Podsumowanie pracy w II semestrze

Jak wyglądały prace nad koncepcją i programem Festiwalu 2.0?

Zastanawialiśmy się jak ma wyglądać nasz festiwal. Postanowiliśmy, że jeżeli to ma być szkoła z klasą to powinno odbyć się to naukowo. Najpierw zebraliśmy wszystkie nasze działania i przygotowaliśmy prezentacje.

Opisz organizację festiwalu: gdzie i kiedy się odbył? Czy był osobną imprezą, czy został połączony z innym szkolnym wydarzeniem? Kto został zaproszony?

Nasz festiwal odbył się 13 czerwca 2016r. w szkole. Połączyliśmy go z projektem Klubu Młodych Profesjonalistów. Zaprosiliśmy też do udziału KMP z Częstochowy oraz Częstochowskie Stowarzyszenie Rozwoju Małej Przedsiębiorczości . Zorganizowaliśmy spotkanie uczniów całej szkoły, podczas którego najpierw uczniowie biorący  udział w programie zaprezentowali swoje osiągnięcia. Omówili działania poprzedniego i obecnego semestru. Następnie poprosiliśmy uczniów szkoły, aby zebrali się w zespoły i zastanowili, co można by jeszcze wymyśleć do programu. Zajęcia w całości trwały 4 godziny. Wszyscy  dobrze się bawili.

Kto i w jaki sposób rejestrował przebieg wydarzenia? Pamiętaj, aby na blogu umieścić zdjęcia z wydarzenia.

Rejestracją wydarzeń zajęli się uczniowie naszej szkoły

Opisz pokrótce, jakie ścieżki oraz jakie tematy zaprezentowali uczniowie i nauczyciele podczas podsumowania II semestru w programie? Minimum informacji to tytuł zadania, ścieżka w jakiej było realizowane i przedmiot/poziom edukacyjny – jeśli dotyczy.

W II półroczu roku szkolnego 2015/2016 uczniowie realizowali projekt ,,Podziel się książką”, w który zaangażowali społeczność lokalną. Przynosiła ona do biblioteki szkolnej  zbędne książki. Po zebraniu sporej ilości książek młodzież  posegregowała je i część została w bibliotece, a część przekazaliśmy do przedszkola i szkoły podstawowej. Kolejny projekt dotyczył pomocy dzieciom z biednych rodzin i nosił tytuł ,,Mamy empatię”. Nasi wychowankowie we współpracy z MOPS w Zawierciu raz w tygodniu po półtorej godziny pomagali dzieciom w nauce. Następny projekt ,,Wszystkie dzieci nasze są” polegał na spotkaniach naszych uczniów z dziećmi z Domu Dziecka w Górze Włodowskiej. Podczas tych spotkań młodzież czytała dzieciom bajki i wymyślała różne zabawy, aby dzieci choć przez chwilę zapomniały o troskach i zmartwieniach. W ramach projektu „Zwierzęta też są nasze” uczniowie zorganizowali ,,Dzień kawy”. W tym dniu sprzedawali własnoręcznie upieczone ciasta  i kawę, a za zarobione w ten sposób pieniądze zakupili karmę i smycze do schroniska. Jeśli chodzi o projekt „Sala sądowa” młodzież przygotowała scenariusz rozprawy, stroje, przydzieliła kolegom i koleżankom role oraz przedstawiła ciekawe rozprawy sądowe. Dzięki temu poczuli  klimat prawdziwej sali sądowej. W ramach projektu „Kształtowanie prawidłowych zachowań w posługiwaniu się bronią palną przy użyciu broni pneumatycznej” w dniu 15 czerwca 2016r. uczniowie naszej szkoły zapoznali się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa przy posługiwaniu się bronią palną (B.L.O.S.). Następnie odbył się turniej strzelecki, do którego przystąpiło 13 zawodników.

Oprócz tego uczniowie klasy II realizowali ścieżkę ,,Uczymy innych”. Przeprowadzili oni lekcję pokazową dla uczniów klasy I technikum na temat tworzenia stron internetowych w oparciu o język HTML oraz CSS. Przedstawili w sposób łatwy i przejrzysty podstawowe zasady projektowania prostych witryn tzw. wizytówek. Po krótkim wprowadzeniu, młodsi koledzy wykonywali różne ćwiczenia przygotowane przez chłopców z II klasy.

Opisz pokrótce, jak przebiegała realizacja zadania dyrektorskiego i czy udało się zrealizować jego cel/cele.

