby z naszej grupy na OPPM – Ogólnopolskiej Prezentacji Projektów Młodzieżowych. Zapraszamy!

Początek

Grudzień 7th, 2011 by Soniaa

Myślę że wszystkie początki są trudne, nasz nie jest inny… Zupełnie nie możemy się dogadać ani zdecydować od czego zacząć. Musimy ustalić plan działania co nie będzie łatwe… Chłopcy są non stop rozkojarzeni i nie potrafią się skupić na projekcie. Potrzebują mobilizacji ale póki co nie mogą jej znaleźć…Będziemy próbować dalej, niedługo opowiemy o rezultatach. Póki co nasza praca „zespołowa” trochę nie wychodzi.