2000

Witam…

Chciałbym podzielić się moimi wrażeniami na temat lekcji historii. Historia to jeden z moich ulubionych przedmiotów. Interesuję się historią starożytną, ale i późniejsze okresy są ciekawe. To niesamowite, że można dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy o swoim kraju i nie tylko. Historia naszego państwa jest burzliwa. Był czas kiedy Polska była silnym i potężnym krajem z którym liczyły się inne państwa. Niestety bywało i gorzej, kiedy byliśmy pod zaborami: pruskim, rosyjskim i austriackim. Trwało to dość długo. Można było dostrzec różnice w rozwoju gospodarczym i poziomie życia na poszczególnych ziemiach polskich należących do zaborców. Zabór pruski, do którego należały zachodnie ziemie Polski oraz Śląsk to tereny, na których władze pruskie dbały o rozwój gospodarczy. Dlatego przeprowadziły wiele reform w przemyśle, rolnictwie i handlu. Właściciele ziemscy unowocześniali swoje gospodarstwa i zamiast trójpolówki wprowadzali płodozmian. Zamożni gospodarze kupowali maszyny. Rozwój gospodarczy wpłynął na zmianę warunków życia, zwłaszcza na wsi. Dlatego domy, stodoły i obory zaczęto budować z cegły. Rozwój rolnictwa już tak dobrze nie przebiegał w zaborze rosyjskim. Tutaj rozwijał się przemysł włókienniczy, powstały też zakłady przemysłu metalowego, hutniczego i kopalnie węgla kamiennego. Rozwój przemysłu przyczynił się do rozwoju miast np. Warszawy, Łodzi. Najbardziej zacofanym pod względem gospodarczym były ziemie zaboru austriackiego, (południowe obszary) zwane Galicją. Zakłady przemysłowe były tu nieliczne. Nie rozwijało się też rolnictwo. Natomiast istniały tutaj największe swobody dla rozwoju polskiej oświaty i kultury. W szkołach i urzędach posługiwano się językiem polskim. Władze zezwalały artystom na ich twórczość oraz działalność polskich uczelni, m.in uniwersytetów w Krakowie i Lwowie. Nic więc dziwnego, że wielu młodych ludzi z zaboru pruskiego i rosyjskiego przybywało tutaj, by uczyć się w ojczystym języku.

Na razie… 

Witam ponownie.

Chciałbym dziś nawiązać do okresu, kiedy Rzeczpospolita przestała istnieć jako państwo. Był to bardzo trudny okres, ale wielu Polaków wierzyło, że Polska odzyska niepodległość. W tym okresie wybitny pisarz i działacz polityczny Józef Wybicki napisał „Pieśń Legionów Polskich we Włoszech”. Pieśń ta zwana „Mazurkiem Dąbrowskiego” stała się bardzo popularna i towarzyszyła Polakom walczącym o wolność w czasach zaborów. „Mazurek Dąbrowskiego” to obecnie polski hymn narodowy. Najgłośniejsze powstania z tego okresu to: powstanie listopadowe i styczniowe. Pierwsze z nich wybuchło w nocy z 29 na 30 listopada 1830 roku. Drugie powstanie wybuchło w styczniu 1863 roku. Obecnie mija właśnie 150 lat od tego zdarzenia. Oba powstania zakończyły się klęską. Jenak według mnie świadczyły o odwadze Polaków i miłości do ojczyzny.

Do napisania…

To znowu ja.

Dzisiejsza lekcja historii była bardzo interesująca i dotyczyła dzieci broniących mowy ojczystej w czasie zaborów. Poprzez rusyfikację i germanizację zaborcy chcieli wynarodowić Polaków. W szkołach zajęcia były prowadzone w języku niemieckim i rosyjskim, a uczniów którzy używali języka polskiego karano. Najbardziej znanym wydarzeniem z dziejów walki o język polski jest strajk dzieci wrzesińskich. Bardzo duże zasługi dla utrzymania i rozwoju polskiej kultury przypisujemy wybitnym twórcom, m.in Adamowi Mickiewiczowi, Juliuszowi Słowackiemu, Henrykowi Sienkiewiczowi, Marii Konopnickiej. Artyści podtrzymywali nadzieję na odbudowę niepodległego państwa polskiego.

Do następnego razu.