Dyrektor Szkoły realizował w tym semestrze zadanie „Komputery po lekcjach”.  Zaangażowani w to przedsięwzięcie uczniowie przygotowali plan wykorzystania komputerów do celów innych niż gry oraz portale społecznościowe.

Zaproponowali kurs obsługi komputera dla społeczności lokalnej. Młodzież po lekcjach przeprowadziła szkolenie dla osób chętnych z obsługi komputera, programu biurowego (np. jak napisać podanie do burmistrza, CV, list motywacyjny czy inne dokumenty urzędowe). Uczestnicy szkolenia uczyli się drukowania, podstaw poruszania się po Internecie, zakładania poczty elektronicznej, jej obsługiwania (np. jak wysłać czy odebrać email), instalowanie czy też usuwania programów komputerowych oraz obsługiwania programu Skype, ponieważ większość z nich posiada rodziny, które przebywają w odległych zakątkach świata.

Cele zadania zostały zrealizowane z pewnymi przeszkodami, ponieważ początkowo społeczność lokalna nie była do końca przekonana do słuszności takiego kursu. Dopiero po rozmowach i przedstawionych argumentach zmienili oni zdanie i bardzo chętnie uczestniczyli w szkoleniu.
Uczniowie pomogli również swoim nauczycielom ucząc ich obsługi mało popularnych programów. W zamian nauczyciele przeszkolili swoich podopiecznych w tworzeniu dokumentacji urzędowych. Można zatem powiedzieć, że była to międzypokoleniowa wymiana doświadczeń.

Wymień krótko wszystkie elementy festiwalu i opisz ich przebieg: kto brał udział w prezentacjach, jak reagowała publiczność, czy widzowie angażowali się w działania?

Prezentacje to domena naszych uczniów. To oni przedstawiali wszystkie działania i szeroko omawiali ich przygotowanie i przebieg.

Publiczność była zdziwiona , że tak wiele działo się w naszej szkole, chociaż większość z ich brała udział w działaniach.

Jakie są tegoroczne osiągnięcia szkoły w programie?

Uważamy, że najważniejszym osiągnięciem szkoły jest motywacja uczniów do działania, ich chęć i zapał. Procentowało to cały czas, bo uczniowie mieli mnóstwo nowych pomysłów. Przekładało się to też na rywalizację w nauce.

Z jakimi problemami i wyzwaniami w programie mierzyła się szkoła? Czego nie udało się zrealizować i dlaczego? Co można zmienić, żeby to się udało?

Dużym problemem było dotrzymanie terminów. Nauczyciele biorący udział w projekcie, oprócz realizacji programu Szkoła z klasą podejmowali jeszcze inne działania (projekty europejskie, konkursy, imprezy).
Kolejne projekty na pewno można lepiej zaplanować, aby bardziej terminowo wywiązywać się z zadań. Jednak finalnie wszystkie zadanie udało się zrealizować.

W jaki sposób zamierzacie wykorzystać wnioski z tegorocznych działań w programie? Stwórzcie zarys planu, zawierającego pomysły na działania w przyszłym roku szkolnym.

Wiemy już, że działania które podjęliśmy w programie opłacały się, a wymierną korzyścią jest zaangażowanie uczniów w działania społeczne. Uczniowie bardzo wiele się nauczyli i  podejmowali odważnie samodzielne działania.

Opisz refleksje i wnioski na przyszłość z organizacji festiwalu – co się udało najlepiej, co można zmienić w przyszłym roku?

W przyszłym roku należy przygotować tak harmonogram, aby od pierwszego dnia programu przypisać zadania wszystkim chętnym i wziąć pod uwagę inne ścieżki działania.

Galeria z Festiwalu 2.0 znajduje się pod poniższym linkiem: https://goo.gl/photos/zcc98xeZQesoVmdVA

 

Szkoła z klasą 2.0 – podsumowanie I semestru

Po przeprowadzonych debatach w klasach postanowiliśmy z uczniami doprowadzić do turnieju debat na forum szkoły. Celem turnieju było uświadomienie młodzieży odmienności kulturowej i religijnej uchodźców w Polsce oraz wysłuchanie podzielonych zdań na ten temat. Turniej odbył się 22 grudnia 2015r. i cieszył się dużym zainteresowaniem wśród młodzieży. Debatę nadzorował Dyrektor Szkoły. Dodatkowo zaangażował nauczycieli do realizacji zadań pod kątem merytorycznym.

Debaty były bardzo burzliwe, bo uczniowie przygotowali mocne argumenty dotyczące prawa uchodźców do rozpoczęcia w naszym kraju nowego życia. Sam temat debaty wyniknął z potrzeby rozmowy i wymiany spostrzeżeń na temat uchodźców, co miało uspokoić niekontrolowaną wymianę zdań na ten temat wśród uczniów.

Przygotowując się do MOST-u zorganizowaliśmy podsumowanie działań naszych podopiecznych z pierwszego semestru.

Uczniowie, którzy brali udział w projekcie mającym na celu wprowadzić zmiany w otoczeniu szkoły, przedstawili realizację zadań oraz prezentację na temat „Otoczenie szkoły przed i po zmianie”.

Następnie młodzież, która przyczyniła się do organizacji Święta Niepodległości jako „Festiwalu Regionów” przedstawiła swoje założenia społeczności szkolnej. Celem tego festiwalu było poznanie kultury, obyczajów, tradycji i zwyczajów kulinarnych regionów etnicznych naszego kraju. Podczas corocznych obchodów tego święta uczniowie mają szansę lepiej poznać swoją ojczyznę.

Kolejnym punktem programu było sprawozdanie uczniów zaangażowanych w projekt „Bitwa na bity”. Młodzież w sposób spontaniczny i ciekawy opowiedziała o turnieju przeprowadzonym przez uczniów.

Uczniowie uczestniczyli również w zajęciach dotyczących właściwego korzystania ze źródeł internetowych oraz poprawnego tworzenia własnych materiałów. Tematowi poświęcone były zajęcia pod hasłem „Otwarte zasoby i prawa autorskie”. W pierwszej części nauczyciele przekazali uczniom stosowną wiedzę w formie prezentacji oraz przykładów z życia codziennego. Druga część zadania dotyczyła tworzenia własnych materiałów. Młodzież przygotowała filmiki instruktażowe, tzw, tutoriale i umieściła je w Internecie. Zostały one zaprezentowane podczas podsumowania.

Jeżeli chodzi o projekty użyteczne uczniowie klasy I liceum przygotowali prezentację o projekcie „Podziel się książką”. Informacje, które przedstawili, dotyczyły ilości zebranych książek w społeczności lokalnej oraz miejsc, do których książki zostały przekazane.

Reasumując czytanie ze zrozumieniem kwestią istotną jest, iż uczniowie aktywnie uczestniczyli w zajęciach, a tekst ”Ekspozycja zbocza jako czynnik wpływający na wegetację” wydał się młodzieży ciekawy. Pracowali oni ze słownikiem języka polskiego i byli bardzo zaangażowani w wykonywanie poleceń związanych z tekstem.

Wszelkie zajęcia z projektów przeprowadzane były na zajęciach z języka polskiego, wiedzy o społeczeństwie, informatyki, lekcjach bibliotecznych oraz przedmiotach zawodowych informatycznych.

Nauczyciele realizowali następujące ścieżki edukacyjne: otwarte zasoby i prawa autorskie, czytanie ze zrozumieniem, debaty uczniowskie oraz projekt edukacyjny.

Dyrektor Szkoły wybrał swoje zadanie dyrektorskie do zaplanowania – Komputery po lekcjach. Zaangażował w to przedsięwzięcie chętnych uczniów i nauczycieli. Nasi podopieczni mieli napisać plan wykorzystania komputerów do celów innych niż gry i portale społecznościowe. Wśród młodzieży zrodził się pomysł na projekt dotyczący współpracy ze społecznością lokalną.

Wychowankowie oprócz wymienionych wyżej prezentacji wykonali szereg gazetek informacyjnych oraz ulotek, które zostały przekazane uczniom wszystkich klas, zachęcając ich w ten sposób do udziału w projekcie „Szkoła z klasą 2.0” w II semestrze. Spotkało się to z dużym zainteresowaniem wśród młodzieży i zadeklarowali oni chęć tworzenia nowych projektów.

W planach jest już projekt użyteczny dotyczący wolności człowieka i inwigilacji we współczesnym świecie oraz wolontariat, który polegać będzie na pomocy w nauce dzieciom z rodzin objętych wsparciem OPS w Zawierciu.

Wszystkich opiekunów mile zaskoczyło , iż nasi podopieczni tak chętnie biorą udział w projektach i sprawdzają się jako samodzielni wykonawcy. Wielkie zaangażowanie naszej młodzieży w powyższe działania doceniła społeczność lokalna, która zaproszona przez uczniów uczestniczyła w podsumowaniu „Szkoły z klasą” w pierwszym semestrze.

 

Czytanie ze zrozumieniem – nudne czy trudne?

Zaplanowaliśmy wspólnie temat naszych zajęć w ramach Szkoły z klasą.

Zaciekawieni uczniowie wmaszerowali do pracowni  z jabłkami i plastikowymi nożykami.

Źródło światła mamy jedno, ale każdy podchodzi z przygotowanym jabłkiem. Badali kąt padania światła. Na razie zapamiętywali.

W zamian otrzymali tekst. Nie było zachwytu. „Taaaaki temat…?”. A jabłka?

Zaproponowany tekst Ekspozycja zbocza jako czynnik wpływający na wegetację – wydał się  nieciekawy i zbyt naukowy.

Wyraz  ekspozycja kojarzył się jedynie z wystawą i pierwszy sukces nauczania  pracy polegał na wdrożeniu wieloznaczności, a właściwie szerokiego zastosowania słowa. Uczniowie pracowali ze Słownikiem Języka Polskiego, a więc poważny charakter pracy nad czytaniem ze zrozumieniem był już poza nami.

 1. Początkowo, uczniowie wyszukiwali wszystkie wyrazy naukowe, zrozumiałe i niezrozumiałe – dzięki temu wydobyli z tekstu element stylu naukowego.
  Styl naukowy we fragmencie: sezon wegetacyjny  piętro reglowe, naturalna roślinność, szerokość geograficzna, półkula północna, stoki o ekspozycji północnej. stosunki cieplne ( nawet się nie śmiali – naprawdę naukowe podejście…), kąt  nachylenia.

 2. Następnie próbowali opowiedzieć tekst  – wyszło koszmarnie. Zapamiętywali jedynie cząstkowe   informacje, trudno było im zapamiętać, na których stokach i w jakich miejscach nasłonecznienie   było korzystne dla mieszkańców lub dla naturalnego rozwoju przyrody.
 3. Aby przedrzeć się przez ilość wiadomości zaczęli tworzyć pytania do fragmentu… i co ?     Zrozumieć znaczy umieć! Narciarze nie pomogli – zabrakło ich w naszej klasie…
 4. Następnie zrobiliśmy zaproponowane przez Państwa zadania na prawdę i fałsz. Tak naprawdę było to ćwiczenie na logiczne pojmowanie treści. Oświetlone Góry Północne nie są   już tajemnicą.

Było ciekawiej niż zazwyczaj, ale wnioski nie są budujące. Wizualizacja tekstu nie jest możliwa na egzaminie maturalnym, czy też kolejnych zajęciach z czytania. Jest tekst, naszeawyobraźnia i koncentracja. To wszystko. Ale spotkanie było inne od wszystkich, więc ciekawe. No i nie wystarczyła 1 godzina lekcyjna…

KODEKS 2.0

Pierwsza, robocza wersja Kodeksu 2.0, powstała na początku listopada 2015r. podczas debaty, w której brali udział uczniowie klas I i II liceum i technikum.

Oprócz młodzieży w debacie wzięła udział Pani Dyrektor- B. Mędrecka-Bańka oraz nauczyciele biorący udział w projekcie: K.Rok, B.Kita, E.Skulimowska, E.Pustułka oraz J.Wojdas. Nad prawidłowym przebiegiem debaty czuwał szkolny koordynator projektu Pani K.Rok. Przypomniała ona podstawowe zasady debaty.

Zebrani uczniowie zostali podzieleni na mniejsze grupy, w których wymieniali poglądy na temat wykorzystania TIK w szkole.  Zapisywali swoje pomysły,aby powstał Kodeks 2.0.

Po zakończonych pracach przedstawiciele grup zaprezentowali swoje koncepcje. Ich propozycje były zapisywane na tablicy.

Następnie wszyscy uczniowie rozpoczęli dyskusję  na temat podanych propozycji. Poprzez głosowanie wszystkich uczestników wyłoniono projekt  Kodeksu 2.0.

Ostateczna wersja Kodeksu 2.0 powstała w grudniu 2015r. przed turniejem debat szkolnych. Wtedy to uczniowie pracujący nad wstępną wersję Kodeksu zebrali się ponownie w celu przeprowadzenia ewentualnych zmian lub modyfikacji.
Wszystkie punkty Kodeksu został szczegółowo omówione, przedstawiono propozycje zmian. Każda modyfikacja musiała być przegłosowana przez wszystkich uczestników spotkania.

Kodeks 2.0 przyjął następującą postać:

 1. Korzystamy w informacji zawartych w Internecie w sposób samodzielny i krytyczny, weryfikując je z innych źródeł
 2. Wykorzystujemy komputer i Internet pamiętając, że jest źródłem wiedzy, a nie zabawy i rozrywki.
 3. Korzystamy z oryginalnego oprogramowania
 4. Korzystając z materiałów zawartych w Internecie, szanujemy prawo autorskie i zawsze podajemy źródło i autora
 5. Komunikujemy się z nauczycielami i między sobą za pomocą poczty email
 6. Nie umieszczamy w Internecie informacji, zdjęć, filmów o innych osobach bez ich zgody
 7. Dbamy o nasze bezpieczeństwo w sieci: chronimy dane osobowe, hasła, kody
 8. Zarówno w szkole, jak i w domu stosujemy programy antywirusowe i inne oprogramowanie zapewniające bezpieczeństwo komputerów
 9. Pomagamy kolegom, nauczycielom i znajomym w zdobywaniu wiedzy na temat korzystania z narzędzi TIK. Uczymy się korzystać z TIK ucząc się od innych i ucząc innych
 10. Odnosimy się do pomysłu, a nie do osoby
 11. W czasie lekcji pamiętamy o wyłączeniu telefonu. Za zgodą nauczyciela wykorzystujemy telefon jako pomoc dydaktyczną
 12. Przestrzegamy regulaminów korzystania z sieci oraz pracowni informatycznych

Otwarte zasoby i prawa autorskie – część 2

Druga część zadania Otwarte zasoby i prawa autorskie miała podtytuł: twórz i udostępniaj.

Zadaniem uczniów było stworzenie własnych materiałów oraz udostępnienie ich na zasadzie otwartych zasobów.

Zadecydowaliśmy, że uczniowie w grupach trzy lub czteroosobowych przygotują tutoriale, czyli publikacje typu „krok po kroku” pozwalające wykonać jakieś określone zadanie. Uczniowie zaproponowali stworzenie krótkich filmików, jak wykonać różne elementy w programach graficznych. Utworzyli do tego celu kanał w serwisie youtube i tam umieścili swoje prace (na zasadach licencji Creative Commons)

YouTube Preview Image YouTube Preview Image YouTube Preview Image YouTube Preview Image

Wolność człowieka a inwigilacja.

10 lutego 2016r. uczeń klasy Ia Technikum, Krzysztof Szymocha, przedstawił w Gimnazjum w Kroczycach prezentację na temat:
Wolność człowieka a inwigilacja. 
Po prezentacji przeprowadził z uczniami debatę. Temat cieszył się dużym zainteresowaniem. Dużo pytań dotyczyło inwigilacji w sieci.  Wszyscy uczniowie aktywnie uczestniczyli w debacie, właściwie dobierając argumenty.

 

IMG_5534 IMG_5535 IMG_5536 IMG_5537 IMG_5538 IMG_5539 IMG_5540 IMG_5541 IMG_5542

Otwarte zasoby i prawa autorskie – część 1

W dobie ogólnodostępnego Internetu znajomość praw jakie przysługują twórcom jest niezwykle istotna. Uczniowie powinni uczyć się w jaki sposób oraz w jakim stopniu mogą wykorzystać informacje, grafiki, zdjęcia, filmy itp. znalezione w sieci. Ścieżka Otwarte Zasoby i prawa autorskie pozwala na wprowadzenie uczniów w ten temat. Pokazuje im również, że sami mogą być autorami ogólnodostępnych materiałów –otwartych zasobów (OZ), z których będą mogli korzystać inni internauci.

Dlatego też uczniowie klas II i IV Technikum w zawodzie technik informatyk wzięli udział w zadaniu Otwarte zasoby i prawa autorskie.  W pierwszej części zadania zapoznali się z tematem. Nauczyciele przedmiotów zawodowych przedstawili prezentację na temat praw autorskich i rodzajów licencji. Po zajęciach uczniowie mieli wiele pytań dotyczących tematyki zajęć.

IMG_5295 IMG_5296 IMG_5301

 

Debata Oxfordzka – Polacy a uchodźcy

Projekty użyteczne to projekty, które są w całości wymyślane, organizowane i realizowane przez uczniów. Celem takiego przedsięwzięcia jest zdobywanie wiedzy zarówno przez osoby, które ten projekt wymyśliły , jak i przez uczniów, którzy obejrzą projekt jako publiczność.

Uczniowie wszystkich klas zaproponowali temat do debaty dotyczący uchodźców. Kwestia ta nurtowała młodzież, co powodowało niekontrolowane dyskusje i kłótnie. Postanowiliśmy przeprowadzić debatę, która ma określone zasady kultury dyskusji, co pozwoliło swobodnie wypowiadać się na powyższy temat propozycji i opozycji.

 

IMG_5124 IMG_5116 IMG_5105 IMG_5104 IMG_5099 IMG_5092 IMG_5087 IMG_5081

css.php